Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky upravujú právne vzťahy medzi majiteľom zakúpenej vstupenky a/alebo používateľom internetovej stránky www.ticketportal.sk na strane jednej a spoločnosťou Ticketportal SK, s.r.o., so sídlom Karadžičova 14, 821 08 Bratislava, IČO 35 850 698, IČ DPH SK2020289172, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. v odd. Sro, vložke č. 28073/B (ďalej len „Ticketportal SK, s.r.o.“) na strane druhej.

1. DEFINÍCIE POJMOV, ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. TICKETPORTAL SK, S.R.O.

Ticketportal SK, s.r.o. je súčasťou medzinárodnej skupiny TICKETPORTAL, ktorá pôsobí okrem Slovenska aj v Českej republike, Maďarsku a Poľsku.

Ticketportal SK, s.r.o. je prevádzkovateľom internetovej stránky www.ticketportal.sk a informačného, predajného a rezervačného systému Ticketportal (ďalej len „Systém Ticketportal“).

Ticketportal SK, s.r.o. na základe Zmluvy o spolupráci pri predaji vstupeniek, uzatvorenej s usporiadateľom podujatia, sprostredkúva - zabezpečuje distribúciu a predaj vstupeniek na podujatie práve prostredníctvom Systému Ticketportal.

Prostredníctvom Systému Ticketportal, ktorý je dostupný na internetovej stránke www.ticketportal.sk, umožňuje Ticketportal SK, s.r.o. všetkým záujemcom o podujatia získavanie informácií predovšetkým o rôznych kultúrnych, ako aj športových podujatiach, a následnú realizáciu predaja vstupeniek, resp. realizáciu rezervácií vstupeniek na záujemcom vybrané podujatia, t.j. poskytuje záujemcom o vstupenky/používateľom internetovej stránky www.ticketportal.sk svoje služby.

1.2. PODUJATIE

Podujatie je verejné predstavenie, podujatie, koncert alebo spoločenská akcia kultúrneho alebo športového charakteru (napr. divadelné, dramatické, hudobné, audiovizuálne, filmové, športové predstavenie) na ktoré sa prostredníctvom Systému Ticketportal predávajú vstupenky a ktoré organizuje alebo usporadúva usporiadateľ.

Jednotlivé Podujatia predstavujú služby súvisiace s činnosťami v rámci voľného času, ktoré sa ich usporiadatelia zaväzujú poskytnúť v dohodnutom čase, resp. lehote.

Aktuálny zoznam Podujatí je uverejnený na predajných miestach spoločnosti Ticketportal SK, s.r.o. a na internetovej stránke www.ticketportal.sk.

Informácie o Podujatiach konaných mimo územia SR, ktoré nie sú zverejnené v zozname Podujatí na internetovej stránke www.ticketportal.sk, budú záujemcom na požiadanie poskytnuté na predajnom mieste Ticketportal SK, s.r.o.

1.3. USPORIADATEĽ

Usporiadateľ je subjekt, organizácia alebo zariadenie usporadúvajúce, prevádzkujúce alebo organizujúce Podujatia, resp. sprostredkovávajúce ich konanie (napr. divadlo, koncert, kino), a ktoré je so spoločnosťou Ticketportal SK, s.r.o. v zmluvnom vzťahu umožňujúcom spoločnosti Ticketportal SK, s.r.o. sprostredkovanie predaja vstupeniek na Podujatia a výkon s tým súvisiacich činností na základe Zmluvy o spolupráci pri predaji vstupeniek.

1.4. PREDAJNÉ MIESTO

Predajným miestom je centrála spoločnosti Ticketportal SK, s.r.o. ako aj všetky autorizované predajne spoločnosti Ticketportal SK, s.r.o. Aktuálny zoznam Predajných miest je uverejnený na internetovej stránke www.ticketportal.sk

a) provízne predajné miesto – subjekt, organizácia alebo zariadenie prevádzkujúce priestory predajne, stánku alebo inej kancelárie a ktoré je so spoločnosťou Ticketportal SK, s.r.o. v zmluvnom vzťahu o zriadení a prevádzkovaní rezervačného miesta a o zabezpečení predaja vstupeniek.

b) vlastné predajné miesto – zriaďovateľom je spoločnosť Ticketportal SK, s.r.o. Ide o predajné miesta:

Ticketportal Aupark, Ticketportal Polus, Ticketportal Avion, Ticketportal Štadión Ondreja Nepelu, , Ticketportal Prešov, Ticketportal Žilina, Ticketportal Steel aréna, Ticketportal Bory, Ticketportal Atrium Optima, Ticketportal Central.

1.5. VSTUPENKA

Vstupenka je cenina a potvrdenie umožňujúce jej majiteľovi za poplatok (spravidla jednorazový) vstup na Podujatie, na ktoré bola zakúpená. Vstupenku nie je možné ponúkať na ďalší predaj, vrátiť do predaja, vymeniť alebo svojvoľne vytlačiť jej duplikát. Upravovanie falšovanie alebo kopírovanie Vstupeniek je v rozpore s týmito VOP, ako aj príslušnými právnymi predpismi a môže vyvolať administratívno-právne, ako aj trestno-právne následky. Vstupenka je platná len s kontrolným ústrižkom, bez úprav a poškodenia, na jednorazový vstup na Podujatie, na ktoré bola zakúpená (s výnimkou Vstupenky na Podujatie trvajúce jeden a viac dní /tzv. permanentka/, ktorá umožňuje opakovaný vstup na Podujatie počas jeho trvania), a nie je možné ju použiť na vstup na iné Podujatie. Po opustení miesta konania Podujatia je Vstupenka neplatná, s výnimkou Vstupenky na Podujatie trvajúce jeden a viac dní. Aktuálne ceny Vstupeniek sú uverejnené na Predajných miestach spoločnosti Ticketportal SK, s.r.o. a na internetovej stránke www.ticketportal.sk. Vstupenka slúži pre Majiteľa vstupenky ako doklad o jej zakúpení, ak klient (Majiteľ vstupenky, záujemca) potrebuje iný doklad ako je Vstupenka, je potrebné Vstupenku zakúpiť na centrále spoločnosti Ticketportal SK, s.r.o. a takýto doklad pred zakúpením vstupenky požiadať vopred.

