Všeobecné darovacie podmienky PartyPeople.sk

Súhlasím s uzavretím Darovacej zmluvy medzi mnou ako Darcom a spoločnosťou PartyPeople.sk s.r.o. ako Obdarovaným a Všeobecnými darovacími podmienkami, ktoré obsahujú ustanovenia a podmienky  darovania.

 

Všeobecné darovacie podmienky

 

 

1       Základné ustanovenia

 

1.1     Tieto Všeobecné darovacie podmienky upravujú právne vzťahy medzi Ticketportalom, Darcom  a Obdarovaným, ktoré sa týkajú dobrovoľného poskytovania Darov Darcom Obdarovanému, v mene a na účet ktorého pri prijímaní Darov koná Ticketportal.

 

1.2     Definície (v abecednom poradí):

 

Civilný sporový poriadok: Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov.

 

Dar: Dobrovoľný finančný príspevok, ktorý Darca zaplatí Obdarovanému za účelom uvedeným v Podmienkach, pričom v prípade poskytnutia Daru, Darca tento Dar poskytne Obdarovanému prostredníctvom Ticketportalu, ktorý od Darcu prijme Dar v mene a na účet Obdarovaného. K Daru nebude účtovaná daň z pridanej hodnoty. Všetky daňové povinnosti týkajúce sa Daru znáša Obdarovaný.

 

Darca: Osoba, ktorá poskytla Obdarovanému Dar prostredníctvom Systému Ticketportal spôsobom uvedeným v týchto Podmienkach.

 

Darovacia zmluva alebo Zmluva: Zmluva, uzavretá medzi Darcom a Obdarovaným, v mene a na účet ktorého koná Ticketportal, ktorej predmetom je poskytnutie Daru Darcom Obdarovanému na účel uvedený v týchto Podmienkach. Darovacia zmluva vznikne v momente odsúhlasenia týchto Podmienok Darcom a poukázania Daru spôsobom uvedeným v týchto Podmienkach. Tieto Podmienky sú obsahom Darovacej zmluvy.

 

Dotknutá osoba: Darca, ktorého Osobné údaje sú spracúvané podľa týchto Podmienok.

 

Nariadenie o právomoci v súdnych veciach: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z  12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach.

 

Nariadenie o rozhodnom práve: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I).

 

Občiansky zákonník: Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

 

Obdarovaný: Subjekt, ktorý je ako Obdarovaný uvedený v Systéme Ticketportal a/alebo na Webovom sídle, a na Vstupenke.

 

Obchodný zákonník: Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

 

Osobné údaje: Osobné údaje Darcu spracúvané Ticketportalom buď pre vlastné účely týkajúce sa registrácie Darcu v Systéme Ticketportal alebo pre Obdarovaného pri poskytovaní Daru, a ktoré sú uvedené v bode 4.6 týchto Podmienok. Darca je pre tieto účely Dotknutou osobou podľa Predpisov o ochrane osobných údajov.

 

Podmienky: Tieto Všeobecné darovacie podmienky.

 

Predpisy o ochrane osobných údajov: Všeobecné nariadenie o ochrane údajov a Zákon o ochrane osobných údajov.

 

Prevádzkovateľ: Subjekt, ktorý spracúva Osobné údaje pre svoje vlastné účely, spravidla Ticketportal pre účely prevádzkovania Webového sídla alebo Systému Ticketportal, a Obdarovaný pre účely prijímania Daru.

 

Sprostredkovateľ: Subjekt, ktorý spracúva Osobné údaje pre inú osobu, spravidla Ticketportal, ktorý spracúva Osobné údaje pre Obdarovaného za účelom prijímania Darov v mene a na účet Obdarovaného.

 

Strana alebo Strany: Obdarovaný a/alebo Darca, v mene a na účet ktorého koná Ticketportal, ak v týchto Podmienkach alebo na Webovom sídle nie je uvedené niečo iné. Ticketportal je Stranou v prípade registrácie v Systéme Ticketportal a v iných prípadoch, v ktorých vzniká medzi Ticketportalom a Darcom alebo Obdarovaným priamy zmluvný vzťah.

