Futbalový štadión SPARTAK MYJAVA

Futbalový oddiel TJ Spartak Myjava sa dištancuje od prejavov agresie, rasizmu a vulgarizmov.

Štadión je monitorovaný. V prípade zistenia takýchto prejavov budú konkrétne osoby označené ako nežiaduce a ich vstup na štadión bude na ďalšie podujatia zakázaný.

Na futbalovom štadióne je zakázané:

- Prinášanie alkoholických nápojov a ich požívanie, prinášanie jedál a nápojov na štadión
- Nosenie nebezpečných predmetov, zbraní a vecí umožňujúcich dôraznejší útok proti telu, ktorý by viedol k poškodeniu zdravia (v zmysle zákona č. 479/2008 Z. z.  v znení neskorších predpisov)
- Vodenie psov a iných zvierat
- Nosenie svetlíc a iných predmetov zábavnej pyrotechniky
- Vstupovať na hraciu plochu, do technickej zóny, do priestorov, ktoré nie sú určené pre diváka
- Úmyselne poškodzovať zariadenia a majetok štadióna, znečisťovať jeho priestory

 
Ďalej sa prísne zakazuje:

- Fajčenie, okrem na to vyhradených priestorov
- Hádzanie akýchkoľvek predmetov na plochu štadióna a na tribúny

Odporúčame:

- Prísť na štadión minimálne 1 hodinu pred začiatkom podujatia
- Vstupovať do areálu iba cez vyznačenú vstupnú bránu, ktorá je určená pre sektor vyznačený na vstupenke
- Zdržiavať sa agresívneho, nešportového správania sa a vulgárnych prejavov
- Riadiť sa pokynmi usporiadateľov

Usporiadateľ a ním určené osoby majú právo vykonať kontrolu osôb za účelom zabezpečenia nerušeného priebehu podujatí. V prípade zistenia porušenia niektorého zo zákazov je usporiadateľ oprávnený takúto osobu na štadión nevpustiť, alebo ju vykázať z priestorov štadióna. Za porušenie niektorého z uvedených zákazov môže byť konkrétnej osobe uložená pokuta do výšky 100,- €

Top