Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky poskytovania reklamy

I. Všeobecné ustanovenia
   1. Internetový portál ticketportal.sk prevádzkuje spoločnosť Ticketportal SK, s.r.o. so sídlom Radlinského 27, 811 07  Bratislava, IČO 35 850 698, DIČ: 2020289172, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 28073/B (ďalej len „prevádzkovateľ“), ktorý je oprávnený poskytovať reklamu na jednotlivých www stránkach tohto portálu a ďalších www podstránkach z mediálneho portfólia podľa platnej ponuky (ďalej len „stránky z mediálneho portfólia ticketportal.sk“).
   2. Objednávateľ reklamnej kampane (ďalej len „objednávateľ“) je fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, priamy zákazník alebo sprostredkovateľská reklamná či mediálna agentúra, objednávajúca reklamu na stránkach z mediálneho portfólia ticketportal.sk.
   3. Tieto všeobecné obchodné podmienky poskytovania reklamných služieb (ďalej len „VOP“) sú záväzné pre všetky objednávky reklamnej kampane na stránkach z mediálneho portfólia ticketportal.sk a podmienky tu ustanovené je možné meniť len vo forme písomnej zmluvy medzi objednávateľom a prevádzkovateľom ako poskytovateľom reklamnej kampane, alebo vo forme objednávateľom a prevádzkovateľom potvrdenej písomnej objednávky. Odoslaním objednávky reklamy objednávateľ potvrdzuje, že sa s VOP oboznámil a tieto bez výhrad akceptuje.

II. Objednávka reklamy
   1. Objednávateľ si môže objednať poskytovanie reklamných služieb na internetových stránkach prevádzkovateľa /stránkach z mediálneho portfólia ticketportal.sk/ na základe písomnej objednávky (vzor objednávky nájdete tu). Objednávka nadobúda právnu záväznosť okamihom jej písomného potvrdenia obidvoma stranami.
   2. Objednávku doručí objednávateľ prevádzkovateľovi na adresu sídla prevádzkovateľa osobne, kuriérskou službou, prostredníctvom doporučeného listu, alebo prostredníctvom e-mailu na adresu reklama@ticketportal.sk, a to najneskôr 3 (tri) pracovné dni pred plánovaným začiatkom uverejnenia reklamy, inak sa na objednávku neprihliada (s výnimkou prípadu, ak s tým prevádzkovateľ výslovne udelí súhlas). Objednávka musí obsahovať všetky náležitosti uvedené vo vzore objednávky a musí byť objednávateľom podpísaná, inak sa na ňu neprihliada. V prípade doručovania objednávky e-mailom, prílohu e-mailu musí tvoriť scan písomnej a objednávateľom podpísanej objednávky so všetkými náležitosťami, inak sa na objednávku neprihliada.
   3. Prijatie objednávky a jej potvrdenie uskutoční prevádzkovateľ pripojením podpisu poverenej osoby prevádzkovateľa na písomnom vyhotovení objednávky spolu s uvedením dátumu jej prijatia a kópiu takto potvrdenej objednávky doručí späť objednávateľovi. V prípade objednávky doručenej prevádzkovateľovi e-mailom odošle prevádzkovateľ objednávateľovi scan potvrdenej objednávky na e-mailovú adresu, z ktorej bola objednávka zasielaná. V prípade pochybností sa potvrdenie objednávky zasielané doporučenou poštou považuje za doručené 3. (tretí) deň po jeho preukázateľnom odoslaní na adresu sídla/miesta podnikania objednávateľa alebo inú adresu uvedenú objednávateľom v objednávke a potvrdenie zasielané e-mailom v deň jeho preukázateľného odoslania na e-mailovú adresu objednávateľa. Momentom potvrdenia objednávky poverenou osobou prevádzkovateľa nadobúda objednávka objednávateľa právnu záväznosť.
   4. Riadne podpísaná, doručená a prevádzkovateľom potvrdená objednávka sa na účely týchto VOP ďalej považuje za dohodu o zverejnení reklamy.
   5. Všetky reklamné podklady a ďalšie náležitosti objednávky musí objednávateľ poskytnúť prevádzkovateľovi v požadovanej forme najneskôr 2 (dva) pracovné dni pred dátumom začiatku reklamnej kampane, v opačnom prípade prevádzkovateľ nezodpovedá za dodržanie termínu začiatku reklamnej kampane. Objednávateľ berie na vedomie, že v prípade objednávky reklamy, ktorá obsahuje reklamné formáty Screen a agresívne neštandardné reklamné formáty, je prevádzkovateľ oprávnený vykonať predchádzajúce schvaľovanie vizuálu, technických parametrov ako aj špecifikácie kampane.
   6. Všetky reklamné podklady dodané objednávateľom musia spĺňať podmienky technickej realizácie, stanovené prevádzkovateľom v Technických podmienkach poskytovania reklamy, uverejnených na www.ticketportal.sk. Odoslaním objednávky objednávateľ potvrdzuje, že sa s Technickými podmienkami poskytovania reklamy oboznámil a tieto bez výhrad akceptuje.

