Kontakt a DSA

Kompletná ponuka vstupeniek je dostupná online na www.ticketportal.sk a vybrané vstupenky je možné zakúpiť aj na predajných miestach TU: https://www.ticketportal.sk/SellingPlaces/


Pre najčastejšie otázky kliknite TU: https://www.ticketportal.sk/Article/7791


Kontaktovať nás môžete denne :


e-mailom na adresu help@ticketportal.sk.


telefonicky v pracovné dni od 9:00 do 17:00 h na mobilnom čísle +421 905 700 909. (V čase všetkých štátnych sviatkov bude telefonické spojenie pre klientov nedostupné.)

Prosíme o pochopenie, že naša slovenská infolinka je určená pre klientov, ktorí si zakúpili vstupenky na slovenské podujatia. Klientom, ktorí si zakúpili vstupenky na české podujatia odporúčame obrátiť sa na e-mailovú adresu help@ticketportal.cz.

V prípade, že máte záujem o hromadnú objednávku kontaktujte nás v pracovné dni od 9:00 do 16:00 na e-mailovej adrese objednavky@ticketportal.sk.

Upozorňujeme, že za hromadné objednávky účtujeme poplatok od 5 € do 50 €.

Doklad na už zakúpené vstupenky dodatočne nevystavujeme.


Ďakujeme za pochopenie.

 

Kontakty podľa nariadenia (EÚ) 2022/2065 a nariadenia (EÚ) 2021/784:

Kontaktné miesto:

 • a. jednotné kontaktné miesto na komunikáciu elektronickými prostriedkami s orgánmi členských štátov, Komisiou a kolégiom v zmysle článku 11 Digital Services Act a
 • b. jednotné kontaktné miesto na prijímanie príkazov na odstránenie podľa nariadenia (EÚ) 2021/784 o boji proti šíreniu teroristického obsahu online: e-mail: dsa@ticketportal.sk

Úradný jazyky, v ktorých je možné sa obrátiť na kontaktné miesto: slovenčina, angličtina.

Toto jednotné kontaktné miesto sa týka sprostredkovateľských služieb prevádzkovaných Ticketportal SK, s.r.o., najmä serveru www.ticketportal.sk


Ticketportal SK, s.r.o.
Kalinčiakova 33
831 04 Bratislava

 

 

Zapísaná:

Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III., oddiel Sro, vl. č. 28073/B


Kontrolný dozor:
Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava

 

Osobitné obchodné podmienky spoločnosti Ticketportal SK, s.r.o. pre komerčných používateľov platformy Ticketportal

 

1. Úvodné ustanovenia  

 

1.1 Stránka www.ticketportal.sk a Systém predstavujú online platformu podľa čl. 3 písm. i) Aktu o digitálnych službách, ktorá umožňuje Majiteľom  vstupeniek a záujemcom o Podujatia uzatvárať zmluvy na diaľku s Partnerom.

 

1.2 Tieto Osobitné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Partnera podľa Aktu o digitálnych službách a Nariadenia o podpore transparentnosti. Osobitné obchodné podmienky predstavujú doplnenie Zmluvy o spolupráci.

 

 

2. Definície pojmov

 

2.1 "Akt o digitálnych službách" alebo "DSA" znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2065 z 19. októbra 2022 o jednotnom trhu s digitálnymi službami a o zmene smernice č. 2000/31/ES (akt o digitálnych službách).

 

2.2 "Nariadenie o podpore transparentnosti" znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1150 z 20. júna 2019 o podpore spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb.

 

2.3 "Osobitné obchodné podmienky" znamenajú tieto Osobitné obchodné podmienky spoločnosti Ticketportal SK, s.r.o. pre komerčných používateľov platformy Ticketportal.

 

2.4 "Partner" znamená osobu, ktorá organizuje, usporadúva alebo sprostredkúva organizáciu Podujatí na území Slovenska, prípadne v zahraničí, t.j. na účely tejto zmluvy zodpovedá za organizáciu a konanie Podujatia/í.

 

2.5 "Prevádzkovateľ" znamená spoločnosť Ticketportal SK, s.r.o., so sídlom Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava, IČO: 35 850 698, zapísanú v Obchodnom  registri Mestkého súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 28073, ktorá je subjektom, ktorý v mene a na účet Partnera zabezpečuje distribúciu a predaj Vstupeniek na Podujatia prostredníctvom Systému (Predajnej siete Ticketportal).

