Obchodné podmienky | TICKETPORTAL vstupenky na dosah - divadlo, hudba, koncert, festival, muzikál, šport
|
0
Váš nákupný košík je prázdny

Ak máte účet prihláste sa.

Hľadaj
Teraz
Tyzden
Mesiac
3 mesiace
Rok
>>  ÚVODNÁ STRÁNKA>>  >>  Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Pridané : 04.07.2012 13:25

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky upravujú právne vzťahy medzi majiteľom zakúpenej vstupenky na strane jednej a spoločnosťou Ticketportal SK, s.r.o., so sídlom Radlinského 27, 811 07 Bratislava, IČO 35 850 698, IČ DPH SK2020289172, zapísanou na obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. v odd. Sro, vložke č. 28073/B, na strane druhej.


1. DEFINÍCIE POJMOV, ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. TICKETPORTAL SK, S.R.O.
Ticketportal SK, s.r.o. je súčasťou medzinárodnej skupiny TICKETPORTAL, ktorá pôsobí okrem Slovenska aj v Českej republike, Maďarsku a Poľsku.
Ticketportal SK, s.r.o. na základe Zmluvy o spolupráci pri predaji vstupeniek, uzatvorenej s usporiadateľom podujatia, sprostredkúva - zabezpečuje distribúciu a predaj vstupeniek na podujatie, a to prostredníctvom vlastného predajného a rezervačného systému Ticketportal.
Hlavným cieľom informačného a rezervačného systému Ticketportal je uľahčiť všetkým záujemcom o podujatia získavanie informácií predovšetkým o rôznych kultúrnych, ako aj športových podujatiach, a následná realizácia predaja vstupeniek, resp. realizácia rezervácií vstupeniek na záujemcom vybrané podujatia.

1.2. PODUJATIE
Podujatie je verejné predstavenie, podujatie, koncert alebo spoločenská akcia kultúrneho alebo športového charakteru (napr. divadelné, dramatické, hudobné, audiovizuálne, filmové, športové predstavenie), konané na území SR, na ktoré sa prostredníctvom systému Ticketportal predávajú vstupenky a ktoré organizuje alebo usporadúva usporiadateľ.
Jednotlivé Podujatia predstavujú služby súvisiace s činnosťami v rámci voľného času, ktoré sa ich usporiadatelia zaväzujú poskytnúť v dohodnutom čase, resp. lehote.
Aktuálny zoznam Podujatí je uverejnený na predajných miestach spoločnosti Ticketportal SK, s.r.o. a na internetovej stránke www.ticketportal.sk.
Informácie o podujatiach konaných mimo územia SR, ktoré nie sú zverejnené v zozname podujatí na internetovej stránke www.ticketportal.sk, budú záujemcom na požiadanie poskytnuté na predajnom mieste Ticketportal SK, s.r.o.

1.3. USPORIADATEĽ
Usporiadateľ je subjekt, organizácia alebo zariadenie usporadúvajúce, prevádzkujúce alebo organizujúce Podujatia, resp. sprostredkovávajúce ich konanie (napr. divadlo, koncert, kino), a ktoré je so spoločnosťou Ticketportal SK, s.r.o. v zmluvnom vzťahu umožňujúcom spoločnosti Ticketportal SK, s.r.o. sprostredkovanie predaja vstupeniek na Podujatia a výkon s tým súvisiacich činností na základe Zmluvy o spolupráci pri predaji vstupeniek.

1.4. PREDAJNÉ MIESTO
Predajným miestom je centrála spoločnosti Ticketportal SK, s.r.o. ako aj všetky autorizované predajne spoločnosti Ticketportal SK, s.r.o. Aktuálny zoznam Predajných miest je uverejnený na internetovej stránke www.Ticketportal.sk
a) provízne predajné miesto – subjekt, organizácia alebo zariadenie prevádzkujúce priestory predajne, stánku alebo inej kancelárie a ktoré je so spoločnostou Ticketportal SK, s.r.o. v zmluvnom vzťahu o zriadení a prevádzkovaní rezervačného miesta a o zabezpečení predaja vstupenek.    -
b) vlastné predajné miesto – zriaďovateľom je spoločnosť Ticketportal SK, s.r.o. Ide o predajné miesta:
Ticketportal Aupark, Ticketportal Polus, Ticketportal Avion, Ticketportal Štadión Ondreja Nepelu, Ticketportal  Radlinského - centrála, Ticketportal Prešov, Ticketportal Žilina, Ticketportal Steel aréna.