Aktuálne informácie o podujatiach konaných mimo územia SR (v rámci krajín medzinárodnej skupiny TICKETPORTAL) sú uverejnené na internetovej stránke tej krajiny, v ktorej sa podujatie koná. Záujemcom o vstupenky na tieto podujatia budú informácie o možnosti a spôsobe zakúpenia týchto vstupeniek prostredníctvom predajnej siete Ticketportal SK, s.r.o., vrátane ich cien, poskytnuté na požiadanie.

1.6. POUKÁŽKA

Poukážka je poukaz na úhradu platby v hodnote špecifikovanej na poukážke.

Hodnotu poukážky je možné čerpať len nepeňažnou formou.

V prípade vyššej ceny Vstupenky kupovanej na poukážku, klient doplatí rozdiel na predajnom mieste.

Z poukážky sa nevydáva. Poukážku je možné použiť len jednorazovo.

Poukážky je možné použiť len na zakúpenie Podujatí s miestom konania v Slovenskej republike.

1.7. MAJITEĽ VSTUPENKY

Majiteľ vstupenky je osoba, ktorá si zakúpila Vstupenku na Predajnom mieste, resp. priamo v Systéme Ticketportal prostredníctvom internetovej stránky www.ticketportal.sk. Majiteľ vstupenky nesmie Vstupenku ďalej ponúkať na predaj. Odporúčame, aby Majiteľ vstupenky mal aj registráciu na internetovej stránke www.ticketportal.sk. Majiteľ vstupenky berie na vedomie, že na Podujatí alebo v súvislosti s ním môžu byť Usporiadateľom alebo tretími osobami (spracovatelia osobných údajov) zhotovované rôzne formy záznamu (podobizne, obrazovej snímky, obrazového a zvukového záznamu) napr. na umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo. Ticketportal SK, s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek porušenie zákonných a iných povinností spracovateľa osobných údajov, pokiaľ ním nie je Ticketportal SK, s.r.o. alebo ním poverený subjekt.

2. DRUHY VSTUPENIEK

2.1. Klasická papierová vstupenka s ochrannými prvkami

Klasická vstupenka, vystavená Predajným miestom po úhrade ceny Vstupenky v plnej výške, musí obsahovať:

1. názov Podujatia, dátum Podujatia, čas začiatku Podujatia, miesto konania Podujatia, cenu Vstupenky a označenie zakúpeného miesta na Podujatí, číslo predaja

2. v ľavej časti dátum a čas predaja Vstupenky, označenie Predajného miesta, kde bola Vstupenka zakúpená, jedinečný identifikačný kód zakúpeného miesta, hologram a číselný rad hárku Vstupenky

3. v pravej časti úplný, jedinečný čiarový kód a súhrn údajov, ktoré sa nachádzajú na Vstupenke

4. označenie a daňové údaje Usporiadateľa Podujatia

2.2. HOMEticket

Metóda distribúcie Vstupeniek vlastnou tlačou Vstupenky na kancelársky hárok A4 výlučne prostredníctvom laserovej tlačiarne (iná forma tlače nebude akceptovaná !) na základe internetovej rezervácie a úhrady ceny Vstupenky v plnej výške (viac na www.hometicket.sk).

Vlastná vytlačená Vstupenka musí obsahovať:

1. názov Podujatia, dátum Podujatia, čas začiatku Podujatia, miesto konania Podujatia, cenu Vstupenky a označenie zakúpeného miesta na Podujatí

2. číslo predaja

3. v pravej časti úplný, jedinečný čiarový kód

4. označenie a daňové údaje Usporiadateľa podujatia

2.3. MOBILticket

Elektronická vstupenka vyobrazená formou jedinečného čiarového kódu (QR kód), ktorý v sebe zahŕňa text opisujúci Podujatie a umožní Majiteľovi vstupenky vstup na Podujatie. QR kód je prostredníctvom e-mailovej správy doručený Majiteľovi vstupenky na základe internetovej rezervácie a úhrady ceny Vstupenky v plnej výške.

2.4. BOOMticket

Elektronická vstupenka vyobrazená prostredníctvom BOOMticket aplikácie nainštalovanej v mobilnom telefóne Majiteľa vstupenky, plne nahrádzajúca klasickú papierovú vstupenku vytlačenú na formulároch Prevádzkovateľa (hologramový formulár Ticketportal).

2.5. V prípade požiadavky vydá Predajné miesto, ktoré predáva Majiteľovi MOBILticket Vstupenky pri kúpe písomné potvrdenie obsahujúce názov Podujatia, dátum Podujatia, čas začiatku Podujatia, miesto konania Podujatia a cenu zakúpenej Vstupenky.

2.7. V osobitných prípadoch, ako napr. pri verejných športových podujatiach, rizikových podujatiach, na základe rozhodnutia Usporiadateľa alebo športového zväzu budú Vstupenky na dané Podujatie vystavené na konkrétne meno a priezvisko diváka, t.j. osoby, ktorá sa Podujatia zúčastní. Za správnosť poskytnutých údajov zodpovedá záujemca/Majiteľ vstupenky. Údaje o inej fyzickej osobe je záujemca oprávnený poskytnúť len s predchádzajúcim písomným súhlasom dotknutej osoby.

3. DRUHY POUKÁŽOK

3.1.Ticketportal poukážka

Poukážka vydaná spoločnosťou Ticketportal SK, s.r.o. v nominálnej hodnote 5, 10, 15, 20 alebo 50,- Eur. Ticketportal poukážku je možné uplatniť len osobne na vybraných predajných miestach siete Ticketportal SK, s.r.o. označených logom Poukážka v časti Predajné miesta. Ticketportal poukážka je vytlačená na ceninovom tlačive s hologramom spoločnosti alebo ako HOMEticket. Ticketportal poukážku je možné zakúpiť osobne na vybraných predajných miestach alebo cez internetovú stránku www.ticketportal.sk.

Platná Ticketportal poukážka musí obsahovať:

1. nápis Poukážka Ticketportal, nominálnu hodnotu, platnosť Poukážky, pokyny uplatnenia.