 

2.6 "Zmluva o spolupráci" znamená Zmluvu o spolupráci pri predaji vstupeniek uzatvorenú medzi Prevádzkovateľom a Partnerom.

 

2.7 Definície pojmov podľa týchto Osobitných obchodných podmienok sú doplneniami definícií podľa Zmluvy o spolupráci. Definície pojmov uvedené v Zmluve o spolupráci sa vzťahujú aj na pojmy označené veľkým začiatočným písmenom v týchto Osobitných obchodných podmienkach.

 

 

3. Zodpovednosť Prevádzkovateľa a systém pre oznamovanie závadnosti obsahu na platforme

 

3.1 Nasledujúci obsah na stránke www.ticketportal.sk a v Systéme je považovaný za nezákonný alebo v rozpore s podmienkami používania súvisiacich služieb:  

 

 • Obsah je v rozpore s právnymi predpismi, najmä ale nie len s Trestným zákonom a zákonom o priestupkoch. Obsah je v rozpore s dobrými mravmi.
 • Obsah je v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku.
 • Obsah je v rozpore s rozhodnutiami súdov a/alebo orgánov verejnej moci.
 • Obsah je v rozpore s etickými kódexami, ktoré sa Prevádzkovateľ zaviazal dodržiavať.
 • Obsah neoprávnene zasahuje do práv alebo právom chránených záujmov akýchkoľvek osôb vrátane Prevádzkovateľa a s ním prepojených osôb, ich zamestnancov, ich štatutárnych zástupcov a členov ich orgánov.
 • Obsah zasahuje do práv alebo právom chránených záujmov akýchkoľvek tretích osôb.
 • Obsah ohrozuje alebo poškodzuje dobrú povesť alebo meno spoločnosti Prevádzkovateľa alebo s ním prepojených osôb.
 • Obsah obsahuje reklamu alebo obchodné informácie tretích osôb, ktorá nie je podstatou ponúkaného Podujatia, a priamo nesúvisí s ponúkaným Podujatím.
 • Obsah obsahuje reklamu alebo obchodné informácie o konkurencii Prevádzkovateľa alebo s ňou prepojených osôb.
 • Obsah sa netýka priamo ponúkaného Podujatia. Obsah je nepresný, neúplný alebo neaktuálny.
 • Partner viaže poskytnutie ďalších informácií na zaplatenie osobitnej odplaty a to vrátane ale nie len prostredníctvom platených SMS správ alebo volaní na telefónne čísla s osobitnou tarifou.
 • Obsah je závadný z iných dôvodov podľa Zmluvy o spolupráci, Osobitných obchodných podmienok alebo právnych predpisov.

 

 • V prípade, ak Partner má podozrenie, že na stránke www.ticketportal.sk alebo v Systéme je šírený nezákonný obsah alebo obsah, ktorý je v rozpore s podmienkami služby, alebo inak závadný obsah, môže túto skutočnosť oznámiť Prevádzkovateľovi. V prípade, ak Partner nebude súhlasiť s výsledkom vybavenia jeho oznámenia, má možnosť zaslať Prevádzkovateľovi sťažnosť, pričom Prevádzkovateľ za týmto účelom zaviedol systém podľa čl. 20 Aktu o digitálnych službách. Kontaktné miesta na zasielanie oznámení a sťažností podľa tohto bodu sú uvedené na stránke https://www.ticketportal.sk/Article/7470.

 

 • Systém pre oznamovanie závadného obsahu a vybavovanie sťažností môžu okrem Partnerov používať aj usporiadatelia, Majitelia vstupeniek a záujemcovia o Podujatie. Dotknutá osoba má možnosť využiť taktiež systém mimosúdneho riešenia sporov podľa čl. 21 Aktu o digitálnych službách.

 

 • Sťažnosti podávané na základe Aktu o digitálnych službách musia byť Prevádzkovateľovi doručené do šiestich mesiacov odo dňa, kedy bol sťažovateľ informovaný o rozhodnutí o jeho sťažnosti podľa čl. 16 ods. 5 alebo čl. 17 Aktu o digitálnych službách.

