Organizačné pokyny – predstavenie LORD OF THE DANCE Bratislava

Organizačné pokyny – predstavenie LORD OF THE DANCE

1.  Dátum, čas a miesto konania
 1.3. 2019
 Incheba Expo Arena Bratislava, Viedenská cesta 3-7, Bratislava

2.  Otvorenie brán haly je cca o 18,30 hod. , predstavenie začína o 20:00, trvá 2 hod. aj s prestávkou

3. Vstup do haly:  vstup C 0.1 – pre sektor Plocha 
                            vstup C 1.1 – pre sektor B, C, D, E1, E2, F1, F2, F3          
                            vstup pre imobilných – z vchodu C 1.1                                    

4. Zoznam nepovolených predmetov
 Je prísne zakázané vnášať do priestorov konania predstavenia muzikálu sklenené nádoby, sklenené fľaše, alkoholické a nealkoholické nápoje, plechovky, jedlo, pyrotechnické predmety, otvorený oheň, dáždnik, kamery a profesionálne fotoaparáty, resp. iné nahrávacie zariadenia, zvieratá, predmety ohrozujúce bezpečnosť ostatných návštevníkov a zbrane akéhokoľvek druhu.

5. Bezpečnostné opatrenia  
 Celý areál haly je počas trvania predstavení muzikálu prísne strážený súkromnou bezpečnostnou službou, ktorá bude okrem stráženia areálu dohliadať aj na dodržiavanie poriadku. Organizátor si vyhradzuje právo nevpustiť do haly prípadne vyviesť z areálu haly osoby, u ktorých je podozrenie konzumácie alkoholických nápojov, resp. iných omamných látok, spôsobujúcich agresívne správanie a tým ohrozovanie iných návštevníkov koncertu. Návštevníci predstavenia sú povinní riadiť sa bezpečnostnými pokynmi bezpečnostnej služby a príslušníkov Policajného zboru SR.
 
 Organizátor nezodpovedá za škody spôsobené nedisciplinovaným chovaním publika. Organizátor rovnako nezodpovedá za stratu a odcudzenie cenností (napr. peňazí, dokladov, šperkov, hodiniek, mobilných telefónov a pod.)
 
6. Občerstvenie a šatňa
 V priestoroch haly budú k dispozícii stánky s občerstvením ako aj stánok s reklamnými predmetmi (cd, dvd, tričká, programy atď.).

 Šatne pre návštevníkov zabezpečuje spoločnosť Incheba.

7. Doprava do haly a parkovanie
Odporúčame prísť na koncert mestskou hromadnou dopravou. Parkovať bude možné v areáli Incheby. Je spoplatnené a je prevádzkované spoločnosťou Incheba.
 
8.  POZOR: Upozorňujeme návštevníkov, že vstupenka je cenina a jej falšovanie je vážny priestupok, považovaný za trestný čin, ktorý sa trestá podľa príslušného zákona. Upozorňujeme návštevníkov, aby si vstupenky kupovali iba na oficiálnych predajných miestach. Znehodnotená alebo dodatočne upravovaná vstupenka je neplatná. Za stratu, odcudzenie, alebo poškodenie vstupenky organizátor nenesie zodpovednosť.

Top