Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú právne vzťahy medzi majiteľom zakúpenej vstupenky a/alebo používateľom internetovej stránky www.ticketportal.sk na strane jednej a Usporiadateľom v mene a na účet ktorého koná obchodná spoločnosť Ticketportal SK, s. r. o., so sídlom Karadžičova 14, 821 08 Bratislava, IČO 35 850 698, IČ DPH SK2020289172, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 28073/B (ďalej len „Ticketportal SK, s.r.o.“) na strane druhej.

1. DEFINÍCIE POJMOV, ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. TICKETPORTAL SK, S.R.O.

Ticketportal SK, s.r.o. pre Usporiadateľov sprostredkúva predaj vstupeniek na podujatie.

Usporiadatelia, prostredníctvom Ticketportal SK, s.r.o. využívajú internetovú stránku www.ticketportal.sk a informačný, predajný a rezervačný systém Ticketportal (ďalej len „Systém Ticketportal“).

Prostredníctvom Systému Ticketportal, ktorý je dostupný na internetovej stránke www.ticketportal.sk, ako aj prostredníctvom predajných miest, sa umožňuje všetkým záujemcom o Podujatia získavanie informácií predovšetkým o rôznych podujatiach, a následná realizácia sprostredkovaného predaja vstupeniek, resp. realizácia rezervácií vstupeniek na záujemcom vybrané Podujatia.

1.2. PODUJATIE

Podujatie je verejné podujatie, predstavenie, koncert alebo spoločenská akcia najmä kultúrneho alebo športového charakteru (napr. divadelné, dramatické, hudobné, audiovizuálne, filmové, športové predstavenie), na ktoré sa prostredníctvom Systému Ticketportal sprostredkúva predaj vstupeniek a ktoré organizuje alebo usporadúva Usporiadateľ.

Podujatia predstavujú služby súvisiace s činnosťami v rámci voľného času, ktoré sa ich Usporiadatelia zaväzujú poskytnúť v dohodnutom čase, resp. lehote.

Aktuálny zoznam Podujatí je dostupný na predajných miestach Ticketportal SK, s.r.o. a na internetovej stránke www.ticketportal.sk .

Informácie o Podujatiach konaných mimo územia SR, ktoré nie sú zverejnené v zozname Podujatí, môžu byť záujemcom o Podujatie na požiadanie poskytnuté na predajnom mieste Ticketportal SK, s.r.o. .

1.3. USPORIADATEĽ

Usporiadateľ je osoba usporadúvajúca, prevádzkujúca alebo organizujúca Podujatie, resp. sprostredkovávajúca konanie Podujatia (v texte len „Usporiadateľ“), a ktorá je s Ticketportal SK, s.r.o. v zmluvnom vzťahu umožňujúcom Ticketportal SK, s.r.o. sprostredkovanie predaja

vstupeniek na Podujatie a výkon iných s tým súvisiacich činností v rozsahu udeleného plnomocenstva.

1.4. PREDAJNÉ MIESTO

Predajným miestom Ticketportal SK, s.r.o. sú všetky autorizované predajne Ticketportal SK, s.r.o. Aktuálny zoznam Predajných miest je uverejnený na internetovej stránke www.ticketportal.sk .

1.5. VSTUPENKA

Vstupenka je cenina a potvrdenie umožňujúce jej majiteľovi za poplatok (spravidla jednorazový) vstup na Podujatie, na ktoré bola zakúpená. Vstupenku nie je možné ponúkať na ďalší predaj, vrátiť do predaja, vymeniť alebo svojvoľne vytlačiť jej duplikát. Upravovanie falšovanie alebo kopírovanie Vstupeniek je v rozpore s týmito VOP, ako aj príslušnými právnymi predpismi a môže vyvolať administratívno-právne, ako aj trestno-právne následky. Vstupenka je platná len s kontrolným ústrižkom, bez úprav a poškodenia, na jednorazový vstup na Podujatie, na ktoré bola zakúpená (s výnimkou Vstupenky na Podujatie trvajúce jeden a viac dní /tzv. permanentka/, ktorá umožňuje opakovaný vstup na Podujatie počas jeho trvania), a nie je možné ju použiť na vstup na iné Podujatie. Po opustení miesta konania Podujatia je Vstupenka neplatná, s výnimkou Vstupenky na Podujatie trvajúce jeden a viac dní. Aktuálne ceny Vstupeniek sú uverejnené na Predajných miestach Ticketportal SK, s.r.o. a na internetovej stránke www.ticketportal.sk . Vstupenka slúži pre majiteľa vstupenky ako doklad o jej zakúpení. Ak záujemca o Podujatie požaduje iný doklad ako je Vstupenka, musí Vstupenku zakúpiť na predajnom mieste Ticketportal SK, s.r.o. v OC Centrál v Bratislave a o takýto doklad pred zakúpením Vstupenky požiadať vopred.

1.6. POUKÁŽKA

Poukážka je poukaz na úhradu platby v hodnote špecifikovanej na poukážke.

Hodnotu poukážky je možné čerpať len nepeňažnou formou.

V prípade vyššej ceny Vstupenky kupovanej na poukážku, záujemca o Podujatie doplatí rozdiel na predajnom mieste.

Z poukážky sa nevydáva. Poukážku je možné použiť len jednorazovo.

Poukážky je možné použiť len na zakúpenie Podujatí s miestom konania v Slovenskej republike.

1.7. MAJITEĽ VSTUPENKY

Majiteľ vstupenky je osoba, ktorá si zakúpila Vstupenku na Predajnom mieste alebo priamo v Systéme Ticketportal prostredníctvom internetovej stránky www.ticketportal.sk . Majiteľ vstupenky nesmie Vstupenku ďalej ponúkať na predaj. Odporúčame, aby Majiteľ vstupenky mal registráciu na internetovej stránke www.ticketportal.sk . Majiteľ vstupenky berie na vedomie, že na Podujatí alebo v súvislosti s ním môžu byť Usporiadateľom alebo tretími osobami (spracovatelia osobných údajov) zhotovované rôzne formy záznamu (podobizne, obrazovej snímky, obrazového a zvukového záznamu) napr. na umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo. Ticketportal SK, s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek porušenie zákonných a iných povinností spracovateľa osobných údajov, pokiaľ ním nie je Ticketportal SK, s.r.o. alebo ním poverený subjekt. 1.8 PODMIENKY USPORIADATEĽA

Obchodné, predajné, nákupné, dodacie alebo iné podmienky Usporiadateľa, obchodné podmienky daného Podujatia, pokyny Usporiadateľa, usporiadateľskej služby alebo prevádzkového poriadku Podujatia.