1.5. VSTUPENKA
Vstupenka je cenina a potvrdenie umožňujúce jej majiteľovi za jednorazový poplatok (spravidla jednorazový) vstup na Podujatie, na ktoré bola zakúpená. Vstupenku nie je možné ponúkať na ďalší predaj, vrátiť do predaja, vymeniť alebo svojvoľne vytlačiť jej duplikát. Upravovanie falšovanie alebo kopírovanie Vstupeniek je trestné. Vstupenka je platná len s kontrolným ústrižkom, bez úprav a poškodenia, na jednorazový vstup na Podujatie, na ktoré bola zakúpená (s výnimkou Vstupenky na Podujatie trvajúce jeden a viac dní /tzv. permanentka/, ktorá umožňuje opakovaný vstup na Podujatie počas jeho trvania), a nie je možné ju použiť na vstup na iné Podujatie. Po opustení miesta konania Podujatia je Vstupenka neplatná, s výnimkou Vstupenky na Podujatie trvajúce jeden a viac dní. Aktuálne ceny Vstupeniek sú uverejnené na Predajných miestach spoločnosti Ticketportal SK, s.r.o. a na internetovej stránke www.ticketportal.sk. Vstupenka slúži pre Majiteľa vstupenky ako doklad, ak klient (Majiteľ vstupenky, záujemca) potrebuje iný doklad ako je Vstupenka, je potrebné Vstupenku zakúpiť na centrále spoločnosti Ticketportal SK, s.r.o.
Aktuálne informácie o podujatiach konaných mimo územia SR (v rámci krajín medzinárodnej skupiny TICKETPORTAL) sú uverejnené na internetovej stránke tej krajiny, v ktorej sa podujatie koná. Záujemcom o vstupenky na tieto podujatia budú informácie o možnosti a spôsobe zakúpenia týchto vstupeniek prostredníctvom predajnej siete Ticketportal SK, s.r.o., vrátane ich cien, poskytnuté na požiadanie.

1.6. POUKÁŽKA
Poukážka je poukaz na úhradu platby v hodnote špecifikovanej na poukážke.
Hodnotu poukážky je možné čerpať len nepeňažnou formou.
V prípade vyššej ceny vstupenky kupovanej na poukážku, klient doplatí rozdiel na predajnom mieste.
Z poukážky sa nevydáva. Poukážku je možné použiť len jednorázovo.
Poukážky je možné použiť len na zakúpenie podujatí s miestom konania v Slovenskej republike.

1.7. MAJITEĽ VSTUPENKY
Majiteľ vstupenky je osoba, ktorá si zakúpila Vstupenku na Predajnom mieste, resp. priamo v systéme Ticketportal prostredníctvom internetovej stránky www.ticketportal.sk. Majiteľ vstupenky nesmie Vstupenku ďalej ponúkať na predaj. Odporúčame, aby Majiteľ vstupenky mal aj registráciu na www.ticketportal.sk. Majiteľ vstupenky dáva bez akýchkoľvek nárokov Usporiadateľom a tretím osobám súhlas na zhotovenie a zverejnenie akejkoľvek formy záznamu (podobizne, obrazovej snímky, obrazového a zvukového záznamu), zhotoveného primeraným spôsobom na Podujatí alebo v súvislosti s ním na umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo.


2. DRUHY VSTUPENIEK

2.1. Klasická papierová vstupenka s ochrannými prvkami
Klasická vstupenka, vystavená Predajným miestom po úhrade ceny Vstupenky v plnej výške, musí obsahovať:

 1. názov Podujatia, dátum Podujatia, čas začiatku Podujatia, miesto konania Podujatia, cenu Vstupenky a označenie zakúpeného miesta na Podujatí, číslo predaja
 2. v ľavej časti dátum a čas predaja Vstupenky, označenie Predajného miesta, kde bola Vstupenka zakúpená, jedinečný identifikačný kód zakúpeného miesta, hologram a číselný rad hárku Vstupenky
 3. v pravej časti úplný, jedinečný čiarový kód a súhrn údajov, ktoré sa nachádzajú na Vstupenke
 4. označenie a daňové údaje Usporiadateľa Podujatia

2.2. Karta GoTICKET
Elektronická bezkontaktová čipová karta, ktorá jej Majiteľovi umožní vstup na Podujatie na základe internetovej rezervácie a úhrady ceny Vstupenky v plnej výške (viac na www.goticket.sk).

2.3. MOBILticket
Nová metóda distribúcie Vstupeniek prostredníctvom textových a obrazových správ (SMS/MMS) doručených priamo na mobilný telefón Majiteľa vstupenky na základe internetovej rezervácie a úhrady ceny Vstupenky v plnej výške (viac na www.mobilticket.sk).
Doručená správa obsahuje jedinečný čiarový kód, ktorá jej Majiteľovi umožní vstup na Podujatie, a text opisujúci Podujatie.

2.4. HOMEticket
Nová metóda distribúcie Vstupeniek, a to vlastnou tlačou Vstupenky na kancelársky hárok A4 výlučne prostredníctvom laserovej tlačiarne (iná forma tlače nebude akceptovaná !) na základe internetovej rezervácie a úhrady ceny Vstupenky v plnej výške (viac na www.hometicket.sk).
Vlastná vytlačená Vstupenka musí obsahovať:

 1. názov Podujatia, dátum Podujatia, čas začiatku Podujatia, miesto konania Podujatia, cenu Vstupenky a označenie zakúpeného miesta na Podujatí
 2. číslo predaja
 3. v pravej časti úplný, jedinečný čiarový kód
 4. označenie a daňové údaje Usporiadateľa podujatia

2.5. V prípade požiadavky vydá Predajné miesto, ktoré predáva Majiteľovi GoTICKET Vstupenky alebo MOBILticket Vstupenky pri kúpe písomné potvrdenie obsahujúce názov Podujatia, dátum Podujatia, čas začiatku Podujatia, miesto konania Podujatia a cenu zakúpenej Vstupenky.

 2.6. V osobitných prípadoch, ako napr. pri verejných športových podujatiach, rizikových podujatiach, na základe rozhodnutia Usporiadateľa alebo športového zväzu budú Vstupenky na dané Podujatie vystavené na konkrétne meno a priezvisko diváka, t.j. osoby, ktorá sa Podujatia zúčastní. Za správnosť poskytnutých údajov zodpovedá záujemca/Majiteľ vstupenky.
 


