Všeobecné obchodné podmienky

Platné od 01.01.2024

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú právne vzťahy medzi majiteľom zakúpenej vstupenky a/alebo používateľom internetovej stránky www.ticketportal.sk na strane jednej a Usporiadateľom v mene a na účet ktorého koná obchodná spoločnosť Ticketportal SK, s. r. o., so sídlom Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava, IČO 35 850 698, IČ DPH SK2020289172, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd. Sro, vložka č. 28073/B (ďalej len „Ticketportal SK, s.r.o.“) na strane druhej.

1. DEFINÍCIE POJMOV, ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. TICKETPORTAL SK, S.R.O.

Ticketportal SK, s.r.o. pre Usporiadateľov sprostredkúva predaj vstupeniek na podujatie. Usporiadatelia, prostredníctvom Ticketportal SK, s.r.o. využívajú internetovú stránku www.ticketportal.sk a informačný, predajný a rezervačný systém Ticketportal (ďalej len „Systém Ticketportal“). Prostredníctvom Systému Ticketportal, ktorý je dostupný na internetovej stránke www.ticketportal.sk , ako aj prostredníctvom predajných miest, sa umožňuje všetkým záujemcom o Podujatia získavanie informácií predovšetkým o rôznych podujatiach, a následná realizácia sprostredkovaného predaja vstupeniek, resp. realizácia rezervácií vstupeniek na záujemcom vybrané Podujatia.

1.2. PODUJATIE

Podujatie je verejné podujatie, predstavenie, koncert alebo spoločenská akcia najmä kultúrneho alebo športového charakteru (napr. divadelné, dramatické, hudobné, audiovizuálne, filmové, športové predstavenie), na ktoré sa prostredníctvom Systému Ticketportal sprostredkúva predaj vstupeniek a ktoré organizuje alebo usporadúva Usporiadateľ. Podujatia predstavujú služby súvisiace s činnosťami v rámci voľného času, ktoré sa ich Usporiadatelia zaväzujú poskytnúť v dohodnutom čase, resp. lehote. Aktuálny zoznam Podujatí je dostupný na predajných miestach Ticketportal SK, s.r.o. a na internetovej stránke www.ticketportal.sk .Aktuálne informácie o programe, zmenách a zrušeniach Podujatí nájdete na internetovej stránke www.ticketportal.sk , alebo v mieste zakúpenia Vstupenky. Informácie o Podujatiach konaných mimo územia SR, ktoré nie sú zverejnené v zozname Podujatí, môžu byť záujemcom o Podujatie na požiadanie poskytnuté na predajnom mieste Ticketportal SK, s.r.o. .

1.3. USPORIADATEĽ

Usporiadateľ je osoba usporadúvajúca, prevádzkujúca alebo organizujúca Podujatie, resp. sprostredkovávajúca konanie Podujatia (v texte len „Usporiadateľ“), a ktorá je s Ticketportal SK, s.r.o. v zmluvnom vzťahu umožňujúcom Ticketportal SK, s.r.o. sprostredkovanie predaja vstupeniek na Podujatie a výkon iných s tým súvisiacich činností v rozsahu udeleného plnomocenstva.

1.4. PREDAJNÉ MIESTO

Predajným miestom Ticketportal SK, s.r.o. sú všetky autorizované predajne Ticketportal SK, s.r.o. Aktuálny zoznam Predajných miest je uverejnený na internetovej stránke www.ticketportal.sk. v časti Predajné miesta, kde sa uvádza otváracia doba, adresa, prípadne emailový alebo iný kontakt na Predajné miesto.