 

 • Prevádzkovateľ neuplatňuje pozastavovanie vybavovania oznámení a sťažností podaných prostredníctvom mechanizmov podľa Aktu o digitálnych službách voči osobám, ktoré často podávajú zjavne neodôvodnené oznámenia a/alebo sťažnosti. V prípade, ak by sa ale vyskytli osoby, ktoré by podali viac ako dve zjavne neodôvodnené oznámenia alebo sťažnosti za jeden týždeň, Prevádzkovateľ je oprávnený po dobu dvoch mesiacov pozastaviť a neprijímať oznámenia a sťažnosti od takýchto osôb.

 

 

4. Parametre pre určenie poradia zobrazovania ponuky na platforme

 

4.1 Hlavnými parametrami, na základe ktorých je určované poradie zobrazovania ponuky Podujatí na stránke www.ticketportal.sk a v Systéme (i) časové hľadisko (Podujatia sú zoradené podľa dátumu ich konania) a (ii) zvýhodnená bannerová pozícia.  

 

4.2 Poradie parametrov bolo zvolené tak, aby zodpovedalo hospodárskemu významu pre Prevádzkovateľa a zohľadňovalo používateľskú skúsenosť. Mechanizmus určovania poradia  Podujatí zohľadňuje charakter Podujatia a jeho relevantnosť pre spotrebiteľov  najmä podľa dátumu konania Podujatia a jeho žánrového zaradenia. 

 

4.3 Prevádzkovateľ neuplatňuje voči ponúkaným službám a produktom, ktoré by ponúkala sama alebo pre osobu, ktorá je ňou ovládaná alebo prepojená, rozdielne zaobchádzanie, pričom si v plnom rozsahu vyhradzuje jednostranne zmeniť tento postoj.

 

 

 • Pozastavenie, obmedzenie alebo odmietnutie predaja na platforme

 

 • Prevádzkovateľ je ďalej oprávnený okrem prípadov uvedených v Zmluve o spolupráci a/alebo Osobitných obchodných podmienkach pozastaviť, obmedziť alebo odmietnuť predaj, rezervácie a distribuovanie Vstupeniek na Podujatie a/alebo propagovať Podujatie a predaj Vstupeniek, alebo zastaviť predaj, distribuovanie alebo rezervácie Vstupeniek alebo propagáciu Podujatia a predaja Vstupeniek v prípade, ak

 

 • existuje podozrenie, že Podujatie a/alebo jeho propagácia je alebo môže byť alebo bude v rozpore s právnymi predpismi , dobrými mravmi, zásadami poctivého obchodného styku, rozhodnutiami súdov a/alebo orgánov verejnej moci, alebo by v jeho priebehu alebo priebehu jeho propagácie mohlo dochádzať k hromadnému porušovaniu právnych predpisov , dobrých mravov, zásadami poctivého obchodného styku, rozhodnutiami súdov a/alebo orgánov verejnej moci, alebo
 • Podujatie a/alebo jeho propagácia je v rozpore s etickými kódexami, ktoré sa Prevádzkovateľ zaviazal dodržiavať, alebo
 • Podujatie a/alebo jeho propagácia zasahuje alebo môže zasahovať do práv a oprávnených záujmov akýchkoľvek osôb vrátane Prevádzkovateľa a s ním prepojených osôb, ich zamestnancov, ich štatutárnych zástupcov a členov ich orgánov, alebo
 • Podujatie a/alebo jeho propagácia zasahuje alebo môže zasahovať do práv alebo právom chránených záujmov akýchkoľvek tretích osôb, alebo
 • Podujatie a/alebo jeho propagácia ohrozuje alebo poškodzuje dobrú povesť alebo meno spoločnosti Prevádzkovateľa alebo s ním prepojených osôb, alebo
 • Podujatie a/alebo jeho propagácia obsahuje reklamu alebo obchodné informácie tretích osôb, ktorá nie je podstatou ponúkaného Podujatia, a priamo nesúvisí s ponúkaným Podujatím, alebo
 • Podujatie a/alebo jeho propagácia obsahuje reklamu alebo obchodné informácie o konkurencii Prevádzkovateľa alebo s ňou prepojených osôb, alebo
 • Podujatie a/alebo jeho propagácia sa netýka priamo ponúkaného Podujatia, alebo
 • Partner viaže poskytnutie ďalších informácií na zaplatenie osobitnej odplaty a to vrátane ale nie len prostredníctvom platených SMS správ alebo volaní na telefónne čísla s osobitnou tarifou, alebo
 • Obsah Podujatia a/alebo Propagácie je v rozpore s podmienkami podľa bodu 3.1 Osobitných obchodných podmienok, alebo
 • Partner odmietne podpísať osobitný sľub odškodnenia, ktorého podpis a predloženie bude Prevádzkovateľ od Partnera v odôvodnených prípadoch požadovať,
 • Podujatie a/alebo jeho propagácia sú závadné z iných dôvodov podľa Zmluvy o spolupráci, Osobitných obchodných podmienok alebo právnych predpisov.

