Dni starej hudby 2018

Dni starej hudby 2018

Dátum : 27. mája - 10. júna 2018
Miesto: Bratislava

Vstupenky

Piatok
8
Jún 2018
19:00

Popis

Medzinárodný festival Dni starej hudby 2018

ZámeromDSH je šíriť a uchovať hudobno-interpretačný štýl, ktorý sa orientuje na informáciách čerpaných z dobových hudobných a iných kultúrno-umeleckých prameňov, používaním dobových hudobných nástrojov (alebo ich verných replík), pre ktoré v danej historickej dobe bola hudba komponovaná, čo výrazne prispieva k plnohodnotnej interpretácii. Cieľom je prispieť k etablovaniu tohto interpretačného prístupu v osnovách vyšších stupňov odborných hudobných škôl. Ideovým východiskom je presvedčenie nadobudnuté štúdiom historických prameňov, poznatkami o dobovej hudobnej praxi, poznaním hudobných nástrojov, ich materiálu a techniky stavby, ako aj ich historických zmien, čo vedie k lepšiemu pochopeniu hudby minulosti a k jej hodnovernejšej interpretácii v súčasnosti. Historicky informovaná interpretácia hudby je dnes rozsiahlym osobitným hudobno-interpretačným odborom, ktorého viaceré zásady možno aplikovať aj v hre na dnešných/moderných hudobných nástrojoch, ak sa uplatnia ďalšie historické zásady interpretácie ako sú technika hry na nástroji, spôsob frázovania, dynamiky, spôsob vyludzovania tónu, vedenia sláčika, atď., atď.
Jednou z hlavných zásad dramaturgie DSH 18 je sústredenie na centrálnu tému programu, čím sa uvádzané diela dostávajú do širších súvislostí. Témou DSH 2018 je „Florilegium [kytica; zbierka] hudobných štýlov“ v dejinách európskej hudby v 16., 17. a  18./19. storočí v jednotlivých regiónoch Európy. Popri strednej Európe zaznejú v rámci DSH 2018 programy zostavené z hudby francúzskej (súbor Les folies françoises uvedie pri príležitosti 350. výročia narodenia Françoisa Couperina jeho diela ako aj diela jeho predchodcov a súčasníkov), talianskej (cirkevné skladby talianskych skladateľov z obdobia prelomu 17. a 18. storočia, vrátane Claudia Monteverdiho uvedie taliansky súbor La Venexiana), anglickej (anglická hudba prelomu 17. a 18. storočia, pričom stredobodom programu sú diela Johna Dowlanda, jedného z najvýznamnejších anglických skladateľov svojej doby, v interpretácii súboru The Rose Consort of Viols).

Na mape

Top