3. DRUHY POUKÁŽOK

3.1.Ticketportal poukážka
Poukážka vydaná spoločnosťou Ticketportal SK, s.r.o. v nominálnej hodnote 5, 10, 15, 20 alebo 50.-Eur. Ticketportal poukážku je možné uplatniť len osobne na vybraných predajných miestach siete Ticketportal  SK, s.r.o. označených logom Poukážka v časti Predajné miesta. Ticketportal poukážka je vytlačená na ceninovom tlačive s hologramom spoločnosti alebo ako Hometicket. Ticketportal poukážku je možné zakúpiť osobne na vybraných predajných miestach alebo cez webstránku www.ticketportal.sk.

Platná Ticketportal poukážka musí obsahovať:
1. nápis Poukážka Ticketportal, nominálnu hodnotu, platnosť Poukážky, pokyny uplatnenia.
2. v ľavej časti dátum a čas predaja Poukážky, označenie predajcu Poukážky, hologram, číselný rad hárku, číslo predaja
3. v pravej časti úplný, jedinečný čiarový kód a súhrn údajov, ktoré sa nachádzajú na Poukážke

3.2.Benefitová poukážka
Poukážka vydaná spoločnosťou Benefit Management s.r.o., Lublanská 40, 120 00 Praha 2 v rôznych nominálnych hodnotách od 0,01Eur. Poukážku je možné uplatniť osobne na vybraných predajných miestach siete Ticketportal SK, s.r.o. označených logom Poukážka v časti Predajné miesta alebo majiteľ Benefitovej poukážky môže požiadať poskytovateľa benefitu (Ticketportal SK, s.r.o.) o zaslanie vstupeniek poštou uhradených uvedeným typom Poukážky na adresu, ktorú uvedie v Benefitovej poukážke. Hodnota Benefitovej poukážky s požiadavkou na doručenie poštou musí byť navýšená o sumu poštovného.

Platná Benefitová poukážka musí obsahovať:
1. vydavateľa poukážky, poskytovateľa benefitu, príjemcu benefitu,
2. dátum vydania poukážky, číslo poukážky, logo spoločnosti Benefit plus
3. hodnotu Poukážky, rezervačné číslo (nie je potrebné pri objednávke Ticketportal poukážky), názov Podujatia, v prípade zaslania poštou adresu, poštovné, miesto na podpis zástupcu poskytovateľa, miesto na podpis zamestnanca  a miesto na dátum vyzdvihnutia.


4. ZMLUVNÝ VZŤAH

4.1. Ticketportal SK, s.r.o. na základe Zmluvy o spolupráci pri predaji vstupeniek uzatvorenej s Usporiadateľom zabezpečuje ako sprostredkovateľ predaj Vstupeniek na Podujatia v prospech Usporiadateľa a zároveň v mene Usporiadateľa prijíma od záujemcov finančné prostriedky zodpovedajúce kúpnej cene Vstupeniek. Uhradením ceny Vstupenky, t.j. zakúpením Vstupenky na Predajnom mieste alebo prostredníctvom internetovej stránky www.ticketportal.sk vstupuje Majiteľ vstupenky do právneho vzťahu priamo s konkrétnym Usporiadateľom vybraného Podujatia. Informácie o Podujatiach sú uverejnené na Predajných miestach a na internetovej stránke www.ticketportal.sk. Informácie o Usporiadateľoch sú uverejnené na Predajných miestach a na internetovej stránke www.ticketportal.sk, ak Usporiadatelia súhlasili s ich uverejnením. Obchodné meno Usporiadateľa bude poskytnuté na predajných miestach kedykoľvek na požiadanie. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do uskutočnenia Podujatia.

4.2. Ticketportal SK, s.r.o. neručí za zmenu Podujatia. Ticketportal SK, s.r.o. nie je povinný prevádzať kontroly na jednotlivých Podujatiach, neručí a nepreberá žiadnu zodpovednosť za Podujatia, zmeny počas predaja Vstupeniek a prípadné zmeny v organizácii Podujatí. Právny vzťah medzi Usporiadateľom Podujatia a Majiteľom vstupenky upravujú platné obchodné podmienky daného Podujatia, pokyny Usporiadateľa, usporiadateľskej služby a prevádzkový poriadok Podujatia.

4.3. Ticketportal SK, s.r.o. nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií o Podujatiach zverejnených na www.ticketportal.sk, poskytnutých zo strany Usporiadateľov Podujatí. Pokiaľ má Ticketportal SK, s.r.o. informácie od Usporiadateľov o zrušení alebo zmene Podujatia, oznámi ich Majiteľovi vstupenky prostredníctvom webového portálu www.ticketportal.sk


5. PRÁVA A POVINNOSTI MAJITEĽA VSTUPENKY

5.1. Majiteľ vstupenky je oprávnený použiť Vstupenku na jednorazový vstup na Podujatie, na ktoré bola zakúpená (s výnimkou tzv. permanentky, t.j. Vstupenky na Podujatie trvajúce jeden a viac dní – napr. hudobné festivaly a pod.). Po opustení priestoru, v ktorom sa Podujatie uskutočňuje, stráca Vstupenka (s výnimkou permanentky) platnosť.

