IIHF zber údajov SK

Beriem na vedomie, že moje osobné údaje budú predmetom automatizovaného rozhodovania a profilovania a budú prenášané do Švajčiarska. Moje osobné údaje budú poskytnuté výhradne pre Medzinárodnú hokejovú federácia a budúcich organizátorov IIHF Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji na spracovanie výhradne na účely v súvislosti s predajom vstupeniek. Som si vedomý, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať preukázateľným oznámením tejto skutočnosti prostredníctvom emailovej správy na office@iihf.com

V súvislosti so spracovaním mojich osobných údajov mám nasledujúce práva: (i) požadovať prístup k mojim osobným údajom, (ii) na opravu mojich osobných údajov, (iii) na vymazanie mojich osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracovania mojich osobných údajov, ( v) namietať proti spracovávania mojich osobných údajov, (vi) na prenosnosť mojich osobných údajov, (vii) na podanie sťažnosti na príslušný kontrolný úrad, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov.
Kontakt pre poskytnutie ďalších informácií o ochrane a spracovaní mojich osobných údajov je office@iihf.com
Viac informácii k spracúvaniu osobných údajov nájdete na https://www.iihf.com/en/static/5107/privacy-policy

Top