HC Slovan Bratislava poučenie o spracovaní osobných údajov

  • Spoločnosť Ticketportal SK, s.r.o. ako sprostredkovateľ predaja pre organizátora – HC Slovan Bratislava (ďalej len „Organizátor“)  v súvislosti s predajom a distribúciou sezónnych permanentiek spracúva osobné údaje odberateľov /záujemcov/, a to priamo alebo prostredníctvom poverených osôb (predajných miest) súlade so znením zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“). Osobné údaje záujemcov spracúva v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu (ulica, PSČ, mesto), telefónne číslo, emailová adresa, a to na účel rezervácie a predaja sezónnych permanentiek, účel správy záväzkových vzťahov so záujemcami a Organizátorom, na štatistické účely, na účely uplatňovania predkupného práva na rovnaké miesto za zvýhodnených podmienok, komunikácia za účelom realizácie akejkoľvek zmeny, či už na dopyt záujemcu, alebo vyplývajúcej zo straty, odcudzenia alebo poškodenia plastovej karty sezónnej permanentky. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Osobné údaje budú poskytnuté Organizátorovi, na ktoré si záujemca zakúpil sezónnu permanentku.
   • Aby mohol záujemca využiť služby spoločnosti Ticketportal SK, s.r.o., t.j. realizovať rezerváciu a/alebo kúpu sezónnej permanentky prostredníctvom systému Ticketportal SK, s.r.o.  na internetovej stránke Ticketportal SK, s.r.o., vrátane s tým súvisiacich úkonov (doručenie sezónnej permanentky, vybavenie reklamácie, vrátenie vstupného a pod.), musí spoločnosti Ticketportal SK, s.r.o. oznámiť svoje osobné údaje, a to v rozsahu podľa zvolených/požadovaných služieb. Bez poskytnutia týchto osobných údajov nie je zo strany spoločnosti Ticketportal SK, s.r.o. možné služby systému Ticketportal SK, s.r.o.  záujemcovi sezónnu permanentku poskytnúť (napr. bez poskytnutia e-mailovej adresy nie je možné uskutočniť rezerváciu, a pod.).
    • Spracúvané osobné údaje uchováva Ticketportal SK, s.r.o. po dobu trvania oprávneného záujmu, t.j. kým záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby neprevážia nad takýmito záujmami. Napríklad kým je dotknutá osoba aktívnym používateľom sezónnej permanentky. Zákonná povinnosť uchovávania údajov v lehote určenej osobitnými predpismi tým nie je dotknutá.

 

Poučenie o právach dotknutej osoby

  • Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o účele spracúvania osobných údajov; kategórii spracúvaných osobných údajov; identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii; ak je to možné, o dobe uchovávania osobných údajov a ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia; práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov; práve podať sťažnosť dozornému orgánu; zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby; existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
   • Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak: osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali; dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov; dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov; osobné údaje sa spracúvajú nezákonne. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak: dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov.
    • Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.
     • Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sú spracúvané neoprávnene, môže podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR.
Top