Detail info
Close

PREMIÉRY

48. GITAROVÝ FESTIVAL J. K. MERTZA
PREMIÉRY

Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

Koncert 2 - 24. 6. 2024 – PREMIÉRY

 

Gitarový festival J. K. Mertza patrí k významným podujatiam na slovenskej scéne festivalov klasickej hudby a je jedným z najstarších svojho druhu na svete. 48. ročník nadväzuje na dlhoročnú tradíciu a úspechy zaznamenané v posledných rokoch. Bude hostiť umelcov z 8 krajín sveta – Brazílie, Španielska, Portugalska, Talianska, Maďarska, Poľska, Českej republiky a Slovenska. Okrem gitarových recitálov zaznejú v termíne od 23. do 30. júna programy komornej hudby, gitara v kombinácii so sláčikovým kvartetom, spevom, či bandoneónom. Koncerty sa konajú v najkrajších koncertných priestoroch historického centra mesta akými sú Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Koncertná sieň Klarisky, Dom Albrechtovcov a nový očarujúci koncertný priestor PONTON priamo na hladine Dunaja.

Podujatie je súčasťou bratislavského mestského festivalu Kultúrne leto 2024.

 

Koncertná sieň Klarisky neodmysliteľne patrí ku gitarovému festivalu a jej prekrásna a pre gitaru ideálna akustika bude hostiť aj tohtoročné koncerty festivalu. Ako prvá v nej v pondelok 24. júna zaznie slovenská a poľská hudba v rôznorodých podobách, zahŕňajúca hneď niekoľko svetových premiér. Kombinácia gitary, flauty a sláčikového kvarteta, i spolupráca slovenských a poľských umelcov si zaslúži pozornosť nielen milovníkov súčasnej hudby. V prvej časti programu uvedú Ondrej Veselý a Mucha Quartet diela pre gitaru a sláčikové kvarteto (z toho dve premiéry) slovenských skladateľov Petra Machajdíka, Lukáša Borzíka a Jany Kmiťovej, doplnené o gitarové miniatúry škandinávskych autorov Harri Suilama a Benta Sørensena. Druhá časť večera bude predstavením poľskej hudby troch storočí. Najskôr široká paleta hudby od raného romantizmu po súčasnosť pre dve gitary v podaní poľského dua Marek Nosal & Jakub Moroziński a následne svetová premiéra sexteta Iguaçu pre gitaru, flautu a sláčikové kvarteto, poľského skladateľa pôsobiaceho v Berlíne Jaceka Rabinskeho, v spolupráci Mareka Nosala so slovenskými umelcami Veronikou Vitázkovou a Mucha Quartet.

 

Koncert sa koná s finančnou podporou Poľského inštitútu v Bratislave.

 

VSTUPENKY:

 

Základné vstupné: 12€

 

Zľavnené vstupné:

8€ študenti (ISIC), učitelia (ITIC) a dôchodcovia nad 65 rokov / 1€ ZŤP a deti do 12 rokov (max. 2 deti v sprievode 1 dospelého)

 

Zvýhodnené PERMANENTKY na koncerty 23. – 27. 6. o 19.00: 48€ / 32€ študenti (ISIC), učitelia (ITIC), dôchodcovia nad 65 rokov

PERMANENTKY NEPLATIA na popoludňajšie koncerty v Dome Albrechtovcov a záverečný koncert 30. 6. v Pontone.

 

Vstupenky sú dostupné v predpredaji v sieti Ticketportal. Predpredaj končí 1 deň pred konaním koncertu (v prípade permanentky 1 deň pred 1. koncertom festivalu). Ďalšie vstupenky bude možné zakúpiť 1 hodinu pred koncertom na mieste konania.

 

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená!

 

Viac informácií: www.jkmertz.com

Sledujte nás na Facebooku (www.facebook.com/mertzguitarfestival) a Instagrame (www.instagram.com/mertzguitarfestival).

 

***ENGLISH***

 

Guitar festival of J. K. Mertz is one of the most important events on the Slovak classical music festival scene and one of the oldest of its kind in the world. The 48th edition builds on a long tradition and the successes recorded in recent years. It will host artists from 8 countries - Brazil, Spain, Portugal, Italy, Hungary, Poland, Czech Republic and Slovakia. In addition to guitar recitals, chamber music programmes, guitar in combination with string quartet, voice, flute and bandoneon will be performed from 23 to 30 June. The concerts will take place in the most beautiful concert venues of the historic city centre, such as the Hall of Mirrors of the Primate's Palace, the Klarisky (Church) Concert Hall, the Albrecht House and the charming new concert space PONTON right on the surface of the Danube.

The event is part of the Bratislava city festival Culture Summer 2024.

 

The Klarisky Concert Hall inherently belongs to the Guitar festival and its beautiful and ideal acoustics will host this year's festival concerts as well. On Monday, 24 June, it will be the first venue to present Slovak and Polish music in various forms, including several world premieres. The combination of guitar, flute and string quartet, as well as the collaboration of Slovak and Polish artists deserves the attention of not only lovers of contemporary music. In the first part of the programme, Ondrej Veselý and the Mucha Quartet will perform works for guitar and string quartet (including two premieres) by Slovak composers Petr Machajdík, Lukáš Borzík and Jana Kmit'ová, along with guitar miniatures by Scandinavian composers Harri Suilamo and Bent Sørensen. The second part of the evening will be a performance of Polish music of three centuries. First a wide range of music from early romantic period to the present day for two guitars performed by the Polish duo Marek Nosal & Jakub Moroziński, followed by the world premiere of the sextet Iguaçu for guitar, flute and string quartet, composed by the Berlin-based Polish composer Jacek Rabinski, in collaboration of Marek Nosal and Slovak artists Veronika Vitázková and the Mucha Quartet.

The concert is held with the financial support of the Polish Institute in Bratislava.

 

TICKETS:

 

Basic admission: 12€

 

Discounted admission:

8€ students (ISIC), teachers (ITIC) and seniors over 65 / 1€ disabled and children up to 12 years (max. 2 childrem accompanied by 1 adult)

 

Discounted SEASON TICKETS for the concerts on june 23-27 @7pm (5 concerts): 48€ / 32€ students (ISIC), teachers (ITIC) and seniors over 65

SEASON TICKETS are NOT valid for the afternoon concerts at the Albrecht House and the final concert on June 30 at the Ponton.

 

Tickets are available for pre-sale in the Ticketportal Network. Pre-sale ends 1 day before the concert (in case of season tickets 1 day before the 1st concert of the festival). Additional tickets will be available for purchase 1 hour before the concert at the venue.

 

Change of programme and performers reserved!

 

More information: www.jkmertz.com

Follow us on Facebook (www.facebook.com/mertzguitarfestival) and Instagram (www.instagram.com/mertzguitarfestival).

 


Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Top