Detail info
Close

ALBERTO MESIRCA & JOZEF LUPTÁK

47.Gitarový festival J.K.Mertza / Guitar Festival
ALBERTO MESIRCA & JOZEF LUPTÁK

Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

?

?(English description below)

?

??inkuj?ci:

ALBERTO MESIRCA gitara - Taliansko & JOZEF LUPT?K violon?elo - Slovensko

?

Vynikaj?ci taliansky gitarista Alberto Mesirca je slovensk?mu publiku zn?my z viacer?ch komorn?ch projektov na festivale Konvergencie. Jeho koncert na gitarovom festivale m? dve programov? roviny. Prv? predstav? taliansku hudbu pre s?lov? gitaru od renesancie po s??asnos?, druh? je spojen?m gitary a violon?ela. Spolu s mimoriadnym slovensk?m violon?elistom Jozefom Lupt?kom, uved? hudbu Franza Schuberta, Manuela de Fallu a Steva Gossa.

?

Program:

Francesco Canova da Milano, Domenico Scarlatti, Franz Schubert, Gulio Regondi, Manuel De Falla, Angelo Gilardino, Claudio Ambrosini, Stephen Goss?

?

VSTUPENKY:

?

Z?kladn? vstupn?: 10?

Z?avnen? vstupn?: ?tudenti (ISIC), u?itelia (ITIC), d?chodcovia nad 65 rokov: 6? / Z?P 1?

?

TYP Z?AVY SA VYBER? A? PO VLO?EN? VSTUPENIEK DO KO??KA!

?

Vstupenky s? dostupn? v predpredaji vo forme ?hometicket?. Predpredaj kon?? 1 de? pred konan?m koncertu. ?al?ie vstupenky bude mo?n? zak?pi? 1 hodinu pred koncertom na mieste konania.

?

Viac inform?ci? n?jdete na na?ej webstr?nke https://www.jkmertz.com/

?

Zmena programu a ??inkuj?cich vyhraden?!

?

***

?

Performers:

ALBERTO MESIRCA guitar - Italy & JOZEF LUPT?K cello - Slovakia

?

The excellent Italian guitarist Alberto Mesirca is known to the Slovak audience from several chamber projects at the Convergence Festival. His concert at the guitar festival has two programme levels. The first will present Italian music for solo guitar from the Renaissance to the present day, the second is a combination of guitar and cello. Together with Jozef Luptak, the extraordinary Slovak cellist, they will perform music by Franz Schubert, Manuel de Falla and Steve Goss.

?

Programme:

Francesco Canova da Milano, Domenico Scarlatti, Franz Schubert, Gulio Regondi, Manuel De Falla, Angelo Gilardino, Claudio Ambrosini, Stephen Goss?

?

TICKETS:

?

Basic admission: 10?

Discounted admission: students (ISIC), teachers (ITIC), pensioners over 65 years 6?, disabled 1?

?

THE TYPE OF DISCOUNT IS SELECTED AFTER THE TICKETS ARE PLACED IN THE BASKET!

?

Tickets are available for pre-sale in the form of a "hometicket" only. Pre-sale ends 1 day before the concert. Additional tickets will be available for purchase 1 hour before the concert at the venue.

?

For more information please visit our website https://www.jkmertz.com/

?

Change of programme and performers reserved!


Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Top