Detail info
Close

Permanentka - 46. Gitarový festival J. K. Mertza

46. Gitarový festival J. K. Mertza
Permanentka - 46. Gitarový festival J. K. Mertza

Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

BRATISLAVA, 26. 6 – 1. 7. 2022

46. Gitarový festival J. K. Mertza / Guitar Festival of J. K. Mertz

BRATISLAVA, 26. 6 – 1. 7. 2022

Gitarový festival J. K. Mertza patrí k významným podujatiam slovenskej festivalovej scény a je jedným z najstarších svojho druhu na svete. Jeho 46. ročník ponúka v Bratislave od 26. júna do 1. júla širokú paletu gitarových koncertov. Hostia zo 7 krajín sveta uvedú svoje jedinečné a pestré programy v Záhrade Domu Albrechtovcov, Koncertnej sieni Klarisky a Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. Okrem koncertov sú súčasťou festivalu aj majstrovské kurzy a semináre pre odbornú verejnosť, pedagógov a študentov umeleckých škôl. Podujatie je súčasťou bratislavského mestského festivalu Kultúrne leto 2022.
 
Festival 26. júna otvoria a 1. júla zakončia v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca zahraničné hviezdy podujatia - dvaja fenomenálni gitaristi Zoran Dukić z Chorvátska a Aniello Desiderio z Talianska, ktorí sa predstavia aj v ich mimoriadne aktuálnom projekte gitarového dua. Ich programy zahŕňajú skladby od baroka po súčasnosť. Na svoje si prídu milovníci hudby Bacha, Scarlattiho, no aj Barriosa, Rodriga a Piazzollu, a k novinkám budú patriť len nedávno premiérované skladby anglického skladateľa Stephena Gossa. 
 
Koncertná sieň Klarisky neodmysliteľne patrí ku gitarovému festivalu a jej prekrásna a pre gitaru ideálna akustika bude zdobiť aj tohtoročné koncerty festivalu. Bratislavské gitarové kvarteto sa predstaví 27. júna v programe PARABOLA, ktorý popri svetovej tvorbe de Fallu, Nousisa a Poulenca uvedie aj kompozície známych slovenských skladateľov Petra Breinera a Jozefa Kolkoviča.  Mimoriadne zaujímavý bude 29. júna dvojkoncert mladých virtuóziek Petry Poláčkovej z Českej republiky a Zsófie Boros z Maďarska CANCIONES Y MISTERIOS. Kým v prvej časti večera zaznejú na historických nástrojoch piesne pre gitaru v tvorbe Narvaeza, Dowlanda, da Milana, Schuberta, Mertza a Llobeta, druhá časť reflektuje súčasnú zvukomalebnú a misterióznu tvorbu gitaristov ako Duplessy, Seddiki, či Sinesi. 
 
Koncerty starej hudby patria už niekoľko rokov do programovej ponuky podujatia. Aktuálny ročník ponúkne dva mimoriadne zaujímavé programy. Na prvom – 28. júna sa v Koncertnej sieni Klarisky predstaví francúzska sopranistka Perrine Devillers a argentínsky vihuelista Ariel Abramovich v projekte hudby 16. storočia EL PARNASSO.  V záhrade Domu Albrechtovcov predstaví 30. júna slovenský súbor združujúci umelcov z Nemecka, Poľska a Slovenska, Le nuove musiche svoje debutové CD, ako aj práve pripravovaný nový projekt v programe SONETTI E LAMENTI s dielami D´India a Kapsbergera. 
 
Každoročnou súčasťou festivalu sú aj koncerty laureátov medzinárodných súťaží. Na tomto ročníku sa predstavia mladí gitaristi - Carlo Curatolo z Talianska, (27.júna o 17:00 hod.) ktorý je víťazom prestížneho festivalu Musica da Primavera de Viseu v Portugalsku a poľský víťaz Medzinárodnej gitarovej súťaže v Budapešti Andrzej Grygier (28. júna o 17:00 hod.). Obaja uvedú svoje recitály v malebnej záhrade Domu Albrechtovcov.  
 
VSTUPENKY:
 
Základné vstupné: 12€ (koncerty 26. 6. a 1. 7.) / 10€ (koncerty 27. – 30. 6.)
Zľavnené vstupné: študenti (ISIC), učitelia (ITIC), dôchodcovia nad 65 rokov 8€ (koncerty 26. 6. a 1. 7.) / 6€ (koncerty 27. – 30. 6.), ZŤP 1€
PERMANENTKA na celý festival: 54€ / študenti (ISIC), učitelia (ITIC), dôchodcovia nad 65 rokov 34€
V cene permanentky je zahrnutý aj vstup na koncerty laureátov súťaží 27. a 28. 6. o 17:00 hod. Jednotlivé vstupenky na tieto koncerty (5€/3€/1€) budú v predaji len 1 hodinu pred koncertom na mieste konania. 
 
