Zjasnená noc

Konvergencie Bratislava
Zjasnená noc

Dátum : 22. septembra. 2018
Miesto: design factory, Bratislava

Vstupenky

Sobota
22
Sep 2018
19:00
Zjasnená noc

Popis podujatia

Zjasnená noc

Program

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)
Duett mit zwei obligaten Augengläsern WoO 32
Klavírne trio D dur op. 70/1 „Geistertrio“
Johannes Brahms (1833 – 1897)
Zwei Gesänge op. 91 pre mezzosoprán, violu a klavír
Arnold Schönberg (1874 – 1951)
Zjasnená noc pre sláčikové sexteto 

Konvergencie sú známe prekvapivými dramaturgickými spojeniami. Koncert, ktorý voľne nadväzuje na úspešné februárové predvedenie Beethovenových neskorých kvartet súborom Brodsky Quartet, predstaví vo Veľkej koncertnej sále Slovenského rozhlasu v rámci jedného programu diela dvoch radikálnych hudobných inovátorov, ktorí žili a tvorili vo Viedni. Beethovenovo Klavírne trio D dur op. 70/1 patrí k jeho najznámejším komorným skladbám. Prezývku „Geistertrio“ získalo podľa mysterióznej pomalej časti, ktorú údajne inšpirovala scéna s duchom zo Shakespearovho Hamleta. Noc a jej tajomstvá sú tiež témou sláčikového sexteta Zjasnená noc op. 4 od Arnolda Schönberga, ktoré inšpirovala expresionistická báseň Richarda Dehmela. Koncert, na ktorom budú so slovenskými umelcami účinkovať svetoznámy britský violončelista Robert Cohen a vynikajúci americký violista Juan-Miguel Hernandez, doplnia Dve piesne op. 91 pre mezzosoprán, violu a klavír Johannesa Brahmsa. Vedeli ste, že Beethoven koncertoval v dnešnej Bratislave, že Schönbergovi rodičia sa z Bratislavy odsťahovali do Viedne a že na premiére Zjasnenej noci hral na violončele bratislavský rodák, skladateľ Franz Schmidt? A že zábavné Dueto pre violu, violončelo a okuliare Beethoven venoval svojmu priateľovi, oravskému rodákovi Mikulášovi Zmeškalovi? Aj preto, no najmä kvôli výnimočnej hudbe, sa oplatí na tento koncert prísť.

Viac informácií o festivale možno nájsť na www.konvergencie.sk a na facebookovej stránke podujatia.
Zmena programu vyhradená.

Cena: 20 Eur - voľné sedenie
Cena zľavnenej vstupenky pre študentov, seniorov a ZŤP: 15 EurEN_

Transfigured Night

Programme

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)
Duet mit zwei obligaten Augengläsern WoO 32
Piano Trio D Major op. 70/1 „Geistertrio“
Johannes Brahms (1833 – 1897)
Zwei Gesänge op. 91 for mezzosoprano, viola and piano
Arnold Schönberg (1874 – 1951)
Transfigured Night for string sextet 

Convergences is well-known for its surprising dramaturgic conjunctions. Loosely following on from the Brodsky Quartet’s successful performance in February of the late quartets by Beethoven, a concert in Slovak Radio’s Large Concert Hall presents works by two radical musical innovators who lived and worked in Vienna. Beethoven’s Piano Trio in D Major op. 70/1 is one of his greatest chamber compositions. It has come to be known as the “Geistertrio” from its mysterious slow movement, which allegedly was inspired by the scene with the Ghost in Shakespeare’s Hamlet. Night and its mysteries are likewise the theme of Transfigured Night op. 4 by Arnold Schönberg, inspired by an expressionist poem of Richard Dehmel’s. The concert, where the world-famed British cellist Robert Cohen and the outstanding American viola player Juan-Miguel Hernandez will perform together with Slovak artists, is rounded off with Two Songs op. 91 for mezzosoprano, viola and piano by Johannes Brahms. Did you know that Beethoven played a concert in what is now Bratislava, that Schönberg’s parents migrated from Bratislava to Vienna, and that a native of Bratislava, the composer Franz Schmidt, played the cello at the premiere of Transfigured Night? And that Beethoven dedicated his jocose Duet for Viola, Cello and Spectacles to his friend, the Orava native Mikuláš Zmeškal? For that reason also, but above all because of the exceptional music, it is worth while coming to this concert.DE_

Verklärte Nacht

Programm

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)
Duett mit zwei obligaten Augengläsern WoO 32
Klaviertrio D-Dur Op. 70/1 „Geistertrio“
Johannes Brahms (1833 – 1897)
Zwei Gesänge Op. 91 für Mezzosopran, Bratsche und Klavier
Arnold Schönberg (1874 – 1951)
Verklärte Nacht für Streichersextett

Die Konvergenzen sind für überraschende dramaturgische Verbindungen bekannt. Das Konzert, welches frei an die erfolgreiche Aufführung von Beethovens späten Quartetten durch das Ensemble Brodsky Quartet anknüpft, stellt im Großen Konzertsaal des Slowakischen Rundfunks im Rahmen eines Abends Werke zweier radikaler musikalischer Erneuerer, welche in Wien lebten und wirkten, vor. Beethovens Klaviertrio D-Dur Op. 70/1 gehört zu seinen bekanntesten Kammerkompositionen. Den Spitznamen „Geistertrio“ erhielt es nach dem mysteriösen langsamen Teil, welchen angeblich die Geisterszene aus Shakespeares Hamlet inspirierte. Die Nacht und ihre Geheimnisse sind ebenfalls Thema des Streichersextetts Verklärte Nacht Op. 4 von Arnold Schönberg, welches vom expressionistischen Gedicht von Richard Dehmel inspiriert wurde. Das Konzert, bei welchem neben slowakischen Künstlern der weltberühmte britische Cellist Robert Cohen und der ausgezeichnete amerikanische Bratschist Juan-Miguel Hernandez auftreten werden, ergänzen Zwei Gesänge Op. 91 für Mezzosopran, Bratsche und Klavier von Johannes Brahms. Wussten sie, dass Beethoven im heutigen Bratislava konzertierte, dass Schönbergs Eltern aus Bratislava nach Wien übersiedelten und dass bei der Premiere der Verklärten Nacht der in Bratislava geborene Komponist Franz Schmidt Cello spielte? Und dass das amüsante Duett für Bratsche, Cello und Augengläser Beethoven seinem Freund, dem in Orava geborenen Nikolaus Zmeskall widmete? Auch deswegen, aber vor allem wegen hervorragender Musik, lohnt es sich dieses Konzert zu besuchen.

Na mape

Odporúčané

Top