CheckTicket

CheckTicket - Aplikácia na overovanie vstupeniek predávaných v sieti Ticketportal.

Aplikácia CheckTicket slúži pre zmluvných partnerov Ticketportalu (organizátorov) na kontrolu vstupeniek pri vstupe na hudobné, kultúrne a športové podujatia. Aplikácia je aktuálne dostupná pre webovú platformu a pre platformu operačných systémov Android a iOS (smartfóny a tablety, ktoré majú operačný systém Android alebo iOS).Mobilná verzia aplikácie CheckTicket:Mobilnú aplikáciu CheckTicket môžete jednoducho stiahnuť z Google Play (Android) prípadne z App Store (iOS) kliknutím na príslušný obrázok:

               

Stiahnutie je možné taktiež prostredníctvom QR kódu. Pre skenovanie QR kódu je nutné mať vo svojom mobilnom telefóne nainštalovanú aplikáciu na čítanie QR kódov.

Postup pre získanie aplikácie pomocou QR kódu:
Aplikáciou na čítanie QR kódov naskenujte príslušný QR kód.
Otvorte zobrazený odkaz (je nutné pripojenie k internetu).
V prípade dotazu zvoľte Obchod Play resp. App Store a následne potvrďte inštaláciu aplikácie.

Google Play (Android)                 App Store (iOS)
 

Požiadavky aplikácie:
 - pri načítavaní nastavení musí byť aplikácia pripojená na internet
 - pri samotnom overovaní aplikácia nemusí byť pripojená na internet avšak v prípade overovania na viac ako 2 zariadeniach súčasne je pripojenie na internet silne odporúčané, nakoľko synchronizácia aplikácii na jednotlivých zariadeniach prebieha cez internet
- nastavenie dátumu a času imobilného zariadenia, na ktorom bude aplikácia používaná, musí byť správne (t.j. dátum a čas na zariadení musí zodpovedať aktuálnemu reálnemu času v danom časovom pásme)


Ako aplikácia funguje (vo verzii 2):
Po spustení aplikácie sa zobrazí úvodná obrazovka, kde je možné sa prihlásiť (tzv. promotérsky mód) alebo načítať nastavenia prostredníctvom zosnímania QR kódu (tzv. overovací mód):


OVEROVACÍ MÓD:

1) V prípade, že používateľ chce priamo overovať vstupenky na podujatie, musí zosnímať QR kód s nastaveniami (generovanie QR kódu sa robí v promotérskom móde - viď nižšie časť promotérsky mód). Načítanie QR kódu je možné aj z displeja iného mobilného zariadenia, prípadne z displeja obrazovky počítača. Na zosnímanie QR kódu použije funkciu Načítať nastavenia. Následne sa zobrazí skener a používateľ zosníma QR kód s nastaveniami:

Pri načítaní QR kódu musí mať aplikácia prístup na internet, v opačnom prípade sa nastavenia nestiahnu!


2) Po zosnímaní QR kódu s nastaveniami sa do aplikácie stiahnu všetky potrebné informácie a miesta (kódy miest) pre overované predstavenia. Počas sťahovania a ukladania nastavení a miest aplikácia informuje používateľa o stave procesu:


3) Keď aplikácia uloží potrebné nastavenia a stiahne miesta, spustí sa automaticky skener a  vypíše sa oznam, že aplikácia je pripravená overovať vstupenky:

Poznámka: Pri načítaní vstupenky, ktoré nie je vyhodnotené kladne, aplikácia vydá zvuk a krátko vibruje. Vydávanie zvuku je možné na obrazovke skenera vypnúť tlačidlom Zvuk a vibrovanie je možné vypnúť tlačidlom Vibrácia. Na obrazovke skenera je tiež možné tlačidlom Svetlo v prípade zhoršenej viditeľnosti zapnúť svetlo zariadenia


4) Pri načítavaní kódov je potrebné umiestniť kód do vyznačeného výrezu tak, aby bol celý vo výreze a zároveň aby červená čiara prechádzala naprieč kódom:

Tip: načítavanie kódu je rýchlejšie, ak pri načítavaní kódu používateľ pomaly odďaľuje zariadenie od načítavaného kódu (keď sa postupne zmenšuje).