 

Systém Ticketportal: Informačný a rezervačný systém, ktorý prevádzkuje Ticketportal, a ktorý slúži na predaj vstupeniek a služieb, a poskytovanie Darov, a ktorého prístupové rozhranie pre Darcov sa nachádza na Webovom sídle.

 

Ticketportal: Spoločnosť Ticketportal SK, s.r.o., so sídlom Karadžičova 14, 821 08 Bratislava, Slovensko, IČO 35 850 698, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 28073/B, ktorá je prevádzkovateľom Webového sídla a Systému Ticketportal, a ktorá v mene a na účet Obdarovaného.

 

Vstupenka: Elektronické virtuálne potvrdenie pre Darcu o poskytnutí Daru pre Obdarovaného. Termín Vstupenka je zvolený vzhľadom na skutočnosť, že Systém Ticketportal je primárne určený na predaj vstupeniek. Z tohto dôvodu je ako spôsob poskytnutia Daru zvolená "kúpa" virtuálnej Vstupenky, pričom takáto Vstupenka nepredstavuje povolenie k vstupu na podujatia Darcu alebo inej osoby, ale len potvrdenie o poskytnutí Daru. Vstupenky budú doručované Darcovi prostredníctvom elektronickej pošty, pričom na Vstupenke alebo v správe, ktorej súčasťou bude Vstupenka, budú uvedená (i) údaje o Obdarovanom (obchodné meno / názov, sídlo / miesto podnikania, IČO / IČ DPH), (ii) údaje o spoločnosti Ticketportal (obchodné meno / názov, sídlo / miesto podnikania, IČO / IČ DPH), (iii) výška Daru, (iv) informácie o ochrane osobných údajov a (v) iné informácie, ktoré Ticketportal považuje za potrebné. Informácie nemusia byť obsiahnuté priamo v texte Vstupenky, ale môžu byť uvedené v texte e-mailovej správy, ktorej obsahom je aj Vstupenka. Vstupenky sú iba elektronické.

 

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

Webové sídlo: www.ticketportal.sk

 

Zákon o ochrane osobných údajov: Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zákon o medzinárodnom práve súkromnom: Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov.

 

1.3     Pokiaľ z Podmienok nevyplýva niečo iné alebo sa Strany výslovne písomne nedohodnú inak, (i) akýkoľvek odkaz na ustanovenie, právny predpis alebo Podmienok znamená odkaz na ich aktuálne znenie vrátane všetkých predchádzajúcich zmien, noviel a dodatkov, (ii) akýkoľvek odkaz na právny predpis znamená odkaz na slovenský právny predpis, (iii) akýkoľvek odkaz na článok, bod alebo prílohu je odkazom na článok, bod alebo prílohu týchto Podmienok. Nadpisy článkov v týchto Podmienkach majú len orientačný význam a nepredstavujú výkladové pravidlo.

 

1.4     Tieto Podmienky a pojmy, ktoré obsahuje, musia byť Stranami vykladané v súlade s definíciami uvedenými v týchto Podmienkach, príslušnými ustanoveniami Podmienok, právnymi predpismi a účelom Podmienok, pričom definície podľa bodu 1.2 sa vzťahujú na všetky pojmy začínajúce veľkým písmenom bez ohľadu na to, kde sa v týchto Podmienkach alebo dokumentoch Strán nachádzajú.

 

1.5     Vzťah, ktorý upravujú tieto Podmienky, nie je spotrebiteľským vzťahom vzhľadom na skutočnosť, že predmetom Zmluvy je poskytnutie Daru, pričom získanie Vstupenky predstavuje len spôsob poskytnutia Daru, ktorý súvisí s pôvodným určením Systému Ticketportal, ktorým je predaj vstupeniek na podujatia. Tieto Podmienky neupravujú nakupovanie vstupeniek alebo prístupov k iným podujatiam alebo akciám za odplatu. Vzhľadom na to, že pri nákupe cez Systém Ticketportal je možné spoločne kúpiť vstupenku alebo vstupenky na platené podujatie a poskytnúť Dar, budú sa na kúpu vstupenky na platené podujatie vzťahovať Všeobecné obchodné podmienky (https://www.ticketportal.sk/Article/14376) a na poskytnutie Daru tieto Podmienky.

