GUNS N' ROSES - pokyny organizátora

VŠEOBECNÉ PODMIENKY ORGANIZÁTORApodujatia GUNS N’ ROSES (ďalej len podujatie v príslušnom gramatickom tvare)

 

Organizátor si vyhradzuje právo zmeny týchto podmienok.

 

Organizátor:

 

Organizátorom podujatia je spoločnosť BM Promotion s.r.o. a  Agentúra DUNA, s.r.o..

Zaplatené vstupné na podujatie sa nevracia, vstupenka je neprenosná a nevymieňa sa.

Termín začatia a konania podujatia nie je záväzný, a môže dôjsť k jeho zmene. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody spôsobené posunutím termínu konania podujatia, ak k posunutiu dôjde z dôvodov za ktoré nezodpovedá ( napr. z dôvodov meškania umelca, z dôvodov vyššej moci  a pod. ). Organizátor sa zaväzuje vrátiť návštevníkovi zaplatenú cenu vstupenky len v prípade, ak dôjde k zrušeniu podujatia a návštevník o vrátenie ceny vstupenky požiada. V takomto prípade musí návštevník odovzdať organizátorovi vstupenku oproti vráteniu jej ceny.

Na vstup do miesta konania podujatia sú navštevníci oprávnení a povinní využívať len určené vchody. Rovnako to platí aj pri opakovanom vstupe.

Na miesto konania podujatia je návštevník oprávnený vstúpiť len ak má platnú vstupenku. Pri prvom vstupe na miesto konania podujatia je vstupenka organizátorom doplnená  o označenie návštevníka náramkom. Za stratu, odcudzenie alebo poškodenie náramku nenesie organizátor zodpovednosť.

Označenie návštevníka  náramkom je majetkom organizátora a to až do skončenia konania podujatia.

Na opakovaný vstup na miesto konania podujatia oprávňuje návštevníka len kombinácia  platnej vstupenky a náramku. Pri opakovanom vstupe sa musí každý navštevník  preukázať  náramkom a prejsť platnou vstupenkou cez turniket. Náramok oprávňuje k vstupu jedine v kombinácii s platnou vstupenkou.

Pokiaľ účastník nebude mať platnú vstupenku a náramok, alebo tento náramok bude poškodený, bude usporiadateľskou službou vyvedený z  priestorov konania podujatia a je povinný uhradiť organizátorovi náhradu škody v minimálnej výške 89 €.

Návštevníci zakúpením vstupenky súhlasia, že organizátor nezodpovedá za škody spôsobené na majetku a zdraví návštevníkov, nezodpovedá taktiež za škody  spôsobené neodvrátiteľnými udalosťami. Neodvrátiteľnými udalosťami sa rozumie najmä vyššia moc, zásahy štátu alebo iných príslušných autorít, počasie, poruchy spojových služieb, technické závady realizácie, nedostatok elektrickej energie, dodržiavanie zákonných predpisov alebo licenčných podmienok zo strany tretích osôb, vrátane dodržiavania zákonných povinností, akými je poskytovanie informácií verejnosti.

 

Organizátor nie je zodpovedný za prípadné ohrozenie  návštevníkov, ktorých zdravotný stav  by mohol byť negatívne ovplyvnený svetelnými a zvukovými  efektmi použitými počas podujatia.

Návštevníci zakúpením vstupenky berú na vedomie, že organizátor nezodpovedá za poškodenie, stratu alebo krádež akéhokoľvek majetku návštevníkov napr. stany, predmety v nich odložené, predmety, ktoré majú pri sebe, alebo na sebe.

 

Návštevníci berú na vedomie, že v prípade porušenia akéhokoľvek zákazu uvedeného v týchto podmienkach a/alebo  v prevádzkovom poriadku miesta konania podujatia  a/alebo  v prípade nedodržania akýchkoľvek pokynov organizátora alebo organizátorom poverenou treťou osobou, sú organizátor a/alebo osoby poverené organizátorom oprávnené vyviesť takýchto návštevníkov z areálu podujatia, odobrať im náramok a zabrániť ich  ďalšiemu vstupu na podujatie.   

