SLOVENSKO 2013 ADVENT

SLOVENSKO 2013 ADVENT

Dátum: 7. decembra 2019
Miesto: Dom umenia, Piešťany

Vstupenky

Sobota
7
Dec 2019
19:00

Popis

SLOVENSKO 2013 ADVENT

Názov projektu: SLOVENSKO 2013 ADVENT
Termín realizácie:  2. – 20. decembra 2013

Pokyny organizátora:
Prosíme návštevníkov, aby dodržiavali stanovený začiatok koncertu o 19:30 a prichádzali na miesto konania v dostatočnom predstihu. Po začiatku priameho prenosu nebude možný vstup do sály.
Sedenie je voľné a produkcia má právo divákov pred začiatkom priameho prenosu presadiť na iné miesto.
Zakúpením vstupenky dáva jej držiteľ organizátorovi alebo tretej osobe bez akýchkoľvek nárokov súhlas na zhotovenie a použitie akejkoľvek formy záznamu podujatia.
Dovoľujeme si tiež upozorniť návštevníkov, že miesta konania koncertov nemajú uspôsobený bezbariérový prístup pre imobilné osoby.


Zľavy: žiadne

Viac informácií: www.slovenskoadvent.sk

Slovensko 2013 Advent je unikátny projekt Rozhlasu a televízie Slovenska, ktorý spája umenie a kultúru s ušľachtilým charitatívnym rozmerom.
15 úžasných večerov, 15 jedinečných hudobných interpretov všetkých žánrov!
15 slovenských miest a ich architektonických pokladov!
15 projektov, ktoré menia Slovensko k lepšiemu!
Desiatky zaujímavých a známych hostí!
To všetko a omnoho viac vás čaká od 2. do 20. decembra.

IMT SMILE
2.12.2013 Prešov (PKO Čierny orol)
Divé maky pracujú s talentovanými rómskymi deťmi a mládežou zo sociálne a ekonomicky znevýhodneného prostredia a rómskych osád. Prostredníctvom individuálnej práce regionálnych tútorov sú deti a mládež vedené k štúdiu na stredných a vysokých školách.

Kandráčovci
3.12.2013 Košice (Štátne divadlo – Malá scéna)
Poslaním občianskeho združenia SOSNA je spájať a aktivizovať ľudí s cieľom podporovať a realizovať alternatívy pre riešenia environmentálnych problémov. Svoje programy realizuje hlavne v priestoroch vzdelávacieho Ekocentra, ktoré slúži ako funkčná ukážka ekologickej, zdravej, nízkoenergetickej, estetickej a nízkorozpočtovej budovy s prírodnou záhradou.

Zuzana Smatanová a Milo Suchomel
4.12.  2013 Lučenec (Reduta)

Občianske združenie DLAŇ sa prioritne zameriava najmä na oblasť sociálnej a pracovnej integrácie občanov s mentálnym postihnutím do spoločnosti. Podporuje prechod občanov žijúcich v izolovanom veľkokapacitnom domove sociálnych služieb do komunitného bývania – Zariadenia podporovaného bývania v meste Lučenec.

Peter Michalica
5.12.  2013 Kremnica (Kostol sv. Kataríny)

Hlavným poslaním občianskeho združenia Červený Nos Clowndoctors je podporovať psychickú pohodu hospitalizovaných detí, geriatrických pacientov, seniorov, a tým pomáhať k zlepšeniu ich celkového zdravotného stavu. Zdravotní klauni formou humoru pacientov odpútavajú od strachu, napätia a od úzkosti spojenej nielen s liečbou, ale aj z neznámeho prostredia, kde im chýbajú ich najbližší.

Detský a dievčenský spevácky zbor Slovenského rozhlasu
6.12.  2013 Bratislava (Moyzesova sieň)
 
Občianske združenie VAGUS založili sociálni pracovníci, ktorí pôsobia v problematike ľudí bez domova niekoľko rokov ako terénni sociálni pracovníci - streetworkeri. Momentálne realizujú projekt DOMEC – denné centrum pre ľudí bez domova, ľudí v hmotnej a sociálnej núdzi, pre dlhodobo nezamestnaných, či ľudí v akútnej kríze, spojenej so stratou bývania alebo sociálnym vylúčením.

Lavagance
9.12.  2013 Skalica (Jezuitský kostol)

Križovatky n.o. poskytuje svoje služby predovšetkým týraným ženám a deťom, resp. ženám a deťom bez prístrešia. Okrem azylového domu Emauzy spravuje aj azylové centrum Betánia, ktoré vzniklo v roku 2006 v Malackách. Ako prvá bola otvorená časť pre mužov bez domova (útulok). O rok neskôr bola otvorená aj časť pre týrané ženy s deťmi, resp. ženy s deťmi bez domova (zariadenie núdzového bývania).