1.5. VSTUPENKA

Vstupenka je cenina a potvrdenie umožňujúce jej majiteľovi za poplatok (spravidla jednorazový) vstup na Podujatie, na ktoré bola zakúpená. Vstupenku nie je možné ponúkať na ďalší predaj, vrátiť do predaja, vymeniť alebo svojvoľne vytlačiť jej duplikát. Upravovanie, falšovanie alebo kopírovanie Vstupeniek je v rozpore s týmito VOP, ako aj príslušnými právnymi predpismi a môže vyvolať administratívno-právne, ako aj trestno-právne následky. Vstupenka je platná len s kontrolným ústrižkom, bez úprav a poškodenia, na jednorazový vstup na Podujatie, na ktoré bola zakúpená (s výnimkou Vstupenky na Podujatie trvajúce jeden a viac dní /tzv. permanentka/, ktorá umožňuje opakovaný vstup na Podujatie počas jeho trvania), a nie je možné ju použiť na vstup na iné Podujatie. Po opustení miesta konania Podujatia je Vstupenka neplatná, s výnimkou Vstupenky na Podujatie trvajúce jeden a viac dní. Aktuálne ceny Vstupeniek sú uverejnené na Predajných miestach Ticketportal SK, s.r.o. a na internetovej stránke www.ticketportal.sk . Vstupenka slúži pre majiteľa vstupenky ako doklad o jej zakúpení. Ak záujemca o Podujatie požaduje iný doklad ako je Vstupenka, musí o takýto doklad pred zakúpením Vstupenky požiadať vopred pred kúpou vstupeniek na mailovej adrese objednavky@ticketportal.sk .

1.6. POUKÁŽKA

Poukážka je poukaz na úhradu platby v hodnote špecifikovanej na poukážke. Hodnotu poukážky je možné čerpať len nepeňažnou formou. V prípade, ak je cena Vstupenky vyššia, ako hodnota poukážky, ktorá je použitá na nákup Vstupenky, záujemca o Podujatie doplatí rozdiel medzi kúpnou cenou Vstupenky a hodnotou poukážky (i) v hotovosti alebo platobnou kartou priamo na Predajnom mieste, ak záujemca o Vstupenku kupuje Vstupenku na Predajnom mieste, alebo (ii) bezhotovostným prevodom alebo platobnou kartou alebo iným spôsobom, ktorý je dostupný na webovej stránke www.ticketportal.sk (platobná brána), v prípade, ak záujemca o Vstupenku kupuje Vstupenku online cez webovú stránku www.ticketportal.sk . V prípade, ak je cena Vstupenky nižšia ako hodnota poukážky, ktorá je použitá na nákup Vstupenky, držiteľ poukážky (záujemca o kúpu Vstupenky) môže nevyčerpanú hodnotu poukážky použiť na nákup inej Vstupenky (i) do dvadsiatich (20) minút od posledného nákupu, pri ktorom použil takúto poukážku, ak išlo o nákup Vstupenky na Predajnom mieste, alebo (ii) do konca platnosti poukážky, ak išlo o nákup Vstupenky online cez webovú stránku www.ticketportal.sk. Z poukážky sa nevydáva. Poukážku je možné použiť len jednorazovo, ak v týchto VOP nie je uvedené niečo iné. Poukážku nie je možné vymeniť za peniaze. V prípade vrátenia ceny Vstupenky (vstupného) v prípadoch stanovených týmito VOP alebo právnymi predpismi, ktorá bola uhradená poukážkou, bude takáto cena Vstupenky alebo jeho časť uhradená prostredníctvom poukážky vrátená vo forme inej poukážky, ktorej hodnota bude zodpovedať hodnote poukážky, ktorá bola použitá na úhradu vracanej ceny Vstupenky alebo jej časti. Poukážky je možné použiť len na zakúpenie Podujatí s miestom konania v Slovenskej republike.

1.7. MAJITEĽ VSTUPENKY

Majiteľ vstupenky je osoba, ktorá si zakúpila Vstupenku na Predajnom mieste alebo priamo v Systéme Ticketportal prostredníctvom internetovej stránky www.ticketportal.sk . Majiteľ vstupenky nesmie Vstupenku ďalej ponúkať na predaj. Odporúčame, aby Majiteľ vstupenky mal registráciu na internetovej stránke www.ticketportal.sk . Majiteľ vstupenky berie na vedomie, že na Podujatí alebo v súvislosti s ním môžu byť Usporiadateľom alebo tretími osobami (spracovatelia osobných údajov) zhotovované rôzne formy záznamu (podobizne, obrazovej snímky, obrazového a zvukového záznamu) napr. na umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo. Ticketportal SK, s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek porušenie zákonných a iných povinností spracovateľa osobných údajov, pokiaľ ním nie je Ticketportal SK, s.r.o. alebo ním poverený subjekt.

