Štatút súťaže_„Veľká súťaž k MDD_ Snehulienka na ľade“

Štatút súťaže

Tento štatút (ďalej len „Štatút“) upravuje podmienky a pravidlá súťaže s názvom

Veľká súťaž k MDD_ Snehulienka na ľade“

prebiehajúcej na: webovej stránke www.ticketportal.sk, Facebook, magazín Radar, www.sdetmi.com (ďalej len „Súťaž“) a je jediným záväzným dokumentom upravujúcim Súťaž. Súťaž je organizovaná ako propagačná súťaž a nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok I.

Organizátor Súťaže

Organizátorom Súťaže je spoločnosť:

Ticketportal SK, s.r.o.

Karadžičova 14, 821 08 Bratislava

IČO: 35 850 698

DIČ: 2020289172

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 28073/B

Článok II.

Trvanie Súťaže

  • Súťaž sa uskutoční v období od 1.6. – 31.8.2019 vrátane (ďalej len „Doba trvania Súťaže“).

 • Súťaž bude ukončená vyžrebovaním výhercov Súťaže dňa 2.9.2019 (ďalej len „Deň žrebovania“).

Článok III.

Osoby oprávnené zúčastniť sa Súťaže

  • Súťaže sa môže zúčastniť dieťa vo veku od 3 do 12 rokov (ďalej len „Stránka“), a to po splnení všetkých podmienok účasti v Súťaži podľa tohto Štatútu.

Článok IV.

Podmienky účasti v Súťaži a pravidlá Súťaže

  • Podmienkou účasti v Súťaži je zaslanie kresby rozprávkovej postavičky Snehulienka emailom alebo poštou.

 • Organizátor Súťaže nehradí Účastníkovi žiadne náklady, ktoré Účastníkovi vzniknú v súvislosti s jeho účasťou na Súťaži, resp. výhrou v Súťaži.

Článok V.

Žrebovanie, kontaktovanie výhercov a odovzdanie výhier

  • Výherca Súťaže (ďalej len „Výherca“) bude vyžrebovaný osobou poverenou Organizátorom Súťaže náhodným žrebovaním z Účastníkov, pričom podkladom pre žrebovanie budú výlučne kresby jednotlivých Účastníkov zaslané poštou či emailom, ktorý zanechajú na seba spätný kontakt.

 • Celkovo prebehne 1 (jedno) žrebovanie.

 • Osoba poverená Organizátorom Súťaže vyžrebuje v Deň žrebovania 4 (štyroch) Výhercov, ktorí získajú výhru uvedenú v čl. VI. ods. 1 tohto Štatútu.

 • Informácie o výsledkoch žrebovania budú uverejnené do 3 (troch) pracovných dní od žrebovania na webovej stránke https://www.facebook.com/ticketportal/. Organizátor Súťaže uverejní Výhercov Súťaže pod ich krstnými menami.

 • Následne budú Výhercovia osobou poverenou Organizátorom Súťaže jednotlivo kontaktovaní a oboznámení s ďalším postupom pri prevzatí výhry.

 • Za účelom odovzdania výhry je Výherca Súťaže povinný poskytnúť Organizátorovi Súťaže potrebnú súčinnosť.

 • Výherca stráca nárok na výhru, ak

  • sa Organizátor Súťaže nebude vedieť skontaktovať s Výhercom na základe údajov, ktoré poskytol v liste alebo emaile;

 • Výherca výhru odmietne;

 • sa Výherca vzdá výhry;

 • mu z iných dôvodov nebude priznaný nárok na výhru v súlade s týmto Štatútom.

  • V prípade, že Výherca stratí nárok na výhru podľa čl. V. ods. 7 tohto Štatútu, Organizátor Súťaže uskutoční žrebovanie ešte raz. V prípade, ak aj nový Výherca stratí nárok na výhru, Organizátor Súťaže je oprávnený určiť ďalšie nakladanie s výhrou.

 • Výhra bude zaslaná Výhercovi kuriérom/doporučenou poštou na korešpondenčnú adresu, ktorú Organizátorovi Súťaže oznámil po jeho kontaktovaní podľa čl. V. ods. 5 tohto Štatútu.

 • Organizátor Súťaže odošle výhru Výhercovi najneskôr do 30 (tridsiatich) dní.