2. DRUHY VSTUPENIEK

2.1. Klasická papierová vstupenka s ochrannými prvkami

Klasická vstupenka, vystavená Predajným miestom po úhrade ceny Vstupenky v plnej výške, musí obsahovať:

1. názov Podujatia, dátum Podujatia, čas začiatku Podujatia, miesto konania Podujatia, cenu Vstupenky a označenie zakúpeného miesta na Podujatí, číslo predaja

2. v ľavej časti dátum a čas predaja Vstupenky, označenie Predajného miesta, kde bola Vstupenka zakúpená, jedinečný identifikačný kód zakúpeného miesta, hologram a číselný rad hárku Vstupenky

3. v pravej časti úplný, jedinečný čiarový kód a súhrn údajov, ktoré sa nachádzajú na Vstupenke

4. označenie a daňové údaje Usporiadateľa Podujatia

2.2. HOMEticket

Metóda distribúcie Vstupeniek vlastnou tlačou Vstupenky na kancelársky hárok A4 výlučne prostredníctvom laserovej tlačiarne (iná forma tlače nebude akceptovaná!) na základe internetovej rezervácie a úhrady ceny Vstupenky v plnej výške (viac na https://www.ticketportal.sk/Hometicket).

Vlastná vytlačená Vstupenka musí obsahovať:

1. názov Podujatia, dátum Podujatia, čas začiatku Podujatia, miesto konania Podujatia, cenu Vstupenky a označenie zakúpeného miesta na Podujatí

2. číslo predaja

3. v pravej časti úplný, jedinečný čiarový kód

4. označenie a daňové údaje Usporiadateľa podujatia

3. DRUHY POUKÁŽOK

3.1. Ticketportal poukážka

Poukážka vydaná Ticketportal SK, s.r.o. v nominálnej hodnote 5, 10, 15, 20 alebo 30,- Eur. Ticketportal poukážku je možné uplatniť len osobne na vybraných predajných miestach siete Ticketportal SK, s.r.o. označených logom Poukážka v časti Predajné miesta. Ticketportal poukážka je vytlačená na ceninovom tlačive s hologramom spoločnosti alebo ako HOMEticket. Ticketportal poukážku je možné zakúpiť osobne na vybraných predajných miestach alebo cez internetovú stránku www.ticketportal.sk.

Platná Ticketportal poukážka musí obsahovať:

1. nápis Poukážka Ticketportal, nominálnu hodnotu, platnosť Poukážky, pokyny uplatnenia.

2. v ľavej časti dátum a čas predaja Poukážky, označenie predajcu Poukážky, hologram, číselný rad hárku, číslo predaja

3. v pravej časti úplný, jedinečný čiarový kód a súhrn údajov, ktoré sa nachádzajú na Poukážke

3.2. Benefitová poukážka

Poukážka vydaná spoločnosťou Benefit Management s.r.o., Lublanská 40, 120 00 Praha 2, Česká republika v rôznych nominálnych hodnotách od 0,01 Eur. Poukážku je možné uplatniť osobne na vybraných predajných miestach siete Ticketportal SK, s.r.o. označených logom Poukážka v časti Predajné miesta alebo online na stránke www.ticketportal.sk.

Platná Benefitová poukážka musí obsahovať:

1. vydavateľa Poukážky, poskytovateľa benefitu, príjemcu benefitu,

2. dátum vydania Poukážky, číslo Poukážky, logo spoločnosti Benefit plus

3. hodnotu Poukážky, rezervačné číslo (nie je potrebné pri objednávke Ticketportal poukážky), názov Podujatia, v prípade zaslania poštou adresu, poštovné, miesto na podpis zástupcu poskytovateľa, miesto na podpis zamestnanca a miesto na dátum vyzdvihnutia.

4. ZMLUVNÝ VZŤAH

4.1. Ticketportal SK, s.r.o. na základe zmluvy uzavretej s Usporiadateľom zabezpečuje ako sprostredkovateľ predaj Vstupeniek na Podujatie v mene Usporiadateľa a zároveň v mene Usporiadateľa prijíma od záujemcov o Podujatie finančné prostriedky zodpovedajúce kúpnej cene Vstupeniek na Podujatie. Uhradením ceny Vstupenky, t.j. zakúpením Vstupenky na Predajnom mieste alebo prostredníctvom internetovej stránky www.ticketportal.sk vstupuje Majiteľ vstupenky vo vzťahu k Podujatiu do právneho vzťahu priamo s konkrétnym Usporiadateľom vybraného Podujatia. Informácie o Podujatiach sú prístupné na Predajných miestach a na internetovej stránke www.ticketportal.sk . Informácie o Usporiadateľoch sú prístupné na Predajných miestach a na internetovej stránke www.ticketportal.sk . Obchodné meno Usporiadateľa je záujemcovi o Podujatie/Majiteľovi vstupenky poskytnuté tiež na Predajných miestach kedykoľvek na požiadanie, aj pred zakúpením Vstupenky. Zmluva medzi Usporiadateľom a Majiteľom vstupenky sa uzaviera na dobu určitú, a to do uskutočnenia Podujatia, resp. vysporiadania nárokov z nej plynúcich.

4.2. Za zmenu Podujatia zodpovedá Usporiadateľ. Ticketportal SK, s.r.o. nie je Usporiadateľmi splnomocnený prevádzať kontroly na jednotlivých Podujatiach, neručí a nepreberá žiadnu zodpovednosť za Podujatia, zmeny počas predaja Vstupeniek na Podujatia a prípadné zmeny v organizácii Podujatí. Právny vzťah medzi Usporiadateľom Podujatia a Majiteľom vstupenky môžu upravovať okrem týchto VOP aj iné Podmienky usporiadateľa.

4.3. Ticketportal SK, s.r.o. vychádza pri informáciách o Podujatiach zverejnených na www.ticketportal.sk a na Predajných miestach, zo zdrojov poskytnutých zo strany Usporiadateľov Podujatí. Pokiaľ má Ticketportal SK, s.r.o. informácie od Usporiadateľov o zrušení alebo zmene Podujatia, oznámi ich Majiteľovi vstupenky prostredníctvom webového portálu www.ticketportal.sk .

4.4. Ticketportal SK, s.r.o. je prevádzkovateľom internetovej stránky www.ticketportal.sk, a Majiteľom vstupenky alebo záujemcom o Podujatie umožňuje prístup k tejto internetovej stránke a tým aj k Systému Ticketportal, vrátane vykonania registrácie na tejto internetovej stránke.

5. PRÁVA A POVINNOSTI MAJITEĽA VSTUPENKY

5.1. Majiteľ vstupenky je oprávnený použiť Vstupenku na jednorazový vstup na Podujatie, na ktoré bola zakúpená (s výnimkou tzv. permanentky, t.j. Vstupenky na Podujatie trvajúce jeden a viac dní – napr. hudobné festivaly a pod.). Po opustení priestoru, v ktorom sa Podujatie uskutočňuje, stráca Vstupenka (s výnimkou tzv. permanentky) platnosť.

5.2. Majiteľ vstupenky je oprávnený využívať služby ponúkané na Podujatí. Majiteľ vstupenky je povinný na vyzvanie Usporiadateľa, resp. ním poverených osôb, predložiť platný preukaz totožnosti. Majiteľ vstupenky sa kúpou Vstupenky stáva zmluvným partnerom Usporiadateľa daného Podujatia.

5.3. Majiteľ vstupenky je povinný skontrolovať si Vstupenku a údaje na nej uvedené ihneď po úhrade ceny Vstupenky a jej obdržaní na Predajnom mieste (v prípade klasickej vstupenky), resp. po obdržaní elektronickej vstupenky alebo vytlačení Vstupenky vlastnou tlačou (v prípade HOMEticket) a prípadné chyby bezodkladne reklamovať podľa bodu 10 týchto VOP.