1.8. PODMIENKY USPORIADATEĽA

Obchodné, predajné, nákupné, dodacie alebo iné podmienky Usporiadateľa, obchodné podmienky daného Podujatia, pokyny Usporiadateľa, usporiadateľskej služby alebo prevádzkového poriadku Podujatia.

2. DRUHY VSTUPENIEK

2.1. Klasická papierová vstupenka s ochrannými prvkami

Klasická vstupenka, vystavená Predajným miestom po úhrade ceny Vstupenky v plnej výške, musí obsahovať: 1. názov Podujatia, dátum Podujatia, čas začiatku Podujatia, miesto konania Podujatia, cenu Vstupenky a označenie zakúpeného miesta na Podujatí, číslo predaja 2. v ľavej časti dátum a čas predaja Vstupenky, označenie Predajného miesta, kde bola Vstupenka zakúpená, jedinečný identifikačný kód zakúpeného miesta, hologram a číselný rad hárku Vstupenky 3. v pravej časti úplný, jedinečný čiarový kód a súhrn údajov, ktoré sa nachádzajú na Vstupenke 4. označenie a daňové údaje Usporiadateľa Podujatia.

2.2. HOMEticket

Metóda distribúcie Vstupeniek vlastnou tlačou Vstupenky na kancelársky hárok A4 výlučne prostredníctvom laserovej tlačiarne (iná forma tlače nebude akceptovaná!) na základe internetovej rezervácie a úhrady ceny Vstupenky v plnej výške (viac na www.hometicket.sk). Vlastná vytlačená Vstupenka musí obsahovať: 1. názov Podujatia, dátum Podujatia, čas začiatku Podujatia, miesto konania Podujatia, cenu Vstupenky a označenie zakúpeného miesta na Podujatí, 2. číslo predaja, 3. v pravej časti úplný, jedinečný čiarový kód, 4. označenie a daňové údaje Usporiadateľa podujatia.

2.3. MOBILticket /vstupenka do mobilu

Metóda distribúcie vstupeniek pomocou podporovaných mobilných aplikácií elektronická peňaženka (wallet), kde je vstupenka na základe internetovej rezervácie a úhrady ceny vstupenky v plnej výške stiahnutá v tejto aplikácií. Viac na https://www.ticketportal.sk/Article/17823 Mobilticket obsahuje: 1. názov Podujatia, dátum Podujatia, čas začiatku Podujatia/v prípade permanentky tento údaj nebude uvedený/, miesto konania Podujatia, cenu Vstupenky a označenie zakúpeného miesta na Podujatí, 2. čiarový kód (barcode) miesta, 3. vstupenka je automaticky odoslaná na e-mail klienta aj vo forme Hometicket, ktorá obsahuje aj daňové údaje Usporiadateľa podujatia.

3. POUKÁŽKY A BENEFITOVÉ PROGRAMY

3.1. Ticketportal poukážka

Poukážka vydaná Ticketportal SK, s.r.o. v nominálnej hodnote 5, 10, 15, 20 alebo 30,- Eur. Ticketportal poukážku je možné uplatniť len osobne na vybraných predajných miestach siete Ticketportal SK, s.r.o. označených logom Poukážka v časti Predajné miesta. Ticketportal poukážka je vytlačená na ceninovom tlačive s hologramom spoločnosti alebo ako HOMEticket. Ticketportal poukážku je možné zakúpiť osobne na vybraných predajných miestach alebo cez internetovú stránku www.ticketportal.sk . Platná Ticketportal poukážka musí obsahovať: 1. nápis Poukážka Ticketportal, nominálnu hodnotu, platnosť Poukážky, pokyny uplatnenia, 2. v ľavej časti dátum a čas predaja Poukážky, označenie predajcu Poukážky, hologram, číselný rad hárku, číslo predaja, 3. v pravej časti úplný, jedinečný čiarový kód a súhrn údajov, ktoré sa nachádzajú na Poukážke.