Príklady nesprávneho načítavania kódu:


5) Keď sú v aplikácií stiahnuté a uložené nastavenia a miesta, je možné na úvodnej obrazovke zobraziť aktuálne nastavenia kliknutím na tlačidlo Zobraziť aktuálne nastavenia (na úvodnú obrazovku je možne sa dostať pomocou navigačného tlačidla Späť):


Poznámka: V prípade, že aplikácia nemá stiahnuté a uložené žiadne nastavenia/miesta, tak po kliknutí na tlačidlo Zobraziť aktuálne nastavenia sa vypíše oznam, že je potrebné najskôr načítať nastavenia:PROMOTÉRSKY MÓD:

1) V prípade, že používateľ je organizátor podujatí, na úvodnej obrazovke aplikácie sa vie prihlásiť priamo do aplikácie. Prihlasovacie údaje sú rovnaké ako tie, pomocou ktorých sa organizátor prihlasuje do systému Ticketportal (tzv. viewer prístup/účet).

Keďže aplikácia je určená pre organizátorov slovenského, českého, maďarského, poľského a bulharského Ticketportalu, je potrebné zvoliť správnu lokalitu kliknutím na zoznam lokalít:


Poznámka: V prípade, že sa aplikácií nepodarí používateľa prihlásiť, vypíše o tom hlášku:


2) Po prihlásení sa do aplikácie stiahnu a následne zobrazia predstavenia, ktoré má daný organizátor priradené pod daným používateľským účtom:


3) V pravo hore po kliknutí na navigačné tlačidlo Menu aplikácia zobrazí menu:


V menu je možné:
- zobraziť obrazovku Účet (tam je možné zobraziť aktuálne nastavenie ako aj odhlásiť sa z aplikácie)
- zobraziť Skener a tak overovať vstupenky (v prípade, že si predtým používateľ zvolil overovanie niektorého predstavenia a do aplikácie sa mu stiahli nastavenia a miesta daného predstavenia)
- zobraziť Predstavenia (zoznam predstavení)
- zobraziť Nastavenia pre overovanie priamo v aplikácii

Účet: je možné zobraziť aktuálne nastavenie ako aj odhlásiť sa z aplikácie:


Nastavenia: je možné meniť nastavenie aplikácie pri overovaní miest - či sa má každý vstup potvrdzovať manuálne (tj. či má používateľ potvrdzovať prechod platnej vstupenky alebo prechod bude zaznamenaný automaticky po načítaní a overení kódu vstupenky) a tiež či bude pracovať v móde jednorazového vstupu (tj. či po overení vstupenky, ktorá už má zaznamenaný prechod na predstavenie, má alebo nemá aplikácia ponúkať používateľovi možnosť nastaviť vstupenku znova ako platnú - či má umožniť odchod a opätovný príchod vstupenky na predstavenie):


4) Po zvolení predstavenia v zozname predstavení sa zobrazí detail daného predstavenia. Na obrazovke detailu predstavenia je uvedené:
- názov podujatia
- miesto konania (hľadisko)
- dátum predstavenia
- nastavená platnosť vstupeniek pre dané predstavenie (od kedy do kedy budú vstupenky vyhodnotené ako platné). Tento časový interval je zároveň intervalom, kedy je možné generovať QR kód s nastaveniami pre overovací mód resp. overovať vstupenky priamo v promotérskom móde
- počet predaných a vytlačených vstupeniek (tj. maximálne koľko návštevníkov príde na podujatie s lístkami zo siete Ticketportal)
- počet autorizovaných návštevníkov (tj. koľko vstupeniek už bolo kladne autorizovaných)
- počet návštevníkov aktuálne vo vnútri (tj. koľko návštevníkov je aktuálne vo vnútri - tento počet sa líši od počtu autorizovaných návštevníkov vtedy, ak je návštevníkom umožnený a zaznamenávaný aj odchod a opätovný príchod na podujatie)


