„Správne odpovedaj a vyhraj“ Festival RADIO_HEAD AWARDS 13.-14.3.2015 | TICKETPORTAL vstupenky na dosah - divadlo, hudba, koncert, festival, muzikál, šport
|
0
Váš nákupný košík je prázdny

Ak máte účet prihláste sa.

Hľadaj
Teraz
Tyzden
Mesiac
3 mesiace
Rok
>>  ÚVODNÁ STRÁNKA>>  >>  „Správne odpovedaj a vyhraj“ Festival RADIO_HEAD AWARDS 13.-14.3.2015

„Správne odpovedaj a vyhraj“ Festival RADIO_HEAD AWARDS 13.-14.3.2015

Pridané : 06.03.2015 10:12
Názov súťaže: „Správne odpovedaj a vyhraj“

Termín konania súťaže:   13.03.2015 od 18:00hod. – 14.03.2015 do 23:59 hod.

Miesto konania súťaže: Festival RADIO_HEAD AWARDS ( zóna Ticketportal )
Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava

Usporiadateľ súťaže:
Usporiadateľom súťaže (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť Ticketportal SK, s.r.o., so sídlom Radlinského 27, 811 07 Bratislava, IČO: 35 850 698, zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 28073/B.

Usporiadateľ vydáva tieto podmienky a pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).

Cieľom Súťaže je podpora a propagácia služieb Usporiadateľa za účelom udržania si relevantnej pozície na trhu, a to prostredníctvom zasielania propagačných materiálov Usporiadateľa (newslettrov) na e-mailové adresy účastníkov Súťaže.


Účastníci súťaže:
Účastníkom Súťaže je každá fyzická osoba, ktorá kumulatívne spĺňa nasledovné podmienky:

  • dosiahla plnoletosť,

  • splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel a

  • nie je z účasti v Súťaži vylúčená.

Prihlásením do Súťaže účastník Súťaže prejavuje súhlas so všetkými podmienkami a pravidlami tejto Súťaže.


Podmienky účasti v súťaži:
Pravidlá Súťaže stanovujú podmienky pre účasť a získanie výhry v Súťaži, upravujú práva a povinnosti účastníkov Súťaže a tiež zabezpečenie ochrany osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Do Súťaže bude zaradený každý účastník Súťaže, ktorý sa prihlási do Súťaže správnou odpoveďou na súťažnú otázku a udelením súhlasu Usporiadateľovi so spracovaním jeho osobných údajov na marketingové účely (zasielaním propagačných materiálov Usporiadateľa /newslettrov/ na e-mailovú adresu účastníka), a to úplným vyplnením súťažného formulára, v ktorom uvedie svoje meno, priezvisko, e-mailovú adresu a telefónne číslo, jeho podpísaním a vhodením do súťažnej urny v mieste konania Súťaže v zóne „Ticketportal“.

Účastník Súťaže vyplnením súťažného formulára udeľuje svoj súhlas s účasťou v Súťaži podľa týchto Pravidiel, súhlas so znením Pravidiel bez výhrad a s prípadným uplatnením Výhry spôsobom podľa Pravidiel.

Z účasti v Súťaži sú vylúčené osoby, ktoré sú majetkovo a/alebo personálne prepojené s Usporiadateľom a/alebo zamestnanci Usporiadateľa a ich blízke osoby v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.


Výhra, žrebovanie a odovzdanie výhry:
Výhrou v Súťaži je darčeková poukážka Usporiadateľa v hodnote 100,- EUR, príp. darčekové poukážky Usporiadateľa v súhrnnej hodnote 100,- EUR, platná/é v lehote do 31.12.2015., umožňujúca/e odber ľubovoľného počtu vstupeniek na všetky druhy podujatí z aktuálnej ponuky Usporiadateľa zverejnenej na stránke
www.ticketportal.sk (ďalej len „Výhra“). Výhru podľa týchto Pravidiel dáva do Súťaže Usporiadateľ. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Výhry.

Zo všetkých účastníkov Súťaže, ktorí uvedú správnu odpoveď, bude dňa 15.03.2015 o 18:00 hod náhodným žrebovaním vyžrebovaný 1 výherca. Žrebovanie prebehne za prítomnosti trojčlennej poroty, ktorá bude zložená zo zástupcov Usporiadateľa a zástupcu Rádia FM.

Usporiadateľ bude výhercu kontaktovať telefonicky alebo e-mailom a oboznámi ho o spôsobe odovzdania Výhry. Meno výhercu Usporiadateľ uvedie tiež na stránke www.facebook.com/www.ticketportal.sk.

Výhra bude odovzdaná výhercovi osobne v sídle Usporiadateľa, prípadne na základe požiadavky výhercu odoslaná poštou na adresu oznámenú výhercom na tento účel.

Výhra bude výhercovi odovzdaná v čase podľa dohody Usporiadateľa a výhercu, najneskôr však do jedného mesiaca od vyhodnotenia Súťaže.

Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím Výhry, resp. tento odoprie, alebo sa vzdá Výhry, výhra prepadá v prospech Usporiadateľa. Výherca má právo postúpiť Výhru inej osobe. Spôsob postúpenia Výhry bude dohodnutý medzi výhercom a Usporiadateľom, pričom postúpenie Výhry musí byť písomné.

Výherca nemá nárok na výmenu Výhry za peňažnú hotovosť či iný druh tovaru/služby.


Vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov:
Poskytnutím osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresu a telefónne číslo účastník Súťaže dobrovoľne udeľuje Usporiadateľovi v súlade s ust. § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas so spracovaním všetkých ním poskytnutých osobných údajov. Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla Usporiadateľa. Usporiadateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje účastníka Súťaže za účelom nadviazania kontaktu s účastníkom Súťaže, na účel realizácie Súťaže, jej vyhodnotenia a zverejnenia mena výhercu, ako aj na účel marketingu.


Dane:
V zmysle ust. § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov sú výhry v hodnote neprevyšujúcej 350,- EUR oslobodené od dane.


Záverečné ustanovenia:
Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú účastníci Súťaže svoj súhlas s týmito Pravidlami.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania Súťaže, prípadne na počet výhercov ako aj druhy výhier. Zmenu pravidiel a podmienok Súťaže Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní.

Usporiadateľ má právo vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov Súťaže v prípade, ak by takýto účastník porušoval Pravidlá Súťaže, snažil sa získať Výhru podvodným spôsobom a/alebo konal v rámci Súťaže v rozpore s dobrými mravmi či akýmkoľvek spôsobom poškodzoval dobré meno Usporiadateľa alebo bol z týchto činností dôvodne podozrivý, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla účastníkovi vzniknúť.

Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné vymáhať súdnou cestou.

Tieto Pravidlá sú na zverejnené stránke www.facebook.com/www.ticketportal.sk.