2. v ľavej časti dátum a čas predaja Poukážky, označenie predajcu Poukážky, hologram, číselný rad hárku, číslo predaja

3. v pravej časti úplný, jedinečný čiarový kód a súhrn údajov, ktoré sa nachádzajú na Poukážke

4. ZMLUVNÝ VZŤAH

4.1. Ticketportal SK, s.r.o. na základe Zmluvy o spolupráci pri predaji vstupeniek uzatvorenej s Usporiadateľom zabezpečuje ako sprostredkovateľ predaj Vstupeniek na Podujatia v prospech Usporiadateľa a zároveň v mene Usporiadateľa prijíma od záujemcov finančné prostriedky zodpovedajúce kúpnej cene Vstupeniek. Uhradením ceny Vstupenky, t.j. zakúpením Vstupenky na Predajnom mieste alebo prostredníctvom internetovej stránky www.ticketportal.sk vstupuje Majiteľ vstupenky vo vzťahu k Podujatiu do právneho vzťahu priamo s konkrétnym Usporiadateľom vybraného Podujatia. Informácie o Podujatiach sú uverejnené na Predajných miestach a na internetovej stránke www.ticketportal.sk. Informácie o Usporiadateľoch sú uverejnené na Predajných miestach a na internetovej stránke www.ticketportal.sk, ak Usporiadatelia súhlasili s ich uverejnením. Obchodné meno Usporiadateľa bude poskytnuté na predajných miestach kedykoľvek na požiadanie. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do uskutočnenia Podujatia, resp. vysporiadania nárokov z nej plynúcich.

4.2. Ticketportal SK, s.r.o. neručí za zmenu Podujatia. Ticketportal SK, s.r.o. nie je povinný prevádzať kontroly na jednotlivých Podujatiach, neručí a nepreberá žiadnu zodpovednosť za Podujatia, zmeny počas predaja Vstupeniek a prípadné zmeny v organizácii Podujatí. Právny vzťah medzi Usporiadateľom Podujatia a Majiteľom vstupenky upravujú platné obchodné podmienky daného Podujatia, pokyny Usporiadateľa, usporiadateľskej služby a prevádzkový poriadok Podujatia.

4.3. Ticketportal SK, s.r.o. nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií o Podujatiach zverejnených na www.ticketportal.sk, poskytnutých zo strany Usporiadateľov Podujatí. Pokiaľ má Ticketportal SK, s.r.o. informácie od Usporiadateľov o zrušení alebo zmene Podujatia, oznámi ich Majiteľovi vstupenky prostredníctvom webového portálu www.ticketportal.sk.

4.4. Využívaním Systému Ticketportal prostredníctvom internetovej stránky www.ticketportal.sk, t.j. registráciou záujemcu o Vstupenku na stránke a/alebo vykonaním rezervácie/kúpy Vstupenky prostredníctvom stránky www.ticketportal.sk aj bez uskutočnenia registrácie, vstupuje používateľ stránky (záujemca o Vstupenku) do právneho vzťahu so spoločnosťou Ticketportal SK, s.r.o., predmetom ktorého je poskytovanie služieb Systému Ticketportal.

5. PRÁVA A POVINNOSTI MAJITEĽA VSTUPENKY

5.1. Majiteľ vstupenky je oprávnený použiť Vstupenku na jednorazový vstup na Podujatie, na ktoré bola zakúpená (s výnimkou tzv. permanentky, t.j. Vstupenky na Podujatie trvajúce jeden a viac dní – napr. hudobné festivaly a pod.). Po opustení priestoru, v ktorom sa Podujatie uskutočňuje, stráca Vstupenka (s výnimkou permanentky) platnosť.

5.2. Majiteľ vstupenky je oprávnený využívať služby ponúkané na Podujatiach. Majiteľ vstupenky je povinný na vyzvanie Usporiadateľa, resp. ním poverených osôb, predložiť platný preukaz totožnosti. Majiteľ vstupenky sa kúpou a využitím Vstupenky stáva zmluvným partnerom Usporiadateľa daného Podujatia.

5.3. Majiteľ vstupenky je povinný skontrolovať si Vstupenku a údaje na nej ihneď po úhrade ceny Vstupenky a jej obdržaní na Predajnom mieste (v prípade klasickej vstupenky), resp. po obdržaní elektronickej vstupenky alebo vytlačení Vstupenky vlastnou tlačou (v prípade MOBILticket, BOOMticket alebo HOMEticket) a prípadné vady bezodkladne reklamovať podľa bodu 10 týchto Všeobecných obchodných podmienok.

5.4. Majiteľ vstupenky je povinný si Vstupenku (klasickú vstupenku) starostlivo uschovať ako daňový doklad. Za nedbanlivosť pri používaní sa považuje okolnosť, kedy sa Vstupenky bez veľkého úsilia a nedovoleným spôsobom môže zmocniť tretia osoba.

5.5. Majiteľ vstupenky je oprávnený použiť Vstupenku len k účelom, ku ktorým je určená. Akékoľvek iné použitie vstupenky je zakázané.

5.6. Ticketportal SK, s.r.o. odporúča Majiteľom vstupeniek informovať sa o prípadných zmenách súvisiacich s Podujatím, na ktoré bola Vstupenka zakúpená, vrátane prípadného zrušenia Podujatia, a to na Predajných miestach alebo na internetovej stránke www.ticketportal.sk (časť „Zmeny a zrušenia“).

5.7. Predložením Vstupenky pri vstupe na Podujatie vyjadruje Majiteľ vstupenky súhlas s pokynmi Usporiadateľa v mieste konania Podujatia a podmienkami, ktoré sa k nim viažu a zaväzuje sa tieto dodržiavať. V opačnom prípade je Usporiadateľ oprávnený postupovať v zmysle svojich pokynov, resp. pravidiel Podujatia, a to aj vo forme zamedzenia ďalšej účasti Majiteľa vstupenky na Podujatí bez nároku na akúkoľvek formu refundácie ceny Vstupenky a/alebo inej ujmy Majiteľa vstupenky.

6. ROZSAH SLUŽIEB, ZMENA ROZSAHU SLUŽIEB PODUJATIA

6.1. Služby ponúkané na Podujatiach nie sú službami spoločnosti Ticketportal SK, s.r.o. Pre jednotlivé Podujatia platia VŠEOBECNÉ POKYNY USPORIADATEĽA daného Podujatia. Ticketportal SK, s.r.o. zabezpečuje pre Usporiadateľa výlučne predaj a distribúciu Vstupeniek a s tým súvisiacich činností. Preto Ticketportal SK, s.r.o. nenesie akúkoľvek zodpovednosť za obsah, charakter, kvalitu, či iné parametre Podujatia, ani za akékoľvek porušenie práv Majiteľa Vstupenky v súvislosti s Podujatím. Takýto nárok je nárokom voči Usporiadateľovi, pokiaľ tieto VOP neustanovujú inak.