III. Zmena reklamy
   1. Objednávateľ je oprávnený požiadať prevádzkovateľa o zmenu objednanej reklamy. Všetky podklady potrebné na zmenu reklamnej kampane musí objednávateľ doručiť prevádzkovateľovi najneskôr 1 (jeden) pracovný deň pred požadovaným dátumom zmeny, v opačnom prípade prevádzkovateľ nezodpovedá za včasnú realizáciu zmeny, ktorá bude v takom prípade zrealizovaná v najbližšom technicky možnom termíne, určenom prevádzkovateľom.

IV. Zodpovednosť za obsah reklamy
   1. Objednávateľ zodpovedá za to, že na stránkach z mediálneho portfólia ticketportal.sk neumiestni reklamu:
 a) ktorá obsahuje program (nebezpečný kód), ktorý môže akokoľvek poškodiť, znížiť kvalitu, spôsobiť zneužitie stránok z mediálneho portfólia ticketportal.sk resp. služieb na nich umiestnených,
 b) ktorej obsah je vulgárny, alebo ktorej obsah a/alebo charakter je v rozpore s dobrými mravmi alebo pravidlami slušného správania alebo hospodárskej súťaže,
 c) ktorej obsah je nepravdivý alebo hanlivý alebo znižuje dôstojnosť konkrétnej osoby alebo na základe určitého spoločného znaku/znakov jasne definovateľnej skupiny osôb, alebo ktorej obsah smeruje k vyvolaniu alebo by mohol vyvolať nenávisť voči jednotlivcovi alebo určitej skupine osôb,
 d) ktorej obsah by mal charakter ohovárania alebo nekalosúťažného konania,
 e) ktorej obsah by svojou povahou neoprávnene zasahoval do práva na ochranu osobnosti fyzickej osoby alebo dobrej povesti právnickej osoby, alebo ktorá by akýmkoľvek spôsobom zasahovala do práv k obchodnému menu alebo neoprávnene užívala názov právnickej osoby,
 f) ktorá by v rozpore s platnými právnymi predpismi obsahovala údaje, ktoré sú predmetom štátneho, služobného, obchodného, bankového, daňového alebo telekomunikačného tajomstva alebo porušovala iným spôsobom právnymi predpismi stanovenú povinnosť mlčanlivosti,
 g) ktorej obsah má charakter šírenia poplašnej správy alebo výhražný charakter,
 h) pri ktorej by jej zverejnenie alebo rozširovanie alebo poskytovanie tretím osobám alebo akékoľvek iné nakladanie s ňou v súlade s ustanoveniami týchto VOP a/alebo dohody o zverejnení reklamy mohlo naplniť znaky prečinu, trestného činu, priestupku alebo správneho deliktu,
 i) ktorej obsah môže viesť k porušeniu práv osôb na ochranu osobných údajov,
 j) ktorej obsah, forma poskytovania alebo nakladanie s ňou akýmkoľvek spôsobom porušuje ustanovenia platných právnych predpisov najmä, avšak nie výlučne regulujúcich oblasť reklamy, ochrany spotrebiteľa, elektronických komunikácií a pod.,
k) ktorá nie je v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky alebo akýmkoľvek iným spôsobom neoprávnene zasahuje do práv alebo právom chránených záujmov tretej osoby.
   2. Objednávateľ zodpovedá za obsahovú stránku internetovej reklamy v plnom rozsahu a zaväzuje sa prevádzkovateľovi nahradiť akúkoľvek a všetku škodu vzniknutú v dôsledku zverejnenia reklamy objednávateľa z titulu nárokov akejkoľvek povahy uplatňovaných voči prevádzkovateľovi tretími osobami, a to najmä avšak nielen, nárokov uplatňovaných v súvislosti s porušením zákonov upravujúcich autorské právo, reklamu, nekalú súťaž, ochranu spotrebiteľa, ako aj iných právnych predpisov.
   3. V prípade, ak objednávateľ dodáva prevádzkovateľovi už vyhotovenú reklamu na použitie, nezodpovedá prevádzkovateľ za kvalitu a vyhotovenie reklamy, ako ani za vady reklamy vzniknuté z dôvodu nevyhovujúcej kvality reklamy.

