Súhlasím so spracovaním osobných údajov na marketingové účely spoločnosti HC SLOVAN Bratislava, a.s.

INFORMÁCIE
poskytnuté dotknutým osobám pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby – záujemcom o kúpu vstupeniek a sezónnych permanentiek na hokejové zápasy HC SLOVAN Bratislava

podľa čl. 13 Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 2016/679 (ďalej len „GDPR“) v spojení s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Informácie“):

1.1. Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
HC SLOVAN Bratislava, a.s., so sídlom: Odbojárov 9, 831 04 Bratislava, IČO: 35 840 862, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 2991/B, e-mailová adresa: gdpr@hcslovan.sk

1.2. Totožnosť a kontaktné údaje zástupcu prevádzkovateľa:
neaplikuje sa;

1.3. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
neaplikuje sa;

1.4. Kategórie dotknutých osobných údajov:
1.4.1. kontaktné údaje, ktorými sa rozumejú najmä e-mailová adresa, telefonický kontakt;
1.4.2. identifikačné údaje, ktorými sa rozumejú najmä meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa;

1.5. Účely spracúvania osobných údajov:
1.5.1. spracúvanie na účely plnenia zmluvy (ďalej len „zmluva“) uzavretej medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou (kúpa vstupeniek na zápasy, kúpa sezónnej permanentky);
1.5.2. spracúvanie pre účely klubovej marketingovej komunikácie (zasielane a získavanie newsletteru HC SLOVAN, upozornenia na zľavy, zvýhodnenia a podmienky ich získania, informácie o akciách, klubových podujatiach, prieskum názorov fanúšikov a pod.)

1.6. Právny základ spracúvania osobných údajov:
1.6.1. čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, uzavretej medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou podľa bodu 1.5.1 týchto Informácií;
1.6.2. čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ (klubová marketingová komunikácia podľa bodu 1.5.2. týchto Informácii v súlade s ods. 47 preambuly nariadenia GDPR);

1.7. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov: Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje najmä nasledovným príjemcom/kategóriám príjemcov:
1.7.1. osoby spolupracujúce pri predaji vstupeniek a permanentiek (Ticketportal SK, s.r.o., ktorý je podľa GDPR a zákona zároveň sprostredkovateľom);
1.7.2. prevádzkovateľ systému monitorovania vstupu do priestorov prevádzkovateľa;
1.7.3. právni, ekonomickí, obchodní, daňoví a iní poradcovia;

1.8. Informácia o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
neaplikuje sa.
1.8.1. Informácia o existencii/neexistencii rozhodnutia Komisie o primeranosti:
neaplikuje sa;
1.8.2. Odkaz na primerané alebo vhodné záruky (vrátane uvedenia spôsobu, na základe ktorého je možné dospieť ku ich kópii alebo kde sú dostupné/zverejnené):
neaplikuje sa;

1.9. Doba uchovávania osobných údajov (kritéria na jej určenie): Prevádzkovateľ je oprávnený uchovávať osobné údaje po nasledovnú dobu:
1.9.1. po dobu trvania zmluvného vzťahu s dotknutou osobou a nevyhnutnú na realizáciu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu s dotknutou osobou, najdlhšie na dobu trvania jednej hokejovej sezóny HC SLOVAN do ukončenia predpredaja sezónnych permanentiek na najbližšiu nasledujúcu sezónu (pokiaľ nebude daný iný právny dôvod na uchovávanie osobných údajov);
1.9.2. na účely podľa bodu 1.5.2. týchto Informácií po dobu trvania oprávnených záujmov prevádzkovateľa resp. do doručenia námietky proti spracúvaniu osobných údajov na účely zasielania klubovej marketingovej komunikácie (pokiaľ nebude daný iný právny dôvod na uchovávanie osobných údajov);

1.10. Identifikácia práv dotknutej osoby:
1.10.1. právo na prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby;
1.10.2. právo na opravu osobných údajov dotknutej osoby;
1.10.3. právo na vymazanie osobných údajov dotknutej osoby;
1.10.4. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov dotknutej osoby;
1.10.5. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby, najmä namietať proti spracúvaniu podľa bodu 1.5.2 týchto Informácií; Vaše osobné údaje v takomto prípade nebudeme pre daný účel ďalej spracovávať, ak nebudeme mať nevyhnutné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracúvaní pokračovali;
1.10.6. právo na prenosnosť osobných údajov dotknutej osoby;
1.10.7. právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky;

1.11. Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy (vrátane informácie, či je dotknutá osoba povinná na poskytnutie osobných údajov a možných následkov ich neposkytnutia):
1.11.1. v prípade spracúvania osobných údajov na účel podľa bodu 1.5.1 týchto Informácií je poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie prevádzkovateľom nevyhnutné na plnenie zmluvy (v prípade, pokiaľ by dotknutá osoba osobné údaje neposkytla, prevádzkovateľ by nebol schopný plniť zmluvu);
1.11.2. v prípade spracúvania osobných údajov na účel podľa bodu 1.5.2 týchto Informácií dotknutá osoba nie je povinná na poskytnutie osobných údajov a je oprávnená namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov (v prípade, pokiaľ využijete svoje právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov podľa bodu 1.5.2 týchto Informácií, Vaše osobné údaje v takomto prípade nebudeme ďalej spracovávať, ak nebudeme mať nevyhnutné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracúvaní pokračovali). V prípade neposkytnutia údajov alebo namietania proti spracúvaniu osobných údajov nebudete získavať klubové informácie napr. newsletter HC SLOVAN, upozornenia na zľavy a zvýhodnenia a podmienky ich získania, informácie o akciách a klubových podujatiach, prípadne nebudete mať možnosť vyjadriť svoje názory, postrehy, pripomienky a návrhy v rámci prieskumu názorov fanúšikov a pri zisťovaní užívateľských trendov pod.);

1.12. Z akých zdrojov osobné údaje získavame?
Najviac osobných údajov získame priamo od Vás tým, že nám ich poskytnete pri zakúpení vstupenky alebo sezónnej permanentky;

1.13. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania (vrátane informácií o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu):
neaplikuje sa

1.14. Ďalšie užitočné informácie
Ďalšie užitočné informácie nájdete na klubovej stránke www.hcslovan.sk v sekcií Ochrana osobných údajov http://www.hcslovan.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov/ v našich Zásadách ochrany osobných údajov. Ak máte akékoľvek otázky, pripomienky alebo žiadosti týkajúce sa spracovávania Vašich osobných údajov, kontaktujte nás na HC SLOVAN Bratislava a.s., Odbojárov 9, Bratislava 831 04, Slovenská republika alebo na adrese: gdpr@hcslovan.sk

Top