 

Zakúpením vstupenky ako aj jej predložením pri vstupe vyjadruje držiteľ danej vstupenky súhlas s týmito všeobecnými podmienkami organizátora podujatia a s prevádzkovým poriadkom miesta konania podujatia, pokynov organizátora a podmienkami, ktoré s ním súvisia. Prevádzkový poriadok je k dispozícii u organizátora podujatia  Zároveň sa návštevníci zakúpením vstupenky zaväzujú dodržiavať všetky platné právne predpisy SR.

 

ALKOHOL A DROGY :

Osoby mladšie ako 18 rokov majú prísny zákaz požívať akékoľvek alkoholické nápoje alebo iné návykové látky.

 

FOTO A VIDEO :

Na podujatí môžu fotografovať a natáčať iba akreditovaní novinári a fotografi. Tolerované sú len mobilné telefóny, ktoré sa však nesmú používať na zhotovovanie snímok z podujatia a s použitím blesku.

Návštevníci sa zakúpením vstupenky zaväzujú, že akékoľvek audiovizuálne diela nepoužijú na mediálne alebo komerčné účely, ani ich iným spôsobom nezverejnia bez písomného súhlasu usporiadateľa.

Každý návštevník súhlasí, aby fotografie alebo iný záznam jeho osoby z podujatia boli použité v akejkoľvek technickej úprave pre propagovanie festivalu v budúcnosti.

 

V prípade zhotovenia fotografických, filmových, video alebo iných záznamov počas podujatia alebo v súvislosti s ním, dáva návštevník výslovný súhlas na ich použitie bez finančnej náhrady. 

 

Návštevníci sa zakúpením vstupenky zaväzujú nezverejňovať a neposkytovať akékoľvek nepravdivé informácie, ktoré by mohli byť spôsobilé poškodiť dobré meno podujatia a jeho organizátorov.

 

INFOSTÁNOK :

V mieste podujatia nájdete info stánok, kde sa dozviete všetky potrebné informácie.

 

PARKOVANIE :

Parkovanie áut je povolené len na vyhradených miestach. Tieto priestory budú monitorované. Organizátor nezodpovedá za prípadnú krádež alebo poškodenie automobilov a predmetov v nich odložených.

 

PRESS :

Proces akreditácie prebehne v polovici júna, organizátor si vyhradzuje právo odmietnuť udeliť akreditáciu novinárovi alebo fotografovi. Akreditovaní novinári a fotografi majú na podujatie voľný vstup na základe press pasov a fotopasov, ktoré im budú odovzdané na základe dohodnutých inštrukcií s PR managerom podujatia. Akreditovaní novinári a fotografi  musia nosiť pri sebe neustále označenie press,ktorý im umožní pohyb pod pódiom O obmedzeniach budú informovaní v Presscentre, kde dostanú aj  info o termínoch tlačových konferencií s účinkujúcimi a ďalšie podrobnosti.

 

PRVÁ POMOC :

V areáli podujatia bude maťsvoje stanovisko služba prvej pomoci . Svoje stanovisko budú mať viditeľne označené. V prípade akýchkoľvek zdravotných komplikácií, úrazov a ochorení ich bezodkladne vyhľadajte. Žiadame Vás, aby ste nezneužívali služby  zdravotníkov v neodôvodnených prípadoch.

 

SBS :

Návštevníci súhlasia s vykonaním osobnej prehliadky bezpečnostnou službou pri vstupe do areálu a kedykoľvek v areáli počas trvania podujatia organizátorom  poverenou osobou alebo organizátorom poverenou súkromnou bezpečnostnou službou (ďalej len SBS). 

Návštevníci sa zakúpením vstupenky zaväzujú dodržiavať pokyny organizátora a organizátorom poverenej osoby a SBS a strpieť osobnú prehliadku a všetky úkony potrebné na zabezpečenie ochrany zdravia a majetku návštevníkov.

 

STRATY A NÁLEZY :

V areáli podujatia – nájdete úschovňu, kde si budete môcť odložiť veci. Odporúčame nenosiť na festival cenné veci ako napr. notebooky, ktoré na festivale nepotrebujete, predídete tým  problémom. V prípade straty alebo nálezu sa prosím obráťte na personál úschovne.