3.2. Benefitové programy

Platobná brána Benefit Plus: V prípade, ak je záujemca o kúpu Vstupenky držiteľom online karty vydanej v rámci zamestnaneckého benefitného programu spoločnosti Benefit Management s.r.o., môže na nákup Vstupenky použiť priamo benefitové body, ktoré sú pripísané na takejto karte. Platba ceny Vstupenky prebieha prostredníctvom online karty Benefit Plus. Prostredníctvom karty Benefit Plus je možné kúpiť Vstupenku len v prípade, ak je kreditný zostatok na karte Benefit Plus rovnaký alebo vyšší ako je cena nakupovanej Vstupenky. V prípade platby prostredníctvom karty Benefit Plus nie je možné využiť kombináciu platby prostredníctvom karty Benefit Plus a peniazmi, ak by bola cena nakupovanej Vstupenky vyššia ako je kreditný zostatok na karte Benefit Plus, t.j. nie je možné vykonať doplatok v peniazoch. V prípade, ak chce záujemca o Vstupenku kúpiť Vstupenku, ktorej cena je vyššia ako je kreditný zostatok na jeho karte Benefit Plus, musí za nákup Vstupenky použiť výlučne peniaze na zaplatenie celej ceny Vstupenky, alebo môže využiť poukážky Ticketportal, pri ktorých je možné kombinovať platbu poukážkou a platbu (doplatok) v peniazoch. Spoločnosť Ticketportal SK, s.r.o. bude k platbe prostredníctvom platobnej brány Benefit Plus a/alebo karty Benefit Plus účtovať osobitný manipulačný poplatok podľa bodu 5.10 VOP. Spoločné ustanovenia pre všetky benefitové programy: V prípade, ak budú akýkoľvek benefitový program alebo účasť účastníka benefitového programu zrušené, nemá účastník benefitového programu nárok na preplatenie zostatku z jeho benefitového účtu (benefitovej karty) v peniazoch. Spoločnosť Ticketportal SK, s.r.o. poskytne takémuto účastníkovi benefitového programu poukážku Ticketportal v hodnote zostatku z jeho zrušeného benefitového účtu (benefitovej karty), ktoré môže účastník benefitového programu v súlade s týmito VOP následne použiť na nákup Vstupeniek na webovom sídle www.ticketportal.sk .

4. ZMLUVNÝ VZŤAH A ZMENA VOP

4.1. Ticketportal SK, s.r.o. na základe zmluvy uzavretej s Usporiadateľom zabezpečuje ako sprostredkovateľ predaj Vstupeniek na Podujatie v mene Usporiadateľa a zároveň v mene Usporiadateľa prijíma od záujemcov o Podujatie finančné prostriedky zodpovedajúce kúpnej cene Vstupeniek na Podujatie. Uhradením ceny Vstupenky, t.j. zakúpením Vstupenky na Predajnom mieste alebo prostredníctvom internetovej stránky www.ticketportal.sk vstupuje Majiteľ vstupenky vo vzťahu k Podujatiu do právneho vzťahu priamo s konkrétnym Usporiadateľom vybraného Podujatia. Informácie o Podujatiach sú prístupné na Predajných miestach a na internetovej stránke www.ticketportal.sk . Informácie o Usporiadateľoch sú prístupné na Predajných miestach a na internetovej stránke www.ticketportal.sk . Obchodné meno Usporiadateľa je záujemcovi o Podujatie/Majiteľovi vstupenky poskytnuté tiež na Predajných miestach kedykoľvek na požiadanie, aj pred zakúpením Vstupenky. Zmluva medzi Usporiadateľom a Majiteľom vstupenky sa uzaviera na dobu určitú, a to do uskutočnenia Podujatia, resp. vysporiadania nárokov z nej plynúcich.