6.2. K obmedzeniu ponuky služieb a ich využitia môže dôjsť vplyvom nepriaznivej poveternostnej situácie, v dôsledku okolností súvisiacich s ročným obdobím, zdravotným stavom účinkujúcich a pod. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Podujatia. V prípade, že sa objavia závažné dôvody, ktoré súvisia s obmedzením ponúkaného Podujatia, je Usporiadateľ povinný prostredníctvom internetovej stránky www.ticketportal.sk, časť „Zmeny a zrušenia“ informovať Majiteľov vstupeniek a záujemcov o Vstupenky o zmene, zrušení, náhradnom termíne Podujatia, prípadne o mieste a čase vracania vstupného. Majiteľ vstupenky nemá právo na žiadnu náhradu alebo zníženie ceny Vstupenky, ak sa Podujatia zúčastnil alebo ak využil navrhovaný nový termín Podujatia, a rovnako nemá nárok na náhradu iných výdavkov (doprava do miesta Podujatia, ubytovanie, strava, dodanie Vstupenky a pod.).

6.3. Pri ZMENE v Podujatí – znížení rozsahu poskytovaných služieb, ak Usporiadateľ neurčí inak, sa finančné prostriedky predstavujúce časť ceny Vstupenky alebo cenu Vstupenky, a to v rozsahu určenom Usporiadateľom, vracajú spravidla do 3 pracovných dní po uskutočnení Podujatia. Miesto, čas a spôsob vrátenia časti vstupného určí Usporiadateľ a oznámi Majiteľom vstupeniek prostredníctvom internetovej stránky www.ticketportal.sk, časť „Zmeny a zrušenia“.

6.4. Pri ZRUŠENÍ Podujatia sa finančné prostriedky predstavujúce cenu Vstupenky vracajú bez zbytočného odkladu po zverejnení oznámenia o zrušení Podujatia Usporiadateľom. Nárok na vrátenie vstupného sú Majitelia vstupeniek oprávnení uplatniť si najneskôr v lehote do 3 rokov od plánovaného uskutočnenia Podujatia. Miesto, čas a spôsob vrátenia vstupného určí Usporiadateľ a oznámi Majiteľom vstupeniek prostredníctvom internetovej stránky www.ticketportal.sk, časť „Zmeny a zrušenia“.

7. REZERVÁCIA VSTUPENIEK

Záujemca si môže zarezervovať Vstupenku prostredníctvom internetovej stránky www.ticketportal.sk. K priamemu zakúpeniu Vstupenky prostredníctvom internetovej stránky www.ticketportal.sk nie je potrebné vykonať registráciu na stránke www.ticketportal.sk, avšak jej vykonanie odporúčame za účelom lepšieho využívania služieb Systému Ticketportal (napr. možnosť byť informovaný o zmenách/zrušení Podujatia, možnosť sledovania histórie svojich objednávok, opätovná tlač Vstupeniek, odpadá nutnosť opakovaného vypĺňania údajov a pod.).

7.1.Registrácia,Prihlásenie,Rezervácia vstupeniek

7.2. Rezervácia, pokiaľ Usporiadateľ neurčí inak, je platná 3 dni od jej uskutočnenia. Opakované prerezervovanie miest je považované za úmyselné blokovanie miest a tým nepriame poškodzovanie Usporiadateľa a spoločnosti Ticketportal SK, s.r.o.. Tieto rezervácie môžu byť po predošlom upozornení zrušené a používateľ, ktorý tieto rezervácie vytvára, môže mať zablokovaný prístup do Systému Ticketportal na www.ticketportal.sk.

7.3.Zrušenie rezervácie

V prípade problémov treba napísať na help@ticketportal.sk a bez akýchkoľvek poplatkov Vám bude rezervácia zrušená.

Rezervovanie Vstupeniek je možné realizovať výlučne osobne (manuálne), prostredníctvom vlastnej registrácie. Použitie akýchkoľvek automatizovaných systémov, resp. funkcií na vykonanie rezervácií Vstupeniek, resp. na označovanie miest je zakázané. Takéto automatické rezervácie budú bez upozornenia zrušené a používateľom, prostredníctvom registrácií ktorých boli tieto automatické rezervácie vytvorené, bude zablokovaný prístup do Systému Ticketportal na www.ticketportal.sk

7.4. V prípade zakúpenia Vstupenky, vrátane jednotlivých druhov elektronických vstupeniek a/alebo HOMEticket, nie je možné od zmluvy s Usporiadateľom odstúpiť a žiadať vrátenie vstupného, a to bez ohľadu na to, či došlo k zakúpeniu Vstupenky priamo na Predajnom mieste alebo prostredníctvom internetovej stránky www.ticketportal.sk, prípadne iných stránok využívajúcich Systém Ticketportal, nakoľko v zmysle ust. § 7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote, pričom zmluva na kúpu Vstupenky na Podujatie predstavuje zmluvu, na základe ktorej sa predávajúci, t.j. Usporiadateľ, zaväzuje poskytnúť Majiteľovi vstupenky službu na voľný čas, t.j. Podujatie, v dohodnutom čase, resp. lehote konania Podujatia.

Spoločnosť Ticketportal SK, s.r.o. nebude akceptovať vrátenie už zaplatenej a prevzatej Vstupenky na Podujatie, ktoré sa bude konať. Rovnako nie je možné žiadať vrátenie vstupného Majiteľom vstupenky za nevyužitú Vstupenku.

7.5. V prípade zakúpenia Vstupenky priamo na Predajnom mieste nie je možné od zmluvy s Usporiadateľom odstúpiť a žiadať vrátenie vstupného. Spoločnosť Ticketportal SK, s.r.o. nebude akceptovať vrátenie už zaplatenej a prevzatej Vstupenky na Podujatie, ktoré sa bude konať. Rovnako nie je možné žiadať vrátenie vstupného Majiteľom vstupenky za nevyužitú Vstupenku.

7.6. V prípade zrušenia Podujatia budete informovaný prostredníctvom internetovej stránky www.ticketportal.sk, časť „Zmeny a zrušenia“, kde bude podrobne opísaný postup vrátenia vstupného ako aj miest a kontaktov, prostredníctvom ktorých bude vrátenie vstupného prebiehať. Registrovaní používatelia, resp. Majitelia vstupeniek, ktorí v rámci objednávkového procesu prostredníctvom stránky zadali svoju emailovú adresu, budú o zrušení podujatia upovedomený aj formou emailovej správy.