 

 • Prevádzkovateľ nie je povinný, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, v rámci propagácie Podujatia používať konkrétny propagačný materiál Partnera. V prípade uzavretia dohody o používaní propagačných materiálov

Partnera, je Prevádzkovateľ oprávnený odmietnuť používanie takéhoto propagačného materiálu v prípadoch,

ak takýto propagačný materiál (i) je v rozpore s pravidlami uvedenými v bodoch 3.1 a/alebo 5.1 Osobitných obchodných podmienok, alebo (ii) nezodpovedá uzatvorenej dohode o jeho použití, alebo (iii) Prevádzkovateľ má dôvodné pochybnosti o tom, že u tohto propagačného materiálu existuje dôvod na jeho odmietnutie podľa Zmluvy o spolupráci a/alebo Osobitných obchodných podmienok, alebo (iv) Prevádzkovateľ už predtým odmietol iný Partnerov propagačný materiál, alebo (v) Partner už predtým porušil svoje zmluvné a iné právne povinnosti závažne alebo opakovane, alebo (vi) Partner je v omeškaní so zaplatením akejkoľvek pohľadávky Prevádzkovateľa, alebo (viii) z akýchkoľvek iných dôvodov uvedených v Zmluve o spolupráci a/alebo Osobitných obchodných podmienkach alebo právnych predpisoch.

 

 • Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch pracovných dní elektronickou poštou oznámi Partnerovi svoje rozhodnutie o pozastavení, obmedzení alebo odmietnutí predaja, rezervácie a distribúcie Vstupeniek alebo propagácie Podujatia alebo použitia propagačných materiálov Partnera. Partner je v prípade odmietnutia propagačného materiálu dodaného Partnerom povinný dodať Prevádzkovateľovi taký propagačný materiál, ktorý je v súlade s touto zmluvou a právnymi predpismi.

 

 • Prevádzkovateľ je oprávnený ukončiť Zmluvu o spolupráci výpoveďou okrem iných dôvodov uvedených v Zmluve o spolupráci a/alebo Osobitných obchodných podmienkach aj v prípadoch, ak (i) Partner opakovane alebo závažne porušil svoje povinnosti podľa Zmluvy o spolupráci alebo Osobitných obchodných podmienok, alebo (ii) existujú dôvodné pochybnosti o platobnej schopnosti Partnera alebo Partner je v

omeškaní s úhradou akejkoľvek pohľadávky Prevádzkovateľa z akéhokoľvek právneho vzťahu, alebo (iii) Partner zrušil Podujatie v posledných dvanástich mesiacoch bez vážneho dôvodu alebo sa Podujatie nekonalo z dôvodov na strane Partnera alebo na strane Partnera nastali vážne problémy pri konaní Podujatia, ktoré spôsobili Majiteľom vstupeniek a tretím osobám tažkosti alebo podstatne znížili ich zážitok a skúsenosť z Podujatia, alebo (iv) v prípadoch uvedených v Akte o digitálnych službách a v Nariadeni o podpore transparentnosti. Výpovedná doba pre výpoveď podľa tohto bodu je 30 dní a začína plynúť v deň doručenia výpovede Partnerovi. V prípade, ak Prevádzkovateľ uplatní právo na ukončenie poskytovania služieb z naliehavého dôvodu podľa slovenského práva alebo ak je Prevádzkovateľ schopný preukázať, že Partner opakovane porušil platné podmienkyu, čo viedlo k ukončeniu poskytovania všetkých dotknutých online sprostredkovateľských služieb zo strany Prevádzkovateľa, je výpovedná doba pre výpoveď podľa tohto bodu 1 týždeň a začína plynúť v deň doručenia výpovede Partnerovi.

 

 • V prípade, ak sa Prevádzkovateľ rozhodne, že pozastaví alebo obmedzí poskytovanie služieb podľa čl. 5 týchto Osobitných obchodných podmienok Partnerovi vo vzťahu k určitým produktom, ktoré Partner ponúka, najneskôr v deň účinnosti tohto pozastavenia, obmedzenia alebo odmietnutia mu poskytne na trvalom nosiči odôvodnenie tohto rozhodnutia, ak právne predpisy neustanovia inak. Odôvodnenie môže byť súčasťou výpovede podľa bodu 5.4 týchto Osobitných obchodných podmienok.