V. Práva prevádzkovateľa
   1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo poskytnutie reklamných služieb odmietnuť a od dohody o zverejnení reklamy odstúpiť, aj po potvrdení objednávky, najmä ak:
 a) reklamný nosič nie je v súlade s Technickými podmienkami poskytovania reklamy, uverejnenými na www.ticketportal.sk, resp. formát reklamy nebol zo strany prevádzkovateľa schválený
 b) reklama je podľa názoru prevádzkovateľa v rozpore so zákonmi alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR
 c) reklama podľa názoru prevádzkovateľa nie je v súlade s dobrými mravmi, prípadne ohrozuje verejný poriadok
 d) reklama svojou kvalitou alebo obsahom nezodpovedá požiadavkám a záujmom prevádzkovateľa
 e) reklama je v rozpore s týmito VOP
 f) objednávateľ nevyhovel požiadavke prevádzkovateľa na doplnenie údajov a/alebo zmenu reklamy podľa ods. 8 tohto článku
 g) bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok objednávateľa alebo návrh na povolenie reštrukturalizácie, bolo prijaté rozhodnutie o likvidácii objednávateľa, alebo bol nariadený výkon rozhodnutia týkajúci sa majetku objednávateľa alebo jeho podstatnej časti
   2. Odstúpenie od dohody o zverejnení reklamy podľa predchádzajúceho odseku je účinné okamihom doručenia informácie o tejto skutočnosti objednávateľovi, a to písomne na adresu sídla/miesta podnikania objednávateľa alebo inú adresu uvedenú objednávateľom v záväznej objednávke, alebo e-mailom na e-mailovú adresu objednávateľa, z ktorej bola objednávka zasielaná. V prípade pochybností sa oznámenie o odstúpení zasielané doporučenou poštou považuje za doručené 3. (tretí) deň po jeho preukázateľnom odoslaní na adresu objednávateľa a oznámenie o odstúpení zasielané e-mailom v deň jeho preukázateľného odoslania na e-mailovú adresu objednávateľa.
   3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nezačať so zverejňovaním reklamy alebo poskytovanie reklamných služieb pozastaviť (ďalej spolu len „pozastavenie reklamných služieb“) z nasledovných dôvodov:
 a) technické prerušenie prevádzky stránok z mediálneho portfólia ticketportal.sk
 b) vis major
 c) vznesenie nároku alebo námietky tretej strany voči obsahu reklamy a/alebo z titulu porušenia autorského práva
 d) objednávateľ je v omeškaní s plnením akéhokoľvek svojho splatného záväzku voči prevádzkovateľovi
 e) reklama je podľa názoru prevádzkovateľa v rozpore so zákonmi alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi
 f) objednávateľ je v úpadku alebo písomne prehlási nemožnosť riadneho splnenia dlhu
 g) objednávateľ sa prestal v prevažnej časti zaoberať pôvodnou činnosťou, súvisiacou s predmetom reklamy
 h) objednávateľ (i) splynie alebo sa zlúči s iným subjektom, alebo (ii) rozdelí sa, alebo (iii) prevedie celé alebo podstatnú časť svojho obchodného imania na iný subjekt a v dobe splynutia, zlúčenia, rozdelenia alebo prevodu hlavný nástupnícky alebo nadobúdajúci subjekt neprevezme, podľa zákona alebo podľa zmluvy, primerane uspokojivo pre prevádzkovateľa, všetky záväzky objednávateľa z dohody o zverejnení reklamy
   4. Prevádzkovateľ sa zaväzuje o pozastavení poskytovania reklamných služieb a jej dôvodoch bez zbytočného odkladu upovedomiť objednávateľa písomne, na adresu sídla/miesta podnikania objednávateľa alebo inú adresu uvedenú objednávateľom v záväznej objednávke, alebo e-mailom na e-mailovú adresu objednávateľa, z ktorej bola objednávka zasielaná (alebo telefonicky s následným upovedomením jednou z uvedených foriem). V prípade pochybností sa oznámenie o pozastavení reklamných služieb zasielané doporučenou poštou považuje za doručené 3. (tretí) deň po jeho preukázateľnom odoslaní na adresu objednávateľa a oznámenie zasielané e-mailom v deň jeho preukázateľného odoslania na e-mailovú adresu objednávateľa.
   5. Objednávateľ sa zaväzuje dôvod, pre ktorý bolo poskytovanie reklamných služieb pozastavené podľa ods. 3 tohto článku VOP, s výnimkou pozastavenia podľa ods. 3 písm. a) a b), odstrániť do 15 (pätnásť) dní od pozastavenia reklamných služieb, v opačnom prípade má prevádzkovateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške ceny objednanej reklamy. Zmluvná pokuta je splatná do 3 (troch) dní od doručenia písomnej výzvy na jej úhradu na adresu sídla/miesta podnikania objednávateľa alebo inú adresu uvedenú objednávateľom v záväznej objednávke. V prípade pochybností sa výzva považuje za doručenú 3. (tretí) deň po jej preukázateľnom odoslaní na adresu objednávateľa. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok prevádzkovateľa na náhradu škody. V prípade neodstránenia dôvodu pozastavenia reklamných služieb v uvedenej lehote má prevádzkovateľ okrem nároku na zmluvnú pokutu aj právo od dohody o zverejnení reklamy odstúpiť. Pre odstúpenie podľa tohto ustanovenia platí primerane ods. 2 tohto článku VOP. Odstúpením od dohody o zverejnení reklamy nie je dotknutá povinnosť objednávateľa zaplatiť prevádzkovateľovi zmluvné pokuty podľa týchto VOP.
   6. V prípade, ak dôvod, pre ktorý bolo poskytovanie reklamných služieb pozastavené podľa ods. 3 tohto článku VOP, s výnimkou písm. a) a b), do 15 (pätnásť) dní od pozastavenia poskytovania reklamných služieb odpadne, kampaň sa obnoví a objednávateľ má právo vyčerpať zostávajúci nevyčerpaný čas. V prípade pozastavenia reklamných služieb podľa písm. a) a b) ods. 3 sa reklamná kampaň po odpadnutí dôvodu pozastavenia obnoví vždy, ak sa prevádzkovateľ a objednávateľ nedohodnú inak.
   7. V prípade, ak je daná reklamná plocha medzičasom obsadená iným klientom, prevádzkovateľ je oprávnený objednávateľovi navrhnúť náhradné riešenie na dokončenie reklamnej kampane (napr. iný termín kampane, inú stránku z mediálneho portfólia ticketportal.sk a pod.). Ak objednávateľ a prevádzkovateľ nedospejú k dohode o náhradnom riešení, sú zmluvné strany oprávnené od dohody o zverejnení reklamy odstúpiť (pre odstúpenie podľa tohto ustanovenia platí primerane ods. 2 tohto článku VOP). Odstúpením od dohody o zverejnení reklamy nie je dotknutá povinnosť objednávateľa zaplatiť prevádzkovateľovi cenu za vyčerpaný reklamný čas.
   8. V prípade, ak dohoda o zverejnení reklamy neobsahuje dostatočnú špecifikáciu objednanej reklamy, objednaná reklama nevyhovuje čo do rozsahu, veľkosti alebo formy reklamy možnostiam prevádzkovateľa alebo dodané reklamné podklady nespĺňajú požadované technické parametre stanovené v časti Technické podmienky, je prevádzkovateľ oprávnený požiadať objednávateľa o doplnenie chýbajúcich údajov alebo o zmenu rozsahu, veľkosti alebo formy reklamy. Ak objednávateľ v čase stanovenom na doplnenie reklamné podklady nedoplní, prevádzkovateľ je oprávnený na základe vlastného uváženia: a) zverejnenie reklamy nerealizovať a od dohody o zverejnení reklamy odstúpiť alebo b) reklamu objednanú objednávateľom zverejniť, pričom v takom prípade prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné vady reklamy vzniknuté v dôsledku nedoplnenia vadných reklamných podkladov.
   9. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo začať objednanú reklamnú kampaň s primeraným omeškaním zodpovedajúcim omeškaniu objednávateľa s riadnym dodaním reklamných podkladov, pričom i v takom prípade bude reklamná kampaň končiť v čase pôvodne dojednanom, t.j. vyznačenom na objednávke, s výnimkou prípadu, ak sa prevádzkovateľ s objednávateľom výslovne dohodnú inak.