4.2. Za zmenu Podujatia zodpovedá Usporiadateľ. Ticketportal SK, s.r.o. nie je Usporiadateľmi splnomocnený prevádzať kontroly na jednotlivých Podujatiach, neručí a nepreberá žiadnu zodpovednosť za Podujatia, zmeny počas predaja Vstupeniek na Podujatia a prípadné zmeny v organizácii Podujatí. Právny vzťah medzi Usporiadateľom Podujatia a Majiteľom vstupenky môžu upravovať okrem týchto VOP aj iné Podmienky usporiadateľa.

4.3. Ticketportal SK, s.r.o. vychádza pri informáciách o Podujatiach zverejnených na www.ticketportal.sk a na Predajných miestach, zo zdrojov poskytnutých zo strany Usporiadateľov Podujatí. Pokiaľ má Ticketportal SK, s.r.o. informácie od Usporiadateľov o zrušení alebo zmene Podujatia, oznámi ich Majiteľovi vstupenky prostredníctvom webového portálu www.ticketportal.sk .

4.4. Ticketportal SK, s.r.o. je prevádzkovateľom internetovej stránky www.ticketportal.sk , a Majiteľom vstupenky alebo záujemcom o Podujatie umožňuje prístup k tejto internetovej stránke a tým aj k Systému Ticketportal, vrátane vykonania registrácie na tejto internetovej stránke.

4.5 VOP môžu byť zo strany spoločnosti Ticketportal SK, s.r.o. priebežne doplňované, menené a aktualizované, pričom Majiteľa vstupenky a záujemcu o Podujatie zaväzujú v znení platnom a účinnom ku dňu uzatvorenia zmluvy medzi Usporiadateľom a Majiteľom vstupenky prostredníctvom spoločnosti Ticketportal SK, s.r.o. v prípade kúpy, distribúcie a rezervácie Vstupenky a ku dňu zriadenia účtu na stránke www.ticketportal.sk v prípade zriadenia tohto účtu.

4.6 Ticketportal SK, s.r.o. je oprávnený meniť VOP jednostranne v primeranom rozsahu, najmä ale nie len v prípade (i) zmeny právnych predpisov, (ii) zmeny technických podmienok dodávateľov spoločnosti Ticketportal SK, s.r.o., (iii) zmeny výkladu právnych predpisov, (iv) zmeny technických parametrov siete Internet alebo poskytovateľov iných elektronických komunikačných služieb alebo mobilných zariadení, (v) zmeny licenčných podmienok v prípade obsahu chráneného podľa predpisov upravujúcich práva duševného a priemyselného vlastníctva, (vi) zmeny rozsahu ponuky na stránke www.ticketportal.sk a/alebo v Systéme Ticketportal, (vii) zmeny rozsahu prístupu Usporiadateľa k údajom, (viii) zmeny dodatočných distribučných kanálov alebo potenciálnych pridružených programov, (ix) zmeny v cenách, poplatkoch alebo službách poskytovaných spoločnosťou Ticketportal SK, s.r.o. Majiteľom vstupenky alebo záujemcom o Podujatie, a pod.