5.4. Majiteľ vstupenky je povinný si Vstupenku (klasickú vstupenku) starostlivo uschovať ako daňový doklad. Za nedbanlivosť pri používaní sa považuje okolnosť, kedy sa Vstupenky bez veľkého úsilia a nedovoleným spôsobom môže zmocniť tretia osoba.

5.5. Majiteľ vstupenky je oprávnený použiť Vstupenku len k účelom, ku ktorým je určená. Akékoľvek iné použitie Vstupenky je zakázané.

5.6. Ticketportal SK, s.r.o. odporúča Majiteľom vstupeniek informovať sa o prípadných zmenách súvisiacich s Podujatím, na ktoré bola Vstupenka zakúpená, vrátane prípadného zrušenia Podujatia, a to na Predajných miestach alebo na internetovej stránke www.ticketportal.sk (časť „Zmeny a zrušenia“).

5.7. Predložením Vstupenky pri vstupe na Podujatie vyjadrí Majiteľ vstupenky súhlas s pokynmi Usporiadateľa v mieste konania Podujatia a podmienkami, ktoré sa k nim viažu a zaväzuje sa tieto dodržiavať. Pokyny Usporiadateľa, usporiadateľskej služby alebo prevádzkový poriadok Podujatia sú k dispozícii buď na internetovej stránke www.ticketportal.sk pri konkrétnom podujatí alebo zverejnené pred vstupom na podujatie. V prípade ich nedodržania je Usporiadateľ oprávnený postupovať v zmysle svojich pokynov, resp. pravidiel Podujatia, a to napr. aj vo forme zamedzenia ďalšej účasti Majiteľa vstupenky na Podujatí bez nároku na akúkoľvek formu refundácie ceny Vstupenky a/alebo inej ujmy Majiteľa vstupenky.

5.8. V osobitných prípadoch, ako napr. pri verejných športových podujatiach, rizikových podujatiach, na základe rozhodnutia Usporiadateľa alebo športového zväzu budú Vstupenky na dané Podujatie vystavené na konkrétne meno a priezvisko osoby, ktorá sa Podujatia zúčastní. Za správnosť poskytnutých údajov zodpovedá záujemca o Podujatie/Majiteľ vstupenky. Údaje o inej fyzickej osobe je záujemca oprávnený poskytnúť len s predchádzajúcim písomným súhlasom dotknutej osoby

6. ROZSAH SLUŽIEB, ZMENA ROZSAHU SLUŽIEB PODUJATIA

6.1. Služby ponúkané na Podujatí nie sú službami Ticketportal SK, s.r.o.. Pre jednotlivé Podujatia platia VŠEOBECNÉ POKYNY USPORIADATEĽA daného Podujatia. Ticketportal SK, s.r.o. zabezpečuje pre Usporiadateľa výlučne sprostredkovanie predaja Vstupeniek na Podujatie a iné s tým súvisiace činnosti v rozsahu udeleného plnomocenstva . Ticketportal SK, s.r.o. nenesie akúkoľvek zodpovednosť za obsah, charakter, kvalitu, či iné parametre Podujatia, ani za akékoľvek porušenie práv Majiteľa Vstupenky v súvislosti s Podujatím, napr. jeho zrušením. Takýto nárok je nárokom voči Usporiadateľovi a Ticketportal SK, s.r.o. nie je splnomocnený Usporiadateľom na žiadne právne úkony s tým spojené, pokiaľ tieto VOP neustanovujú inak.

6.2. K obmedzeniu ponuky služieb na Podujatiach a ich využitia môže dôjsť vplyvom nepriaznivej poveternostnej situácie, v dôsledku okolností súvisiacich s ročným obdobím, zdravotným stavom účinkujúcich a pod.. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Podujatia. V prípade, že sa objavia závažné dôvody, ktoré súvisia s obmedzením ponúkaného Podujatia, je Usporiadateľ povinný prostredníctvom internetovej stránky www.ticketportal.sk, časť „Zmeny a zrušenia“ informovať Majiteľov vstupeniek a záujemcov o Podujatie o zmene, zrušení, náhradnom termíne Podujatia, prípadne o mieste a čase vracania vstupného. Majiteľ vstupenky nemá právo na žiadnu náhradu alebo zníženie ceny Vstupenky, ak sa Podujatia zúčastnil alebo ak využil navrhovaný nový termín Podujatia, a rovnako nemá nárok na náhradu iných výdavkov (doprava do miesta Podujatia, ubytovanie, strava, dodanie Vstupenky a pod.).

6.3. Pri ZMENE v Podujatí – znížení rozsahu poskytovaných služieb, sa finančné prostriedky predstavujúce príslušnú časť ceny Vstupenky vracajú Usporiadateľom v primeranom rozsahu určenom Usporiadateľom, ak Usporiadateľ neurčí inak. Miesto, čas a spôsob vrátenia príslušnej časti vstupného určí Usporiadateľ a oznámi Majiteľom vstupeniek prostredníctvom internetovej stránky www.ticketportal.sk, časť „Zmeny a zrušenia“.

6.4. Pri ZRUŠENÍ Podujatia finančné prostriedky predstavujúce cenu Vstupenky vracia Usporiadateľ bez zbytočného odkladu Majiteľom vstupeniek po zverejnení oznámenia o zrušení Podujatia Usporiadateľom. Nárok na vrátenie vstupného sú Majitelia vstupeniek oprávnení uplatniť si najneskôr v lehote do 3 rokov od plánovaného uskutočnenia Podujatia. Miesto, čas a spôsob vrátenia vstupného určí Usporiadateľ a oznámi Majiteľom vstupeniek prostredníctvom internetovej stránky www.ticketportal.sk, časť „Zmeny a zrušenia“. Spoločnosť Ticketportal SK, s.r.o. a/alebo Usporiadateľ nie je povinný vrátiť Majiteľom vstupeniek cenu Vstupeniek, či už priamo alebo prostredníctvom spoločnosti Ticketportal SK, s.r.o., ani im zaplatiť alebo poskytnúť akúkoľvek kompenzáciu v prípade, ak je Podujatie zrušené (i) z dôvodov, ktoré boli spôsobené neodvrátiteľnou udalosťou, ktorá nemá pôvod v prevádzke Usporiadateľa a/alebo spoločnosti Ticketportal SK, s.r.o. (§420a ods. 3 Občianskeho zákonníka), najmä ale nie len z dôvodov na strane účinkujúcich (napr. zhoršenie zdravotného stavu a pod.), vyššej moci, živelných pohrôm, nepriaznivých poveternostných podmienok alebo počasia, štrajkov, demonštrácií, vojen, povstaní, nepokojov, teroristických útokov alebo podozrení na ne, alebo zákazov verejných podujatí alebo Podujatia akýmkoľvek orgánom verejnej moci, súdom alebo právnym predpisom, alebo (ii) z dôvodov na strane Majiteľa vstupenky (§420a ods. 3 Občianskeho zákonníka), alebo (iii) z akýchkoľvek iných obdobných dôvodov uvedených v Podmienkach Usporiadateľa, a to všetko aj v prípade, ak sa namiesto zrušeného Podujatia neuskutoční náhradné Podujatie v náhradnom termíne.

