Bratislavská noc komornej hudby

Festival Konvergencie 2022
Bratislavská noc komornej hudby

Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

Bratislavská noc komornej hudby
Sobota / 24. 9. 2022 / 16:00 – 22:00
Primaciálny palác, Záhrada Domu Albrechtovcov

Bratislavská noc komornej hudby patrí už roky k úspešným tradíciám festivalu Konvergencie. Aj počas 23. ročníka jej program ponúkne vo vynikajúcich interpretáciách známe i menej známe komorné diela domácich a zahraničných skladateľov. Tešiť sa možno napríklad na virtuózne a hravé Flautové trio (1958), neoklasické dielo talianskeho skladateľa Nina Rotu (1911 – 1979), ktorého širšia verejnosť pozná najmä ako úspešného autora filmovej hudby – napríklad k ikonickej tvorbe Federica Felliniho. Rovnaké atribúty, obohatené o zvukomaľbu napodobňujúcu vtáčí spev, má aj hudba Sláčikového kvinteta D dur „L’Uccelaria“ od talianskeho barokového skladateľa Luigiho Boccheriniho. Slovenská hudba patrí k dramaturgickým konštantám Konvergencií. V roku 2022 si slovenská kultúra pripomína 90. výročie narodenia Ilju Zeljenku (1932 – 2007). Zo skladateľovej tvorby zaznie na Konvergenciách Klavírne kvinteto č. 2 (1958), ktorým sa skladateľ zaradil medzi priekopníkov avantgardy na Slovensku. Domáci ideológovia ocenili v dobe vzniku kompozíciu konštatovaním, že sa jej autor „poklonkuje smerom a smeríkom Západu“. Spoznať myšlienkový svet originálneho umelca umožní aj čítanie Roberta Rotha zo skladateľových textov, ktorých súborné vydanie vyšlo v Hudobnom centre. Program Bratislavskej noci komornej hudby, ktorej súčasťou bude aj koncert z diel laureátov 2. ročníka skladateľskej súťaže festivalu Konvergencie, tematicky dotvoria Blumentálsky tanec č. 6 Petra Zagara (1961) a Nokturná pre husle a klavír od amerického skladateľa Georga Crumba (1929 – 2022).

 

BNKH / Blok 1
Sobota / 24. 9. 2022 / Primaciálny palác / 16:00
#skladateľskásúťaž2022
koncert z diel laureátov Skladateľskej súťaže festivalu Konvergencie

// dobrovoľné vstupné na mieste koncertu

Adam Hudec (1989):Self-Centered Variations
Branislav DUGOVIČ, basklarinet
Alena HUČKOVÁ, klavír

Michal Blažek (1992):Compassion
Karolína KRIGOVSKÁ, husle
Andrej GÁL, violončelo
Radka KOVÁČOVÁ, klavír

Marek Fóra (2001): Broken Toccata
Ivica GABRIŠOVÁ, flauta
Andrej GÁL, violončelo
Radka KOVÁČOVÁ, klavír

Šimon Lučenič (1990): La Conversación
Peter BIELY, husle
Matej MICHALEC, viola
Jozef LUPTÁK, violončelo

***

Nino Rota (1911 – 1979)
Concerto per archi
Komorný orchester Konzervatória
Daniel RUMLER, husle, naštudovanie

 

BNKH / Blok 2
Záhrada Domu Albrechtovcov / 18:00
Zeljenka + čítanie o hudbe

Ilja Zeljenka (1932 – 2007)
Duetá pre gitaru a akordeón
Tri staršie tance pre akordeón
Miniatúry pre akordeón

Robert ROTH, slovo
Ondrej VESELÝ, gitara
Boris LENKO, akordeón
Čítanie z knihy Ilja Zeljenka: Rozhovory a texty I., II. (HC, 2018) pripravil Andrej Šuba.