Vstupenky sú dostupné v predpredaji v sieti Ticketportal vo forme „hometicket“. Typ zľavy sa vyberá až po vložení vstupeniek do košíka. Predpredaj končí 1 deň pred konaním koncertu (v prípade permanentky 1 deň pred 1. koncertom festivalu). Ďalšie vstupenky bude možné zakúpiť 1 hodinu pred koncertom na mieste konania.
 
Viac informácií nájdete na našej webstránke.
 
Zmena programu a účinkujúcich vyhradená!
 
***
Guitar Festival of J. K. Mertz is one of the most important events of the Slovak festival scene and one of the oldest of its kind in the world. Its 46th edition offers a wide range of guitar concerts in Bratislava from 26 June to 1 July. Guests from 7 countries from all over the world will present their unique and varied programmes in the Garden of the Albrecht House, the Klarisky Concert Hall and the Hall of Mirrors of the Primate's Palace. In addition to concerts, the festival also includes masterclasses and seminars for the professional public, teachers and art school students. The event is part of the Bratislava city festival Cultural Summer 2022.
 
The festival will be opened on 26 June and closed on 1 July in the Hall of Mirrors of the Primate’s Palace by the foreign stars of the event - two phenomenal guitarists Zoran Dukić from Croatia and Aniello Desiderio from Italy, who will also perform in their extremely topical guitar duo project. Their programmes include compositions from baroque to contemporary. Music lovers will enjoy the music of Bach, Scarlatti, but also Barrios, Rodrigo and Piazzolla, and new works will include recently premiered pieces by English composer Stephen Goss.
 
The Klarisky Concert Hall inherently belongs to the guitar festival and its beautiful and ideal acoustics for the guitar will also adorn this year's festival concerts. On 27 June, the Bratislava Guitar Quartet will perform in the PARABOLA programme, which, alongside the world works of de Falla, Nousis and Poulenc, will also feature compositions by well-known Slovak composers Petr Breiner and Jozef Kolkovič.  On 29 June, a double concert of young virtuosos Petra Poláčková from the Czech Republic and Zsófia Boros from Hungary, CANCIONES Y MISTERIOS, will be particularly interesting. While the first part of the evening will feature songs for guitar on historical instruments in the works of Narvaez, Dowland, da Milano, Schubert, Mertz and Llobet, the second part will reflect on the contemporary soundscapes and mysterious works of guitarists such as Duplessy, Seddiki and Sinesi.
 
Early music concerts have been part of the event's programme for several years. The current edition will offer two particularly interesting programmes. The first - on 28 June in the Klarisky Concert Hall will feature French soprano Perrine Devillers and Argentine vihuelist Ariel Abramovich in the 16th century music project EL PARNASSO.  On 30 June, in the Garden of the Albrecht House, Le nuove musiche, a Slovak ensemble bringing together artists from Germany, Poland and Slovakia, will present its debut CD as well as a new project in the programme SONETTI E LAMENTI with works by D'India and Kapsberger.
 
Concerts by laureates of international competitions are an annual part of the festival. This year's edition will feature young guitarists - Carlo Curatolo from Italy (27 June. 5 pm), who is the winner of the prestigious Musica da Primavera de Viseu festival in Portugal, and Andrzej Grygier, the Polish winner of the International Guitar Competition in Budapest (28 June, 5 pm). Both will perform their recitals in the picturesque garden of the Albrecht House.  
 
TICKETS:
 
Basic admission: 12€ (concerts 26 June and 1 July) / 10€ (concerts 27 - 30 June)
Discounted admission: students (ISIC), teachers (ITIC), seniors over 65 8€ (concerts 26 June and 1 July) / 6€ (concerts 27 - 30 June), disabled 1€
SEASON TICKETS for the whole festival: 54€ / students (ISIC), teachers (ITIC), pensioners over 65 years 34€ 
The price of the season ticket also includes admission to the concerts of the laureates of the competitions on 27 and 28 June at 5 pm. Individual tickets for these concerts (5€/3€/1€) will be on sale only 1 hour before the concert at the venue.
 
Tickets are available for pre-sale in the Ticketportal network in the form of a "hometicket". The type of discount is selected after the tickets are placed in the basket. Presale ends 1 day before the concert (in case of season tickets 1 day before the 1st concert of the festival). Additional tickets will be available for purchase 1 hour before the concert at the venue.
 
For more information please visit our website.
 
Change of programme and performers reserved!

Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Top