Minimálny štandard zmluvných podmienok pre vstupenky do arény

Minimálny štandard zmluvných podmienok pre vstupenky do arény

Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji do 18 rokov IIHF 2022 – Slovensko – Piešťany – divízia I – skupina A – Podmienky.

Osoba, pre ktorú bola táto vstupenka vydaná, súhlasí s prijatím a dodržiavaním zmluvných podmienok uvedených nižšie:

1. Na použitie vstupeniek na Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji hráčov do 18 rokov IIHF 2022 – Slovensko – Piešťany – divízia I – skupina A a vstup na štadión sa vzťahujú nasledujúce podmienky (Podmienky) a ďalšie pravidlá (Pravidlá) tak, ako môžu byť ustanovené federáciou IIHF, miestnym organizačným výborom zápasu, agentúrou pre predaj vstupeniek resp. vlastníkom štadióna (spoločne Orgány). O každom, kto si zakúpi alebo použije vstupenky, sa predpokladá, že súhlasí s ustanoveniami Podmienok a Pravidiel.

2. Vstupenka reprezentuje oprávnenie, ktoré je možné zrušiť. Okrem iných dostupných opravných prostriedkov majú Orgány právo zrušiť a/alebo požadovať vrátenie vstupeniek a/alebo odmietnuť vstup alebo vykázať osobu zo štadióna, ak porušuje tieto Podmienky alebo Pravidlá, a to bez akejkoľvek náhrady.

3. Žiadna osoba, ktorá sa zúčastní podujatia, nesmie nahrávať, prenášať alebo akýmkoľvek iným spôsobom šíriť cez internet alebo akékoľvek iné médiá, či už na komerčné alebo iné účely, žiadny zvuk, obraz alebo popis alebo výsledky podujatia, či už ako celok alebo jeho časti, alebo pomáhať inej osobe/osobám pri vykonávaní takýchto činností. Je zakázané brať na štadióny, na ktorých sa koná zápas, akékoľvek vybavenie alebo zariadenia vyrobené špeciálne na účely, ktoré umožňujú použiť ho na akúkoľvek z vyššie uvedených činností (okrem mobilných telefónov za predpokladu, že sa tento telefón používa iba s úmyslom uskutočňovania/prijímania osobných a súkromných hovorov).

4. Vstupenky sa nesmú použiť na reklamu, podporu predaja ani na žiadne iné komerčné účely (okrem iného ako ponuky na predaj, použitie ako prémie, darovanie alebo výhry v súťaži alebo stávke) bez predchádzajúceho písomného súhlasu federácie IIHF.

5. Za účelom bezpečnosti a riadnej a bezproblémovej realizácie podujatia, ak o to Orgány požiadajú, sa od všetkých osôb vyžaduje, aby spolupracovali pri poskytovaní dokladov totožnosti, vykonávaní prehliadok osobných vecí, konfiškácii zakázaných predmetov a/alebo telesnej kontrole.

6. Je zakázané brať na štadión, na ktorom sa koná podujatie, akýkoľvek propagačný alebo komerčný predmet akéhokoľvek charakteru vrátane, ale nie výlučne, transparentov, nápisov, prospektov, darčekov, symbolov a letákov. Orgány si vyhradzujú právo takéto predmety pri vstupe zabaviť. Okrem toho je zakázané brať na štadión akékoľvek predmety produkujúce rušivý hluk, okrem iného klaksóny, vuvuzely a megafóny. Orgány si vyhradzujú právo takéto predmety pri vstupe zabaviť. Žiadna osoba, ktorá sa pohybuje v priestoroch konania podujatia (vrátane priestorov v bezprostrednej blízkosti štadióna) nesmie vykonávať ambush marketing, zobrazovať komerčné alebo urážlivé nápisy, predávať akýkoľvek tovar alebo služby, nosiť alebo rozdávať politické, reklamné alebo propagačné materiály, vykonávať akúkoľvek inú činnosť, ktorú Orgány považujú za nebezpečnú alebo inak nevhodnú.

7. Držiteľ vstupenky súhlasí: a) so záznamom jeho/jej podoby a/alebo hlasu akýmikoľvek prostriedkami (okrem iného zvukovými a obrazovými záznamami televíznych kamier a fotografov); a (b) s komerčným a/alebo nekomerčným využitím jeho/jej snímky na ľubovoľnom mieste sveta akýmikoľvek prostriedkami, a to bez náhrady.

8. Orgány nebudú mať žiadnu ďalšiu zodpovednosť, vrátane, ale nie výlučne, za akúkoľvek nepriamu alebo následnú stratu alebo škodu, kvalitu zábavy alebo cestovné či ubytovacie náklady. V maximálnom rozsahu povolenom zákonom Orgány týmto vylučujú akúkoľvek zodpovednosť za stratu, zranenie alebo poškodenie osôb/majetku na mieste konania alebo v jeho okolí. Orgány nezodpovedajú za prerušenie resp. obmedzenie výhľadu pri sledovaní zápasov.

9. Držiteľ vstupenky súhlasí s tým, že v súvislosti s akýmkoľvek sporom týkajúcim sa použitia vstupenky alebo účasti na podujatí sa bude snažiť tento spor vyriešiť s Orgánmi v priateľskom duchu, a ak tak nebude môcť urobiť, predloží spor na súd na území [●].

Zmluvné strany sa dohodli, že vyššie uvedené časti 1, 3 až 6 a 8 budú predstavovať minimálny štandard podmienok vstupeniek na účely tejto zmluvy a že tieto ustanovenia možno bude potrebné skrátiť z dôvodov uskutočniteľnosti resp. prekladu do iného jazyka, pričom sa však rozumie, že zámer týchto častí zostane zachovaný.

Top