ZRUŠENÉ/CANCELED - LENNY KRAVITZ: HERE TO LOVE TOUR 2020 - 1.7.2020 20:00

8.7.2020 08:47

Predstavenie LENNY KRAVITZ: HERE TO LOVE TOUR 2020, ktoré sa malo konať dňa 1.7.2020 o 20:00 hod. na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, Bratislava, bolo vzhľadom k situácii s epidémiou koronavírusu ZRUŠENÉ!!

Klienti si môžu zvoliť postup vrátenia vstupenky podľa pokynov TU!

Oznam od organizátora:
Vážený zákazník,

s veľkou ľútosťou Vám oznamujeme, že Lenny Kravitz sa nakoniec rozhodol z dôvodu pandémie koronavírusu, zrušiť svoj koncert na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave, ktorý bol pôvodne naplánovaný na 1.7.2020.

Lenny Kravitz: „S ľútosťou sa obraciam na všetkých mojich priateľov v Európe, aby som vás informoval o tom, že vzhľadom na aktuálny dopad pandémie COVID-19 na celý svet, sa moje turné „Here To Love Tour“ plánované na rok 2020, ruší. Veľmi som sa tešil na to, že vám prídem zahrať, ale momentálne je najdôležitejšie, aby ste vy všetci, rovnako ako aj moja kapela a štáb, zostali v bezpečí a najmä zdraví.Dúfam, že sa so všetkými čoskoro vidíme v bezpečnom prostredí. Sme v tom spolu. Spojme sa, buďme láskaví a nechajme vládnuť lásku“.

Zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení zákona č. 374/2013 Z. z. (ďalej ako „Zákon o verejných kultúrnych podujatiach“), podľa ktorého sa bude pri refundácii vstupeniek postupovať, umožňuje:

a) predĺžiť platnosť vstupenky, pokiaľ sa podujatie uskutoční v náhradnom termíne do 31. decembra 2021,
b) ponúknuť poukážku v hodnote ceny vstupenky s možnosťou výberu iného podujatia usporiadateľa alebo inej osoby spolupracujúcej s usporiadateľom s platnosťou najmenej do 31. decembra 2021, alebo
c)  vrátiť cenu vstupenky do 13 mesiacov od neuskutočnenia podujatia, ak účastník podujatia odmietol predĺženie podľa písmena a), neprijal ponuku podľa písmena b) alebo si uplatnil u usporiadateľa nárok na vrátenie ceny vstupenky v lehote dohodnutej s usporiadateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako jeden mesiac od neuskutočnenia podujatia.

Ďakujeme za Vaše pochopenie.

--------------------------------------------------------------------------------------------
Promoter info:
Dear customer,

we are sorry to announce, that Lenny Kravitz has decided to cancel his concert at the Ondrej Nepela Arena in Bratislava, originally scheduled for 1st July 2020 due to the coronavirus pandemic.

Lenny Kravitz: "To all of my friends in Europe, I am regretfully reaching out to let you know that my “Here To Love” tour dates will not be rescheduled at this time due to the current impact of COVID-19 around the world. I was looking forward to coming to play for you, but at this moment, it is most important to make sure that you all, as well as my band and crew remain safe and healthy. I hope to be back to see you all soon in a safe environment. We are all one. Let’s band together and Let Love Rule.”

Act no. 96/1991 Coll. on public cultural events as amended by Act no. 374/2013 Coll. (hereinafter referred to as the “Act on Public Cultural Events”), which will be used to refund tickets, allows:

a) extend the validity of the ticket if the event takes place within an alternative date until 31st December 2021,
b) offer a voucher in the value of the ticket price with the possibility to choose another event of the promoter or another person cooperating with the promoter, valid until at least 31st December 2021, or
c) return the ticket price within 13 months after the cancelled event, if the event participant refused the extension under letter a), did not accept the offer under letter b) or claimed a refund from the promoter within a period agreed with the promoter, which may not be less than one one month after the cancelled event.

Thank you for your understanding.


Ďalšie informácie na:
TLAČOVÉ SPRÁVY
ZMENY A ZRUŠENIA

Ospravedlňujeme sa za vzniknutú situáciu. Za pochopenie ďakujeme.

Top