Dni starej hudby – permanentka

Dni starej hudby 2018
Dni starej hudby – permanentka

Dátum : 27.5. - 10.6.2018
Miesto: Bratislava

Vstupenky

Dni starej hudby – permanentka
27.5. - 10.6.2018
Bratislava

Bratislava

Popis podujatia

23. ročník medzinárodného hudobného festivalu
Florilegium hudobných štýlov
Bratislava
27.5. - 10.6.2018
Cena permanentky: 25,- eur

Permanentka neplatí na koncerty v Slovenskej filharmónii a v Mirbachovom paláci.

Anotácia medzinárodného hudobného festivalu Dni starej hudby 18

ZámeromDSH je šíriť a uchovať hudobno-interpretačný štýl, ktorý sa orientuje na informáciách čerpaných z dobových hudobných a iných kultúrno-umeleckých prameňov, používaním dobových hudobných nástrojov (alebo ich verných replík), pre ktoré v danej historickej dobe bola hudba komponovaná, čo výrazne prispieva k plnohodnotnej interpretácii. Cieľom je prispieť k etablovaniu tohto interpretačného prístupu v osnovách vyšších stupňov odborných hudobných škôl. Ideovým východiskom je presvedčenie nadobudnuté štúdiom historických prameňov, poznatkami o dobovej hudobnej praxi, poznaním hudobných nástrojov, ich materiálu a techniky stavby, ako aj ich historických zmien, čo vedie k lepšiemu pochopeniu hudby minulosti a k jej hodnovernejšej interpretácii v súčasnosti. Historicky informovaná interpretácia hudby je dnes rozsiahlym osobitným hudobno-interpretačným odborom, ktorého viaceré zásady možno aplikovať aj v hre na dnešných/moderných hudobných nástrojoch, ak sa uplatnia ďalšie historické zásady interpretácie ako sú technika hry na nástroji, spôsob frázovania, dynamiky, spôsob vyludzovania tónu, vedenia sláčika, atď., atď.

Na Slovensku sa tieto zásady presadzujú ešte veľmi ťažko, najmä pre neinformovanosť veľkej časti hudobnej obce, pre nevyhnutnosť doplnenia historických kontextov hudobnej interpretácie a pod. Kým nový pohľad na starú hudbu sa v západných krajinách presadil už pred viacerými desaťročiami, Slovensko nabehlo na trend novodobého prístupu k starej hudbe v 90. rokoch 20. storočia.

Úlohou medzinárodného festivalu DSH je neustále získavať čoraz širšie kruhy laickej a najmä aj odbornej hudobnej verejnosti pre opodstatnenosť akceptácie historických faktov v hudobnej interpretácii, podobne ako sa výtvarné diela reštaurujú na základe dobových techník, materiálov, dobovej estetiky, všeobecne známej symboliky (aj v hudbe!), vzdelanosti autorov a ich obecenstva na základe širokej znalosti zobrazovania tej-ktorej témy, jej zámeru, funkcie a pod. Kto takto chápe a interpretáciou „rekonštruuje“ hudobné dielo, môže lepšie chápať pôvodný zámer autora a spôsob vnímania diela jeho adresátom – poslucháčom či divákom.

Jednou z hlavných zásad dramaturgie DSH 18 je sústredenie na centrálnu tému programu, čím sa uvádzané diela dostávajú do širších súvislostí. Témou DSH 2018 je „Florilegium [kytica; zbierka] hudobných štýlov“ v dejinách európskej hudby v 16., 17. a  18./19. storočí v jednotlivých regiónoch Európy. Popri strednej Európe zaznejú v rámci DSH 2018 programy zostavené z hudby francúzskej (súbor Les folies françoises uvedie pri príležitosti 350. výročia narodenia Françoisa Couperina jeho diela ako aj diela jeho predchodcov a súčasníkov), talianskej (cirkevné skladby talianskych skladateľov z obdobia prelomu 17. a 18. storočia, vrátane Claudia Monteverdiho uvedie taliansky súbor La Venexiana), anglickej (anglická hudba prelomu 17. a 18. storočia, pričom stredobodom programu sú diela Johna Dowlanda, jedného z najvýznamnejších anglických skladateľov svojej doby, v interpretácii súboru The Rose Consort of Viols).

Na mape

Odporúčané

Top