Detail info
Close

Building Bridges 2 & Nils Økland Band

KONVERGENCIE 2023
Building Bridges 2 & Nils Økland Band

Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

 Konvergencie 2023
utorok 19/09 / 19:00 / Building Bridges 2 & Nils Økland Band / Slovenská národná galéria, Átrium

V podstate bolo len otázkou času, kedy dôjde k jeho stretnutiu s festivalom Konvergencie. Nórsky huslista, skladateľ a pedagóg Nils Økland má totiž klasické vzdelanie, ale nebojí sa zbližovať rôzne hudobné svety. „Nie som zameraný na jeden žáner. Keď som bol malý, hrával som so strýkom ľudovú hudbu do tanca, neskôr som sa začal zaujímať o balkánsku hudbu a free jazz, potom som hral v punkovej kapele. Takže keď som začínal s hardangerskými husľami, snažil som sa používať tento nástroj jednoducho ako nástroj, nie verne sa učiť tradícii,“ hovorí.

Hrá aj na klasických husliach a viole d’amore, ale hardangerské husle sú jeho primárnym nástrojom. Pre Nórov znamenajú to, čo pre nás fujara, sú súčasťou národného kultúrneho dedičstva. Na rozdiel od klasických huslí majú plnší zvuk vďaka pridaným rezonančným strunám, sú bohato zdobené a využívajú niekoľko rôznych ladení. Nils ich strieda podľa hudby, ktorú práve hrá.

Jeho bratislavský večer nebude obvyklý koncert zahraničného umelca, ktorý príde, zahrá a cestuje ďalej. Nils sa so slovenskými muzikantmi zoznámil vlani v Osle a hneď to medzi nimi zafungovalo. V máji spolu strávili niekoľko dní a vznikol spoločný nadžánrový koncert „Building Bridges 2“ v klube Hogo Fogo v Banskej Bystrici. Jeho súčasťou sú Nils Økland, Jozef Lupták (violončelo), Boris Lenko (akordeón), Branislav Dugovič (klarinet) a ako hostia aj Robert Ragan (kontrabas), Gabriela Kováčiková (spev). Na bratislavskom koncerte sa pridá aj Nilsova dlhoročná umelecká kolegyňa, speváčka Åsne Valland Nordli. Dramaturgia koncertu napĺňa svoj názov a buduje mosty medzi slovenskými, nórskymi, židovskými melódiami i autorskou tvorbou vynikajúcich muzikantov. Koncertný večer v neopozeranom a veľkorysom priestore Átria SNG začne nefalšovaným škandinávskym jazzom v podaní Nilsovej kapely v exkluzívnom zložení.
/
Nils ØKLAND pochádza zo západného Nórska, hru na husliach vyštudoval na Nórskej štátnej hudobnej akadémii. Získal štipendiá na Hudobnej akadémii Franza Liszta v Budapešti, v Amsterdame sa venoval barokovej hudbe. Samostatne sa venoval aj štúdiu hry na hardangerských husliach. Šesť rokov bol hudobným riaditeľom Ole Bull Academy (pomenovanej po nórskom huslistovi-skladateľovi z 19. storočia) vo Voss. Hosťoval, viedol či komponoval hudbu pre viaceré orchestre, vrátane London Sinfonietta, spolupracuje aj s filmármi či divadelníkmi.

Dnes je šesťdesiatnik, keď mal dvadsať začal sa venovať okrem interpretácie aj vlastnej autorskej tvorbe. Jeho hudba prechádza od pokojných až meditatívnych pasáží s krásne klenutými melódiami k zvuku inšpirovanému rockom. Štyri nahrávky mu vyšli na prestížnej nemeckej značke ECM Records, jeho tvorbu nájdete aj v katalógu nórskeho vydavateľstva Rune Grammofon.
/
Pre študentov Konzervatória v Banskej Bystrici ešte v máji Nils pripravil špeciálny workshop, ktorý zopakuje v septembri v Bratislave a ako člen medzinárodnej poroty opäť rozhodoval v skladateľskej súťaži festivalu Konvergencie.

