Detail info
Close

LOVESTREAM Festival 2024 - 1-dňová Nedeľa

LOVESTREAM Festival 2024
LOVESTREAM Festival 2024 - 1-dňová Nedeľa

Miesto: Staré letisko Vajnory, Bratislava
Adresa: 831 07 Vajnory, Bratislava

Vstupenky

LOVESTREAM Festival 2024 - 1-dňová Nedeľa
18.8.2024 - 1-dňová vstupenka Nedeľa
LOVESTREAM Festival 2024 - 1-dňová Nedeľa
18.8.2024 - 1-dňová VIP vstupenka Nedeľa
LOVESTREAM Festival 2024 - 1-dňová Nedeľa
18.8.2024 - 1-dňová KIDS (1r.-6r.) vstupenka Nedeľa
LOVESTREAM Festival 2024 - 1-dňová Nedeľa
18.8.2024 - 1-dňová ZŤP vstupenka Nedeľa

Popis podujatia

LOVESTREAM FESTIVAL 16-18.8.2024

Staré letisko Vajnory 831 07, Bratislava - MAPA

LOVESTREAM má aj tento rok svoje pokračovanie a musíš ho jednoznačne zažiť!
Tretí augustový víkend bude v znamení veľkých svetových hudobných mien a určite nezabudnuteľných zážitkov.

 

Brány festivalu sa otvárajú každý deň trvania o 12:00 hod.

 

PROGRAM NEDEĽA 18.8.2024

Hlavný stage / do 24:00 hod.

TIESTO , RAY DALTON , TOM WALKER , THE KOLORS , FAST BOY , CYRIL a ďalší

Electronic stage / do 03:00 hod.

TUJAMO , RUDEEJAY , EKG , BIZZARE , TOBY ROMEO 

 

Zmena programu vyhradená. TYPY VSTUPENIEK :

1-dňová vstupenka - Nedeľa 18.8.2024
1-dňová vstupenka zahŕňa vstup na festival počas celej nedele, 18.08.2024. Možnosť campingu v stanovom mestečku nie je v cene.

 

VIP vstupenky:

1-dňová VIP vstupenka - Nedeľa 18.8.2024
1-dňová VIP vstupenka zahŕňa okrem vstupu na festival počas celej nedele, 18.08.2024 samostatný vchod na festival, VIP priestor pri hlavnom pódiu, vlastnú food zónu a bar, vlastné WC. Možnosť campingu v stanovom mestečku nie je v cene.


KIDS vstupenky :

1-dňová vstupenky KIDS (1r.-6r.) Nedeľa 18.8.2024
1-dňová KIDS vstupenka zahŕňa vstup na festival pre deti (platí aj do VIP) (od 1 do 6 rokov vrátane) počas celej nedele, 18.08.2024. Deti do 1 roka majú vstup zdarma.

 

ZŤP vstupenky:

1-dňová ZŤP vstupenka Nedeľa 18.8.2024 vstupenka zahŕňa vstup na festival pre držiteľov preukazu ZŤP počas celej nedele, 18.08.2024. Sprievod držiteľov ZŤP musí mať zakúpenú štandardnú vstupenku. Možnosť campingu v stanovom mestečku nie je v cene.

 


  

LOVESTREAM festival 2024 - PODMIENKY VSTUPU

 

Pre bezpečný priebeh festivalu je dôležité, aby každý dodržiaval bezpečnostné pravidlá, a to ako vo svojom záujme, tak v záujme ostatných návštevníkov.

 

 • Pri vstupe do areálu budú všetci návštevníci podrobení bezpečnostnej kontrole.
 • Do areálu je povolený vstup len s platným identifikačným náramkom.
 • V celom areáli festivalu aj v kempe je prísny zákaz rozdúchavania ohňa, grilovacích zariadení a plynových varičov.
 • Návštevníci vo veku do 15 rokov majú vstup na festival povolený iba v doprovode zákonného zástupcu/dospelej osoby slúžiacej ako dozor.
 • Bezpečnostná služba má právo vykázať z areálu neautorizovaných predajcov, osoby narušujúce pokojný priebeh festivalu a návštevníkov bez platného identifikačného náramku.
 • Z dôvodu bezpečnosti nie je dovolené vnášať do areálu dáždniky.
 • Do areálu nie je možné vnášať batožinu, k tomu je určená úschovňa.
 • Povolený rozmer batožiny pre vstup do areálu je maximálne veľkosť do A3. (neplatí pre priestory kempu)