 

1.6     Tieto Podmienky sú uverejnené na Webovom sídle v sekcii Všeobecné obchodné podmienky, prípadne v inej príslušnej sekcii, a potvrdenie súhlasu s nimi je neoddeliteľnou súčasťou procesu poskytnutia Daru a uzatvorenia Zmluvy. Ticketportal nie je povinný umožniť Darcovi poskytnutie Daru a následne mu poskytnúť Vstupenku, ak si Darca tieto Podmienky pred potvrdením poskytnutia Daru úplne neprečíta a nevyjadrí s nimi svoj súhlas kliknutím na príslušné tlačidlo potvrdzujúce získanie Vstupenky a/alebo poskytnutie Daru.

 

1.7     Darca, kliknutím na príslušné tlačidlo potvrdzujúce získanie Vstupenky a/alebo poskytnutie Daru potvrdzuje svoj súhlas s týmito Podmienkami a vyhlasuje, že si ich prečítal a oboznámil sa s nimi.

 

 

2          Registrácia v Systéme Ticketportal

 

2.1      Darca sa môže zaregistrovať v Systéme Ticketportal, aby mal prístup k evidencii získaných Vstupeniek a s nimi súvisiacich poskytnutých Darov, alebo iných kúpených vstupeniek Registrácia v Systéme Ticketportal nie je podmienkou poskytnutia Daru. Registráciou vznikne medzi Ticketportalom a Darcom zmluvný vzťah, ktorého predmetom je používanie Webového sídla a Systému Ticketportal v súlade s osobitnými podmienkami Ticketportalu, ktoré je Darca povinný v rámci registrácie a jej dokončenia odsúhlasiť.

 

2.2      Ticketportal odporúča Darcom registráciu v Systéme Ticketportal za účelom lepšieho používania Webového sídla a Systému Ticketportalu, najmä možnosť byť informovaný o zmenách/zrušení podujatí, možnosť sledovania histórie svojich objednávok, poskytnutých Darov, opätovná tlač vstupeniek, zabezpečenie predvyplnenia údajov vo formulároch a pod.

 

2.3      Ticketportal je oprávnený kedykoľvek zrušiť, pozastaviť alebo obmedziť registráciu Darcu na Webovom sídle a/alebo v Systéme Ticketportalu, alebo zabrániť prístupu Darcu do Systému Ticketportal alebo ho obmedziť z akéhokoľvek dôvodu alebo bez jeho uvedenia. Darcovi z dôvodu straty alebo obmedzenia prístupu do Systému Ticketportal vrátane straty údajov alebo informácií nachádzajúcich sa v účte Darcu v Systéme Ticketportal nevzniká voči Ticketportalu akýkoľvek nárok na akúkoľvek peňažnú, nepeňažnú vecnú alebo akúkoľvek inú náhradu, kompenzáciu alebo sankciu. Týmto nie je dotknutá ochrana Osobných údajov.

 

2.4      Darca nie je oprávnený zneužívať Systém Ticketportal na iné účely, než poskytovanie Darov, získavanie Vstupeniek v súlade s týmito Podmienkami, alebo nakupovanie iných vstupeniek v súlade s inými príslušnými podmienkami Ticketportalu, ani poskytovať svoje prístupové údaje iným osobám. Darca nie je oprávnený zneužívať akékoľvek prípadné nedokonalosti, vlastnosti alebo chyby Systému Ticketportal, alebo používať chyby alebo nedokonalosti Systému Ticketportal, ktoré objaví, alebo o ktorých sa dozvie, alebo ku ktorým získa prístup.

 

2.5      Darca je povinný chrániť svoje prístupové údaje k Systému Ticketportal, pričom je povinný zabezpečiť, aby jeho heslo bolo dostatočne silné. Ticketportal nenesie akúkoľvek zodpovednosť za zneužitie prístupových údajov Darcu, ktorých ochranu a silu proti prelomeniu Darca dostatočne nezabezpečil. Týmto nie sú dotknuté iné podmienky a povinnosti Darcu týkajúce sa registrácie v Systéme Ticketportal a na Webovom sídle a jeho účtu v Systéme Ticketportal a na Webovom sídle.