VI. Cenové a fakturačné podmienky
   1. Cena za zverejnenie reklamy vyplýva z Cenníka platného v čase uzatvorenia dohody o zverejnení reklamy. Ceny v Cenníku sú uvádzané bez DPH. V prípade objednávky reklamného formátu neuvedeného v Cenníku bude cena za zverejnenie objednanej reklamy dohodnutá osobitnou dohodou. Cenu za zverejnenie reklamy platí objednávateľ na základe prevádzkovateľom vystavených a objednávateľovi doručených faktúr. K Cene reklamy bude účtovaná DPH vo výške podľa aktuálne platných právnych predpisov
   2. Prevádzkovateľ je oprávnený vystaviť faktúru so všetkými náležitosťami riadneho daňového dokladu ku dňu skončenia reklamnej kampane, resp. pokiaľ reklamná kampaň prebieha počas viacerých kalendárnych mesiacov, je prevádzkovateľ oprávnený vystavovať faktúry na alikvótnu časť ceny reklamy vždy ku koncu daného kalendárneho mesiaca.
   3. Splatnosť faktúr je 14 dní od ich vystavenia, s výnimkou prípadu, ak je vo faktúre uvedená dlhšia lehota splatnosti. 
   4. Za riadnu úhradu sa na účely týchto VOP považuje úhrada obsahujúca správne uvedené všetky hlavné identifikačné znaky faktúry, a to najmä variabilný symbol, číslo účtu a čiastku. Bez uvedenia správneho variabilného symbolu nie je možné platbu priradiť, a teda záväzok objednávateľa nemožno považovať za splnený. Za včasnú úhradu sa považuje úhrada pripísaná na účet prevádzkovateľa k jeho voľnej dispozícii najneskôr v deň splatnosti danej faktúry.
   5. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou jeho splatných záväzkov voči prevádzkovateľovi má prevádzkovateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania. Zmluvná pokuta je splatná do 3 (troch) dní od doručenia písomnej výzvy na jej úhradu na adresu sídla/miesta podnikania objednávateľa alebo inú adresu uvedenú objednávateľom v záväznej objednávke. V prípade pochybností sa výzva považuje za doručenú 3. (tretí) deň po jej preukázateľnom odoslaní na adresu objednávateľa. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok prevádzkovateľa na náhradu škody.
   6. V odôvodnených prípadoch, ako aj v prípade nových klientov, je prevádzkovateľ oprávnený požadovať zaplatenie zálohy alebo ceny reklamy v plnej výške vopred. V takom prípade, ak platba nebude pripísaná na účet prevádzkovateľa najneskôr v deň dohodnutý ako deň začatia reklamnej kampane, nie je prevádzkovateľ povinný kampaň zrealizovať. Záloha poskytnutá objednávateľom pred začiatkom reklamnej kampane bude zohľadnená v konečnej, resp. poslednej faktúre vystavenej za predmetnú reklamu.

