OBCHODNÉ PODMIENKY A PRAVIDÁ SÚŤAZE TICKETPORTAL STAR-TRIP U2

Názov súťaže: „TICKETPORTAL STAR-TRIP U2“

Termín konania súťaže:27.7.2015 – 15.9.2015

Miesto konania súťaže: web stránka TICKETPORTAL


Usporiadateľ súťaže:

Usporiadateľom súťaže (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť Ticketportal SK, s.r.o., so sídlom Radlinského 27, 811 07 Bratislava, IČO: 35 850 698, zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 28073/B.

Usporiadateľ vydáva tieto podmienky a pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).

Cieľom Súťaže je podpora a propagácia služieb Usporiadateľa za účelom udržania si relevantnej pozície na trhu, a to prostredníctvom odovzdania výherných vstupeniek na koncert hudobnej skupiny U2 do Berlína, ktorý sa koná 25.9.2015, a to buď osobným odovzdaním alebo zaslaním na poštové adresy výhercov Súťaže.

Účastníci súťaže:

Účastníkom Súťaže je každá fyzická osoba, ktorá kumulatívne spĺňa nasledovné podmienky:

- dosiahla plnoletosť,

- splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel a

- nie je z účasti v Súťaži vylúčená.

Prihlásením do Súťaže účastník Súťaže prejavuje súhlas so všetkými podmienkami a pravidlami tejto Súťaže.


Podmienky účasti v súťaži:

Pravidlá Súťaže stanovujú podmienky pre účasť a získanie výhry v Súťaži, upravujú práva a povinnosti účastníkov Súťaže a tiež zabezpečenie ochrany osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Do Súťaže bude zaradený každý účastník Súťaže, ktorý sa prihlási do Súťaže udelením súhlasu Usporiadateľovi so spracovaním jeho osobných údajov na marketingové účely (spracovanie údajov na zabezpečenie žrebovania a vyhlásenia výsledkov a odovzdania výhier), a to úplným vyplnením súťažného formulára, v ktorom uvedie svoje meno, priezvisko, e-mailovú adresu a telefónne číslo, a ostatné povinné údaje, a jeho následným odoslaním v rámci podzáložky „súťaže“, ktorá je naprogramovaná v rámci korporátnej webovej stránky spoločnosti Ticketportal.

Účastník Súťaže vyplnením súťažného formulára udeľuje svoj súhlas s účasťou v Súťaži podľa týchto Pravidiel, súhlas so znením Pravidiel bez výhrad a s prípadným uplatnením Výhry spôsobom podľa Pravidiel.

Z účasti v Súťaži sú vylúčené osoby, ktoré sú majetkovo a/alebo personálne prepojené s Usporiadateľom a/alebo zamestnanci Usporiadateľa a ich blízke osoby v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.


Výhra, žrebovanie a odovzdanie výhry:

Výhrou v Súťaži je vstupenka Usporiadateľa v počte 2ks na 1 výhercu umožňujúca/e účasť na podujatí koncertu hudobnej skupiny U2 v rámci koncertného turné Innocence and Experience Tour 2015, ktorý sa koná 25. 9. 2015 v Berlíne (ďalej len „Výhra“). Výhru podľa týchto Pravidiel dáva do Súťaže Usporiadateľ. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Výhry.

Zo všetkých účastníkov Súťaže bude dňa 16. 9. .2015 o 14.00 hod náhodným žrebovaním vyžrebovaní 2 (slovom: dvaja) výhercovia. Každý výherca obdrží jednu Výhru. Žrebovanie prebehne za prítomnosti trojčlennej poroty, ktorá bude zložená zo zástupcov Usporiadateľa.

Usporiadateľ bude výhercu kontaktovať telefonicky a zároveň aj e-mailom a oboznámi ho o spôsobe odovzdania Výhry. Meno výhercu Usporiadateľ uvedie tiež na stránke https://www.facebook.com/ticketportalsk

Výhra bude odovzdaná výhercovi osobne v sídle Usporiadateľa, prípadne na základe požiadavky výhercu odoslaná poštou na adresu trvalého bydliska oznámenú výhercom na tento účel.

Výhra bude výhercovi odovzdaná v čase podľa dohody Usporiadateľa a výhercu, najneskôr však do 7 kalendárnych dní od vyhodnotenia Súťaže.

Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím Výhry, resp. tento odoprie, alebo sa vzdá Výhry, výhra prepadá v prospech Usporiadateľa. Výherca má právo postúpiť Výhru inej osobe. Spôsob postúpenia Výhry bude dohodnutý medzi výhercom a Usporiadateľom, pričom postúpenie Výhry musí byť písomné.

Výherca nemá nárok na výmenu Výhry za peňažnú hotovosť či iný druh tovaru/služby.


Vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov:

Poskytnutím osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresu a telefónne číslo účastník Súťaže dobrovoľne udeľuje Usporiadateľovi v súlade s ust. § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas so spracovaním všetkých ním poskytnutých osobných údajov. Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla Usporiadateľa. Usporiadateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje účastníka Súťaže za účelom nadviazania kontaktu s účastníkom Súťaže, na účel realizácie Súťaže, jej vyhodnotenia a zverejnenia mena výhercu, ako aj na účel marketingu.


Dane:

V zmysle ust. § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov sú výhry v hodnote neprevyšujúcej 350,- EUR oslobodené od dane.


Záverečné ustanovenia:

Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú účastníci Súťaže svoj súhlas s týmito Pravidlami.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania Súťaže, prípadne na počet výhercov ako aj druhy výhier. Zmenu pravidiel a podmienok Súťaže Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní.

Usporiadateľ má právo vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov Súťaže v prípade, ak by takýto účastník porušoval Pravidlá Súťaže, snažil sa získať Výhru podvodným spôsobom a/alebo konal v rámci Súťaže v rozpore s dobrými mravmi či akýmkoľvek spôsobom poškodzoval dobré meno Usporiadateľa alebo bol z týchto činností dôvodne podozrivý, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla účastníkovi vzniknúť.

Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné vymáhať súdnou cestou.

Tieto Pravidlá sú na zverejnené stránke https://www.facebook.com/ticketportalsk

Top