Vyjadrenie k článku denníka Nový čas uverejneného 2.3.2018

Vrátenie vstupného za zrušené podujatia:

 

Vyjadrenie p. advokáta Paveleka, uverejnené dňa 02.03.2018 v článku denníka Nový čas s názvom „Mamička Lea kúpila lístky na rozprávkové muzikály: Krok zo strany Ticketportalu ju odrovnal!“, týkajúce sa povinnosti spoločnosti Ticketportal SK, s.r.o. (ďalej len „Ticketportal“) vracať majiteľom vstupeniek vstupné za zrušené podujatia, údajne vyplývajúcej z Obchodných podmienok Ticketportalu, je nepresné a zavádzajúce.

 

Obchodné podmienky spoločnosti Ticketportal jednoznačne poskytujú všetkým záujemcom o kúpu vstupeniek informáciu, že usporiadateľom podujatí nie je spoločnosť Ticketportal, ale tretie osoby, jednotliví usporiadatelia, ktorí prostredníctvom Zmluvy o spolupráci pri predaji vstupeniek umožňujú spoločnosti Ticketportal sprostredkovávať predaj vstupeniek na tieto podujatia, prípadne ďalšie s tým súvisiace činnosti, špecifikované v zmluve (body 1.2., 1.3. OP).

 

V článku 4 OP je ďalej výslovne uvedené, že spoločnosť Ticketportal ako sprostredkovateľ zabezpečuje predaj vstupeniek na podujatia v prospech usporiadateľa a zároveň finančné prostriedky zodpovedajúce kúpnej cene vstupeniek prijíma od záujemcov v mene tohto usporiadateľa. To znamená, že prijaté finančné prostriedky (vstupné) nie sú príjmom spoločnosti Ticketportal, spoločnosť Ticketportal nie je oprávnená s týmito prostriedkami svojvoľne disponovať. Prijaté finančné prostriedky sú majetkom usporiadateľa daného podujatia.

 

Záujemcovia o kúpu vstupeniek sú prostredníctvom bodu 4.1. OP jednoznačne a zrozumiteľne informovaní, že uhradením ceny vstupenky, t.j. zakúpením vstupenky na predajnom mieste spoločnosti Ticketportal alebo prostredníctvom internetovej stránky www.ticketportal.sk vstupujú majitelia vstupeniek do právneho vzťahu priamo s konkrétnym usporiadateľom vybraného podujatia, keďže kupujú „produkt“ tohto usporiadateľa, nie produkt spoločnosti Ticketportal. Jediný právny vzťah, ktorý vzniká medzi majiteľom vstupenky a spoločnosťou Ticketportal, je vzťah zodpovednosti spoločnosti Ticketportal za prípadné vady vstupenky v zmysle bodu 11.1. OP (nepresné alebo neúplné údaje na vstupenke a pod.).

 

V prípade rozhodnutia usporiadateľa podujatia o zmene alebo o zrušení konania podujatia, spoločnosť Ticketportal zverejňuje oznámenie o tomto rozhodnutí usporiadateľa na svojej internetovej stránke. V prípade, ak usporiadateľ zároveň aj poverí spoločnosť Ticketportal na vrátenie vstupného a súčasne poskytne spoločnosti Ticketportal finančné prostriedky na to určené, po zverejnení oznámenia o spôsobe vracania vstupného za zrušené podujatie prostredníctvom spoločnosti Ticketportal, sú finančné prostriedky zodpovedajúce kúpnej cene vstupeniek majiteľom vrátené prostredníctvom spoločnosti Ticketportal, opäť však v mene usporiadateľa (body 6.3., 6.4., 11.5. OP). Ak usporiadateľ na tento úkon spoločnosť Ticketportal nepoverí, zverejňujú sa kontaktné údaje usporiadateľa spolu s ním určeným spôsobom vracania vstupného. Tak ako spoločnosť Ticketportal nie je spôsobilá akokoľvek ovplyvniť rozhodnutie usporiadateľa o konaní, resp. nekonaní podujatia, nemá možnosť ani rozhodovať o spôsobe vracania vstupného v prípade zrušenia tohto podujatia.

 

Ustanovenie obchodných podmienok, na ktoré poukazuje pán advokát Pavelek: „nárok na vrátenie vstupného sú majitelia vstupeniek oprávnení uplatniť si najneskôr v lehote do 3 rokov od plánovaného uskutočnenia podujatia“ (bod 6.4. OP), nezakladá povinnosť spoločnosti Ticketportal vracať majiteľom vstupeniek hodnotu vstupného za zrušené podujatia z vlastných prostriedkov, resp. akýkoľvek právny vzťah medzi majiteľmi vstupeniek a spoločnosťou Ticketportal. Predmetné ustanovenie informuje majiteľov vstupeniek o dobe trvania lehoty na účinné uplatnenie svojho nároku, s ohľadom na dĺžku premlčacej doby stanovenej Občianskym zákonníkom.

 

Majiteľ vstupenky si môže uplatniť svoje právo na vrátenie vstupného u spoločnosti Ticketportal, avšak spoločnosť Ticketportal má povinnosť vstupné vrátiť len za podmienky, že je na tento úkon usporiadateľom poverená a disponuje príslušnými finančnými prostriedkami usporiadateľa (a samozrejme za súčasného dodržania ďalších podmienok stanovených obchodnými podmienkami zo strany majiteľa vstupenky – ako napr. predloženie vstupenky a pod., bod. 11.5. OP). V opačnom prípade spoločnosť Ticketportal postúpi žiadosť majiteľa vstupenky o vrátenie vstupného príslušnému usporiadateľovi a o tejto skutočnosti žiadateľa informuje.

 

V prípadoch podujatí opisovaných v menovanom článku sa jedná o dve rôzne situácie. V prípade zrušeného podujatia Snehulienka na ľade sú finančné prostriedky určené usporiadateľom na vracanie vstupného k dispozícii spoločnosti Ticketportal, a teda žiadosti majiteľov vstupeniek uspokojuje, a to v poradí, v akom boli ako úplné zaevidované. Žiadosť pani Lei bola k dnešnému dňu vybavená, finančné prostriedky zodpovedajúce kúpnej cene vstupeniek boli prevedené v prospech účtu uvedeného v žiadosti. V druhom prípade, zrušeného podujatia Muzikál Ľadová kráľovná, nedisponuje spoločnosť Ticketportal finančnými prostriedkami usporiadateľa na vracanie vstupného, vzhľadom k čomu nie je toho času osobou oprávnenou na uspokojovanie prijatých žiadostí majiteľov vstupeniek. Akonáhle finančné prostriedky od usporiadateľa zrušeného podujatia získa, pristúpi k bezodkladnému vybavovaniu prijatých žiadostí, opäť samozrejme v poradí ich prijatia.

Top