5.2. Majiteľ vstupenky je oprávnený využívať služby ponúkané na Podujatiach. Majiteľ vstupenky je povinný na vyzvanie Usporiadateľa, resp. ním poverených osôb, predložiť platný preukaz totožnosti. Majiteľ vstupenky sa kúpou a využitím Vstupenky stáva zmluvným partnerom Usporiadateľa daného Podujatia.

5.3. Majiteľ vstupenky je povinný skontrolovať si Vstupenku a údaje na nej ihneď po úhrade ceny Vstupenky a jej obdržaní na Predajnom mieste (v prípade klasickej vstupenky), resp. po obdržaní sms/mms správy alebo vytlačení Vstupenky vlastnou tlačou (v prípade MOBILticket alebo HOMEticket) a prípadné vady bezodkladne reklamovať podľa bodu 10 týchto Všeobecných obchodných podmienok.

5.4. Majiteľ vstupenky je povinný si Vstupenku (klasickú vstupenku) starostlivo uschovať ako daňový doklad. Za nedbalé používanie sa považuje okolnosť, kedy sa Vstupenky bez veľkého úsilia a nedovoleným spôsobom môže zmocniť tretia osoba.

5.5. Majiteľ vstupenky je oprávnený použiť Vstupenku len k účelom, ku ktorým je určená. Akékoľvek iné použitie vstupenky je zakázané. O použití karty GoTICKET a MOBILticket viac na internetovej stránke www.ticketportal.sk alebo na www.goticket.sk a www.mobilticket.sk.

5.6. Ticketportal SK, s.r.o. odporúča Majiteľom vstupeniek informovať sa o prípadných zmenách súvisiacich s Podujatím, na ktoré bola Vstupenka zakúpená, vrátane prípadného zrušenia Podujatia, a to na Predajných miestach alebo na internetovej stránke www.ticketportal.sk (časť „Zmeny a zrušenia“).

5.7. Predložením vstupenky pri vstupe na Podujatie vyjadruje Majiteľ vstupenky súhlas s  pokynmi Usporiadateľa v mieste konania Podujatia a podmienkami, ktoré sa k nim viažu.


6. ROZSAH SLUŽIEB, ZMENA ROZSAHU SLUŽIEB

6.1. Služby ponúkané na Podujatiach nie sú službami spoločnosti Ticketportal SK, s.r.o. Pre jednotlivé Podujatia platia VŠEOBECNÉ POKYNY USPORIADATEĽA daného Podujatia.

6.2. K obmedzeniu ponuky služieb a ich využitia môže dôjsť vplyvom nepriaznivej poveternostnej situácie, v dôsledku okolností súvisiacich s ročným obdobím, zdravotným stavom účinkujúcich a pod. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Podujatia. V prípade, že sa objavia závažné dôvody, ktoré súvisia s obmedzením ponúkaného Podujatia, je Usporiadateľ povinný prostredníctvom internetovej stránky www.ticketportal.sk, časť „Zmeny a zrušenia“ informovať Majiteľov vstupeniek a záujemcov o vstupenky o zmene, zrušení, náhradnom termíne Podujatia, prípadne o mieste a čase vracania vstupného. Majiteľ vstupenky nemá právo na žiadnu náhradu alebo zníženie ceny Vstupenky, ak sa Podujatia zúčastnil alebo ak využil navrhovaný nový termín Podujatia, a rovnako nemá nárok na náhradu iných výdavkov (doprava do miesta Podujatia, ubytovanie, strava, dodanie vstupenky a pod.).

6.3. Pri ZMENE v Podujatí – znížení rozsahu poskytovaných služieb, ak Usporiadateľ neurčí inak, sa finančné prostriedky predstavujúce časť ceny Vstupenky alebo cenu Vstupenky, a to v rozsahu určenom Usporiadateľom, vracajú do 3 pracovných dní po uskutočnení Podujatia. Miesto, čas a spôsob vrátenia časti vstupného určí Usporiadateľ a oznámi Majiteľom vstupeniek prostredníctvom internetovej stránky www.ticketportal.sk, časť „Zmeny a zrušenia“.

6.4. Pri ZRUŠENÍ Podujatia sa finančné prostriedky predstavujúce cenu Vstupenky vracajú bez zbytočného odkladu po zverejnení oznámenia o zrušení Podujatia Usporiadateľom. Nárok na vrátenie vstupného sú Majitelia vstupeniek oprávnení uplatniť si najneskôr v lehote do 3 rokov od plánovaného uskutočnenia Podujatia. Miesto, čas a spôsob vrátenia vstupného určí Usporiadateľ a oznámi Majiteľom vstupeniek prostredníctvom internetovej stránky www.ticketportal.sk, časť „Zmeny a zrušenia“.


7. REZERVÁCIA VSTUPENIEK

Záujemca si môže zarezervovať Vstupenku prostredníctvom internetovej stránky www.ticketportal.sk.

7.1. Registrácia, Prihlásenie,  Rezervácia vstupeniek

7.2. Rezervácia, pokiaľ Usporiadateľ neurčí inak, je platná 3 dni od jej uskutočnenia. Opakované prerezervovanie miest je považované za úmyselné blokovanie miest a tým nepriame poškodzovanie Usporiadateľa a Ticketportalu SK, s.r.o.. Tieto rezervácie môžu byť po predošlom upozornení zrušené a používateľ, ktorý tieto rezervácie vytvára, môže mať zablokovaný prístup na www.ticketportal.sk.