 • Organizátor Súťaže nezodpovedá za nedoručenie výhry Výhercovi, ak bolo spôsobené dôvodmi na strane Výhercu.

 • Organizátor Súťaže má právo výhru v Súťaži Výhercovi neodovzdať alebo požadovať jej vrátenie v prípade, ak zistí že Výherca Súťaže nesplnil podmienky Súťaže podľa tohto Štatútu alebo porušil niektoré z ustanovení tohto Štatútu.

Článok VI.

Výhra v Súťaži

  • Za nakreslenie obrázka Snehulienky súťažia deti od 3 do 12 rokov o:

 • 2 x 2 vstupenky na predstavenie Snehulienka na ľade v Košiciach konaného dňa 30.11.2019

 • 2 x 2 vstupenky na predstavenie Snehulienka na ľade v Bratislave konaného dňa 7.12.2019

Výhry v Súťaži sú: 4 vstupenky na predstavenie v Košiciach a 4 vstupenky na predstavenie v Bratislave.

  • Namiesto výhry uvedenej v čl. VI. ods. 1 tohto Štatútu nie je možné Výhercovi poskytnúť peňažnú alebo nepeňažnú náhradu ani iné plnenie. Výhra je prenosná na inú osobu.

 • Výhra zo Súťaže je predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o dani z príjmov“). Výhra, ktorej hodnota nepresahuje výšku 350,- Eur (slovom: tristopäťdesiat eur) je v súlade so Zákonom o dani z príjmov oslobodená od dane z príjmov. Organizátor Súťaže informuje Výhercu o hodnote výhry, ktorá bude uvedená v preberacom protokole, ktorým sa výhra odovzdáva. Organizátor Súťaže nezodpovedá za nesplnenie si daňových povinností Výhercu.

 • Organizátor Súťaže si vyhradzuje právo na dodatočnú zmenu výhry v porovnateľnej kvalite a hodnote.

Článok VII.

Ochrana osobných údajov

  • Organizátor Súťaže týmto informuje Účastníkov, že za účelom prípadného odovzdania výhry bude spracúvať ich osobné údaje v rozsahu a spôsobom ako je to uvedené na webovej stránke www.ticketportal.sk v sekcii Všeobecné obchodné podmienky, čl. 15. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV a to na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov, ktorý Účastníci, resp. Výhercovia, udeľujú Organizátorovi Súťaže zapojením sa do súťaže.

 • Organizátor Súťaže týmto vyhlasuje, že pri spracúvaní osobných údajov Účastníkov bude postupovať v súlade s Nariadením EP a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a niektorými príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok VIII.

Záverečné ustanovenia

   • Tento Štatút nadobúda platnosť dňom jeho podpísania Organizátorom Súťaže a účinnosť dňom jeho zverejnenia na internetovej stránke http: www.ticketportal.sk

 • Ustanovenia tohto Štatútu je možné jednostranne meniť a dopĺňať zo strany Organizátora Súťaže jednostranným vyhlásením, pričom každá jednotlivá zmena alebo doplnenie je účinné okamihom zverejnenia spôsobom uvedeným v čl. VIII. ods. 1 tohto Štatútu.

 • V prípade rozporu ustanovení tohto Štatútu s akýmkoľvek reklamným, propagačným alebo iným materiálom obdobnej povahy a určenia alebo iným oznámením Organizátora Súťaže vo všetkých týchto prípadoch týkajúcich sa Súťaže, majú vždy prednosť ustanovenia tohto Štatútu.

 • Každý Účastník Súťaže zapojením sa do Súťaže vyjadruje svoj bezvýhradný a bezpodmienečný súhlas s ustanoveniami tohto Štatútu.

 • Na zaradenie do Súťaže ani na výhru nie je právny nárok. Výhru z tejto Súťaže nie je možné v zmysle § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov súdne vymáhať ani žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy.

 • Organizátor Súťaže si vyhradzuje právo túto Súťaž odvolať, prerušiť, odložiť alebo ukončiť bez vyžrebovania a uverejnenia Výhercu.

 • Organizátor Súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami.

V Bratislave dňa 4.6.2019Organizátor Súťaže:

Ticketportal SK, s.r.o.

Adriana Bujdáková, konateľ

Jozef Bajo, konateľ

Top