4.7 V prípade už uzatvorených zmlúv spoločnosť Ticketportal SK, s.r.o. oznámi zmenu VOP Majiteľom vstupenky a registrovaným používateľom prostredníctvom (i) elektronickej pošty na kontaktnú e-mailovú adresu, alebo (ii) prostredníctvom používateľského rozhrania účtu Majiteľa vstupenky alebo záujemcu o Podujatie, alebo (iii) prostredníctvom tlačovej správy uverejnenej na stránke www.ticketportal.sk, alebo (iv) zverejnením nového znenia VOP na stránke www.ticketportal.sk s tým, že zmena sa stane účinnou v lehote 30 dní od zverejnenia nového znenia VOP na stránke www.ticketportal.sk. Majiteľ vstupenky je v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete zmluvu s Usporiadateľom ukončiť výpoveďou s výpovednou dobou 15 dní odo dňa doručenia výpovede spoločnosti Ticketportal SK, s.r.o. Výpoveď podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na už kúpené Vstupenky, ktorých dodanie sa spravuje VOP v znení účinnom ku dňu uzatvorenia zmluvy medzi Usporiadateľom a Majiteľom vstupenky prostredníctvom spoločnosti Ticketportal SK, s.r.o. Spoločnosť Ticketportal SK, s.r.o. je vždy oprávnená jednostranne meniť VOP z akéhokoľvek dôvodu, ak sa táto zmena bude týkať len nových Majiteľov vstupeniek a/alebo záujemcov o Podujatie. V prípade zmeny pravidiel podľa Aktu o digitálnych službách (DSA) postačuje, ak spoločnosť Ticketportal SK, s.r.o. bude o každej významnej zmene VOP informovať podľa čl. 14 ods. 2 Aktu o digitálnych službách (DSA), a v prípade menej významných zmien postačuje informovanie prostredníctvom zverejnenia nového znenia VOP.

5. PRÁVA A POVINNOSTI MAJITEĽA VSTUPENKY

Všeobecné povinnosti Majiteľa vstupenky:

5.1 Majiteľ vstupenky je oprávnený použiť Vstupenku na jednorazový vstup na Podujatie, na ktoré bola zakúpená (s výnimkou tzv. permanentky, t.j. Vstupenky na Podujatie trvajúce jeden a viac dní – napr. hudobné festivaly a pod.). Po opustení priestoru, v ktorom sa Podujatie uskutočňuje, stráca Vstupenka (s výnimkou tzv. permanentky) platnosť.

5.2 Majiteľ vstupenky je oprávnený využívať služby ponúkané na Podujatí. Majiteľ vstupenky je povinný na vyzvanie Usporiadateľa, resp. ním poverených osôb, predložiť platný preukaz totožnosti. Majiteľ vstupenky sa kúpou Vstupenky stáva zmluvným partnerom Usporiadateľa daného Podujatia.

5.3 Majiteľ vstupenky je povinný skontrolovať si Vstupenku a údaje na nej uvedené ihneď po úhrade ceny Vstupenky a jej obdržaní na Predajnom mieste (v prípade klasickej vstupenky), resp. po obdržaní elektronickej vstupenky alebo vytlačení Vstupenky vlastnou tlačou (v prípade HOMEticket) a prípadné chyby bezodkladne reklamovať podľa bodu 10 týchto VOP.

5.4. Majiteľ vstupenky je povinný si Vstupenku (klasickú vstupenku) starostlivo uschovať ako daňový doklad. Za nedbanlivosť pri používaní sa považuje okolnosť, kedy sa Vstupenky bez veľkého úsilia a nedovoleným spôsobom môže zmocniť tretia osoba.

5.4.1 Majiteľ vstupenky je oprávnený použiť Vstupenku len k účelom, ku ktorým je určená. Akékoľvek iné použitie Vstupenky je zakázané.

5.5 Ticketportal SK, s.r.o. odporúča Majiteľom vstupeniek informovať sa o prípadných zmenách súvisiacich s Podujatím, na ktoré bola Vstupenka zakúpená, vrátane prípadného zrušenia Podujatia, a to na Predajných miestach alebo na internetovej stránke ticketportal.sk (časť „Zmeny a zrušenia“).

5.6 Predložením Vstupenky pri vstupe na Podujatie vyjadrí Majiteľ vstupenky súhlas s pokynmi Usporiadateľa v mieste konania Podujatia a podmienkami, ktoré sa k nim viažu a zaväzuje sa tieto dodržiavať. Pokyny Usporiadateľa, usporiadateľskej služby alebo prevádzkový poriadok Podujatia sú k dispozícii buď na internetovej stránke www.ticketportal.sk pri konkrétnom podujatí alebo zverejnené pred vstupom na podujatie. V prípade ich nedodržania je Usporiadateľ oprávnený postupovať v zmysle svojich pokynov, resp. pravidiel Podujatia, a to napr. aj vo forme zamedzenia ďalšej účasti Majiteľa vstupenky na Podujatí bez nároku na akúkoľvek formu refundácie ceny Vstupenky a/alebo inej ujmy Majiteľa vstupenky.