 

 • V prípade, ak Prevádzkovateľ úplne odmietne poskytovanie služieb Partnerovi podľa čl. 5 týchto Osobitných obchodných podmienok, poskytne mu odôvodnenie tohto odmietnutia a ukončenia najmenej 30 dní pred jeho účinnosťou na trvalom nosiči odôvodnenie tohto rozhodnutia, ak právne predpisy neustanovia inak. Odôvodnenie môže byť súčasťou výpovede podľa bodu 5.4 týchto Osobitných obchodných podmienok.

 

 • Prevádzkovateľ nie je povinný poskytnúť odôvodnenia podľa bodov 5.5 a 5.6 týchto Osobitných obchodných podmienok v prípade, ak sa na neho vzťahuje právna alebo iná povinnost neuvádzať konkrétne skutočnosti alebo okolnosti alebi odkaz na príslušné dôvody, alebo ak je schopný preukázať, že Partner opakovane porušil svoje povinnosti, čo viedlo k ukončeniu poskytovania všetkých dotknutých online sprostredkovateľských služieb.

 

 • Výpoveď podľa tohto článku môže byť doručovaná aj elektronickou poštou.

 

 

6. Ustanovenia o niektorých osobitných právach a povinnostiach  

 

 

6.1 Prevádzkovateľ nie je v rozsahu upravenom v Akte o digitálnych službách zodpovedný za činnosť a informácie používateľov jej služieb vrátane Partnerov.

 

6.2 Prevádzkovateľ je oprávnený primeraným spôsbom použiť logo Partnera alebo Podujatia v rámci propagácie Podujatia a v rámci stránky www.ticketportal.sk

 

6.3 Prevádzkovateľ používa pre predaj, rezervácie a distribúcie Vstupeniek Predajnú sieť Ticketportal a používa aj pridružené progamy iných zmluvných partnerov.

 

6.4 Prevádzkovateľ poskytuje technický a zmluvný prístup k údajom, ktoré Partner ako komerčný používateľ Prevádzkovateľových online služieb poskytuje Prevádzkovateľovi, alebo ktoré sú generované pri poskytovaní týchto služieb, a Prevádzkovateľ je ich oprávnený používať. K týmto údajom majú prístup okrem Prevádzkovateľa aj dodávatelia služieb Prevádzkovateľa, ktoré sú nevyhnutné pre prevádzkovanie stránky www.ticketportal.sk a/alebo Systému a/alebo Predajnej siete Ticketportal, a orgány verejnej moci v rozsahu stanovenom právnymi predpismi.  

 

6.5 Partner je povinný pravdivo a úplne vyplniť dotazník, ktorý Prílohou č. 5 Zmluvy o spolupráci.

 

 

7. Záverečné ustanovenia

 

7.1 Prevádzkovateľ je oprávnený jednostranne meniť Osobitné obchodné podmienky v primeranom rozsahu, najmä ale nie len v prípade (i) zmeny právnych predpisov, (ii) zmeny technických podmienok dodávateľov Prevádzkovateľa, (iii) zmeny výkladu právnych predpisov, (iv) zmeny technických parametrov siete Internet alebo poskytovateľov iných elektronických komunikačných služieb alebo mobilných zariadení, (v) zmeny licenčných podmienok v prípade obsahu chráneného podľa predpisov upravujúcich práva duševného a priemyselného vlastníctva, (vi) zmeny rozsahu ponuky na stránke www.ticketportal.sk a/alebo v Systéme, (vii) zmeny rozsahu prístupu Partnera k údajom, (viii) zmeny dodatočných distribučných kanálov alebo potenciálnych pridružených programov, (ix) zmeny v cenách, poplatkoch alebo službách poskytovaných Prevádzkovateľom Partnerovi, Majiteľom vstupenky alebo záujemcom o Podujatie, a pod.

 

7.2 Prevádzkovateľ bude podľa čl. 14 ods. 2 Aktu o digitálnych službách informovať Partnera o každej zmene Osobitných obchodných podmienok prostredníctvom internetovej stránky www.ticketportal.sk.

 

7.3 Tieto Osobitné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 29. februára 2024.

Top