 

Do areálu je účastníkom festivalu zakázané vnášať tieto predmety: 

 • Drogy, toxické a omamné látky
 • Sklenené nádoby, plechovky, plastové fľaše
 • Výbušné látky – trhaviny, treskaviny, pyrotechnika
 • Zbrane – strelné, sečné, nože, nožnice
 • Záznamové zariadenia, a to dátové, obrazové a zvukové (s výnimkou mobilného telefónu)
 • Dáždniky
 • Party stany, skladacie stoličky (neplatí pre priestory kempu)
 • Nadmerná batožina (max rozmer veľkosť A3/13L)
 • Jazdné bicykle, kolobežky, longboard/skateboard
 • Teleskopické tyče, vrátane selfie tyčí
 • Laserové ukazovátka 

 

Ďalej je účastníkom festivalu zakázané: 

 • Vnášať vlastné nápoje a jedlo akéhokoľvek množstva a druhu.
 • Vstupovať so psami a inými zvieratami s výnimkou asistenčných psov osôb zdravotne postihnutých.
 • Lepiť a rozdávať akékoľvek propagačné materiály, alebo prevádzkovať iné marketingové aktivity bez povolenia organizátora.
 • Fotografovať a robiť zvukové a obrazové záznamy profesionálnou technikou.

(Fotografovanie je povolené len predom akreditovaným fotografom)

 • Liezť alebo preliezať stavby a zariadenia v priestore akcie - fasády, ploty, múry, zábrany, stĺpy, strechy a iné konštrukcie. 

 

Účastníci festivalu sú povinní: 

 • Dodržiavať Poradie festivalu LOVESTREAM, riadiť sa pokynmi organizátora festivalu alebo ním poverenými osobami – SBS, polícia, hasiči, záchranná služba a dodržiavať právne predpisy SR.
 • Pri vstupe do areálu prejsť bezpečnostnou prehliadkou, ktorá sa vzťahuje aj na vnášanú batožinu. Pri odmietnutí bezpečnostnej prehliadky nebude účastník vpustený do areálu festivalu.
 • Preukázať sa pri vstupe do areálu identifikačným náramkom získaným pri kontrole vstupenky.
 • Nosiť identifikačný náramok pevne nasadený a nepoškodený na zápästí po celú dobu festivalu a na požiadanie organizátora festivalu tento náramok predložiť na kontrolu. V prípade, že účastník nebude vlastniť náramok, bude si musieť náramok zakúpiť alebo nepretržite opustiť areál festivalu. Identifikačný náramok je cenina a jeho falšovanie je považované za trestný čin.
 • Udržiavať čistotu a poriadok, vyvarovať sa takému konaniu, ktoré ohrozuje zdravie alebo majetok účastníků a účinkujúcich, dodržiavať všeobecné zásady slušného správania.
 • Odpadky odkladať výhradne do nádob k tomu určených.
 • Pri úraze či inej mimoriadnej udalosti v areálu festivalu ihneď uvädomiť organizátora festivalu prostredníctvom poverenej osoby.
 • Pohybovať sa len v priestoroch určených pre návštevníkov festivalu. Akékoľvek narušenie alebo nerespektovanie vymedzených priestorov je považované za hrubé porušenie Poradia festivalu.
 • Respektovať príkazové a informačné tabule umiestnené v areáli festivalu.
 • V prípade vyhlásenia evakuácie areálu festivalu je účastník povinný riadiť sa pokynmi poverených osôb riadiacich evakuáciu. 

 

Odporúčania - čo si zobrať so sebou: 

 • Občiansky preukaz
 • Preukaz poistenca
 • Platnú vstupenku
 • Peniaze
 • Hygienické potreby
 • Užívané lieky
 • Pokrývku hlavy
 • Opalovací krém
 • Slnečné okuliare
 • Pláštenku
 • Papierové vreckovky 

 

Doporučujeme návštevníkom preštudovať si všeobecné obchodné podmienky dostupné na webovej stránke festivalu.

 


Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Galéria

picture LOVESTREAM Festival 2024 - 1-dňová Nedeľa

Na mape

google maps

Odporúčané

Top