7.3.  Zrušenie rezervácie 
V prípade problémov treba napísať na help@ticketportal.sk a bez akýchkoľvek poplatkov Vám bude rezervácia zrušená.

Rezervovanie vstupeniek je možné realizovať výlučne osobne (manuálne), prostredníctvom vlastnej registrácie. Použitie akýchkoľvek automatizovaných systémov, resp. funkcií na vykonanie rezervácií vstupeniek, resp. na označovanie miest je zakázané. Takéto automatické rezervácie budú bez upozornenia zrušené a používateľom, prostredníctvom registrácií ktorých boli tieto automatické rezervácie vytvorené, bude zablokovaný prístup na www.ticketportal.sk

7.4. V prípade zakúpenia Vstupenky vrátane GOticket, MOBILticket, a/alebo HOMEticket nie je možné od zmluvy s Usporiadateľom odstúpiť a žiadať vrátenie vstupného, a to bez ohľadu na to, či došlo k zakúpeniu Vstupenky priamo na Predajnom mieste alebo prostredníctvom internetovej stránky www.ticketportal.sk prípadne iných stránok využívajúcich predajný systém Ticketportal, nakoľko v zmysle ust. § 7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote, pričom zmluva na kúpu Vstupenky na Podujatie predstavuje zmluvu, na základe ktorej sa predávajúci, t.j. Usporiadateľ, zaväzuje poskytnúť Majiteľovi vstupenky službu na voľný čas, t.j. Podujatie, v dohodnutom čase, resp. lehote konania Podujatia.
Spoločnosť Ticketportal SK, s.r.o. nebude akceptovať vrátenie už zaplatenej a prevzatej Vstupenky na Podujatie, ktoré sa bude konať. Rovnako nie je možné žiadať vrátenie vstupného Majiteľom Vstupenky za nevyužitú Vstupenku.

7.5. V prípade zakúpenia Vstupenky priamo na Predajnom mieste nie je možné od zmluvy s Usporiadateľom odstúpiť a žiadať vrátenie vstupného. Spoločnosť Ticketportal SK, s.r.o. nebude akceptovať vrátenie už zaplatenej a prevzatej Vstupenky na Podujatie, ktoré sa bude konať. Rovnako nie je možné žiadať vrátenie vstupného Majiteľom vstupenky za nevyužitú Vstupenku.

7.6. V prípade zrušenia Podujatia budete informovaný prostredníctvom internetovej stránky www.ticketportal.sk, časť „Zmeny a zrušenia“,kde bude podrobne opísaný postup vrátenia vstupného ako aj miest a kontaktov, prostredníctvom ktorých bude vrátenie vstupného prebiehať.


8. PLATBA ZA VSTUPENKY
Záujemca si môže zaplatiť Vstupenku prostredníctvom internetovej stránky www.ticketportal.sk, prípadne na predajnom mieste.

8.1. Registrácia, PrihláseniePlatba za vstupenky

8.2. Cenu rezervovaných, resp. vybraných Vstupeniek je možné uhradiť nasledovnými spôsobmi:

8.2.1. Platobnou kartou prostredníctvom siete internet systémom CardPay (platba cez virtuálny POS terminál Tatra banky). Môžete zaplatiť kartami VISA a EUROCARD/MASTERCARD. Použiť môžete uvedené karty vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou.

8.2.2. Internetbankingom prostredníctvom banky, v ktorej máte vedený účet a jej logo sa nachádza na internetovej stránke, na ktorej dokončujete rezerváciu Vstupenky.

8.2.3. V hotovosti na vybraných Predajných miestach. Pre tento spôsob platby a následnú možnosť prevzatia Vstupenky je nevyhnutné si uschovať rezervačné číslo, ako aj zadať všetky požadované údaje do registračného formulára, nakoľko oznámenie predmetných údajov bude od vás žiadať pracovník Predajného miesta, ktorý vám bude Vstupenky vydávať.

8.2.4. Na predpis platby/faktúru, pričom pre tento prípad, ak je predpis/faktúra uhradená prevodom z účtu, je možné Vstupenky rezervovať najneskôr v lehote do 20 dní pred konaním Podujatia. Bližšie informácie na objednavky@ticketportal.sk.

8.2.5. Poukážkou Ticketportál a Benefitovou poukážkou na vybraných Predajných miestach. Aktuálny zoznam Predajných miest je uverejnený na www.ticketportal.sk.
8.3. V prípadoch platby podľa bodu 8.2.1. a 8.2.2. budú finančné prostriedky predstavujúce cenu rezervovaných Vstupeniek stiahnuté z vášho účtu ihneď po potvrdení úhrady.


9. DODACIE PODMIENKY

9.1. Pri rezervácií osobne na ktoromkoľvek Predajnom mieste, a to na základe rezervačného čísla.

9.2. Pri úhrade platobnou kartou / internetbankingom označte, o akú formu prevzatia Vstupenky máte záujem (osobne na Predajnom mieste, poštou, poštou do zahraničia, kuriérom, MOBILticket, HOMEticket, Goticket).