7.7. V prípade, ak Ticketportal SK, s.r.o. využije možnosť zablokovania prístupu do Systému Ticketportal na www.ticketportal.sk konkrétnemu používateľovi v zmysle týchto VOP, ide o výkon práva Ticketportal SK, s.r.o., s ktorým nie je spojený vznik akýchkoľvek nárokov na strane používateľa, ktorému bol prístup zablokovaný, a to najmä, avšak nie výlučne, spojený so stratou prístupu, stratou údajov, dát a informácií nachádzajúcich sa v registrovanom účte používateľa a pod. Ochrana osobných údajov používateľa tým nie je dotknutá.

8. PLATBA ZA VSTUPENKY

Záujemca si môže zaplatiť Vstupenku prostredníctvom internetovej stránky www.ticketportal.sk, prípadne na predajnom mieste.

8.1.Registrácia,Prihlásenie,Platba za vstupenky

8.2. Cenu rezervovaných, resp. vybraných Vstupeniek je možné uhradiť nasledovnými spôsobmi:

8.2.1. Platobnou kartou prostredníctvom siete internet systémom CardPay (platba cez virtuálny POS terminál Tatra banky). Môžete zaplatiť kartami VISA a EUROCARD/MASTERCARD. Použiť môžete uvedené karty vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou.

8.2.2. Internetbankingom prostredníctvom banky, v ktorej máte vedený účet a jej logo sa nachádza na internetovej stránke, na ktorej dokončujete rezerváciu Vstupenky.

8.2.3. V hotovosti na vybraných Predajných miestach. Pre tento spôsob platby a následnú možnosť prevzatia Vstupenky je nevyhnutné si uschovať rezervačné číslo, ako aj zadať všetky požadované údaje do registračného formulára, nakoľko oznámenie predmetných údajov bude od vás žiadať pracovník Predajného miesta, ktorý vám bude Vstupenky vydávať.

8.2.4. Na rezerváciu/predpis platby/faktúru, pričom pre tento prípad, ak je rezervácia/predpis/faktúra uhradená prevodom z účtu, je možné Vstupenky rezervovať najneskôr v lehote do 20 dní pred konaním Podujatia, ak nie je uvedené inak v popise podujatia alebo v Pokynoch organizátora resp. podľa pokynov organizátora. Bližšie informácie na objednavky@ticketportal.sk.

8.3. V prípadoch platby podľa bodu 8.2.1. a 8.2.2. budú finančné prostriedky predstavujúce cenu rezervovaných Vstupeniek stiahnuté z vášho účtu ihneď po potvrdení úhrady.

8.4. V prípadoch platby podľa bodu 8.2.1. a 8.2.2. bude vám bude účtovaný poplatok za platbu kartou / spracovanie platby. Výška tohto poplatku je uvedená aktuálne pri Platbe.

9. DODACIE PODMIENKY

9.1. Pri rezervácii osobne na ktoromkoľvek Predajnom mieste, a to na základe rezervačného čísla.

9.2. Pri úhrade platobnou kartou / internetbankingom označte, o akú formu prevzatia Vstupenky máte záujem (osobne na Predajnom mieste, poštou,  kuriérom/prepravnou spoločnosťou, HOMEticket, MOBILticket, BOOMticket).

9.2.1. osobne na ktoromkoľvek Predajnom mieste, a to na základe variabilného symbolu a overovacieho kódu, bez akéhokoľvek poplatku (klasická vstupenka) na vlastných Predajných miestach spoločnosti Ticketportal Sk, s.r.o., alebo s voliteľným administratívnym poplatkom na autorizovaných Predajných miestach. Aktuálny zoznam Predajných miest, vrátane informácie o spoplatnení, je uverejnený na www.ticketportal.sk.

9.2.2. kuriérom/ prepravnou spoločnosťou, pričom poplatok za doručenie ( poštovné, prepravné a balné ) bude účtovaný v plnej výške Majiteľovi vstupenky (klasická vstupenka). Cena poplatku za doručenie je uvedená aktuálne pri Platbe.

9.2.3. zaslaním QR kódu prostredníctvom e-mailovej správy bez akéhokoľvek poplatku (MOBILticket).

9.2.4. vytlačením na kancelársky hárok A4 prostredníctvom laserovej tlačiarne (iná forma tlače nebude akceptovaná !) bez akéhokoľvek poplatku (HOMEticket).

9.2.5. elektronickou vstupenkou vyobrazenou prostredníctvom BOOMticket aplikácie.

9.3. Spoločnosť Ticketportal SK, s.r.o. sa zaväzuje:

9.3.1. v prípade klasických vstupeniek umožniť Majiteľovi vstupenky vyzdvihnúť si rezervované Vstupenky na Predajných miestach, o čom je Majiteľ vstupenky informovaný prostredníctvom e-mailu. Aktuálny zoznam Predajných miest je na www.ticketportal.sk.

9.3.2. bezodkladne informovať Majiteľov vstupeniek prostredníctvom internetovej stránky www.ticketportal.sk o všetkých zmenách, ktoré sa pri jednotlivých Podujatiach vyskytli, o ktorých je Ticketportal SK, s.r.o. zo strany jednotlivých Usporiadateľov informovaný.

9.4. Majiteľ Vstupenky sa zaväzuje:

9.4.1. prevziať rezervované Vstupenky v stanovenom čase pred konaním Podujatia (klasické vstupenky)

9.4.2. zaplatiť za rezervované Vstupenky dojednanú cenu v plnej výške

9.4.3. prevziať Vstupenky uhradené prostredníctvom internetu min. 24 hod. pred začiatkom konania Podujatia, v opačnom prípade Ticketportal SK, s.r.o. nezodpovedá za akékoľvek ujmy na strane Majiteľa vstupenky spojené s nemožnosťou vyzdvihnutia Vstupenky.

