Olympijská kvalifikácia ide v režime OTP

 

Vyhláška!

§ 1 

(1)  Za plne očkovanú osobu sa na účely tejto vyhlášky považuje: 

a) osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, 

b) osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou,  

c) osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, alebo 

d) osoba do 12 rokov veku.  

 

(2)  Za osobu v režime očkovaná, testovaná, alebo prekonala ochorenie COVID-19 (ďalej len „osoba v režime OTP“) sa na účely tejto vyhlášky považuje: 

a) osoba plne očkovaná,

b) osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu, alebo 

c) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami. 

 

 (3)  Ak táto vyhláška stanovuje povinnosť preukázať sa potvrdením o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19, je uvedené potvrdenie možné nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ, ak je vydaný; v opačnom prípade je potrebné tieto skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa osoby.

 

 (4)  Organizátor hromadného podujatia je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do priestorov hromadného podujatia predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa odseku 1 alebo 2; do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť. 

 

Navrhujem v zmysle uvedenej vyhlášky aby sa turnaj konal v režime OTP nakoľko kapacita divákov na podujatí môže byť :

 

    • Bratislava  stupeň MONITORING - maximálne 75% kapacity priestoru na sedenie, pre hromadné podujatia organizované v stupni Monitoring COVID AUTOMAT-u, pokiaľ organizátor umožňuje vstup do priestorov hromadného podujatia výlučne osobám v režime OTP ( príloha 1 počet divákov na hromadnom podujatí, Bratislava je v stupni MONITORING)
      • Bratislava stupeň OSTRAŽITOSŤ - maximálne 25% kapacity priestorov hromadného podujatia, pre hromadné podujatia organizované v stupni Ostražitosť COVID AUTOMAT-u, pokiaľ organizátor umožňuje vstup do priestorov hromadného podujatia výlučne osobám v režime OTP  ( príloha 1 počet divákov na hromadnom podujatí, Bratislava je v stupni MONITORING) v tomto prípade musíme predávať lístky do každého druhého radu

        Ak na podujatí budú výlučne  účastníci ktorí sú všetci očkovaní:

    • kapacita divákov bez obmedzenia - hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia plne očkovaní, a ktoré budú v prípade počtu viac ako 1000 účastníkov ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania; v tomto prípade je kapacita hľadiska bez obmedzenia v počte divákov až do II.STUPŇA OHROZENIA

Pre výkon hromadných podujatí v interiéri aj exteriéri sa ustanovujú nasledovné opatrenia:

 

a) v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup, 

b) zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o skutočnosti, či organizátor umožňuje vstup na hromadné podujatie: 

    1. aj iným osobám ako osobám v režime OTP,

    2. výlučne osobám v režime OTP, alebo 

    3. výlučne plne očkovaným osobám.   

c) vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami, 

d) vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a  predmetov, 

e) hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, 

f) zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,

g) zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať v domácej izolácii, 

h) zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciami:

    1. ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,

     2. zákaz podávania rúk, 

i) pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami; to neplatí pre:

     1. osoby žijúce v spoločnej domácnosti,  

     2. partnerov,  

     3. osoby vykonávajúce športovú činnosť,  

     4. umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť,  

     5. osoby usadené v hľadisku podujatia, 

     6. osoby školiace voči osobám školeným, 

     7. iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať, 

     8.  ak sú všetky osoby zúčastňujúce sa na hromadnom podujatí plne očkované. 

j) zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov, 

k) organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí. 

Top