 

 

3       Darovacia zmluva a poskytovanie Darov

 

3.1      Dar je poskytovaný prostredníctvom získania Vstupenky, pričom spôsob a technické spracovanie poskytovania Darov súvisí s pôvodným určením Systému Ticketportal, ktorým je predaj vstupeniek na podujatia. Termín Vstupenka pre potvrdenie o poskytnutí Daru je zvolený vzhľadom na skutočnosť, že Systém Ticketportal je primárne určený na predaj vstupeniek. Z tohto dôvodu je ako spôsob poskytnutia Daru zvolená "objednávka" a "kúpa" virtuálnej Vstupenky, pričom takáto Vstupenka nepredstavuje povolenie k vstupu na podujatia Darcu alebo inej osoby, ale len potvrdenie o poskytnutí Daru.

 

3.2      Darca prostredníctvom získania Vstupenky poskytuje Obdarovanému dobrovoľný finančný príspevok (Dar) v niektorej zo súm, ktoré budú zobrazené v rámci grafického rozhrania Systému Ticketportal pri získavaní Vstupenky. Poskytnutie Daru je vždy dobrovoľné.

 

3.3      Darca pri určovaní výšky Daru zvolí pri získavaní Vstupenky niektorú z predvolených súm, ktorá sa zobrazí pri zvolení príslušného sektora alebo miesta v rámci grafického rozhrania určeného pre získavanie Vstupeniek. Uvedený spôsob poskytovania Darov a určovania ich výšky súvisí s povahou Systému Ticketportal, ktorý je primárne určený na predaj vstupeniek na platené Podujatia.V prípade, ak Systém Ticketportal umožní poskytnutie Daru v ľubovoľnej výške, bude Darca môcť poskytnúť Dar aj v ním určenej výške v príslušnom na to určenom poli v grafickom rozhraní Systému Ticketportal.

 

3.4      Zvolením príslušnej sumy Daru, získaním Vstupenky a vyjadrením súhlasu s Podmienkami kliknutím na príslušný grafický prvok v rozhraní Systému Ticketportal vzniká medzi Darcom a Obdarovaným, v mene a na účet ktorého koná Ticketportal, Darovacia zmluva / Zmluva. Ticketportal prevedie Obdarovanému prostriedky zodpovedajúce Daru po odpočítaní súm dohodnutých medzi Ticketportalom a Obdarovaným a v súlade s podmienkami dohodnutými v osobitnej zmluve uzavretej medzi Ticketportalom a Obdarovaným. Súhlas s poskytnutím Daru a týmito Podmienkami sa vyjadruje kliknutím na príslušný grafický prvok v príslušnom rozhraní Systému Ticketportal, ktoré slúži na poskytovanie Darov, Vstupeniek, ako aj na predaj / nákup iných vstupeniek na platené Podujatia. Uvedený grafický prvok je spoločný a má rovnaký text pre všetky uvedené potvrdenia (napr. Zaplatiť (suma) EUR. Objednávka s povinnosťou platby), a to aj v prípade, ak by Darca v rámci jednej aktivity iba poskytol Dar.

 

3.5      Obdarovaný použije Dar predovšetkým za účelom podpory interpretov, umelcov a športovcov, alebo iných osôb vystupujúcich na podujatiach, ktoré organizuje alebo zabezpečuje Obdarovaný.

 

3.6      Darca je oprávnený žiadať od Obdarovaného vrátenie Daru len v prípadoch určených Občianskym zákonníkom. Ticketportal nezodpovedá ani neručí za vrátenie Daru Obdarovaným, a nekoná v mene a na účet Obdarovaného v prípade vzniku nároku Darcu na vrátenie Daru. Darca sa musí so žiadosťou o vrátenie Daru obrátiť priamo na Obdarovaného. Darca nie je oprávnený požadovať vrátenie Daru, ak je jeho prístup k Systému Ticketportal zrušený, obmedzený, pozastavený alebo odmietnutý.