5.7 V osobitných prípadoch, ako napr. pri verejných športových podujatiach, rizikových podujatiach, na základe rozhodnutia Usporiadateľa alebo športového zväzu budú Vstupenky na dané Podujatie vystavené na konkrétne meno a priezvisko osoby, ktorá sa Podujatia zúčastní. Za správnosť poskytnutých údajov zodpovedá záujemca o Podujatie/Majiteľ vstupenky. Údaje o inej fyzickej osobe je záujemca oprávnený poskytnúť len s predchádzajúcim písomným súhlasom dotknutej osoby.

5.8 V prípade, ak si Majiteľ vstupenky kúpil Vstupenku bez registrácie (článok 7 týchto VOP), je Majiteľ vstupenky povinný pri kúpe Vstupenky HOMETicket alebo MOBILticket a pred potvrdením kúpy skontrolovať adresu elektronickej pošty, na ktorú má byť Vstupenka odoslaná. Systém vyzve Majiteľa vstupenky na skontrolovanie správnosti jeho adresy elektronickej pošty, na ktorú má byť Vstupenka odoslaná, a Majiteľ vstupenky je povinný potvrdiť jej správnosť, pričom je v plnom rozsahu zodpovedný za správnosť alebo nesprávnosť tejto adresy elektronickej pošty, a zároveň berie na seba v plnom rozsahu riziko, že v prípade nesprávnej adresy mu nebude doručená Vstupenka, pričom v takomto prípade zároveň nebude mať nárok na akúkoľvek náhradu alebo kompenzáciu voči spoločnosti Ticketportal SK, s.r.o. a Usporiadateľovi vrátane vrátenia ceny Vstupenky alebo odoslania náhradnej Vstupenky. Spoločnosť Ticketportal SK, s.r.o. je oprávnená ale nie povinná poskytnúť Majiteľovi vstupenky náhradnú Vstupenky a odoslať ju na správnu adresu elektronickej pošty, pričom je oprávnená takúto opravu a zaslanie náhradnej Vstupenky spoplatniť ako osobitnú službu podľa týchto VOP. o Osobitné poplatkové povinnosti Majiteľa Vstupenky a poplatky:

5.9. Archivačno-manipulačný poplatok: Spoločnosť Ticketportal SK, s.r.o. poskytuje Majiteľom vstupenky službu archivácie Vstupeniek, ktorá zabezpečuje, že Vstupenka, ktorú si Majiteľ vstupenky kúpil a zaplatil, je natrvalo uložená v Systéme, a bude prístupná pre Majiteľa vstupenky, ktorý spoločnosti Ticketportal SK, s.r.o. preukáže svoju totožnosť a majiteľstvo Vstupenky, v prípade, ak je Majiteľovi vstupenky napr. ukradnutý účet na webovej stránke www.ticketportal.sk, prípadne sa tento účet pre Majiteľa vstupenky stane z iného dôvodu nedostupným (zabudnutie hesla, nedostupnosť registračnej adresy elektronickej pošty znemožňujúca obnovu prístupu k účtu a vygenerovanie nového hesla a pod.), alebo ak Majiteľ vstupenky z akéhokoľvek iného dôvodu stratí alebo nemá prístup k svojim Vstupenkám (strata alebo vymazanie e-mailu so Vstupenkami a pod.). Spoločnosť Ticketportal SK, s.r.o. je oprávnená účtovať Majiteľovi vstupenky a Majiteľ vstupenky je povinný zaplatiť spoločnosti Ticketportal SK, s.r.o. osobitný poplatok za službu archivácie Vstupenky v Systéme za každú archivovanú Vstupenku. Archivačno-manipulačný poplatok bude účtovaný spolu s cenou Vstupenky pri nákupe Vstupenky.