Korben Dallas
10.12. 2013 Bytča (Sobášny palác)

Detské krízové centrum Náruč, Žilina – Zádubnie poskytuje komplexnú starostlivosť týraným, zneužívaným a zanedbávaným deťom, ako je napríklad krízová intervencia (okamžité zasiahnutie v prípadoch, keď dôjde k ohrozeniu života alebo zdravia dieťaťa), psychologická, sociálna a špeciálno-pedagogická diagnostika, odborná psychologická, sociálna a pedagogická starostlivosť a pod.

Lucia Šoralová - zo zdravotných dvovodov nevystúpi
Náhradný účinkujúci bude HEX

11.12. 2013 Hlohovec (Empírové divadlo)

Prostredníctvom siete dobrovoľníkov realizuje SAMARIA adresnú pomoc konkrétnym rodinám, či jednotlivcom, ktorí sa dostali do situácie hmotnej núdze, t.j. opusteným matkám s deťmi, náhradným rodinám, mladým dospelým, sociálne znevýhodneným, ale aj sociálne charitatívnym centrám, či azylovým domom.

Otokar Klein
12.12. 2013 Komárno (Dôstojnícky pavilón)
Nadácia Memory podporuje zvyšovanie odbornosti v starostlivosti o ľudí s Alzheimerovou chorobou, vytvára kontaktné miesta po celom Slovensku, kde ľudia môžu riešiť problémy spojené s touto chorobou. Projekt "Dobudovanie Centra MEMORY" pokračuje realizáciou modelovej rehabilitačnej záhrady pre ľudí s Alzheimerovou chorobou.

Cigánski Diabli
13.12. 2013 Levice (Synagóga)

Nezávislé Divadlo Pôtoň programovo pôsobí a tvorí na okraji – jeho aktivity, prevažne v oblasti autorského divadla, vyústili do vzniku Centra umenia a kreativity v Bátovciach. Súčasťou projektu je aj vzdelávanie za pomoci divadla a otváranie tém, ktoré sú spojené s regiónom.

Peter Lipa
16.12. 2013 SNV (Reduta)
 
Hlavným poslaním DSS Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Náš dom je komplexná adresná a integrovaná podpora činností a opatrení, zameraných v prospech detí, mládeže a dospelých ľudí s mentálnym postihnutím a poskytovanie pomoci im, aj ich rodinám. 

Sima Martausová
17.12. 2013 Levoča (Mestské divadlo)

Zelená hliadka je združením občanov, ktorí sa už nedokážu prizerať nahromadeným odpadkom a mestu plného reklamy. V duchu motta: "Lebo sa nás to týka" poukazujú na problém odpadu v slovenských mestách a motivujú ľudí, aby sa angažovali v prospech životného prostredia a bydliska aspoň tým, že nebudú množiť odpadky na uliciach.

AMO
18.12. 2013 Žilina (Mestské divadlo)

Združenie Truc sphérique zorganizovalo stovky akcií, mnohé s medzinárodným obsadením, ktorých sa zúčastnilo viac než 180-tisíc divákov. V aktivitách, ktoré sami začali ako dobrovoľníci, aktívne pomáhalo viac než päť stoviek mladých ľudí, sponzorov a darcov. Od 2003 začali s rekonštrukciou a prevádzkou kultúrneho centra Stanica v budove starej železničnej zastávky Žilina-Záriečie.

Janko Lehotský
19.12. 2013 Trenčianske Teplice (Kursalón)

Cieľom projektu občianského združenia Živica „Nevyšliapanou cestou“ je posilniť slovenské eko-komunitné aktivity. Vo Zvolene a Bratislave vyrastú komunitné záhrady na podporu komunitého pestovania, budú sa osádzať včelíny a taktiež vznikne lokálna doplnková mena, ktorá bude minimalizovať únik finančných tokov mimo komunitu a región.

Para
20.12. 2013 Nitra (Župný dom) 
Misiou neziskovej organizácie Centrum Slniečko je poskytovanie všeobecno-prospešných služieb týraným, zneužívaným a zanedbávaným deťom, obetiam domáceho násilia , obetiam šikanovania, sexuálnych útokov a znásilnenia a napomáhanie k účinnému a komplexnému riešeniu tejto problematiky v zmysle zabezpečenia a ochrany základných ľudských práv a slobôd.Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Na mape

Top