 

3.7      Darca nie je oprávnený odstúpiť od Darovacej zmluvy okrem prípadov určených Občianskym zákonníkom.

 

3.8      Obdarovaný je oprávnený kedykoľvek z akéhokoľvek dôvodu vrátiť Darcovi Dar alebo odmietnuť prijatie Daru. V prípade, ak Obdarovaný odmietne prijať Dar, oznámi túto skutočnosť Ticketportalu, ktorý vráti Dar Darcovi, ak už bol Dar zaplatený.

 

 

4       Ochrana Osobných údajov

 

4.1      Darca ako Dotknutá osoba berie na vedomie, že uzavretím Zmluvy a/alebo Darovacej zmluvy vzniká Ticketportalu a Obdarovanému oprávnenie spracúvať osobné údaje Dotknutej osoby podľa článku 6 odseku 1 písmen b), c) a f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov a §13 odseku 1 písmen b), c) a f) Zákona o ochrane osobných údajov.

 

Prevádzkovateľom je subjekt, ktorý spracúva Osobné údaje pre svoje vlastné účely, spravidla Ticketportal pre účely prevádzkovania Webového sídla alebo Systému Ticketportal, a Obdarovaný pre účely prijímania Darov. Sprostredkovateľom je subjekt, ktorý spracúva Osobné údaje pre inú osobu, spravidla Ticketportal, ktorý spracúva Osobné údaje pre Obdarovaného za prijímania a spracúvania Darov v mene a na účet Obdarovaného.

 

4.2      Kontaktné údaje Zodpovednej osoby Ticketportalu, ak je určená, sú uvedené na Webovom sídle.

 

4.3      Účelom spracúvania Osobných údajov Dotknutej osoby Prevádzkovateľom a Sprostredkovateľom je (i) uzatváranie a plnenie Darovacích zmlúv, (ii) spracúvanie Darov a zasielanie Vstupeniek, (iii) registrácia v Systéme Ticketportal a spravovanie účtu Darcu v Systéme Ticketportal, a (iv) uplatňovanie pohľadávok a nárokov zo Zmlúv, Darovacích zmlúv a právnych predpisov

 

V prípade udelenia súhlasu zo strany Dotknutej osoby je účelom spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby Prevádzkovateľom na základe udeleného súhlasu aj (v) zasielanie newsletterov a marketingových správ Dotknutej osobe a (vi) zahrnutie Dotknutej osoby do zákazníckych prieskumov Prevádzkovateľa, pričom súhlas Dotknutej osoby podľa tejto vety je udelený uzatvorením Zmluvy zvolením príslušnej možnosti pri získavaní Vstupenky a poskytovaní Daru.

 

4.4      Právnym základom spracúvania Osobných údajov je (i) plnenie zmluvných povinností Prevádzkovateľa z Darovacej zmluvy alebo iného zmluvného vzťahu, ktorého zmluvnou stranou je aj Dotknutá osoba (článok 6 odsek 1 písmeno b) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov a §13 odsek 1 písmeno b) Zákona o ochrane osobných údajov), (ii) plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa (článok 6 odsek 1 písmeno c) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov a §13 odsek 1 písmeno c) Zákona o ochrane osobných údajov) podľa právnych predpisov, najmä daňových, účtovných a archivačných predpisov, a (iii) oprávnený záujem Prevádzkovateľa (článok 6 odsek 1 písmeno f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov a §13 odsek 1 písmeno f) Zákona o ochrane osobných údajov), ktorý spočíva v záujme na riadnom a úplnom splnení Darovacej zmluvy, alebo inej zmluvy, ak je uzavretá a prípadnom uplatnení nárokov Prevádzkovateľa alebo tretej osoby voči Dotknutej osobe.

 

4.5      V prípade, ak je účelom spracúvania Osobných údajov zasielanie newsletterov a marketingových správ Dotknutej osobe a/alebozahrnutie Dotknutej osoby do zákazníckych prieskumov Prevádzkovateľa, je právnym základom spracúvania Osobných údajov Účastníka jeho súhlas, ktorý je udelený odoslaním objednávky Vstupenky (poskytnutia Daru) a zaškrtnutím príslušnej možnosti v rámci získavania Vstupenky (poskytovania Daru) (článok 6 odsek 1 písmeno a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov a §13 odsek 1 písmeno a) Zákona o ochrane osobných údajov). Dotknutá osoba uzavretím Zmluvy udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas na spracovanie Osobných údajov v rozsahu uvedenom v bode 4.6 týchto Podmienok, na účely uvedené v bode 4.3 (v) a (vi) týchto Podmienok / prvej vete tohto bodu a na dobu uvedenú v bode 4.7 druhej vete týchto Podmienok.

