Nové informácie k podujatiu R - PÁRTY ! - Žilina - Scooter - 03.09.2022

17.3.2023 14:04

Nové informácie k podujatiu R - PÁRTY ! - Žilina - Scooter - 03.09.2022

Spoločnosť Ticketportal SK, s.r.o., so sídlom Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava, IČO: 35 850 698, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 28073/B (ďalej ako "Ticketportal SK") zabezpečovala v mene a na účet usporiadateľa ART EU s.r.o., so sídlom Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 51 630 249, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 36231/R (ďalej ako "Usporiadateľ") distribúciu a predaj vstupeniek na podujatia R - PÁRTY ! - Žilina - Scooter (ďalej ako "Podujatie" alebo "Podujatia"), ktoré sa malo pôvodne konať 03.09.2022 v MŠK Žilina

Spoločnosť Ticketportal SK ďalej pre Usporiadateľa v jeho mene a na jeho účet zabezpečovala prijímanie žiadostí od majiteľov vstupeniek o vrátenie vstupného na Podujatie, ich spracúvanie a vyplácanie vráteného vstupného majiteľom vstupeniek, ktorí o jeho vrátenie požiadali.
 
Spoločnosť Ticketportal SK touto cestou oznamuje majiteľom vstupeniek na Podujatia, že vyčerpala finančné prostriedky patriace Usporiadateľovi a s účinnosťou od 18.3.2023 od polnoci 00:00 hod. už pre Usporiadateľa nezabezpečuje prijímanie a spracúvanie žiadostí majiteľov vstupeniek o vrátenie vstupného na Podujatie, ani vyplácanie vráteného vstupného (vrátane vstupných, pri ktorých spoločnosť Ticketportal SK už pred týmto momentom prijala žiadosti o ich vrátenie v mene a na účet Usporiadateľa). Prijímanie a spracúvanie žiadostí majiteľov vstupeniek o vrátenie vstupného na Podujatie ako aj vyplácanie vráteného vstupného bude od vyššie uvedeného momentu zabezpečovať priamo Usporiadateľ. Kontaktné údaje, prostredníctvom ktorých je aj v tejto veci možné kontaktovať Usporiadateľa, sú nasledujúce:

Adresa: Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Tel. číslo: +421 905 296 899
E-mail: Lpegas@lpegas.eu

V prípade zmeny situácie a doplnenia finančných prostriedkov zo strany Usporiadateľa, potrebných na vrátenie vstupného na Podujatia, Vás o tejto skutočnosti budeme informovať prostredníctvom našej webovej stránky. Majiteľov vstupeniek, ktorí nám do vyššie uvedeného termínu zaslali žiadosti o vrátenie vstupeniek a vstupné im zo strany Usporiadateľa ešte nebolo vrátené, budeme kontaktovať elektronickou poštou alebo telefonicky. Ďalšie informácie sú uvedené na našej webovej stránke v sekciách Tlačové správy a Zmeny a zrušenia.

Vzniknutá situácia nás veľmi mrzí. Za pochopenie ďakujeme.

 

Top