9.4.4. uviesť všetky spoločnosťou Ticketportal SK, s.r.o. a Usporiadateľom požadované údaje úplne a pravdivo

9.5. Spoločnosť Ticketportal SK, s.r.o. nenesie zodpovednosť:

9.5.1. za oneskorené dodanie objednaných Vstupeniek zavinené poštou, resp. expresnou zásielkovou službou alebo akéhokoľvek iného subjektu zabezpečujúceho prepravu Vstupeniek, pokiaľ ich Ticketportal SK, s.r.o. poskytol na prepravu včas

9.5.2. za oneskorené dodanie objednaných Vstupeniek zavinené Majiteľom vstupenky, ktorý nerešpektuje dodacie podmienky pošty, kuriéra, prepravnej spoločnosti, resp. ktorý si nevyzdvihol svoje Vstupenky včas

9.5.3. za oneskorené prevzatie Vstupeniek Majiteľom vstupenky na Predajných miestach a tým oneskorený príchod na Podujatie

9.5.4. za nedodanie Vstupeniek zavinené neúplným, neaktuálnym alebo akokoľvek nesprávnym zadaním poštovej adresy Majiteľom vstupenky

9.5.5. za nevyužitie Vstupenky na Podujatie

9.5.6. za neskontrolovanie Vstupeniek pri prevzatí na Predajnom mieste Majiteľom vstupenky

9.5.7. za poškodenie a stratu zásielky zavinené poštou, resp. expresnou zásielkovou službou alebo akéhokoľvek iného subjektu zabezpečujúceho prepravu Vstupeniek

9.5.8. za zmenu alebo zrušenie Podujatia zo strany Usporiadateľa, pričom v tomto prípade bude na internetovej stránke www.ticketportal.sk, časť „Zmeny a zrušenia“, uvedený spôsob vrátenia zaplateného vstupného zo strany Usporiadateľa; Ticketportal SK, s.r.o. pritom nie je subjektom povinným vrátiť vstupné majiteľom Vstupeniek, ak takýto úkon vykonáva, robí tak v mene a na účet Usporiadateľa, a preto nie je nositeľom akýchkoľvek záväzkov z tohto titulu voči Majiteľom Vstupeniek

9.6. V prípade, ak nastane situácia uvedená v bodoch 9.5.1, resp. 9.5.7, je majiteľ vstupenky povinný bezodkladne kontaktovať spoločnosť Ticketportal SK, s.r.o a poskytnúť jej nevyhnutnú súčinnosť na uplatnenie reklamácie u zmluvných partnerov (Slovenská pošta, resp. iná zvolená doručovateľská služba).

10. STRATA, KRÁDEŽ, POŠKODENIE VSTUPENKY

10.1. Pri strate alebo krádeži Vstupenky je Majiteľ vstupenky povinný čo najrýchlejšie túto udalosť ohlásiť spoločnosti Ticketportal SK, s.r.o.zaslaním e-mailovej správy na adresu help@ticketportal.sk alebo písomného oznámenia formou poštovej zásielky na adresu Ticketportal SK, s.r.o., Karadžičova 14, 821 08 Bratislava. V prípade, ak túto udalosť ohlásil na polícii, je povinný spoločnosti Ticketportal SK, s.r.o. predložiť aj policajný záznam. V prípade, ak je možné potvrdiť vlastníka danej Vstupenky (t.j. ak si Majiteľ vstupenky urobil rezerváciu a/alebo zaplatil Vstupenky prostredníctvom svojej registrácie cez internet na www.ticketportal.sk), spoločnosť Ticketportal SK, s.r.o. po konzultácii s Usporiadateľom a jeho výslovnom schválení, vystaví Majiteľovi vstupenky, po vyplnení čestného prehlásenia, za manipulačný poplatok vo výške 5,- EUR novú, náhradnú Vstupenku, príp. potvrdenie, ktoré bude oprávňovať Majiteľa vstupenky k vstupu na Podujatie, na ktoré bola stratená/ukradnutá Vstupenka zakúpená.

10.2. Pri poškodení Vstupenky je Majiteľ vstupenky povinný čo najrýchlejšie túto udalosť ohlásiť spoločnosti Ticketportal SK, s.r.o. zaslaním e-mailovej správy na adresu help@ticketportal.sk alebo písomného oznámenia formou poštovej zásielky na adresu Ticketportal SK, s.r.o., Karadžičova 14, 821 08 Bratislava a zároveň predložiť poškodenú Vstupenku (príp. všetky jej časti) a čestné prehlásenie opisujúce spôsob poškodenia. Spoločnosť Ticketportal SK, s.r.o. po konzultácii s Usporiadateľom a jeho výslovnom schválení, vystaví Majiteľovi vstupenky za manipulačný poplatok vo výške 5,- EUR novú, náhradnú Vstupenku, ktorá bude oprávňovať Majiteľa vstupenky k vstupu na Podujatie, na ktoré bola poškodená Vstupenka zakúpená.

11. REKLAMAČNÝ PORIADOK

11.1. V prípade, ak zakúpená Vstupenka obsahuje vady (t.j. nie sú na nej uvedené údaje podľa bodu 2. týchto Všeobecných obchodných podmienok, resp. obsahuje chybné údaje, je vystavená na iné ako Majiteľom vstupenky rezervované Podujatie a pod.), je Majiteľ vstupenky povinný bez zbytočného odkladu po jej obdržaní tieto vady u spoločnosti Ticketportal SK, s.r.o. reklamovať, a to osobne na Predajnom mieste, na ktorom bola Vstupenka zakúpená (klasická vstupenka), alebo v prípade doručenia Vstupenky poštou či kuriérom ReMax a FedEx (klasická vstupenka), v prípade HOMEticket, MOBILticket a/alebo BOOMticket zaslaním e-mailovej správy na adresu reklamacie@ticketportal.sk (žiadosti zaslané na inú e-mailovú adresu nebudú považované za reklamácie !) alebo písomnej reklamácie formou poštovej zásielky na adresu Ticketportal SK, s.r.o., Karadžičova 14, 821 08 Bratislava. V prípade reklamácie vád klasickej vstupenky je nutné túto Vstupenku (originál) predložiť spoločnosti Ticketportal SK, s.r.o. (osobne alebo poštovou zásielkou spolu s reklamáciou). Majiteľ vstupenky je povinný skontrolovať zásielku ihneď po doručení v prítomnosti zástupcu doručovateľa. V prípade zistenia existencie vady a/alebo v prípade ak zásielka nie je kompletná, je zástupca doručovateľa povinný umožniť Majiteľovi vstupenky vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady, ktorého správnosť potvrdí svojim podpisom zástupca doručovateľa. Ak zásielka nie je kompletná, resp. ak ide o zjavnú vadu v zmysle čl. 11.1 týchto Obchodných podmienok, ktorú Majiteľ vstupenky mohol zistiť kontrolou pri doručení zásielky a ktorú bezodkladne neoznámil spoločnosti Ticketportal SK, s.r.o., neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak Majiteľ vstupenky preukáže, že reklamované vady existovali už v čase prevzatia zásielky Majiteľom vstupenky, resp. ak sa údaje na vstupenke nezhodujú s údajmi na objednávke Majiteľa vstupenky.