 

4.6      Prevádzkovateľ bude spracovávať osobné údaje Dotknutej osoby v nasledujúcom rozsahu (zoznam osobných údajov): (i) identifikačné údaje (meno a priezvisko, tituly pred menom a za menom, IP adresy, online identifikátory / údaje z cookies, web beacons, pixels, Google Adwords, kódy iných online služieb), (ii) kontaktné údaje (adresy / bydlisko, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo), (iii) údaje o ekonomickej identite (čísla bankových účtov,  platobných kariet, alebo iných platobných prostriedkov alebo ich časti, čísla daňových, účtovných, dodacích a iných dokladov, údaje z benefitových poukážok, údaje o platbách), (iv) iné údaje o právnej identite (údaje zo zmlúv a iných právnych úkonov, údaje o právach a nárokoch, údaje o aktivitách, činnostiach a správaní) a (v) iné osobné údaje spracúvané podľa právnych predpisov.

 

4.7      Dobou uchovávania Osobných údajov je doba potrebná na uplatnenie nárokov Dotknutej osoby a/alebo Prevádzkovateľa v súdnom konaní určená podľa právnych predpisov (premlčacia doba). V prípade, ak ide o spracovanie Osobných údajov na základe súhlasu udeleného v bode 4.5 týchto Podmienok, je doba uchovávania Osobných údajov doba trvania Darovacej zmluvy alebo iného zmluvného vzťahu medzi Dotknutou osobou a Prevádzkovateľom, pričom rozhodujúci je z nich ten najdlhší + dvadsaťštyri (24) mesiacov od splnenia Zmluvy. V prípade, ak Ticketportal ako Prevádzkovateľ spravuje a vedie pre Dotknutú osobu účet v Systéme Ticketportal alebo na Webovom sídle, bude spracúvanie Osobných údajov trvať vždy najmenej po dobu existencie registrácie Dotknutej osoby v Systéme Ticketportal alebo na Webovom sídle.

 

4.8      Poskytnutie Osobných údajov je zmluvnou požiadavkou, ako aj požiadavkou na uzavretie Darovacej zmluvy alebo inej zmluvy podľa týchto Podmienok, Podmienok Obdarovaného alebo iných podmienok medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou, ktorá je potrebná na účely uvedené v bode 4.3 týchto Podmienok. Poskytnutie Osobných údajov je dobrovoľné.

 

4.9      Prevádzkovateľ nepoužíva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

 

4.10   Prevádzkovateľ a Sprostredkovateľ spracúva Osobné údaje predovšetkým v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Dotknutá osoba berie na vedomie, že jej Osobné údaje môžu prenášané do iného členského štátu Európskej únie (Česká republika) za účelom ich spracúvania treťou osobou (sprostredkovateľom).

4.11   Prevádzkovateľ a Sprostredkovateľ môže poskytnúť Osobné údaje obchodným partnerom a tretím osobám, prostredníctvom ktorých ich spracúva (tzv. príjemcovia a sprostredkovatelia).Príjemcami Osobných údajov sú okrem toho zamestnanci Prevádzkovateľa a Sprostredkovateľa. Osobné údaje je možné so súhlasom Dotknutej osoby poskytnúť aj tretím osobám, ktoré budú Osobné údaje spracúvať pre ich marketingové potreby. Osobné údaje nebudú zverejnené, sprístupnené alebo poskytnuté tretej osobe s výnimkou osôb podľa predchádzajúcich dvoch viet, osôb používaných na doručenie Vstupeniek (napr. poskytovatelia e-mailových služieb, ktoré používa Dotknutá osoba)  alebo osôb, ktoré poskytujú Prevádzkovateľovi právne, účtovné, ekonomické alebo audítorské služby.