VII. Zrušenie objednávky
   1. Ak sa objednávateľ rozhodne z akéhokoľvek dôvodu zrušiť už potvrdenú objednávku, je povinný túto skutočnosť oznámiť prevádzkovateľovi písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo prostredníctvom e-mailu na adresu reklama@ticketportal.sk a súčasne zaplatiť prevádzkovateľovi odstupné vo výške podľa ods. 2 tohto článku VOP. V takom prípade sa zrušenie objednávky považuje na účely týchto VOP za odstúpenie od dohody o zverejnení reklamy.
   2. Prevádzkovateľ a objednávateľ sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený zrušiť prevádzkovateľom potvrdenú objednávku zaplatením odstupného vo výške:
 a) 20% z celkovej hodnoty reklamnej kampane v prípade doručenia oznámenia o zrušení objednávky prevádzkovateľovi v čase dlhšom ako 2 (dva) týždne pred začiatkom reklamnej kampane (vrátane)
 b) 50% z celkovej hodnoty reklamnej kampane v prípade doručenia oznámenia o zrušení objednávky prevádzkovateľovi v čase kratšom ako 2 (dva) týždne pred začiatkom reklamnej kampane
 c) 100% z celkovej hodnoty reklamnej kampane v prípade doručenia oznámenia o zrušení objednávky prevádzkovateľovi v čase kratšom ako 1 (jeden) týždeň pred začiatkom reklamnej kampane
   3. V prípade pochybností sa oznámenie o zrušení objednávky zasielané doporučenou poštou považuje za doručené 3. (tretí) deň po jeho preukázateľnom odoslaní na adresu prevádzkovateľa a oznámenie zasielané e-mailom v deň prijatia potvrdenia prevádzkovateľa o doručení e-mailovej správy objednávateľa.
   4. Prevádzkovateľ a objednávateľ sa výslovne dohodli, že v prípade doručenia oznámenia objednávateľa o zrušení objednávky reklamy nie je prevádzkovateľ povinný objednané reklamné služby poskytovať, a to ani v prípade, ak k zaplateniu odstupného podľa ods. 2 objednávateľom nedôjde ani do času začiatku reklamnej kampane.