 

VSTUPNÉ :

Osoby mladšie ako 12 rokov majú povolený vstup iba s rodičom a s platnou vstupenkou.

 

Osobám mladším ako 15 rokov je povolený vstup iba v sprievode dospelej osoby a s platnou vstupenkou.

 

Náramok obdrží po preukázaní sa platnou vstupenkou  každý návštevník, tento mu bude založený na zápästie, a to vo farebnom prevedení zodpovedajúcom rozsahu priestorovna ktorú bola vstupenka zakúpená.  Náramkom je potrebné sa preukázať pri vstupe/výstupe z areálu podujatia a pri vyzvaní v jeho priestoroch. Náramok sa  považuje za ceninu, pri strate alebo poškodení sa stáva neplatným a opätovný vstup bez neho nie je možný. Návštevníci bez náramku budú vyvedení z areálu podujatia. Náramok je nutné mať na zápästí po celú dobu trvania podujatia. Vstupenka a rozsah práv s ňou spojených vychádza zo zverejneného cenníka usporiadateľa.

Pokiaľ účastník nebude mať platnú vstupenku a náramok, alebo tento náramok bude poškodený, bude usporiadateľskou službou vyvedený z  priestorov konania podujatia a je povinný uhradiť organizátorovi náhradu škody v minimálnej výške 89 €.

 

Vstupenka  a náramok sú  ceniny, ktorých falšovanie sa  považuje za trestný čin  v zmysle zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.

 

Znehodnotená alebo dodatočne upravovaná vstupenka  alebo  náramok sú neplatné.

 

Organizátor alebo ním poverená osoba si vyhradzujú právo vykázať z areálu osobu nevhodne sa správajúcu alebo nevhodne sa správajúcu k ostatným návštevníkom a odobrať náramok, a to bez nároku na vrátenie vstupného resp. bez nároku na vrátenie ceny vstupenky.

 

 

ZÁKLADNÁ VÝBAVA JEDNOTLIVCA :

Nezabudnite si so sebou vziať OP, preukaz poistenca, vreckové, opaľovacie krémy, pršiplášte, lieky. Na stanici prvej pomoci budú chladničky, kde si môžete svoje lieky odložiť, aby sa zachovali v chlade a používať podľa potreby. Veci, ktoré sú zakázané, nájdete v sekcii ZÁKAZ.

 

ZÁKAZY :

 

o    zákaz vstupu / vnášania plechoviek

o    zákaz vstupu / vnášania pyrotechnických predmetov, výbušnín a horľavín

o    zákaz vstupu / vnášania omamných látok, psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov

o zákaz vstupu / vnášania zbraní akéhokoľvek druhu alebo vnášania nožov, predmetov ohrozujúcich bezpečnosť a zdravie iných účastníkov podujatia

o zákaz vstupu / vnášania profesionálnych  fotoaparátov a zhotovovania fotografií z a počas vystúpenia

o    zákaz vstupu / vnášania ostrých predmetov, predmetov ohrozujúcich bezpečnosť a zdravie iných účastníkov podujatia vrátane dáždnika

o    zákaz vstupu / vnášania sklenených nádob a  fliaš

o    zákaz vstupu / vnášania audiovizuálnych nahrávačov

   zákaz  zhotovovania fotografií z vystúpení interpretov

o    zákaz používania blesku pri fotení počas koncertov

o    zákaz vstupu do areálu so psom resp zvieraťom

o    zákaz vstupu /vnášania akýchkoľvek alkoholických a nealkoholických nápojov

o    zákaz stanovania na parkoviskách

·                       zákaz vstupu na pódium, zákaz skákania z pódia, zákaz vstupu na miesta, na ktoré je vstup povolený len pre určené osoby

      zákaz predaja akéhokoľvek tovaru bez písomného súhlasu alebo povolenia organizátora

·                      zákaz akéhokoľvek iného konania/nekonania, ktoré by mohlo spôsobiť akúkoľvek škodu alebo ujmu iným návštevníkom a/alebo organizátorovii a/alebo iným osobám prítomným na podujatí.

 

 

 

Top