9.2.1. osobne na ktoromkoľvek Predajnom mieste, a to na základe variabilného symbolu a overovacieho kódu, bez akéhokoľvek poplatku (klasická vstupenka) na vlastných Predajných miestach spoločnosti Ticketportal Sk, s.r.o., alebo s voliteľným poplatkom na autorizovaných Predajných miestach. Aktuálny zoznam Predajných miest, vrátane informácie o spoplatnení, je uverejnený na www.ticketportal.sk.

9.2.2. poštou / poštou do zahraničia, pričom poplatok za doručenie budú účtovaný v plnej výške Majiteľovi vstupenky (klasická vstupenka). Cena poplatku za doručenie je uvedená aktuálne pri Platbe kartou.

9.2.3. zaslaním SMS alebo MMS správy bez akéhokoľvek poplatku alebo s poplatkom, ktorý bude účtovaný v plnej výške Majiteľovi vstupenky (MOBILticket) Cena za doručenie je uvedená aktuálne pri Platbe kartou. Viac na www.mobilticket.sk.

9.2.4. vytlačením na kancelársky hárok A4 prostredníctvom laserovej tlačiarne (iná forma tlače nebude akceptovaná !) bez akéhokoľvek poplatku (HOMEticket). Viac na www.hometicket.sk.

9.2.5. načítaním na elektronickú čipovú kartu bez akéhokoľvek poplatku (GOticket). Viac na www.goticket.sk.

9.3. Spoločnosť Ticketportal SK, s.r.o. sa zaväzuje:

9.3.1. v prípade klasických vstupeniek umožniť Majiteľovi vstupenky vyzdvihnúť si rezervované Vstupenky na Predajných miestach, o čom je Majiteľ vstupenky informovaný prostredníctvom e-mailu. Aktuálny zoznam Predajných miest je na www.ticketportal.sk.

9.3.2. bezodkladne informovať Majiteľov vstupeniek prostredníctvom internetovej stránky www.ticketportal.sk o všetkých zmenách, ktoré sa pri jednotlivých Podujatiach vyskytli, o ktorých je Ticketportal SK, s.r.o. zo strany jednotlivých Usporiadateľov informovaný.

9.4. Majiteľ Vstupenky sa zaväzuje:

9.4.1. prevziať rezervované Vstupenky v stanovenom čase pred konaním Podujatia (klasické vstupenky)

9.4.2. zaplatiť za rezervované Vstupenky dojednanú cenu v plnej výške

9.4.3. prevziať Vstupenky uhradené prostredníctvom internetu min. 24 hod. pred začiatkom konania Podujatia.

9.4.4. uviesť všetky spoločnosťou Ticketportal SK, s.r.o. a Usporiadateľom požadované údaje úplne a pravdivo

9.5. Spoločnosť Ticketportal SK, s.r.o. nenesie zodpovednosť:

9.5.1. za oneskorené dodanie objednaných Vstupeniek zavinené poštou, resp. expresnou zásielkovou službou

9.5.2. za oneskorené dodanie objednaných Vstupeniek zavinené Majiteľom vstupenky, ktorý nerešpektuje dodacie podmienky pošty

9.5.3. za oneskorené prevzatie Vstupeniek Majiteľom vstupenky na Predajných miestach a tým oneskorený príchod na Podujatie

9.5.4. za nedodanie Vstupeniek zavinené neúplným alebo nesprávnym zadaním poštovej adresy Majiteľom vstupenky

9.5.5. za nevyužitie Vstupenky na Podujatie

9.5.6. za neskontrolovanie Vstupeniek pri prevzatí na Predajnom mieste Majiteľom vstupenky

9.5.7. za poškodenie a stratu zásielky zavinené poštou, resp. expresnou zásielkovou službou

9.5.8. za zmenu alebo zrušenie Podujatia zo strany Usporiadateľa, pričom v tomto prípade bude na internetovej stránke www.ticketportal.sk, časť „Zmeny a zrušenia“, uvedený spôsob vrátenia zaplateného vstupného zo strany Usporiadateľa


10. STRATA, KRÁDEŽ, POŠKODENIE VSTUPENKY

10.1. Pri strate alebo krádeži Vstupenky je Majiteľ vstupenky povinný čo najrýchlejšie túto udalosť ohlásiť spoločnosti Ticketportal SK, s.r.o. V prípade, ak túto udalosť ohlásil na polícii, je povinný spoločnosti Ticketportal SK, s.r.o. predložiť aj policajný záznam. V prípade, ak je možné potvrdiť vlastníka danej Vstupenky (t.j. ak si Majiteľ vstupenky urobil rezerváciu a/alebo zaplatil Vstupenky prostredníctvom svojej registrácie cez internet na www.ticketportal.sk ), spoločnosť Ticketportal SK, s.r.o. po konzultácii s Usporiadateľom a jeho výslovnom schválení, vystaví Majiteľovi vstupenky, po vyplnení čestného prehlásenia, za manipulačný poplatok vo výške 5,- EUR novú, náhradnú Vstupenku, príp. potvrdenie, ktoré bude oprávňovať Majiteľa vstupenky k vstupu na Podujatie, na ktoré bola stratená/ukradnutá Vstupenka zakúpená.

10.2. Pri poškodení Vstupenky je Majiteľ vstupenky povinný čo najrýchlejšie túto udalosť ohlásiť spoločnosti Ticketportal SK, s.r.o. a zároveň predložiť poškodenú Vstupenku (príp. všetky jej časti) a čestné prehlásenie opisujúce spôsob poškodenia. Spoločnosť Ticketportal SK, s.r.o. po konzultácii s Usporiadateľom a jeho výslovnom schválení, vystaví Majiteľovi vstupenky za manipulačný poplatok vo výške 5,- EUR novú, náhradnú Vstupenku, ktorá bude oprávňovať Majiteľa vstupenky k vstupu na Podujatie, na ktoré bola poškodená Vstupenka zakúpená.