VIII. Reklamácie
   1. V prípade vád reklamy, ktoré boli nepochybne spôsobené prevádzkovateľom (napr. nezačatie reklamnej kampane v dohodnutom termíne, chybné prelinkovanie na www stránky objednávateľa a apod.), je objednávateľ oprávnený tieto vady u prevádzkovateľa písomne reklamovať, pričom je oprávnený požadovať primeranú zľavu z ceny reklamy.
   2. Objednávateľ je povinný uplatniť si písomnú reklamáciu v lehote do 14 (štrnásť) dní odo dňa, v ktorom vada reklamy nastala, v opačnom prípade nárok z reklamácie zaniká.
   3. Za vadu reklamy sa na účely týchto VOP považuje aj nefunkčnosť služieb prevádzkovateľa, ktoré sa týkajú prebiehajúcej reklamnej kampane objednávateľa, v trvaní viac ako 6 (šesť) hodín nepretržite za deň a ktoré nie sú spôsobené dôvodmi uvedenými v článku V. ods. 1 a 3 týchto VOP, s výnimkou dôvodu podľa ods. 3 písm. a) a b). Uvedené sa nevzťahuje na časový interval, v ktorom je reklama automaticky zobrazovaná reklamným systémom podľa objednaného rozsahu reklamy.
   4. Za vadu reklamy sa nepovažujú výkyvy v návštevnosti stránok z mediálneho portfólia ticketportal.sk, ak bude splnený rozsah reklamy podľa záväznej objednávky.
   5. Zľava z ceny vadnej reklamy, vo výške zodpovedajúcej dĺžke trvania reklamovaných vád, bude zohľadnená vo faktúre za danú reklamu, resp. poskytnutá formou dobropisu k takejto faktúre.
   6. Námietky voči vystaveným faktúram je objednávateľ povinný písomne uplatniť u prevádzkovateľa do 7 (siedmych) kalendárnych dní od doručenia faktúry, inak sa na námietku neprihliada. Námietka nespôsobuje prerušenie alebo spočívanie plynutia lehoty splatnosti, ibaže je takáto námietka výslovne uznaná prevádzkovateľom pred uplynutím lehoty splatnosti.

IX. Záverečné ustanovenia
   1. Dohody o zverejnení reklamy, tieto VOP, ako aj všetky právne vzťahy s nimi súvisiace a z nich vyplývajúce sa riadia právnymi predpismi SR, a to najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Rozhodné právo pre dohodu o zverejnení reklamy je právo SR.
   2. Tieto VOP sú nedeliteľnou súčasťou dohody o zverejnení reklamy, uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a objednávateľom.
   3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto VOP jednostranne meniť, pričom pre platne uzatvorený zmluvný vzťah medzi  prevádzkovateľom a objednávateľom sú záväzné aktuálne VOP.
  4. V zmysle ust. § 273 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, odchylné dojednania v dohode o zverejnení reklamy, uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, majú prednosť pred znením týchto VOP.
   5. Súčasťou dohody uzatvorenej medzi objednávateľom a prevádzkovateľom je Cenník reklamy, zverejnený na stránke prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ je oprávnený Cenník jednostranne meniť a aktualizovať, pričom pre jednotlivé dohody o zverejnení reklamy je záväzný Cenník platný v čase ich uzatvorenia.
   6. Tieto Všeobecné obchodné podmienky poskytovania reklamných služieb sú platné od 01.07.2012

 

Top