Nie vojne

Festival Konvergencie 2022
Nie vojne

Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

 25. 9. 2022 / Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu / 18:00 a 19:00

Nie vojne
záverečný koncert


Nie vojne / 1 / 18:00

Alexei LUBIMOV (RU), klavír

Valentin Silvestrov (1937)
3 Bagatelles, op. 1 (2005)
4 Pieces, op. 2 (2006)
Kitsch-Musik (1977)
3 Waltzes with Postlude, op. 3 (2005/2006)
Der Bote (1996)


Nie vojne / 2 / 19:00

Ján Levoslav Bella (1843 – 1936)
Dumky pre husle a klavír (výber)
Peter BIELY, husle
Natacha KUDRITSKAYA (UA), klavír

Antonín Dvořák (1841 – 1904)
Klavírne trio č. 4 e mol, op. 90 „Dumky“
Andrej BIELOW (UA), husle
Jozef LUPTÁK, violončelo
Natacha KUDRITSKAYA (UA), klavír

**prestávka**

Valentin Silvestrov (1937)
Lacrimae pre sólové violončelo
Jozef LUPTÁK, violončelo

Valentin Silvestrov (1937)
3 Bagatelles, op. 4 (2006)

Postludium, op. 5 (Adagio)
Natacha KUDRITSKAYA (UA), klavír

Valentin Bibik (1940 – 2003)
Sorrowful Music, op. 105
Sonáta č. 3 pre husle a klavír, op. 124 (1998)
Milan PAĽA, husle
Katarína PAĽOVÁ, klavír


Nie vojne. Hudba spája. To sú dve myšlienky tvoriace motto záverečného koncertu medzinárodného festivalu komornej hudby Konvergencie. Ten bude patriť tvorbe ukrajinských skladateľov. Protikladom krehkej a kontemplatívnej krásy v hudbe Valentina Silvestrova (1937), ktorá zaznie v interpretácii svetoznámeho ruského klaviristu, skladateľovho priateľa Alexeja Ľubimova, bude dramatická Husľová sonáta č. 3 Valentina Bibika (1940 – 2003) v naštudovaní charizmatického huslistu Milana Paľu a klaviristky Kataríny Paľovej. Program koncertu doplnia „dumky“ romantických skladateľov Jána Levoslava Bellu a Antonína Dvořáka. Dumky boli pôvodne spievané žalospevy poľského a ukrajinského pôvodu, ktoré v 19. storočí metamorfovali do melancholických inštrumentálnych skladieb chápaných ako vyjadrenie slovanskej vzájomnosti. V Bellovej a Dvořákovej hudbe sa stretnú ukrajinskí (Andrej Bielow, Natacha Kudritskaya) a slovenskí umelci (Peter Biely, Jozef Lupták).

//

Trvanie koncertov: Nie vojne 1 (recitál A. Ľubimova) – 50 minút, bez prestávky, Nie vojne 2 (večerný koncert) – 90 minút s prestávkou

//

Dobrovoľné vstupné na mieste konania koncertu.

//


Využite možnosť zakúpenia festivalovej permanentky: https://www.ticketportal.sk/event/Festival-Konvergencie-2022
Celý program festivalu Konvergencie: www.konvergencie.sk

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.

Vstup na všetky podujatia sa riadi aktuálnymi protipandemickými opatreniami. Pre aktuálne informácie sledujte webstránku www.konvergencie.sk a www.facebook.com/konvergencie.
25. 9. 2022 / Slovak Radio / 18:00 and 19:00

No to War
closing concert


No to War / 1 / 18:00

Alexei LUBIMOV (RU), piano

Valentin Silvestrov (1937)
3 Bagatelles, op. 1 (2005)
4 Pieces, op. 2 (2006)
Kitsch-Musik (1977)
3 Waltzes with Postlude, op. 3 (2005/2006)
Der Bote (1996)


No to War / 2 / 19:00

Ján Levoslav Bella (1843 – 1936)
Dumky for Violin and Piano (selection)
Peter BIELY, violin
Natacha KUDRITSKAYA (UA), piano

Antonín Dvořák (1841 – 1904)
Piano Trio No. 4 in E minor, op. 90 “Dumky”
Andrej BIELOW (UA), violin
Jozef LUPTÁK, cello
Natacha KUDRITSKAYA (UA), piano

**intermission**

Valentin Silvestrov (1937)
Lacrimae for Solo Cello
Jozef LUPTÁK, cello

Valentin Silvestrov (1937)
3 Bagatelles, op. 4 (2006)

Postludium, op. 5 (Adagio)
Natacha KUDRITSKAYA (UA), piano

Valentin Bibik (1940 – 2003)
Sorrowful Music, op. 105
Sonata No. 3 for Violin and Piano, op. 124 (1998)
Milan PAĽA, violin
Katarína PAĽOVÁ, piano


No to war! Music unites. Those are the two ideas that create the motto of the concluding concert of Konvergencie Chamber Music Festival. It will be dedicated to the work of Ukrainian composers. A counterpart to the fragile and contemplative beauty in the music of Valentin Silvestrov (1937), to be performed by the world-renowned Russian pianist and friend of the composer, Alexei Lubimov, will be the dramatic Violin Sonata No. 3 by Valentin Bibik (1940 – 2003), played by the charismatic violinist Milan Paľa and pianist Katarína Paľová. The concert programme will be completed with “dumky” by the romantic composers Ján Levoslav Bella and Antonín Dvořák performed by Ukrainian (Andrej Bielow, Natacha Kudritskaya) and Slovak artists (Peter Biely, Jozef Lupták). The dumky were originally sung laments of Polish and Ukrainian origin, which in the 19th century metamorphosed into melancholy instrumental pieces conceived as an expression of Slavic mutuality.

//

Duration of concerts: No to War 1 (recital by A. Lubimov) – 50 minutes, without intermission, No to War 2 (evening concert) – 90 minutes with intermission

//

Voluntary entry contribution at the concert venue.

//

Take advantage of the opportunity to purchase a season ticket:
https://www.ticketportal.sk/event/Festival-Konvergencie-2022

Entire programme of Convergences Festival:
www.konvergencie.sk

The organisers reserve the right to change the programme and performers.

Access to all events is governed by the anti-epidemic measures currently in force. For up-to-date information, keep in touch with the websites
www.konvergencie.sk
and
www.facebook.com/konvergencie

 Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Top