V prípade, že na dané predstavenie existuje viacero typov vstupeniek (napr. NORMAL a VIP) alebo dané predstavenie obsahuje hľadisko so sektormi rozdelenými do rôznych zón vstupu, v detaile predstavenia si môže používateľ vybrať, ktoré typy vstupeniek/sektory(zóny) sa budú overovať (priamo v promotérskom móde) resp. ktoré sa budú generovať do QR kódu s nastaveniami pre overovací mód.
Poznámka: Keďže je pri predstaveniach, ktorých hľadisko obsahuje viaceré sektory, možné voliť na overovanie/generovanie nastavení len celé zóny tak pri hľadiskách, kde všetky sektory patria do jednej zóny (vstupu), je možné zvoliť overovanie všetkých sektorov naraz.5) Pre overovanie vstupeniek priamo v promotérskom móde slúži tlačidlo Overovať vstupenky. Po stlačení tlačidla aplikácia vyzve používateľa na zadanie spôsobu overovania - či sa má každý vstup potvrdzovať manuálne (tj. či má používateľ potvrdzovať prechod platnej vstupenky alebo prechod bude zaznamenaný automaticky po načítaní a overení kódu vstupenky) a tiež či bude pracovať v móde jednorazového vstupu (tj. či po overení vstupenky, ktorá už má zaznamenaný prechod na predstavenie, má alebo nemá aplikácia ponúkať používateľovi možnosť nastaviť vstupenku znova ako platnú - či má umožniť odchod a opätovný príchod vstupenky na predstavenie). Používateľ môže tiež zvoliť zapamätanie svojich volieb ak chce, aby sa pri overovaní ďalších predstavení v budúcnosti aplikácia na tieto voľby už nedotazovala. Tieto nastavenia si môže kedykoľvek zmeniť v Nastaveniach aplikácie (viď bod 3):

Po stlačení tlačidla Overovať vstupenky sa do aplikácie stiahnu nastavenia a miesta pre overované predstavenia. Počas sťahovania a ukladania nastavení a miest aplikácia informuje používateľa o stave procesu - viď bod 2) overovacieho módu. Keď aplikácia uloží potrebné nastavenia a stiahne miesta, spustí sa automaticky skener a vypíše sa oznam, že aplikácia je pripravená overovať vstupenky - viď bod 3) overovacieho módu.

6) Pre generovanie nastavení (QR kódu s nastaveniami) pre overovanie vstupeniek v overovacom móde slúži tlačidlo Generovať nastavenia. Po stlačení tlačidla aplikácia vyzve používateľa na zadanie spôsobu overovania - či sa má každý vstup potvrdzovať manuálne (tj. či má používateľ potvrdzovať prechod platnej vstupenky alebo prechod bude zaznamenaný automaticky po načítaní a overení kódu vstupenky) a tiež či bude pracovať v móde jednorazového vstupu (tj. či po overení vstupenky, ktorá už má zaznamenaný prechod na predstavenie, má alebo nemá aplikácia ponúkať používateľovi možnosť nastaviť vstupenku znova ako platnú - či má umožniť odchod a opätovný príchod vstupenky na predstavenie).


Po stlačení tlačidla Generovať nastavenia sa zobrazí QR kód s nastaveniami, ktorý potom obsluha aplikácie v overovacom móde načíta do svojej aplikácie (viď bod 1 overovacieho módu).