7. REGISTRÁCIA

7.1.K priamemu zakúpeniu Vstupenky na Podujatie prostredníctvom internetovej stránky www.ticketportal.sk nie je potrebné vykonať registráciu na internetovej stránke www.ticketportal.sk, avšak jej vykonanie sa odporúča za účelom lepšieho využívania služieb Systému Ticketportal (napr. možnosť byť informovaný o zmenách/zrušení Podujatia, možnosť sledovania histórie svojich objednávok, opätovná tlač Vstupeniek, odpadá nutnosť opakovaného vypĺňania údajov a pod.).

7.2. V prípade, ak Ticketportal SK, s.r.o. využije možnosť zablokovania prístupu do Systému Ticketportal na internetovej stránke www.ticketportal.sk konkrétnemu registrovanému používateľovi v zmysle týchto VOP, ide o výkon práva Ticketportal SK, s.r.o., s ktorým nie je spojený vznik akýchkoľvek nárokov na strane registrovaného používateľa, ktorému bol prístup zablokovaný, a to najmä, avšak nie výlučne, spojený so stratou prístupu, stratou údajov, dát a

informácií nachádzajúcich sa v registrovanom účte používateľa a pod. Ochrana osobných údajov používateľa tým nie je dotknutá.

8. REZERVÁCIA VSTUPENIEK

8.1.Rezervácia

Záujemca o Podujatie si môže rezervovať Vstupenku na dané Podujatie prostredníctvom internetovej stránky www.ticketportal.sk .

Rezervácia, pokiaľ Usporiadateľ neurčí inak, je platná 3 dni od jej uskutočnenia. Opakované prerezervovanie miest je považované za úmyselné blokovanie miest a tým nepriame poškodzovanie Usporiadateľa a Ticketportal SK, s.r.o.. Tieto rezervácie môžu byť po predošlom upozornení zrušené a registrovaný používateľ, ktorý tieto rezervácie vytvára, môže mať zablokovaný prístup do Systému Ticketportal na www.ticketportal.sk .

8.2.Zrušenie rezervácie

V prípade problémov so zrušením rezervácie môže registrovaný používateľ napísať na help@ticketportal.sk. Rezervácia vstupeniek bude v tom prípade registrovanému používateľovi bez akýchkoľvek poplatkov zrušená.

Rezervovanie Vstupeniek je možné realizovať výlučne osobne (manuálne), prostredníctvom vlastnej registrácie. Použitie akýchkoľvek automatizovaných systémov, resp. funkcií na vykonanie rezervácií Vstupeniek, resp. na označovanie miest je zakázané. Takéto automatické rezervácie budú bez upozornenia zrušené a registrovaným používateľom, prostredníctvom ktorých boli tieto automatické rezervácie vytvorené, bude zablokovaný prístup do Systému Ticketportal na www.ticketportal.sk .

8.3. V prípade zrušenia Podujatia je Majiteľ vstupenky informovaný prostredníctvom internetovej stránky www.ticketportal.sk, časť „Zmeny a zrušenia“, o postupe vracania vstupného Usporiadateľom ako aj miest a kontaktov, prostredníctvom ktorých bude vracanie vstupného Usporiadateľom prebiehať. Registrovaní používatelia, resp. Majitelia vstupeniek, ktorí pri kúpe Vstupeniek prostredníctvom stránky www.ticketportal.sk zadali svoju emailovú adresu, budú o zrušení Podujatia upovedomení aj formou emailovej správy.

9. PLATBA ZA VSTUPENKY

Záujemca o Podujatie môže zaplatiť Vstupenku prostredníctvom internetovej stránky www.ticketportal.sk, prípadne na predajnom mieste.

9.1. Cenu rezervovaných, resp. vybraných Vstupeniek je možné uhradiť nasledovnými spôsobmi:

9.1.1. Platobnou kartou prostredníctvom siete internet systémom CardPay (platba cez virtuálny POS terminál Tatra banky). Môžete zaplatiť kartami VISA a EUROCARD/MASTERCARD. Použiť môžete uvedené karty vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou.

9.1.2. Internetbankingom prostredníctvom banky, v ktorej máte vedený účet a jej logo sa nachádza na internetovej stránke, na ktorej dokončujete rezerváciu Vstupenky.

9.1.3. V hotovosti na vybraných Predajných miestach. Pre tento spôsob platby a následnú možnosť prevzatia Vstupenky je nevyhnutné si uschovať rezervačné číslo, ako aj zadať všetky požadované údaje do registračného formulára, nakoľko oznámenie predmetných údajov bude od záujemcu o Podujatie žiadať pracovník Predajného miesta, ktorý bude dané Vstupenky vydávať.

9.1.4. Na rezerváciu/predpis platby/faktúru, pričom pre tento prípad, ak je rezervácia/predpis/faktúra uhradená prevodom z účtu, je možné Vstupenky rezervovať najneskôr v lehote do 20 dní pred konaním Podujatia, ak nie je uvedené inak v popise Podujatia alebo v pokynoch Usporiadateľa. Bližšie informácie je možné získať na objednavky@ticketportal.sk.

9.2. V prípadoch platby podľa bodu 9.1.1. a 9.1.2. budú finančné prostriedky predstavujúce cenu rezervovaných Vstupeniek stiahnuté zo zadaného účtu ihneď po potvrdení úhrady.

10. DODACIE PODMIENKY

10.1. Pri rezervácii osobne na ktoromkoľvek Predajnom mieste, a to na základe rezervačného čísla.

10.2. Pri úhrade platobnou kartou / internetbankingom označte, o akú formu prevzatia Vstupenky máte záujem (osobne na Predajnom mieste, kuriérom/prepravnou spoločnosťou, HOMEticket).

10.2.1. osobne na ktoromkoľvek Predajnom mieste, a to na základe variabilného symbolu a overovacieho kódu, bez akéhokoľvek poplatku (klasická vstupenka) na vlastných Predajných miestach Ticketportal Sk, s.r.o., alebo s voliteľným administratívnym poplatkom na autorizovaných Predajných miestach. Aktuálny zoznam Predajných miest, vrátane informácie o spoplatnení, je uverejnený na www.ticketportal.sk .

10.2.2. kuriérom/ prepravnou spoločnosťou, pričom poplatok za doručenie ( poštovné, prepravné a balné) bude účtovaný v plnej výške Majiteľovi vstupenky (klasická vstupenka). Cena poplatku za doručenie je uvedená aktuálne pri platbe.

10.2.3. vytlačením na kancelársky hárok A4 prostredníctvom laserovej tlačiarne (iná forma tlače nebude akceptovaná !) bez akéhokoľvek poplatku (HOMEticket).

10.3. Usporiadateľ sa zaväzuje:

10.3.1. v prípade klasických vstupeniek umožniť Majiteľovi vstupenky vyzdvihnúť si rezervované Vstupenky na Predajných miestach, o čom je Majiteľ vstupenky informovaný prostredníctvom e-mailu. Aktuálny zoznam Predajných miest je na www.ticketportal.sk .