11. REKLAMAČNÝ PORIADOK
    

11.1. V prípade, ak zakúpená Vstupenka obsahuje vady (t.j. nie sú na nej uvedené údaje podľa bodu 2. týchto Všeobecných obchodných podmienok, resp. obsahuje chybné údaje, je vystavená na iné ako Majiteľom vstupenky rezervované Podujatie a pod.), je Majiteľ vstupenky povinný bez zbytočného odkladu po jej obdržaní tieto vady u spoločnosti Ticketportal SK, s.r.o. reklamovať, a to osobne na Predajnom mieste, na ktorom bola Vstupenka zakúpená (klasická vstupenka), alebo v prípade doručenia Vstupenky poštou (klasická vstupenka), v prípade MOBILticket a/alebo HOMEticket zaslaním e-mailovej správy na adresu reklamacie@ticketportal.sk (žiadosti zaslané na inú e-mailovú adresu nebudú považované za reklamácie !) alebo písomnej reklamácie formou poštovej zásielky na adresu Ticketportal SK, s.r.o., Radlinského 27, 811 07  Bratislava. V prípade reklamácie vád klasickej vstupenky je nutné túto Vstupenku (originál) predložiť spoločnosti Ticketportal SK, s.r.o. (osobne alebo poštovou zásielkou spolu s reklamáciou). Dodatočne zistené vady nebudú akceptované.

11.2. V prípade reklamácie vád Vstupenky na Predajnom mieste bude reklamácia vybavená bezodkladne pracovníkom Predajného miesta a Majiteľovi vstupenky bude ponúknuté náhradné riešenie (napr. vystavená nová Vstupenka).

11.3. V prípade reklamácie vád Vstupenky prostredníctvom e-mailu alebo pošty spoločnosť Ticketportal SK, s.r.o. v lehote do 3 pracovných dní od obdržania reklamácie (vrátane originálu Vstupenky, ak sa jedná o klasickú vstupenku) zašle Majiteľovi vstupenky rovnakou formou (e-mailom alebo prostredníctvom poštovej zásielky) vyjadrenie k reklamácii a v závislosti od termínu Podujatia navrhne Majiteľovi vstupenky spôsob odstránenia vád Vstupenky (zašle novú Vstupenku /klasickú vstupenku, SMS alebo MMS správu/, umožní Majiteľovi vstupenky vytlačiť si novú Vstupenku /HOMEticket/, zašle zoznam Predajných miest, kde bude možné osobne si prevziať novú Vstupenku a pod.). Reklamácia vád nebude uznaná po uskutočnení Podujatia, prípadne po jeho zrušení.

11.4. Stratu, krádež alebo poškodenie Vstupenky je povinný Majiteľ vstupenky oznámiť spoločnosti Ticketportal SK, s.r.o. zaslaním e-mailovej správy na adresu help@ticketportal.sk alebo písomného oznámenia formou poštovej zásielky na adresu Ticketportal SK, s.r.o., Radlinského 27, 811 07  Bratislava.

11.5. V prípade zmeny alebo zrušenia Podujatia je Majiteľ vstupenky povinný informovať sa o spôsobe, mieste a čase vrátenia vstupného na internetovej stránke www.tickeportal.sk, v časti „Zmeny a zrušenia“. V prípade, ak podľa oznamu bude vstupné vrátené prostredníctvom spoločnosti Ticketportal SK, s.r.o., Majiteľ vstupenky zašle žiadosť o vrátenie vstupného formou e-mailovej správy na adresu reklamacie@ticketportal.sk (žiadosti zaslané na inú e-mailovú adresu nebudú považované za reklamácie !) alebo poštovej zásielky na adresu Ticketportal SK, s.r.o., Radlinského 27, 811 07  Bratislava. K žiadosti o vrátenie peňazí, ak bola úhrada cez internet, je potrebné doložiť relevantný doklad o tejto úhrade na účet spoločnosti Ticketportal SK, s.r.o. (detail platby), Vstupenky a číslo účtu, na ktoré žiadate peniaze za zrušené/zmenené Podujatie uhradiť. Ak si klient zvolil druh vstupenky HOMEtickt, GOticket, MOBILTicket, doloží čestné prehlásenie, že Vstupenku nepoužil na vystavenie duplikátu alebo nezneužil iným spôsobom a bude si cenu za Vstupenku nárokovať len 1krát. V prípade, že peniaze príde vyzdvihnúť iná osoba ako Majiteľ vstupenky, je potrebné spoločnosti Ticketportal SK, s.r.o. predložiť písomné splnomocnenie na prevzatie hotovosti, od Majiteľa vstupenky. V prípade, ak podľa oznamu bude vstupné vrátené priamo Usporiadateľom, zašle Majiteľ vstupenky žiadosť o vrátenie vstupného priamo na adresu Usporiadateľa uvedenú v oznámení. V prípade úhrady ceny Vstupenky formou Benefitovej poukážky bude Majiteľovi vstupenky vrátený kredit vo výške použitej na úhradu ceny Vstupenky po zaslaní žiadosti o vrátenie spolu so Vstupenkou na adresu Radlinského 27, 811 07 Bratislava príp. osobnom doručení na uvedenú adresu. V prípade úhrady ceny Vstupenky Poukážkou bude Majiteľovi vstupenky vrátená poukážka v tej istej nominálnej hodnote, ako bola použitá na zakúpenie Vstupenky. Vrátená poukážka nesmie byť vo vyššej nominálnej hodnote, ako bola výška predaja.