 

4.12   Dotknutá osoba má práva dotknutej osoby podľa kapitoly III Všeobecného nariadenia o ochrane údajov a druhej hlavy Zákona o ochrane osobných údajov, najmä má (i) právo na informácie podľa článkov 13 a 14 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov a §19 až 21 Zákona o ochrane osobných údajov a oznámenia podľa článkov 15 až 22 a článku 34 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov a §22 až 28 a §41 Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa týkajú spracúvania, a to v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho a poskytnuté písomne alebo inými prostriedkami a v prípade potreby elektronickými prostriedkami, (ii) právo na prístup k svojim Osobným údajom, (iii) právo na opravu Osobných údajov, (iv) právo na vymazanie Osobných údajov (právo na zabudnutie), (v) právo na obmedzenie spracúvania Osobných údajov, (vi) právo na oznámenie, že Osobné údaje boli opravené, vymazané alebo ich spracúvanie bolo obmedzené, (vii) právo na prenosnosť Osobných údajov, ak sa ich spracúvanie vykonáva na základe súhlasu alebo zmluvy a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami, (viii) právo podávať námietky proti spracúvaniu Osobných údajov, (ix) právo, aby sa na Dotknutú osoby nevzťahovalo automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania, (x) právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním Osobných údajov a (xi) právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, www.dataprotection.gov.sk) a návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Rozsah, obmedzenia a spôsoby výkonu uvedených práv sú uvedené v kapitole III Všeobecného nariadenia o ochrane údajov a druhej hlave Zákona o ochrane osobných údajov. Práva dotknutej osobya základné zásady spracúvania osobných údajov sú uvedené na Webovom sídle 

 

4.13   Dotknutá osoba má právo namietaťspracúvanie osobných údajov, ak sú spracúvané z dôvodu verejného záujmu, oprávneného záujmu alebo na účely priameho marketingu. Namietanie spracúvania osobných údajov je možné vykonať písomne na adresu Prevádzkovateľa, alebo elektronickou poštou na adresu zodpovednaosoba@ticketportal.sk, ak je Prevádzkovateľom Ticketportal.

 

4.14   Dotknutá osoba je oprávnená odvolať súhlas na spracúvanie osobných údajov, ak sa spracúvanie osobných údajov deje len na základe jej súhlasu, písomne na adresu Prevádzkovateľa, alebo elektronickou poštou na adresu zodpovednaosoba@ticketportal.sk, ak je Prevádzkovateľom Ticketportal.

 

4.15   Kontrolu spracúvania osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na Hraničnej 4826/12, 820 07 Bratislava - Ružinov. Dotknutá osoba je oprávnená podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov tomuto úradu ako dozornému orgánu.

 

 

5       Záverečné ustanovenia

 

5.1      Tieto Podmienky, Darovacia zmluva a iné zmluvné vzťahy podľa týchto Podmienok a iných podmienok Ticketportalu sa spravujú slovenským právom a Obchodným zákonníkom. Toto ustanovenie predstavuje dohodu o voľbe práva podľa Nariadenia o rozhodnom práve a Zákona o medzinárodnom práve súkromnom, ktorá je uzavretá v momente uzavretia Darovacej zmluvy alebo inej zmluvy podľa týchto Podmienok a iných podmienok Ticketportalu.

 

5.2      Právomoc na riešenie sporov z týchto Podmienok, Darovacej zmluvy a iných zmluvných vzťahov podľa týchto Podmienok a iných podmienok Ticketportalu, patrí výlučne slovenskému súdu. Toto ustanovenie predstavuje dohodu o voľbe právomoci súdu podľa Nariadenia o právomoci v súdnych veciach a Zákona o medzinárodnom práve súkromnom, ktorá je uzavretá v momente uzavretia Darovacej zmluvy alebo inej zmluvy podľa týchto Podmienok a iných podmienok Ticketportalu. Miestne príslušný slovenský súd bude určený podľa príslušných ustanovení Civilného sporového poriadku.

 

5.3      Ticketportal je oprávnený kedykoľvek jednostranne zmeniť tieto Podmienky. O zmenách Podmienok bude Ticketportal informovať prostredníctvom Webového sídla uverejnením nového znenia Podmienok.

 

5.4      Tieto Podmienky sa stávajú účinnými 27. marca 2020.

 


Top