10.3.2. bezodkladne informovať Majiteľov vstupeniek prostredníctvom internetovej stránky www.ticketportal.sk o všetkých zmenách, ktoré sa pri jednotlivých Podujatiach vyskytli, o ktorých je Ticketportal SK, s.r.o. zo strany jednotlivých Usporiadateľov informovaný.

10.4. Majiteľ Vstupenky sa zaväzuje:

10.4.1. prevziať rezervované Vstupenky v stanovenom čase pred konaním Podujatia (klasické vstupenky)

10.4.2. zaplatiť za rezervované Vstupenky dojednanú cenu v plnej výške

10.4.3. prevziať Vstupenky uhradené prostredníctvom internetu najmenej 24 hodín pred začiatkom konania Podujatia, v opačnom prípade Usporiadateľ ani Ticketportal SK, s.r.o. nezodpovedá za akékoľvek ujmy na strane Majiteľa vstupenky spojené s nemožnosťou vyzdvihnutia Vstupenky.

10.4.4. uviesť všetky Ticketportal SK, s.r.o. a Usporiadateľom požadované údaje úplne a pravdivo

10.5. Majiteľ vstupenky berie na vedomie, že:

10.5.1. za oneskorené dodanie objednaných Vstupeniek zavinené poštou, resp. expresnou zásielkovou službou alebo akéhokoľvek iného subjektu zabezpečujúceho prepravu Vstupeniek (ďalej len „prepravca“), pokiaľ ich Ticketportal SK, s.r.o. poskytol na prepravu včas, zodpovedá prepravca,

10.5.2. za oneskorené dodanie objednaných Vstupeniek zavinené Majiteľom vstupenky, ktorý nerešpektuje dodacie podmienky kuriéra, prepravnej spoločnosti, resp. ktorý si nevyzdvihol svoje Vstupenky včas, zodpovedá Majiteľ vstupenky,

10.5.3. za oneskorené prevzatie Vstupeniek Majiteľom vstupenky na Predajných miestach a tým oneskorený príchod na Podujatie, zodpovedá Majiteľ vstupenky

10.5.4. za nedodanie Vstupeniek zavinené neúplným, neaktuálnym alebo akokoľvek nesprávnym zadaním poštovej adresy Majiteľom vstupenky zodpovedá Majiteľ vstupenky.

10.5.5. za nevyužitie Vstupenky na Podujatie zodpovedá Majiteľ vstupenky

10.5.6. za skontrolovanie Vstupeniek pri prevzatí na Predajnom mieste Majiteľom vstupenky zodpovedá Majiteľ vstupenky.

10.5.7. za poškodenie a stratu zásielky zavinené expresnou zásielkovou službou alebo akéhokoľvek iného subjektu zabezpečujúceho prepravu Vstupeniek zodpovedá prepravca.

10.5.8. za zmenu alebo zrušenie Podujatia, pričom v tomto prípade bude na internetovej stránke www.ticketportal.sk, časť „Zmeny a zrušenia“, uvedený spôsob vrátenia zaplateného vstupného zo strany Usporiadateľa zodpovedá Usporiadateľ; Ticketportal SK, s.r.o. nie je subjektom povinným vrátiť vstupné Majiteľom vstupeniek, ak takýto úkon Ticketportal SK, s.r.o.vykonáva, robí tak v mene a na účet Usporiadateľa na základe a v rozsahu jemu udeleného plnomocenstva, a preto Ticketportal SK, s.r.o. nie je nositeľom akýchkoľvek záväzkov z tohto titulu voči Majiteľom Vstupeniek. Ticketportal SK, s.r.o. nevracia Majiteľom vstupenky cenu Vstupenky ani neuhrádza akúkoľvek kompenzáciu v prípadoch uvedených v bode 6.4 VOP alebo v prípadoch uvedených v Podmienkach Usporiadateľa.

10.6. V prípade, ak nastane situácia uvedená v bodoch 10.5.1, resp. 10.5.7, je Majiteľ vstupenky povinný bezodkladne kontaktovať Ticketportal SK, s.r.o a poskytnúť jej nevyhnutnú súčinnosť na uplatnenie reklamácie u zmluvných partnerov (zvolená doručovateľská služba).

11. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

11.1. V prípade zakúpenia Vstupenky, vrátane jednotlivých druhov elektronických vstupeniek a/alebo HOMEticket, nie je možné od zmluvy s Usporiadateľom odstúpiť a žiadať vrátenie vstupného, a to bez ohľadu na to, či došlo k zakúpeniu Vstupenky priamo na Predajnom mieste alebo prostredníctvom internetovej stránky www.ticketportal.sk, prípadne iných stránok využívajúcich Systém Ticketportal, nakoľko v zmysle ust. § 7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote, pričom zmluva na kúpu Vstupenky na Podujatie predstavuje zmluvu, na základe ktorej sa predávajúci, t.j. Usporiadateľ, zaväzuje poskytnúť Majiteľovi vstupenky službu na voľný čas, t.j. Podujatie, v dohodnutom čase, resp. lehote konania Podujatia.

Vrátenie zaplatenej Vstupenky na Podujatie nie je možné, ak tieto VOP neustanovujú inak. Rovnako nie je možné žiadať vrátenie vstupného Majiteľom vstupenky v prípade nevyužitia Vstupenky.

11.2. V prípade zakúpenia Vstupenky priamo na Predajnom mieste nie je možné od zmluvy s Usporiadateľom odstúpiť a žiadať vrátenie vstupného. Vrátenie zaplatenej Vstupenky na Podujatie nie je možné, ak tieto VOP neustanovujú inak. Rovnako nie je možné žiadať vrátenie vstupného Majiteľom vstupenky v prípade nevyužitia Vstupenky.

12.1. Pri strate alebo krádeži Vstupenky je Majiteľ vstupenky povinný čo najrýchlejšie túto udalosť ohlásiť Ticketportal SK, s.r.o. zaslaním e-mailovej správy na adresu help@ticketportal.sk alebo písomného oznámenia formou poštovej zásielky na adresu Ticketportal SK, s.r.o., P.O.Box 5, 810 08 Bratislava. V prípade, ak túto udalosť ohlásil na polícii, je povinný Ticketportal SK, s.r.o. predložiť aj policajný záznam. V prípade, ak je možné overiť totožnosť vlastníka danej Vstupenky (t.j. ak si Majiteľ vstupenky urobil rezerváciu a/alebo zaplatil Vstupenku prostredníctvom svojej registrácie cez internet na www.ticketportal.sk), Ticketportal SK, s.r.o. po konzultácii s Usporiadateľom a jeho výslovnom schválení, vystaví Majiteľovi vstupenky, po vyplnení čestného prehlásenia, za manipulačný poplatok vo výške 9,- EUR novú, náhradnú Vstupenku, príp. potvrdenie, ktoré bude oprávňovať Majiteľa vstupenky k vstupu na Podujatie, na ktoré bola stratená/ukradnutá Vstupenka zakúpená.

