listky.citylife.sk

Bratislavská noc komornej hudby

Konvergencie 2019 BA
Bratislavská noc komornej hudby

Dátum: 20. septembra 2018
Miesto: design factory, Bratislava

Vstupenky

Štvrtok
20
Sep 2018
18:30

ODOHRANÉ

Predstavenie už bolo odohrané
Bratislavská noc komornej hudby
design factory

Bratislava

Popis podujatia

Bratislavská noc komornej hudby

18.30 rozhovory o hudbe
19.00 koncert: bella / dvořák / martinů / suchoň / bernáth

eben trio (CZ)
roman PATOČKA – husle, jiří BÁRTA – violončelo, tereza FIALOVÁ – klavír

eva ŠUŠKOVÁ – spev
milan PAĽA – husle, martin RUMAN – viola
juan-miguel HERNANDEZ (CAN) – viola, jozef LUPTÁK – violončelo
jordana PALOVIČOVÁ – klavír

PROGRAM
Ján Levoslav Bella (1843 – 1936)
Sláčikové kvinteto d mol
Antonín Dvořák (1841 – 1904)
Klavírne kvarteto č. 2 Es dur op. 87
- prestávka -
Bohuslav Martinů (1890 – 1959)
Bergerettes H. 275
Eugen Suchoň (1908 – 1993)
Klavírne kvarteto op. 6 ESD 53
- prestávka -
Ľuboš Bernáth (1977)
Večný tmel bytia (premiéra, venované pamiatke Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej)
Martin Burlas (1955)
Black Swan pre violončelo a looper (premiéra, venované Jánovi Kuciakovi a Martine Kušnírovej)

Bratislavská noc komornej hudby, niekoľko koncertov počas jedného večera v atraktívnych priestoroch design factory, patrí už medzi tradície Konvergencií. Na aktuálnom ročníku festivalu bude symbolicky venovaná 100. výročiu vzniku Československa a vzťahom medzi obdivomi krajinami. Tešiť sa možno na rozhovory o hudbe, vystúpenie talentovaných študentov Akadémie komornej hudby, na ktorej Konvergencie spolupracujú so Slovenským mládežníckym orchestrom a na diela Jána Levoslava Bellu (Sláčikové kvinteto), Antonína Dvořáka (Klavírne kvinteto A dur op. 81) a Eugena Suchoňa (Klavírne kvarteto op. 6). Súčasťou bude aj premiéra skladby Večný tmel bytia na texty Milana Rúfusa od Ľuboša Bernátha, ktorá je venovaná pamiatke Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Hudba zaznie v interpretácii renomovaných slovenských umelcov Evy Šuškovej (spev), Jordany Palovičovej (klavír), Milana Paľu (husle), Mariána Svetlíka (husle), Martina Rumana (viola), Jozefa Luptáka (violončelo) a ďalších.

Zmena programu vyhradená.

Viac informácií na www.konvergencie.sk

Cena: 15 Eur - voľné sedenie
Cena zľavnenej vstupenky pre študentov, seniorov a ZŤP: 10 Eur


EN_

Bratislava Night of Chamber Music

Programme
Conversations on Music
Academy of Chamber Music

Ján Levoslav Bella (1843 – 1936)
String Quintet in D Minor
Antonín Dvořák (1841 – 1904)
Piano Quintet in A Major op. 81
Eugen Suchoň (1908 – 1993)
Piano Quartet op. 6 ESD 53
Ľuboš Bernáth (1977)
Eternal Cement of Being (premiere, dedicated to the memory of Ján Kuciak and Martina Kušnírová)


Bratislava Night of Chamber Music, a number of concerts in the course of one evening in the attractive space of Design Factory, is by now one of the traditions of Convergences. In the current year’s festival it will be symbolically dedicated to the 100th anniversary of the birth of Czechoslovakia and the relationship between the two countries. One can look forward to conversations on music and a performance by talented students at the Academy of Chamber Music, at which Convergences partners the Slovak Youth Orchestra, and furthermore to works by Ján Levoslav Bella (String Quintet), Antonín Dvořák (Piano Quintet in A Major op. 81) and Eugen Suchoň (Piano Quartet op. 6). There will also be the premiere of Eternal Cement of Being (to texts by Milan Rúfus) by Ľuboš Bernáth, which is dedicated to the memory of Ján Kuciak and Martina Kušnírová. The music will be performed by the highly regarded Slovak artists Eva Šušková (vocals), Jordana Palovičová (piano), Milan Paľa (violin), Marián Svetlík (violin), Martin Ruman (viola), Jozef Lupták (cello), and others.DE_

Kammermusiknacht Bratislava

Programm
Gespräche über Musik
Kammermusikakademie

Ján Levoslav Bella (1843 – 1936)
Streichquintett d-Moll
Antonín Dvořák (1841 – 1904)
Klavierquintett A-Dur Op. 81
Eugen Suchoň (1908 – 1993)
Klavierquartett Op. 6 ESD 53
Ľuboš Bernáth (1977)
Ewiger Kitt des Daseins (Premiere, zum Gedenken an Ján Kuciak a Martina Kušnírová)

Die Kammermusiknacht Bratislava, mehrere Konzerte während eines Abends in den attraktiven Räumlichkeiten der Design Factory, gehört bereits zu den Traditionen der Konvergenzen. Beim aktuellen Festivaljahrgang ist sie symbolisch dem 100. Jahrestag der Entstehung der Tschechoslowakei und den Beziehungen zwischen den beiden Ländern gewidmet. Man kann sich auf Gespräche über Musik, Auftritt talentierter Studenten der Kammermusikakademie, bei welcher die Konvergenzen mit dem Slowakischen Jugendorchester zusammenarbeiten, und auf Werke von Ján Levoslav Bella (Streichquintett), Antonín Dvořák (Klavierquintett A-Dur Op. 81) und Eugen Suchoň (Klavierquartett Op. 6) freuen. Bestandteil des Abends wird auch die Premiere des Werkes Ewiger Kitt des Daseins von Ľuboš Bernáth zu Texten von Milan Rúfus, zum Gedenken an Ján Kuciak und Martina Kušnírová sein. Die Musik wird von renommierten slowakischen Künstlern Eva Šušková (Gesang), Jordana Palovičová (Klavier), Milan Paľa (Violine), Marián Svetlík (Violine), Martin Ruman (Bratsche), Jozef Lupták (Violoncello) u. a. interpretiert.Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Na mape

Top