11.2. V prípade reklamácie vád Vstupenky na Predajnom mieste bude reklamácia vybavená bezodkladne pracovníkom Predajného miesta a Majiteľovi vstupenky bude ponúknuté náhradné riešenie (napr. vystavená nová Vstupenka).

11.3. V prípade reklamácie vád Vstupenky prostredníctvom e-mailu alebo pošty spoločnosť Ticketportal SK, s.r.o. v lehote do 3 pracovných dní od obdržania reklamácie (vrátane originálu Vstupenky, ak sa jedná o klasickú vstupenku) zašle Majiteľovi vstupenky rovnakou formou (e-mailom alebo prostredníctvom poštovej zásielky) vyjadrenie k reklamácii a v závislosti od termínu Podujatia navrhne Majiteľovi vstupenky spôsob odstránenia vád Vstupenky (zašle novú Vstupenku /klasickú vstupenku, elektronickú vstupenku/, umožní Majiteľovi vstupenky vytlačiť si novú Vstupenku /HOMEticket/, zašle zoznam Predajných miest, kde bude možné osobne si prevziať novú Vstupenku a pod.). Reklamácia vád nebude uznaná po uskutočnení Podujatia, prípadne po jeho zrušení.

11.4. V prípade reklamácie iných skutočností prostredníctvom e-mailu alebo pošty spoločnosť Ticketportal SK, s.r.o. v lehote do 3 pracovných dní od obdržania reklamácie (vrátane originálu Vstupenky, ak sa jedná o klasickú vstupenku) zašle Majiteľovi vstupenky rovnakou formou (e-mailom alebo prostredníctvom poštovej zásielky) vyjadrenie k reklamácii. Reklamácia bude vybavená v zákonnej lehote.

11.5. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim Ticketportal SK, s.r.o. je Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Upozorňujeme na odsek 4. (Zmluvný vzťah), bod 1 Všeobecných obchodných podmienok, podľa ktorého spotrebiteľ zakúpením Vstupenky na Predajnom mieste alebo prostredníctvom internetovej stránky www.ticketportal.sk vstupuje do právneho vzťahu priamo s konkrétnym Usporiadateľom vybraného Podujatia.

11.6. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

12. VRÁTENIE VSTUPNÉHO

12.1. V prípade zmeny alebo zrušenia Podujatia je Majiteľ vstupenky povinný informovať sa o spôsobe, mieste a čase vrátenia vstupného na internetovej stránke www.tickeportal.sk, v časti „Zmeny a zrušenia“. V prípade, ak podľa oznamu bude vstupné vrátené prostredníctvom spoločnosti Ticketportal SK, s.r.o., Majiteľ vstupenky zašle žiadosť o vrátenie vstupného formou e-mailovej správy na adresu reklamacie@ticketportal.sk (žiadosti zaslané na inú e-mailovú adresu nebudú považované za žiadosti o vrátenie vstupného !) alebo poštovej zásielky na adresu Ticketportal SK, s.r.o., Karadžičova 14, 821 08  Bratislava. K žiadosti o vrátenie peňazí, ak bola úhrada realizovaná cez internet, je potrebné doložiť relevantný doklad o tejto úhrade na účet spoločnosti Ticketportal SK, s.r.o. (detail platby), Vstupenky a číslo účtu, na ktoré žiadate peniaze za zrušené/zmenené Podujatie uhradiť. Ak si klient zvolil druh vstupenky HOMEticket, MOBILticket alebo BOOMticket, doloží čestné prehlásenie, že Vstupenku nepoužil na vystavenie duplikátu alebo nezneužil iným spôsobom a bude si cenu za Vstupenku nárokovať len 1krát. V prípade, ak peniaze príde vyzdvihnúť iná osoba ako Majiteľ vstupenky, je potrebné spoločnosti Ticketportal SK, s.r.o. predložiť písomné splnomocnenie od Majiteľa vstupenky na prevzatie hotovosti. V prípade, ak podľa oznamu bude vstupné vrátené priamo Usporiadateľom, zašle Majiteľ vstupenky žiadosť o vrátenie vstupného priamo na adresu Usporiadateľa uvedenú v oznámení.

12.2. Ticketportal SK, s.r.o. nezodpovedá za Usporiadateľa ani za Podujatie, zmluvný vzťah (vo vzťahu ku konkrétnemu Podujatiu) je uzatvorený medzi Usporiadateľom a držiteľom Vstupenky, ktorý je povinný dodržiavať Prevádzkový poriadok, pokyny Usporiadateľa a usporiadateľskej služby. V prípade zrušenia/zmeny Podujatia nemá Majiteľ vstupenky nárok na vrátenie ceny za služby vykonané spoločnosťou Ticketportal SK, s.r.o. spojené s dodaním Vstupenky, ako je poštovné a balné a pod

1 2.3. Náhrada iných výdavkov (doprava do miesta Podujatia, ubytovanie, strava, dodanie vstupenky a pod.) sa neposkytuje

12.4. Zaslanie žiadosti o vrátenie vstupného nepredstavuje uplatnenie reklamácie v zmysle odseku 11. (Reklamačný poriadok) týchto Všeobecných obchodných podmienok


13. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

13.1. Spoločnosť Ticketportal SK, s.r.o,. ako prevádzkovateľ internetovej stránky www.ticketportal.sk a Systému Ticketportal, spracúva osobné údaje fyzických osôb - používateľov internetovej stránky/záujemcov o Vstupenky a/alebo Majiteľov vstupenky (ďalej len „dotknuté osoby“) ako prevádzkovateľ v zmysle článku 4 ods. 7 Nariadenia GDPR.