V prípade, že aktuálny dátum a čas nie je v časovom intervale Platnosť vstupeniek, tak nie je možné ani generovať QR kód s nastaveniami pre overovací mód a ani overovať vstupenky priamo v promotérskom móde. Aplikácia o tom informuje oznamom:


7) V detaile predstavenia je možné sledovať aktuálny stav prechodov - počet autorizovaných návštevníkov (tj. koľko vstupeniek už bolo kladne autorizovaných), počet návštevníkov aktuálne vo vnútri (tj. koľko návštevníkov je aktuálne vo vnútri - tento počet sa líši od počtu autorizovaných návštevníkov vtedy, ak je návštevníkom umožnený a zaznamenávaný aj odchod a opätovný príchod na podujatie). Tento počet je aktualizovaný v pravidelných intervaloch za predpokladu, že aplikácia je pripojená do internetu. Tiež počet predaných a vytlačených vstupeniek (tj. maximálne koľko návštevníkov príde na podujatie s lístkami zo siete Ticketportal) aplikácia pravidelne aktualizuje:OZNAMY APLIKÁCIE PRE JEDNOTLIVÉ VYHODNOTENIA OVERENIA:

Obrazovky vyhodnotenia overenia obsahujú:
- výsledok overenia (platná vstupenka, neplatná vstupenka, neznámy kód, iná zóna)
- dátum posledného vstupu a posledného výstupu vstupenky (v prípade, že aplikácia má tieto informácie o kóde vstupenky)
- reťazec čiarového kódu vstupenky
- začiatok predstavenia
- sektor v hľadisku (ak je definovaný)
- zľava (ak je definovaná)
- funkčné tlačidlá (pustiť dnu, nepustiť dnu, pustiť von)
- navigačné tlačidlo pokračovať

1A) lístok je v poriadku - pri nastavení NEautomatického prechodu
POZOR! Po načítaní aplikácia lístok len overí ale nezaznamená jeho prechod! Pre zaznamenanie prechodu je potrebné aby obsluha potvrdila prechod kliknutím na tlačidlo Pustiť dnu!
POZNÁMKA: Po stlačení tlačidla Pokračovať obsluha prechod NEpotvrdí a zobrazí sa opäť obrazovka skenera.


1B) lístok je v poriadku - pri nastavení automatického prechodu. pri nastavení automatického prechodu (obrazovka je viditeľná počas doby 3 sekúnd. Poznámka: Odpočítavanie času je možné zrušiť stlačením tlačidla Pokračovať. V tomto prípade je prechod zaznamenaný, keďže aplikácia pracuje v móde automatického vstupu)


2) lístok patrí do inej zóny, ako je zóna, ktorú overuje daná aplikácia. Poznámka: do obrazovky skenera sa obsluha vráti kliknutím na tlačidlo Pokračovať.

3A) lístok je už vo vnútri - možnosť odchodu a opätovného príchodu/vstupu na predstavenie. POZOR! V prípade, že sa jedná o odchod z podujatia, obsluha MUSÍ potvrdiť odchod tlačidlom Pustiť von! V opačnom prípade by bol daný kód pri opätovnom overení vyhodnotený ako stále vo vnútri! Ak sa nejedná o odchod z podujatia ale o pokus o dvojitý vstup, kedy daný lístok je už vnútri, obsluha tlačidlom NEpustiť dnu zamietne výstup a držiteľa kódu/lístku, ktorý je už ale vo vnútri, môže riešiť mimo vchodu na podujatie.
POZNÁMKA: Tlačidlo Pokračovať má v tomto prípade rovnaký význam ako tlačidlo NEpustiť dnu.


3B) lístok je už vo vnútri - nie je možnosť odchodu a opätovného príchodu/vstupu na predstavenie.


4) lístok nie je platný (načítaný barkód je pre lístok už neaktuálny, alebo tento lístok bol stornovaný). Poznámka: do obrazovky skenera sa obsluha vráti kliknutím na tlačidlo Pokračovať. Poznámka: do obrazovky skenera sa obsluha vráti kliknutím na tlačidlo Pokračovať.


5) kód je neznámy, alebo vstup na podujatie ešte nie je možný. Poznámka: Do obrazovky skenera sa obsluha vráti kliknutím na tlačidlo Pokračovať.

Top