//

Trvanie bloku 50 min. bez prestávky

//

Vstupenky BNKH / Blok 2: 8 eur / 5 eur zľava (študenti, dôchodcovia, ZŤP)
Spoločná vstupenka na celý program BNKH: 22 eur / 18 eur zľava (študenti, dôchodcovia, ZŤP)

 

BNKH / Blok 3
Sobota / 24. 9. 2022 / Primaciálny palác / 20:00
Rota / Zeljenka / Zagar / Crumb / Boccherini

Nino Rota (1911 – 1979)
Trio pre flautu, husle a klavír (1958)

Ivica GABRIŠOVÁ, flauta
Andrej BIELOW (UA), husle
Claudio TROVAJOLI (IT), klavír

Ilja Zeljenka (1932 – 2007)
Klavírne kvinteto č. 2 (1958)

Ronald ŠEBESTA, klarinet
Daniel RUMLER, husle
Martin RUMAN, viola
Jozef LUPTÁK, violončelo
Nora SKUTA, klavír

Peter Zagar (1961)
Blumentálsky tanec č. 2

Ronald ŠEBESTA, klarinet
Daniel RUMLER, husle
Martin RUMAN, viola
Jozef LUPTÁK, violončelo
Nora SKUTA, klavír

George Crumb (1929 – 2022)
Four Nocturnes
Andrej BIELOW (UA), husle
Claudio TROVAJOLI (IT), klavír

Luigi Boccherini (1743 – 1805)
Sláčikové kvinteto D dur op. 11/6 G. 276 L´Uccellaria

Peter BIELY, 1. husle
Daniel RUMLER, 2. husle
Martin RUMAN, viola
Jozef LUPTÁK, violončelo
Andrej GÁL, violončelo

//

Trvanie koncertu 60 minút s prestávkou
//

Vstupenky BNKH / Blok 3: 17 eur / 12 eur zľava (študenti, dôchodcovia, ZŤP)
Spoločná vstupenka na celý program BNKH: 22 eur / 18 eur zľava (študenti, dôchodcovia, ZŤP)

Využite možnosť zakúpenia festivalovej permanentky: https://www.ticketportal.sk/event/Festival-Konvergencie-2022

Celý program festivalu Konvergencie: www.konvergencie.sk

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.

Vstup na všetky podujatia sa riadi aktuálnymi protipandemickými opatreniami. Pre aktuálne informácie sledujte webstránku www.konvergencie.sk a www.facebook.com/konvergencie.

 

Bratislava Night of Chamber Music

Saturday / 24. 9. 2022 / 16:00 – 22:00

Primatial Palace, Albrecht House – Garden 

 

For years now, the Bratislava Night of Chamber Music has been one of the traditional successes of Konvergencie Chamber Music Festival. Once again, during the 23rd annual event, the programme offers well-known and less-known works by composers from home and abroad, in outstanding performances. You can look forward, for example, to the virtuoso, playful Flute Trio (1958), a neoclassical work by the Italian composer Nino Rota (1911 – 1979), whom the wider public know mainly as a successful composer of film music, including for the iconic work of Federico Fellini. Similar attributes, enriched by sound painting, may be found in the String Quintet in D Major “L’Uccelaria” by the Italian baroque composer Luigi Boccherini. Slovak music is always present in the dramaturgy of Konvergencie. In 2022 Slovak culture commemorates the 90th anniversary of the birth of Ilja Zeljenka (1932 – 2007). His Piano Quintet No. 2 (1958), which won the composer his place among the pioneers of the Avantgarde in Slovakia, will be heard at the festival. At the time of its composition, certain Slovak ideologists greeted it by saying that its author “is leaning to the direction and following the way-signs of the West”. Also enabling us to make acquaintance with this original artist’s thought-world is Robert Roth’s reading from Zeljenka’s texts, whose complete edition has been issued by the Music Centre. The programme of the Bratislava Night of Chamber Music, part of which will be a concert from works by laureates of the 2nd annual Composer’s Competition of Konvergencie, will be thematically completed by Blumental Dance No. 6 by Peter Zagar (1961) and Nocturnes for violin and piano by the American composer George Crumb (1929 – 2022).