12.2. Pri poškodení Vstupenky je Majiteľ vstupenky povinný čo najrýchlejšie túto udalosť ohlásiť Ticketportal SK, s.r.o. zaslaním e-mailovej správy na adresu help@ticketportal.sk alebo písomného oznámenia formou poštovej zásielky na adresu Ticketportal SK, s.r.o., P.O.Box 5, 810 08 Bratislava a zároveň predložiť poškodenú Vstupenku (príp. všetky jej časti) a čestné prehlásenie opisujúce spôsob poškodenia. Ticketportal SK, s.r.o. po konzultácii s Usporiadateľom a jeho výslovnom schválení, vystaví Majiteľovi vstupenky za manipulačný poplatok vo výške 9,- EUR novú, náhradnú Vstupenku, ktorá bude oprávňovať Majiteľa vstupenky k vstupu na Podujatie, na ktoré bola poškodená Vstupenka zakúpená.

13. REKLAMAČNÝ PORIADOK

13.1. V prípade, ak zakúpená Vstupenka obsahuje chyby (t.j. nie sú na nej uvedené údaje podľa bodu 2. týchto VOP, resp. obsahuje chybné údaje, je vystavená na iné ako Majiteľom vstupenky rezervované Podujatie a pod.), je Majiteľ vstupenky povinný bez zbytočného odkladu po jej obdržaní tieto chyby u Ticketportal SK, s.r.o. (ktorá je na tieto činnosti splnomocnená Usporiadateľom) reklamovať, a to osobne na Predajnom mieste, na ktorom bola Vstupenka zakúpená (klasická vstupenka), alebo v prípade doručenia Vstupenky kuriérom ReMax (klasická vstupenka), v prípade HOMEticketzaslaním e-mailovej správy na adresu reklamacie@ticketportal.sk (žiadosti zaslané na inú e-mailovú adresu nebudú považované za reklamácie!) alebo písomnej reklamácie formou poštovej zásielky na adresu Ticketportal SK, s.r.o., P.O.Box 5, 810 08 Bratislava. V prípade reklamácie chýb klasickej vstupenky je nutné túto Vstupenku (originál) predložiť Ticketportal SK, s.r.o. (osobne alebo poštovou zásielkou spolu s reklamáciou). Majiteľ vstupenky je povinný skontrolovať zásielku ihneď po doručení v prítomnosti zástupcu doručovateľa. V prípade zistenia existencie chyby a/alebo v prípade ak zásielka nie je kompletná, je zástupca doručovateľa povinný umožniť Majiteľovi vstupenky vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe chyby, ktorého správnosť potvrdí svojim podpisom zástupca doručovateľa. Ak zásielka nie je kompletná, resp. ak ide o zjavnú chybu v zmysle čl. 13.1 týchto VOP, ktorú Majiteľ vstupenky mohol zistiť kontrolou pri doručení zásielky a ktorú bezodkladne neoznámil Ticketportal SK, s.r.o., neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak Majiteľ vstupenky preukáže, že reklamované chyby existovali už v čase prevzatia zásielky Majiteľom vstupenky, resp. ak sa údaje na vstupenke nezhodujú s údajmi na objednávke Majiteľa vstupenky.

13.2. V prípade reklamácie chýb Vstupenky na Predajnom mieste bude reklamácia vybavená bezodkladne pracovníkom Predajného miesta a Majiteľovi vstupenky bude ponúknuté náhradné riešenie (napr. vystavená nová Vstupenka).

13.3. V prípade reklamácie chýb Vstupenky prostredníctvom e-mailu alebo pošty Ticketportal SK, s.r.o. v lehote do 3 pracovných dní od obdržania reklamácie (vrátane originálu Vstupenky, ak sa jedná o klasickú vstupenku) zašle Majiteľovi vstupenky rovnakou formou (e-mailom alebo prostredníctvom poštovej zásielky) vyjadrenie k reklamácii a v závislosti od termínu Podujatia navrhne Majiteľovi vstupenky spôsob odstránenia chýb Vstupenky (zašle novú Vstupenku /klasickú vstupenku, elektronickú vstupenku/, umožní Majiteľovi vstupenky vytlačiť si novú Vstupenku /HOMEticket/, zašle zoznam Predajných miest, kde bude možné osobne si prevziať novú Vstupenku a pod.). Reklamácia chýb nebude uznaná po uskutočnení Podujatia, prípadne po jeho zrušení.

13.4. V prípade reklamácie iných skutočností prostredníctvom e-mailu alebo pošty Ticketportal SK, s.r.o. v lehote do 3 pracovných dní od obdržania reklamácie (vrátane originálu Vstupenky, ak sa jedná o klasickú vstupenku) zašle Majiteľovi vstupenky rovnakou formou (e-mailom alebo prostredníctvom poštovej zásielky) vyjadrenie k reklamácii. Reklamácia bude vybavená v zákonnej lehote.

13.5. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim Ticketportal SK, s.r.o. je Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Upozorňujeme na odsek 4. (ZMLUVNÝ VZŤAH), bod 4.1 VOP, podľa ktorého spotrebiteľ zakúpením Vstupenky na Predajnom mieste alebo prostredníctvom internetovej stránky www.ticketportal.sk vstupuje do právneho vzťahu priamo s konkrétnym Usporiadateľom vybraného Podujatia.

13.6. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke www.europa.eu/consumers/odr/.

14. VRÁTENIE VSTUPNÉHO

14.1. V prípade zmeny alebo zrušenia Podujatia je Majiteľ vstupenky povinný informovať sa o spôsobe, mieste a čase vrátenia vstupného na internetovej stránke www.ticketportal.sk, v časti „Zmeny a zrušenia“. V prípade, ak bude vstupné vrátené prostredníctvom Ticketportal SK, s.r.o., bude informácia o tom, že Ticketportal SK, s.r.o., je splnomocnená Usporiadateľom na vrátenie vstupného v oznámení na internetovej stránke www.ticketportal.sk, v časti „Zmeny a zrušenia“. Majiteľ vstupenky v takom prípade zašle žiadosť o vrátenie vstupného formou e-mailovej správy na adresu reklamacie@ticketportal.sk (žiadosti zaslané na inú e-mailovú adresu nebudú považované za žiadosti o vrátenie vstupného!) alebo poštovej zásielky na adresu Ticketportal SK, s.r.o., P.O.Box 5, 810 08 Bratislava. K žiadosti o vrátenie peňazí, ak bola úhrada realizovaná cez internet, je potrebné doložiť relevantný doklad o tejto úhrade (detail platby), Vstupenky a číslo účtu, na ktoré žiadate peniaze za zrušené/zmenené Podujatie uhradiť. Ak si klient zvolil druh vstupenky HOMEticket, doloží čestné prehlásenie, že Vstupenku nepoužil na vystavenie duplikátu alebo nezneužil iným spôsobom a bude si cenu za Vstupenku nárokovať len jedenkrát. V prípade, ak peniaze príde vyzdvihnúť iná osoba ako Majiteľ vstupenky, je potrebné Ticketportal SK, s.r.o. predložiť písomné splnomocnenie od Majiteľa vstupenky na prevzatie peňažných prostriedkov. V prípade, ak podľa oznamu bude vstupné vrátené priamo Usporiadateľom (Ticketportal SK, s.r.o. nebude splnomocnená na vrátenie vstupného), zašle Majiteľ vstupenky žiadosť o vrátenie vstupného priamo na adresu Usporiadateľa uvedenú v oznámení.