//
BUILDING BRIDGES 2
Nils ØKLAND (NO) – hardangerské husle
Jozef LUPTÁK – violončelo
Boris LENKO – akordeón
Branislav DUGOVIČ – klarinet
hostia: Åsne Valland NORDLI (NO), Gabriela KOVÁČIKOVÁ – spev, Robert RAGAN – kontrabas
--
NILS ØKLAND BAND (NO)
Nils ØKLAND – hardangerské husle, viola d’amore
Rolf-Erik NYSTRØM – saxofón
Sigbjørn APELAND – harmónium
Håkon MØRCH STENE – perkusie
Arild ANDERSEN – kontrabas

//

Trvanie koncertu: 150 minút s prestávkou

Vstupenky: 20 € / 15 €

Využite možnosť zakúpenia festivalovej permanentky: https://www.ticketportal.sk/event/KONVERGENCIE-2023-PERMANENTKA

Celý program festivalu Konvergencie: www.konvergencie.sk

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená. Pre aktuálne informácie sledujte webstránku www.konvergencie.sk a www.facebook.com/konvergencie.

 


EN
Tuesday 19/09 / 19:00 / Building Bridges 2 & Nils Økland Band / Slovak National Gallery, Atrium

It was only a matter of time before he joined the Konvergencie Chamber Music Festival. The Norwegian violinist, composer and teacher Nils Økland has received education in classical music but is not afraid to bring different musical worlds closer together. "I'm not focused on one genre. When I was a boy, I played with my uncle folk music to dance; later I became interested in Balkan music and free jazz, and then I played in a punk band. So when I started with the Hardanger violin, I tried to use this instrument simply as an instrument, not faithfully learn the tradition," he says. He also plays the classical violin and viola d'amore, but the Hardanger fiddle is his primary instrument.

His Bratislava evening will differ from the usual concert of a foreign artist who arrives, plays and travels further. Nils met Slovak musicians Boris Lenko (accordion) and Brano Dugovic (clarinet) led by Jozef Lupták (cello) last year in Oslo. They immediately found a common musical as well as interpersonal ground. In May, they spent several days together and played their concert “Building Bridges 2” in Banská Bystrica together with guests Robert Ragan (double-bass) and Gabriela Kovacikova (voice). In Bratislava the singer Åsne Valland Nordli, a long-term musical colleague and friend of Nils will join them in the concert in Bratislava. The evening will start with Nils Økland Band and their authentic scandinavian jazz in the newly reconstructed atmospheric venue of the Slovak National Gallery.
/
Nils ØKLAND comes from western Norway, he studied violin at the Norwegian Academy of Music. He won scholarships at the Franz Liszt Academy of Music in Budapest and devoted himself to Baroque music in Amsterdam. He also independently learned the hardanger fiddle. For six years, he was music director of the Ole Bull Academy in Voss. He has guest, led and composed music for several orchestras, including the London Sinfonietta, and collaborates with film- and theatre makers. Today Nils Økland is in his sixties; when he was twenty, he began to devote himself to interpretation and his own works. His music moves from calm to meditative passages with beautifully arched melodies to a sound inspired by rock. Four recordings were released on the prestigious German label ECM Records. It can also be found in the catalogue of the Norwegian label Rune Grammofon.
/
Nils Økland prepared a workshop for the students of the Conservatory in Banska Bystrica in May and will lead another one in Bratislava in september, he was also, for the second time, member of the international jury in the composers' competition of the Konvergencie Festival.

//
BUILDING BRIDGES 2
Nils ØKLAND (NO) – Hardanger fiddle
Jozef LUPTÁK – cello
Boris LENKO – accordion
Branislav DUGOVIČ – clarinet
guests: Åsne Valland NORDLI (NO), Gabriela KOVÁČIKOVÁ – voice, Robert RAGAN – double bass
--
NILS ØKLAND BAND (NO)
Nils ØKLAND – Hardanger fiddle, viola d’amore
Rolf-Erik NYSTRØM – saxophone
Sigbjørn APELAND – harmonium
Håkon MØRCH STENE – percussion
Arild ANDERSEN – double bass

//

Concert duration: 150 minutes with one intermission

Tickets: 20 € / 15 €

Get the Festival Pass: https://www.ticketportal.sk/event/KONVERGENCIE-2023-PERMANENTKA

Get to know the full festival programme: www.konvergencie.sk

For any update about programme please follow our websites: www.konvergencie.sk a www.facebook.com/konvergencie.


Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Top