 

BNKH / Block 1

Saturday / 24. 9. 2022 / Primatial Palace / 16:00  

a concert of works by laureates of the Composition Competition of Konvergencie Festival

 

voluntary entry contribution at the concert venue

 

Adam Hudec (1989):Self-Centered Variations

Branislav DUGOVIČ, bass clarinet

Alena HUČKOVÁ, piano

 

Michal Blažek (1992):Compassion 

Karolína KRIGOVSKÁ, violin

Andrej GÁL, cello

Radka KOVÁČOVÁ, piano

 

Marek Fóra (2001): Broken Toccata

Ivica GABRIŠOVÁ, flute

Andrej GÁL, cello

Radka KOVÁČOVÁ, piano

 

Šimon Lučenič (1990): La Conversación 

Peter BIELY, violin

Matej MICHALEC, viola

Jozef LUPTÁK, cello

 

***

Nino Rota (1911 – 1979)

Concerto per archi

Chamber Orchestra of the Conservatory

Daniel RUMLER, violin, orchestra master

 

BNKH / Block 2

Albrecht House – Garden /18:00

Zeljenka & reading about music

 

Ilja Zeljenka (1932 – 2007)

Duets for Guitar and Accordion

Three Older Dances for Accordion

Miniatures for Accordion

 

Robert ROTH, reading

Ondrej VESELÝ, guitar

Boris LENKO, accordion

A reading from: Ilja Zeljenka, Rozhovory a texty I., II. (Interviews and Texts I, II), HC, 2018. Prepared by Andrej Šuba. 

//

Duration of the block: 50 minutes, without a break

//

Tickets BNKH / Block 2: 8 Eur / 5 Eur discount (students, pensioners, disabled)

Combined ticket for the full BNKH programme: 22 Eur / 18 Eur discount (students, pensioners, disabled)

 

BNKH / Block 3

Saturday / 24. 9. 2022 / Primatial Palace / 20:00

Rota / Zeljenka / Zagar / Crumb / Boccherini

 

Nino Rota (1911 – 1979)

Trio for Flute, Violin and Piano (1958) 

 

Ivica GABRIŠOVÁ, flute 

Andrej BIELOW (UA), violin

Claudio TROVAJOLI (IT), piano

 

Ilja Zeljenka (1932 – 2007)

Piano Quintet No. 2 (1958) 

 

Ronald ŠEBESTA, clarinet

Daniel RUMLER, violin

Martin RUMAN, viola

Jozef LUPTÁK, cello

Nora SKUTA, piano

 

Peter Zagar (1961)

Blumental Dance No. 2

 

Ronald ŠEBESTA, clarinet

Daniel RUMLER, violin

Martin RUMAN, viola

Jozef LUPTÁK, cello

Nora SKUTA, piano

 

George Crumb (1929 – 2022)

Four Nocturnes 

 

Andrej BIELOW (UA), violin

Claudio TROVAJOLI (IT), piano

 

Luigi Boccherini (1743 – 1805)

Quintetto VI in D Major, G. 276 L´Uccellaria

 

Peter BIELY, 1st violin

Daniel RUMLER, 2nd violin

Martin RUMAN, viola

Jozef LUPTÁK, cello

Andrej GÁL, cello

 

Duration of concert: 60 minutes with break

Tickets BNKH / Block 3: 17 Eur / 12 Eur discount (students, pensioners, disabled)

Combined ticket for entire BNKH programme: 22 Eur / 18 Eur DISCOUNT (students, pensioners, disabled)

 

Take advantage of the opportunity to purchase a season ticket: 

https://www.ticketportal.sk/event/Festival-Konvergencie-2022

Entire programme of Convergences Festival: www.konvergencie.sk

 

The organisers reserve the right to change the programme and performers.

 

Access to all events is governed by the anti-epidemic measures currently in force. For up-to-date information, keep in touch with the websites    

www.konvergencie.sk    

and 

www.facebook.com/konvergencieTicketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Top