11.6. Ticketportal SK, s.r.o. nezodpovedá za Usporiadateľa ani za Podujatie, zmluvný vzťah je uzatvorený medzi Usporiadateľom a držiteľom Vstupenky, ktorý je povinný dodržiavať Prevádzkový poriadok, pokyny Usporiadateľa a usporiadateľskej služby. V prípade zrušenia/zmeny Podujatia nemá Majiteľ vstupenky nárok na vrátenie ceny za služby vykonané spoločnosťou Ticketportal SK, s.r.o. spojené s dodaním vstupenky, ako je poštovné, cena SMS/MMS správy.
Náhrada iných výdavkov (doprava do miesta Podujatia, ubytovanie, strava, dodanie vstupenky a pod.) sa neposkytuje.

11.7. Pri strate alebo krádeži Vstupenky je Majiteľ vstupenky povinný riadiť sa bodom 10.1. týchto Všeobecných obchodných podmienok.

12. OCHRANA DÁT, OSOBNÝCH ÚDAJOV
    

12.1. Spoločnosť Ticketportal SK, s.r.o., ako zmluvný partner jednotlivých Usporiadateľov Podujatí, v súvislosti s distribúciou Vstupeniek na Usporiadateľmi určené Podujatia priamo alebo prostredníctvom poverených osôb (predajných miest, ktorých zoznam sa nachádza na www.ticketportal.sk) v súlade s ust. § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov získava a spracúva osobné údaje Majiteľov vstupeniek predovšetkým v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónny/mailový kontakt, príp. titul, dátum narodenia, číslo OP, a to na účely správy záväzkovo-právnych vzťahov Majiteľov vstupeniek a jednotlivých Usporiadateľov Podujatí v súvislosti s kúpou Vstupeniek na tie-ktoré konkrétne Podujatia a zdokumentovania činnosti jednotlivých Usporiadateľov Podujatí, ako aj na reklamné a marketingové účely (vykonávanie marketingu alebo marketingového prieskumu) spoločnosti Ticketportal SK, s.r.o. a jednotlivých Usporiadateľov Podujatí. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Spoločnosťou Ticketportal SK, s.r.o. získané osobné údaje budú sprístupnené na vyššie uvedený účel Usporiadateľovi toho-ktorého konkrétneho Podujatia, v súvislosti s ktorým boli získané.

12.2. Zakúpením vstupenky udeľuje Majiteľ vstupenky v zmysle ust. § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov spoločnosti Ticketportal SK, s.r.o. a príslušnému Usporiadateľovi súhlas na spracovanie jeho osobných údajov na vyššie uvedené účely. Práva Majiteľa vstupenky podľa ust. § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov zostávajú zachované.

12.3. Spoločnosť Ticketportal SK, s.r.o. sa zaväzuje, že získané osobné údaje v súlade s ust. § 19 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov bude chrániť pred ich náhodným, ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami ich spracúvania.

12.4. Spoločnosť Ticketportal SK, s.r.o. sa zároveň zaväzuje v súlade s ust. § 22 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov zachovávať mlčanlivosť o získaných osobných údajoch.
Zakúpením Vstupenky a tiež jej predložením pri vstupe na Podujatie vyjadruje Majiteľ vstupenky súhlas s Všeobecnými obchodnými podmienkami predajnej siete Ticketportal.

ODPORÚČANIA:
Aktuálne informácie o Podujatiach a programe nájdete na www.ticketportal.sk, časť „ZMENY A ZRUŠENIA“, „TICKETPORTAL NEWS“ alebo v mieste zakúpenia Vstupenky.

Odporúčame informovať sa pred zakúpením Vstupenky o cenách a možných zľavách.

Odporúčame Majiteľom vstupeniek vyzdvihnúť si zakúpené Vstupenky včas, v dostatočnom časovom predstihu pred konaním Podujatia tak, aby stihli začiatok Podujatia.
Odporúčame používať Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome a mať nainštalovaný plug-in Flash od spoločnosti Macromedia. Pokiaľ ho nainštalovaný nemáte, pred zobrazením hľadiska podujatia, ktoré ho vyžaduje, budete vyzvaní dialógovým oknom k povoleniu stiahnutia a inštalácie plug-inu Flash do prehliadača Internetu.

13. NAVÝŠENIE CIEN VSTUPENIEK O SERVISNÝ POPLATOK
PRI PREDAJI VSTUPENIEK NA MAJSTROVSTVÁ SVETA 2011 IIHF
    

Spoločnosť Ticketportal SK, s.r.o. je oprávnená pri predaji vstupeniek a Voucherov na Majstrovstvá sveta 2011 IIHF navyšovať ceny vstupeniek o servisný poplatok vo výške 3% bez DPH z ceny vstupenky (s DPH: 3,57% z ceny vstupenky do 31.12.2010 a 3,60% z ceny vstupenky od 1.1.2011).