13.2. Aby mohol záujemca o Vstupenky využiť služby spoločnosti Ticketportal SK, s.r.o., t.j. realizovať rezerváciu a/alebo kúpu Vstupenky na Podujatie prostredníctvom Systému Ticketportal na internetovej stránke www.ticketportal.sk, vrátane s tým súvisiacich úkonov (doručenie Vstupeniek poštou, doručenie kuriérom ReMax a FedEx, vybavenie reklamácie, vrátenie vstupného a pod.), musí spoločnosti Ticketportal SK, s.r.o. oznámiť svoje osobné údaje, a to v rozsahu podľa zvolených/požadovaných služieb. Bez poskytnutia týchto osobných údajov nie je zo strany spoločnosti Ticketportal SK, s.r.o. možné služby Systému Ticketportal záujemcovi a/alebo Majiteľovi vstupenky poskytnúť (napr. bez poskytnutia e-mailovej adresy nie je možné uskutočniť rezerváciu Vstupenky, bez poskytnutia čísla účtu nie je možné zrealizovať vrátenie vstupného za zrušené Podujatie Majiteľovi vstupenky a pod.). Účelom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb je teda prevádzka Systému Ticketportal a využitie jeho služieb.

13.3. Za týmto účelom spracúva Ticketportal SK, s.r.o. osobné údaje dotknutých osôb v nasledovnom rozsahu: e-mailová adresa, meno a priezvisko, dodacia adresa / fakturačná adresa, telefónne číslo, informácie o objednávke (názov Podujatia, cena Vstupenky, číslo rezervácie, dátum úhrady, VS, druh Vstupenky, miesto v hľadisku), informácie o Benefitovej poukážke (v prípade, ak bola pri kúpe Vstupenky použitá), číslo účtu, príp. detail platby (v prípade, ak došlo k zrušeniu Podujatia a vráteniu vstupného prostredníctvom spoločnosti Ticketportal SK, s.r.o.), online identifikátory (cookies, FB pixel kódy, Google Adwords kódy).

13.4. Ticketportal SK, s.r.o. spracúva osobné dotknutých osôb na základe svojho oprávneného záujmu v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Oprávneným záujmom spoločnosti Ticketportal SK, s.r.o. je zvýšenie využitia Systému Ticketportal, t.j. podpora predaja Vstupeniek na Podujatia používateľom internetovej stránky www.ticketportal.sk.

13.5. Oprávneným záujmom spoločnosti Ticketportal SK, s.r.o. je aj vykonávanie priameho marketingu. Na tento účel Ticketportal SK, s.r.o. spracúva e-mailovú adresu dotknutej osoby.

13.6. V prípade, ak Usporiadatelia Podujatí v súvislosti s predajom Vstupeniek na Podujatie poveria Ticketportal SK, s.r.o. ako sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov záujemcov o Vstupenky, táto informácia (vrátane totožnosti Usporiadateľa ako prevádzkovateľa a rozsahu spracúvaných osobných údajov) bude uvedená v popise daného Podujatia.

13.7. V rámci využitia Systému Ticketportal majú záujemcovia o Vstupenky možnosť využiť poistenie Vstupenky ako doplnkovú službu. Osobné údaje, ktoré sú spracúvané na účely využitia tejto služby, spracúva Ticketportal SK, s.r.o. ako sprostredkovateľ, a to na základe poverenia prevádzkovateľa ERV Evropská pojišťovna, a.s., Praha, Česká republika, IČ 492 40 196.

13.8. Spracúvané osobné údaje uchováva Ticketportal SK, s.r.o. po dobu trvania oprávneného záujmu, t.j. kým záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby neprevážia nad takýmito záujmami. Napríklad kým je dotknutá osoba aktívnym používateľom Systému Ticketportal (stránky www.ticketportal.sk), kým neuplynie lehota na vysporiadanie nárokov dotknutej osoby z dôvodu nekonania Podujatia. Zákonná povinnosť uchovávania údajov v lehote určenej osobitnými predpismi tým nie je dotknutá.

13.9. Pre zaistenie určitých činností a/alebo operácií, ktoré Ticketportal SK, s.r.o. nedokáže zabezpečiť prostredníctvom vlastných zamestnancov, využíva služby iných subjektov. Na tieto účely sú spracúvané osobné údaje sprístupnené pošte, prepravným spoločnostiam, marketingovým agentúram, servisným organizáciám a organizáciám poskytujúcim služby (správa systému), poskytovateľom platforiem ako Facebook, Google analytics.

13.10. Poučenie o právach dotknutej osoby: Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o účele spracúvania osobných údajov; kategórii spracúvaných osobných údajov; identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii; ak je to možné, o dobe uchovávania osobných údajov a ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia; práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov; práve podať sťažnosť dozornému orgánu; zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby; existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkaj, ak: osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali; dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov; dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov; osobné údaje sa spracúvajú nezákonne. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak: dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov. Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané v rámci oprávneného záujmu prevádzkovateľa, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať. Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú pokiaľ sa to netýka osobných údajov nevyhnutných na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom.

13.11. Spoločnosť Ticketportal SK, s.r.o. na zabezpečenie spracúvania osobných údajov dotknutých osôb správnym, zákonným a transparentným spôsobom ustanovila zodpovednú osobu, s ktorou sa môžete skontaktovať prostredníctvom e-mailovej správy na adrese zodpovednaosoba@ticketportal.sk alebo poštou na adrese Ticketportal SK, s.r.o., Zodpovedná osoba, Karadžičova 14, 821 08 Bratislava.

13.12. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sú spracúvané neoprávnene, môže podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR.

13.13. Záujemca o Vstupenku bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými podmienkami siete Ticketportal SK, s.r.o. oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

ODPORÚČANIA:

Aktuálne informácie o Podujatiach a programe nájdete na www.ticketportal.sk, časť „ZMENY A ZRUŠENIA“, „TICKETPORTAL NEWS“ alebo v mieste zakúpenia Vstupenky.

Odporúčame informovať sa pred zakúpením Vstupenky o cenách a možných zľavách.

Odporúčame Majiteľom vstupeniek vyzdvihnúť si zakúpené Vstupenky včas, v dostatočnom časovom predstihu pred konaním Podujatia tak, aby stihli začiatok Podujatia.

Odporúčame používať Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome a mať nainštalovaný plug-in Flash od spoločnosti Macromedia. Pokiaľ ho nainštalovaný nemáte, pred zobrazením hľadiska podujatia, ktoré ho vyžaduje, budete vyzvaní dialógovým oknom k povoleniu stiahnutia a inštalácie plug-inu Flash do prehliadača Internetu.

Top