Detail info
Close
KONTRAFAKT-PBX catering 1
Součástí VIP vstupenky je exklusivní catering podávaný po celou dobu akce, včetně no-limit konzumace vybraných alko/nealko nápojů.

+1 500 Kč

;
CANCIONES Y MISTERIOS

46. Gitarový festival J. K. Mertza
CANCIONES Y MISTERIOS

Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

Petra Poláčková - Česká republika / Czech republic
Zsófia Boros - Maďarsko / Hungary

(English description below)

Mimoriadne zaujímavý dvojkoncert mladých virtuóziek Petry Poláčkovej z Českej republiky a Zsófie Boros z Maďarska. Prvá časť večera ponúka piesne v podobe pre sólovú gitaru na historických nástrojoch z 19. a začiatku 20. storočia. Zaznie hudba z obdobia renesancie, raného romantizmu, ako aj symbol nastupujúcej modernej éry koncertnej gitary – katalánske piesne Miguela Llobeta. Druhá časť večera je prehliadkou toho, čo môžu ponúknuť klasickej gitare súčasní tvorcovia, gitaristi a multinštrumentalisti prekračujúci hranice žánrov. Ich tvorba, pevne zakotvená v priestoroch džezovej a etnickej hudby, v sebe akoby prirodzene nachádzala zákonitosti klasickej kompozície. Súčasná zvukomalebná a mysteriózna tvorba gitaristov Meyersa, Duplessyho, Seddikiho, Sinesiho doplnená o najkrajšiu argentínsku Milongu Alberta Ginasteru.

Gitarový festival J. K. Mertza patrí k významným podujatiam slovenskej festivalovej scény a je jedným z najstarších svojho druhu na svete. Jeho 46. ročník ponúka v Bratislave od 26. júna do 1. júla širokú paletu gitarových koncertov. Hostia zo 7 krajín sveta uvedú svoje jedinečné a pestré programy v Záhrade Domu Albrechtovcov, Koncertnej sieni Klarisky a Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. Podujatie je súčasťou bratislavského mestského festivalu Kultúrne leto 2022.

VSTUPENKY:

Základné vstupné: 12€ (koncerty 26. 6. a 1. 7.) / 10€ (koncerty 27. – 30. 6.)
Zľavnené vstupné: študenti (ISIC), učitelia (ITIC), dôchodcovia nad 65 rokov 8€ (koncerty 26. 6. a 1. 7.) / 6€ (koncerty 27. – 30. 6.), ZŤP 1€
PERMANENTKA na celý festival: 54€ / študenti (ISIC), učitelia (ITIC), dôchodcovia nad 65 rokov 34€

Vstupenky sú dostupné v predpredaji v sieti Ticketportal vo forme „hometicket“. Predpredaj končí 1 deň pred konaním koncertu (v prípade permanentky 1 deň pred 1. koncertom festivalu). Ďalšie vstupenky bude možné zakúpiť 1 hodinu pred koncertom na mieste konania..

Viac informácií nájdete na našej webstránke 

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená!

***
An extremely interesting two-part musical evening of young virtuosi Petra Poláčková from the Czech Republic and Zsófia Boros from Hungary. The first part of the night offers songs for solo guitar played on historical instruments from the 19th and the first half of the 20th century. Music from Renaissance and early Romanticism will sound, as well as the symbol of the emerging modern era of the concert guitar – Catalan songs by Miguel Llobet. The second part of the night is a display of everything the contemporary creators, guitarists and multiinstrumentalists crossing the borders of genres, can offer to classical guitar. Their work, firmly anchored in the spaces of jazz and ethnic music, as if somehow naturally found the rules of classical composition in itself. The current onomatopoetic and mysterious music by the guitarists Meyers, Duplessy, Seddiki, Sinesi is supplemented with the most beautiful Argentinian Milonga by Alberto Ginastera.

Guitar Festival of J. K. Mertz is one of the most important events of the Slovak festival scene and one of the oldest of its kind in the world. Its 46th edition offers a wide range of guitar concerts in Bratislava from 26 June to 1 July. Guests from 7 countries from all over the world will present their unique and varied programmes in the Garden of the Albrecht House, the Klarisky Concert Hall and the Hall of Mirrors of the Primate's Palace. The event is part of the Bratislava city festival Cultural Summer 2022.

TICKETS:

Basic admission: 12€ (concerts 26 June and 1 July) / 10€ (concerts 27 - 30 June)
Discounted admission: students (ISIC), teachers (ITIC), seniors over 65 8€ (concerts 26 June and 1 July) / 6€ (concerts 27 - 30 June), disabled 1€
SEASON TICKETS for the whole festival: 54€ / students (ISIC), teachers (ITIC), pensioners over 65 years 34€

Tickets are available for pre-sale in the Ticketportal network in the form of a "hometicket". Presale ends 1 day before the concert (in case of season tickets 1 day before the 1st concert of the festival). Additional tickets will be available for purchase 1 hour before the concert at the venue.

For more information please visit our website 

Change of programme and performers reserved!



Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Top