14.2. Ticketportal SK, s.r.o. nezodpovedá za Usporiadateľa ani za Podujatie, zmluvný vzťah (vo vzťahu ku konkrétnemu Podujatiu) je uzavretý medzi Usporiadateľom a Majiteľom vstupenky, ktorý je povinný dodržiavať Prevádzkový poriadok, pokyny Usporiadateľa a usporiadateľskej služby. V prípade zrušenia/zmeny Podujatia nemá Majiteľ vstupenky nárok na vrátenie ceny za služby spojené s dodaním Vstupenky, ako je poštovné a balné a pod.

14.3. Náhrada iných výdavkov (doprava do miesta Podujatia, ubytovanie, strava, dodanie vstupenky a pod.) sa neposkytuje.

14.4. Zaslanie žiadosti o vrátenie vstupného nepredstavuje uplatnenie reklamácie v zmysle odseku 13. (Reklamačný poriadok) týchto VOP.

14.5 Osobitné podmienky pre vrátenie vstupného v súvislosti s mimoriadnou situáciou, núdzovým stavom alebo výnimočným stavom vyhláseným v súvislosti s ochorením COVID-19: Práva Majiteľov vstupeniek v súvislosti s Podujatiami, ktoré sa od 10. marca 2020 v situácii spôsobenej zákazom podujatí v súvislosti s ochorením COVID-19, počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej ako "Krízová situácia") alebo v čase po ich ukončení do 31. decembra 2020 (celé obdobie od 10. marca 2020 do 31. decembra 2020 ďalej ako "Krízové obdobie") neuskutočnili alebo neuskutočnia, sú upravené osobitne v súlade s §8b zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov (ďalej ako "Zákon o verejných kultúrnych podujatiach"). Ustanovenia týchto VOP, ktoré sú v rozpore s §8b Zákona o verejných kultúrnych podujatiach sa vo vzťahu k Podujatiam, ktoré sa z dôvodu Krízovej situácie v Krízovom období neuskutočnili, neuplatnia, ak nie je ďalej uvedené inak. Práva Majiteľov vstupeniek v súvislosti s Podujatiami, ktoré sa z dôvodu Krízovej situácie v Krízovom období neuskutočnili sú osobitne upravené v tomto bode 14.5 VOP a jeho podbodoch nasledovne:

14.5.1 Ak sa Podujatie z dôvodu Krízovej situácie v Krízovom období neuskutočnilo, Usporiadateľ je oprávnený

(a) predĺžiť platnosť Vstupenky, pokiaľ sa toto Podujatie uskutoční v náhradnom termíne do 31. decembra 2021 alebo

(b) ponúknuť Majiteľovi vstupenky poukážku (voucher) v hodnote ceny Vstupenky s možnosťou výberu iného podujatia Usporiadateľa alebo inej osoby spolupracujúcej s Usporiadateľom s platnosťou najmenej do 31. decembra 2021, alebo

(c) vrátiť cenu Vstupenky do trinástich (13) mesiacov od neuskutočnenia tohto Podujatia, ak Majiteľ vstupenky v lehote stanovenej Usporiadateľom (i) odmietol predĺženie podľa písmena (a) a zároveň neprijal ponuku podľa písmena (b) a/alebo (ii) si uplatnil u Usporiadateľa nárok na vrátenie ceny Vstupenky.

V prípade, ak sa Podujatie bude konať v náhradnom termíne, a Majiteľ vstupenky súhlasí s predĺžením platnosti Vstupenky podľa bodu 14.5.1 písmena (a) týchto VOP, nie však s určeným náhradným termínom Podujatia, Usporiadateľ môže ponúknuť Majiteľovi vstupenky poukážku podľa bodu 14.5.1 písmena (b) týchto VOP, ak je to možné a Majiteľ vstupenky s tým súhlasí. Majiteľovi vstupenky, ktorý súhlasil s predĺžením platnosti Vstupenky, ale nesúhlasil s náhradným termínom Podujatia, a zároveň nesúhlasil s ponukou poukážky podľa bodu 14.5.1 písmena (b) týchto VOP alebo sa k ponuke tejto poukážky vôbec nevyjadril, je Usporiadateľ povinný vrátiť cenu Vstupenky v lehote podľa bodu 14.5.1 písmena (c) týchto VOP.

14.5.2 Majiteľ vstupenky je povinný vykonať voľbu medzi nárokmi uvedenými v bode 14.5.1 týchto VOP v termíne alebo lehote stanovenej Usporiadateľom. V prípade, ak Majiteľ vstupenky v uvedenom období (lehote) voľbu nároku vôbec nevykoná, Podujatie sa bude konať v náhradnom termíne, a Majiteľ vstupenky nevyjadrí svoj nesúhlas s týmto náhradným termínom podľa bodu 14.5.2 týchto VOP, bude platnosť Vstupenky automaticky predĺžená bez možnosti dodatočného vykonania volieb podľa bodu 14.5.1 týchto VOP. V ostatných prípadoch sa bude postupovať podľa bodu 14.5.4 týchto VOP.

14.5.3 V prípade, ak sa Podujatie nebude konať ani v náhradnom termíne, môže Usporiadateľ ponúknuť Majiteľovi vstupenky poukážku podľa bodu 14.5.1 písmeno (b) týchto VOP. Majiteľovi vstupenky, ktorý nesúhlasil s ponukou poukážky podľa predchádzajúcej vety, je Usporiadateľ povinný vrátiť cenu Vstupenky v lehote podľa bodu 14.5.1 písmena (c) týchto VOP.

14.5.4 Predĺženie platnosti Vstupeniek a náhradné termíny Podujatí, ktoré sa nemohli z dôvodu Krízovej situácie v Krízovom období uskutočniť, budú zverejnené na webovom portáli www.ticketportal.sk. Náhradný termín Podujatia bude Majiteľom vstupeniek pri predĺžení platnosti Vstupeniek oznámený prostredníctvom elektronickej pošty alebo prostredníctvom webového portálu www.ticketportal.sk spolu s oznámením o predĺžení platnosti Vstupeniek, a v ostatných prípadoch bude zverejnený najneskôr šesťdesiat (60) dní pred náhradným termínom Podujatia.

14.5.5 Usporiadateľ vráti cenu Vstupenky Majiteľovi vstupenky v lehote stanovenej právnymi predpismi, ak Majiteľ vstupenky písomne oznámi Usporiadateľovi údaje potrebné na vrátenie ceny Vstupenky (meno a priezvisko, číslo bankového účtu, poštová adresa Majiteľa vstupenky).

15. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

15.1. Ticketportal SK, s.r.o,. ako prevádzkovateľ internetovej stránky www.ticketportal.sk a Systému Ticketportal, spracúva osobné údaje fyzických osôb - používateľov internetovej stránky/záujemcov o Podujatie a/alebo Majiteľov vstupenky (ďalej len „dotknuté osoby“) ako prevádzkovateľ v zmysle článku 4 ods. 7 Nariadenia GDPR.

