Zásady ochrany osobných údajov

1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1.1. Ticketportal SK, s.r.o,. ako prevádzkovateľ internetovej stránky www.ticketportal.sk a Systému Ticketportal, spracúva osobné údaje fyzických osôb - používateľov internetovej stránky/záujemcov o Podujatie a/alebo Majiteľov vstupenky (ďalej len „dotknuté osoby“) ako prevádzkovateľ v zmysle článku 4 ods. 7 Nariadenia GDPR.

1.2. Aby mohol záujemca o Podujatie využiť služby Ticketportal SK, s.r.o., t.j. realizovať rezerváciu a/alebo kúpu Vstupenky na Podujatie prostredníctvom Systému Ticketportal na internetovej stránke www.ticketportal.sk, vrátane s tým súvisiacich úkonov (doručenie Vstupeniek kuriérom ReMax a FedEx, vybavenie reklamácie, vrátenie vstupného a pod.), musí Ticketportal SK, s.r.o. oznámiť svoje osobné údaje, a to v rozsahu podľa zvolených/požadovaných služieb. Bez poskytnutia týchto osobných údajov nie je zo strany Ticketportal SK, s.r.o. možné služby Systému Ticketportal záujemcovi o Podujatie a/alebo Majiteľovi vstupenky poskytnúť (napr. bez poskytnutia e-mailovej adresy nie je možné uskutočniť rezerváciu Vstupenky, bez poskytnutia čísla účtu nie je možné zrealizovať vrátenie vstupného za zrušené Podujatie Majiteľovi vstupenky a pod.). Účelom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb je teda prevádzka Systému Ticketportal a využitie jeho služieb.

1.3. Za týmto účelom spracúva Ticketportal SK, s.r.o. osobné údaje dotknutých osôb v nasledovnom rozsahu: e-mailová adresa, meno a priezvisko, dodacia adresa / fakturačná adresa, telefónne číslo, informácie o objednávke (názov Podujatia, cena Vstupenky, číslo rezervácie, dátum úhrady, VS, druh Vstupenky, miesto v hľadisku), informácie o Benefitovej poukážke (v prípade, ak bola pri kúpe Vstupenky použitá), číslo účtu, príp. detail platby (v prípade, ak došlo k zrušeniu Podujatia a vráteniu vstupného prostredníctvom Ticketportal SK, s.r.o.), online identifikátory (cookies, FB pixel kódy, Google Adwords kódy).

1.4. Ticketportal SK, s.r.o. spracúva osobné údaje dotknutých osôb na základe svojho oprávneného záujmu v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Oprávneným záujmom Ticketportal SK, s.r.o. je zvýšenie využitia Systému Ticketportal, t.j. podpora sprostredkovaného predaja Vstupeniek na Podujatia používateľom internetovej stránky www.ticketportal.sk .

1.5. Oprávneným záujmom Ticketportal SK, s.r.o. je aj vykonávanie priameho marketingu. Na tento účel Ticketportal SK, s.r.o. spracúva e-mailovú adresu dotknutej osoby.

1.6. V prípade, ak Usporiadatelia Podujatí v súvislosti s predajom Vstupeniek na Podujatie poveria Ticketportal SK, s.r.o. ako sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov záujemcov o Podujatie, táto informácia (vrátane totožnosti Usporiadateľa ako prevádzkovateľa a rozsahu spracúvaných osobných údajov) bude uvedená v popise daného Podujatia.

1.7. V rámci využitia Systému Ticketportal majú záujemcovia o Podujatie možnosť využiť poistenie Vstupenky ako doplnkovú službu. Osobné údaje, ktoré sú spracúvané na účely využitia tejto služby, spracúva Ticketportal SK, s.r.o. ako sprostredkovateľ, a to na základe poverenia prevádzkovateľa ERV Evropská pojišťovna, a.s., Praha, Česká republika, IČ 492 40 196.

1.8. Spracúvané osobné údaje uchováva Ticketportal SK, s.r.o. po dobu trvania oprávneného záujmu, t.j. kým záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby neprevážia nad takýmito záujmami. Napríklad kým je dotknutá osoba aktívnym používateľom Systému Ticketportal (stránky www.ticketportal.sk). Zákonná povinnosť uchovávania údajov v lehote určenej osobitnými predpismi tým nie je dotknutá.

1.9. Pre zaistenie určitých činností a/alebo operácií, ktoré Ticketportal SK, s.r.o. nedokáže zabezpečiť prostredníctvom vlastných zamestnancov, využíva služby iných subjektov. Na tieto účely sú spracúvané osobné údaje sprístupnené pošte, prepravným spoločnostiam, marketingovým agentúram, servisným organizáciám a organizáciám poskytujúcim služby (správa systému), poskytovateľom platforiem ako Facebook, Google analytics.

1.10. Poučenie o právach dotknutej osoby: Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o účele spracúvania osobných údajov; kategórii spracúvaných osobných údajov; identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii; ak je to možné, o dobe uchovávania osobných údajov a ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia; práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov; práve podať sťažnosť dozornému orgánu; zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby; existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak: osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali; dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov; dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov; osobné údaje sa spracúvajú nezákonne. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak: dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov. Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané v rámci oprávneného záujmu prevádzkovateľa, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať. Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú pokiaľ sa to netýka osobných údajov nevyhnutných na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom.

1.11. Ticketportal SK, s.r.o. na zabezpečenie spracúvania osobných údajov dotknutých osôb správnym, zákonným a transparentným spôsobom ustanovila zodpovednú osobu, s ktorou sa môžete skontaktovať prostredníctvom e-mailovej správy na adrese zodpovednaosoba@ticketportal.sk alebo poštou na adrese Ticketportal SK, s.r.o., Zodpovedná osoba, Ticketportal SK, s.r.o., P.O.Box 5, 810 08 Bratislava.

1.12. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sú spracúvané neoprávnene, môže podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR.

1.13. Záujemca o Podujatie bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito VOP oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

1.14. Ak sa uzatvára zmluva prostredníctvom internetovej stránky www.ticketportal.sk dochádza k uzavretiu zmluvy prejavením súhlasu záujemcu o Podujatie tým, že potvrdí na to určené pole označené „Súhlasím s kúpou vstupenky za vyššie uvedených podmienok s povinnosťou platby“, ktorým odsúhlasuje všetky predtým zobrazené údaje, najmä miesto a čas Podujatia, cenu Vstupenky, spôsob platby a prevzatia Vstupenky, prípadne iné doplnkové služby. Nárok na Vstupenku však vzniká až zaplatením vstupného. Zmluva sa uzaviera v slovenskom jazyku.

Top