ZRUŠENÉ - Líder budúcnosti - Marshall Goldsmith - 9-10.6.2016

30.6.2016 15:04

Spoločnosť Ticketportal SK, s.r.o. zabezpečovala predaj vstupeniek na podujatie Líder budúcnosti - Marshall Goldsmith, ktoré sa malo konať pôvodne v dňoch 03.-04.12.2015, následne po zmene termínu v dňoch 09.-10.06.2016, na základe Zmluvy o spolupráci pri predaji vstupeniek, uzatvorenej s organizátorom podujatia, spoločnosťou Worington s.r.o., so sídlom Chotěšovská 680/1, 19000 Praha, Česká republika, IČO: 04122941, DIČ: CZ04122941 (ďalej len "spoločnosť Worington s.r.o."). V zmysle predmetnej zmluvy zabezpečovala spoločnosť Ticketportal SK, s.r.o. predaj vstupeniek, vrátane prijímania finančných prostriedkov predstavujúcich vstupné od odberateľov, v mene a na účet spoločnosti Worington s.r.o., ktorá zodpovedá za organizáciu podujatia. Kúpou vstupenky ste vstúpili do právneho vzťahu (uzatvorili kúpnu zmluvu) priamo so spoločnosťou Worington s.r.o.

Počas predaja vstupeniek sme boli zo strany spoločnosti Worington s.r.o. opakovane požiadaní o prevedenie prijatého vstupného. Nakoľko predmetné finančné prostriedky neboli a nie sú majetkom našej spoločnosti, ale našou spoločnosťou boli prijaté práve v mene a na účet spoločnosti Worington s.r.o. ako organizátora, prevod prostriedkov sme uskutočnili. Zároveň sme so spoločnosťou Worington s.r.o. podpísali dodatky k Zmluve o spolupráci pri predaji vstupeniek, v zmysle ktorých sa spoločnosť Worington s.r.o. zaviazala pre prípad zrušenia podujatia v lehote do 5 dní oznámiť nám miesto a spôsob vrátenia vstupného majiteľom vstupeniek.

Listom doručeným našej spoločnosti dňa 25.5.2016 nám spoločnosť Worington s.r.o. oznámila, že podujatie z dôvodu nízkeho záujmu ruší, pričom miesto a spôsob vrátenia vstupného nešpecifikovala - informácie o zrušenom podujatí mali byť podľa Michala Kováča, konateľa spoločnosti Woringtons.r.o., uverejnené "na webovej stránke spoločnosti" (www.worington.sk), avšak neboli.

S ohľadom na uvedené sme spoločnosť Worington s.r.o. doporučeným listom dňa 15.6.2016 požiadali o chýbajúcu informáciu o spôsobe vrátenia vstupného v plnom rozsahu, resp. sme navrhli vrátenie vstupného prostredníctvom predajnej siete našej spoločnosti, pokiaľ nám spoločnosť Worington s.r.o. vráti už prevedené finančné prostriedky. Spoločnosť Worington s.r.o. túto možnosť nevyužila, ani nám požadované údaje neoznámila.

V súčasnosti naša spoločnosť už nedisponuje žiadnymi finančnými prostriedkami predstavujúcimi prijaté vstupné na zrušené podujatie, vzhľadom k čomu nie je v našich možnostiach Vaše žiadosti o vrátenie vstupného uspokojiť

Vzniknutá situácia nás mrzí, avšak spoločnosť Ticketportal SK, s.r.o. nie je schopná ovplyvniť konanie jednotlivých organizátorov, ani ich rozhodnutie podujatia zrušiť. V súčasnosti sme schopní na účely vymáhania Vašich nárokov poskytnúť všetky kontaktné údaje o spoločnosti Worington s.r.o., ktorými disponujeme, a to:

Worington s.r.o., so sídlom Chotěšovská 680/1, 19000 Praha, Česká republika, IČO: 04122941, DIČ: CZ04122941

info@worington.com, kovac@worington.com

www.worington.sk, www.worington.com

Záverom dodávame, že nahliadnutím do internetového verejného obchodného registra Českej republiky sme zistili, že spoločnosť Worington s.r.o. medzičasom zmenila názov, sídlo, aj štatutárny orgán (Pontevedra quality s.r.o., Starý Most 336, 434 01 Most, Vojtěch Jech), avšak bez ohľadu na túto skutočnosť je stále spoločnosťou, ktorá je zodpovedná za organizáciu zrušeného podujatia Líder budúcnosti - Marshall Goldsmith, ako aj za vrátenie vstupného za predané vstupenky.
Top