15.2. Aby mohol záujemca o Podujatie využiť služby Ticketportal SK, s.r.o., t.j. realizovať rezerváciu a/alebo kúpu Vstupenky na Podujatie prostredníctvom Systému Ticketportal na internetovej stránke www.ticketportal.sk, vrátane s tým súvisiacich úkonov (doručenie Vstupeniek kuriérom ReMax a FedEx, vybavenie reklamácie, vrátenie vstupného a pod.), musí Ticketportal SK, s.r.o. oznámiť svoje osobné údaje, a to v rozsahu podľa zvolených/požadovaných služieb. Bez poskytnutia týchto osobných údajov nie je zo strany Ticketportal SK, s.r.o. možné služby Systému Ticketportal záujemcovi o Podujatie a/alebo Majiteľovi vstupenky poskytnúť (napr. bez poskytnutia e-mailovej adresy nie je možné uskutočniť rezerváciu Vstupenky, bez poskytnutia čísla účtu nie je možné zrealizovať vrátenie vstupného za zrušené Podujatie Majiteľovi vstupenky a pod.). Účelom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb je teda prevádzka Systému Ticketportal a využitie jeho služieb.

15.3. Za týmto účelom spracúva Ticketportal SK, s.r.o. osobné údaje dotknutých osôb v nasledovnom rozsahu: e-mailová adresa, meno a priezvisko, dodacia adresa / fakturačná adresa, telefónne číslo, informácie o objednávke (názov Podujatia, cena Vstupenky, číslo rezervácie, dátum úhrady, VS, druh Vstupenky, miesto v hľadisku), informácie o Benefitovej poukážke (v prípade, ak bola pri kúpe Vstupenky použitá), číslo účtu, príp. detail platby (v prípade, ak došlo k zrušeniu Podujatia a vráteniu vstupného prostredníctvom Ticketportal SK, s.r.o.), online identifikátory (cookies, FB pixel kódy, Google Adwords kódy).

15.4. Ticketportal SK, s.r.o. spracúva osobné údaje dotknutých osôb na základe svojho oprávneného záujmu v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Oprávneným záujmom Ticketportal SK, s.r.o. je zvýšenie využitia Systému Ticketportal, t.j. podpora sprostredkovaného predaja Vstupeniek na Podujatia používateľom internetovej stránky www.ticketportal.sk .

15.5. Oprávneným záujmom Ticketportal SK, s.r.o. je aj vykonávanie priameho marketingu. Na tento účel Ticketportal SK, s.r.o. spracúva e-mailovú adresu dotknutej osoby.

15.6. V prípade, ak Usporiadatelia Podujatí v súvislosti s predajom Vstupeniek na Podujatie poveria Ticketportal SK, s.r.o. ako sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov záujemcov o Podujatie, táto informácia (vrátane totožnosti Usporiadateľa ako prevádzkovateľa a rozsahu spracúvaných osobných údajov) bude uvedená v popise daného Podujatia.

15.7. V rámci využitia Systému Ticketportal majú záujemcovia o Podujatie možnosť využiť poistenie Vstupenky ako doplnkovú službu. Osobné údaje, ktoré sú spracúvané na účely využitia tejto služby, spracúva Ticketportal SK, s.r.o. ako sprostredkovateľ, a to na základe poverenia prevádzkovateľa ERV Evropská pojišťovna, a.s., Praha, Česká republika, IČ 492 40 196.

15.8. Spracúvané osobné údaje uchováva Ticketportal SK, s.r.o. po dobu trvania oprávneného záujmu, t.j. kým záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby neprevážia nad takýmito záujmami. Napríklad kým je dotknutá osoba aktívnym používateľom Systému Ticketportal (stránky www.ticketportal.sk). Zákonná povinnosť uchovávania údajov v lehote určenej osobitnými predpismi tým nie je dotknutá.

15.9. Pre zaistenie určitých činností a/alebo operácií, ktoré Ticketportal SK, s.r.o. nedokáže zabezpečiť prostredníctvom vlastných zamestnancov, využíva služby iných subjektov. Na tieto účely sú spracúvané osobné údaje sprístupnené pošte, prepravným spoločnostiam, marketingovým agentúram, servisným organizáciám a organizáciám poskytujúcim služby (správa systému), poskytovateľom platforiem ako Facebook, Google analytics.

15.10. Poučenie o právach dotknutej osoby: Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o účele spracúvania osobných údajov; kategórii spracúvaných osobných údajov; identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii; ak je to možné, o dobe uchovávania osobných údajov a ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia; práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov; práve podať sťažnosť dozornému orgánu; zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby; existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak: osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali; dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov; dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov; osobné údaje sa spracúvajú nezákonne. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak: dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov. Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané v rámci oprávneného záujmu prevádzkovateľa, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať. Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú pokiaľ sa to netýka osobných údajov nevyhnutných na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom.

15.11. Ticketportal SK, s.r.o. na zabezpečenie spracúvania osobných údajov dotknutých osôb správnym, zákonným a transparentným spôsobom ustanovila zodpovednú osobu, s ktorou sa môžete skontaktovať prostredníctvom e-mailovej správy na adrese zodpovednaosoba@ticketportal.sk alebo poštou na adrese Ticketportal SK, s.r.o., Zodpovedná osoba, Ticketportal SK, s.r.o., P.O.Box 5, 810 08 Bratislava.

15.12. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sú spracúvané neoprávnene, môže podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR.

15.13. Záujemca o Podujatie bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito VOP oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

15.14. Ak sa uzatvára zmluva prostredníctvom internetovej stránky www.ticketportal.sk dochádza k uzavretiu zmluvy prejavením súhlasu záujemcu o Podujatie tým, že potvrdí na to určené pole označené „Súhlasím s kúpou vstupenky za vyššie uvedených podmienok s povinnosťou platby“, ktorým odsúhlasuje všetky predtým zobrazené údaje, najmä miesto a čas Podujatia, cenu Vstupenky, spôsob platby a prevzatia Vstupenky, prípadne iné doplnkové služby. Nárok na Vstupenku však vzniká až zaplatením vstupného. Zmluva sa uzaviera v slovenskom jazyku.

ODPORÚČANIA:

Aktuálne informácie o Podujatiach a programe nájdete na www.ticketportal.sk, časť „ZMENY A ZRUŠENIA“, alebo v mieste zakúpenia Vstupenky.

Odporúčame informovať sa pred zakúpením Vstupenky o cenách a možných zľavách.

Odporúčame Majiteľom vstupeniek vyzdvihnúť si zakúpené Vstupenky včas, v dostatočnom časovom predstihu pred konaním Podujatia tak, aby stihli začiatok Podujatia.

Odporúčame používať Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome a mať nainštalovaný plug-in Flash od spoločnosti Macromedia. Pokiaľ ho nainštalovaný nemáte, pred zobrazením hľadiska podujatia, ktoré ho vyžaduje, budete vyzvaní dialógovým oknom k povoleniu stiahnutia a inštalácie plug-inu Flash do prehliadača Internetu.

ORGÁN DOZORU:
Slovenská obchodná inšpekcia
Prievozská 32
827 99 Bratislava

Top