5.10.Manipulačný poplatok za platbu prostredníctvom platobnej brány Benefit Plus a karty Benefit Plus: Spoločnosť Ticketportal SK, s.r.o. je oprávnená účtovať osobitný manipulačný poplatok za platbu prostredníctvom platobnej brány Benefit Plus a/alebo karty Benefit Plus vo výške 5 % z kúpnej ceny Vstupenky. Manipulačný poplatok podľa tohto bodu bude účtovaný spolu s cenou Vstupenky pri nákupe Vstupenky.

5.11 Iné poplatky za iné doplnkové služby: Spoločnosť Ticketportal SK, s.r.o. je oprávnená účtovať Majiteľovi vstupenky a Majiteľ vstupenky je povinný zaplatiť spoločnosti Ticketportal SK, s.r.o. poplatky za využitie nasledujúcich služieb: • poplatok za vystavenie duplikátu elektronickej Vstupenky • poplatok za zmenu čiarového kódu na Vstupenke • poplatok za vystavenie duplikátu tlačenej Vstupenky • poplatok za doručenie Vstupenky prostredníctvom kuriérskej služby PACKETA - SK v prípade zásielky s hmotnosťou do 0,5kg (poplatok za doručenie a balné) • poplatok za zmenu dátumu, času, miesta alebo sedadla v rámci toho istého Podujatia a toho istého Organizátora podujatia • poplatok za opravu adresy elektronickej pošty • poplatok za zmenu mena na Vstupenke • poplatok za spracovanie objednávky / poplatok za vystavenie platobného predpisu Výška príslušného poplatku uvedeného v tomto bode bude osobitne uvedená pri nákupe Vstupenky alebo príslušnej služby, alebo vopred oznámená na požiadanie pred nákupom Vstupenky alebo príslušnej služby, a môže sa líšiť v závislosti od Podujatia, spôsobu a/alebo miesta nákupu Vstupenky alebo príslušnej služby.

5.12. Ku všetkým poplatkom bude účtovaná daň z pridanej hodnoty, pričom ich konečná výška bude v súlade s právnymi predpismi uvádzaná vrátane dane z pridanej hodnoty.

6. ROZSAH SLUŽIEB, ZMENA ROZSAHU SLUŽIEB PODUJATIA

6.1. Služby ponúkané na Podujatí nie sú službami Ticketportal SK, s.r.o.. Pre jednotlivé Podujatia platia VŠEOBECNÉ POKYNY USPORIADATEĽA daného Podujatia. Ticketportal SK, s.r.o. zabezpečuje pre Usporiadateľa výlučne sprostredkovanie predaja Vstupeniek na Podujatie a iné s tým súvisiace činnosti v rozsahu udeleného plnomocenstva. Ticketportal SK, s.r.o. nenesie akúkoľvek zodpovednosť za obsah, charakter, kvalitu, či iné parametre Podujatia, ani za akékoľvek porušenie práv Majiteľa Vstupenky v súvislosti s Podujatím, napr. jeho zrušením. Takýto nárok je nárokom voči Usporiadateľovi a Ticketportal SK, s.r.o. nie je splnomocnený Usporiadateľom na žiadne právne úkony s tým spojené, pokiaľ tieto VOP neustanovujú inak.

6.2. K obmedzeniu ponuky služieb na Podujatiach a ich využitia môže dôjsť vplyvom nepriaznivej poveternostnej situácie, v dôsledku okolností súvisiacich s ročným obdobím, zdravotným stavom účinkujúcich a pod.. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Podujatia. V prípade, že sa objavia závažné dôvody, ktoré súvisia s obmedzením ponúkaného Podujatia, je Usporiadateľ povinný prostredníctvom internetovej stránky www.ticketportal.sk, časť „Zmeny a zrušenia“ informovať Majiteľov vstupeniek a záujemcov o Podujatie o zmene, zrušení, náhradnom termíne Podujatia, prípadne o mieste a čase vracania vstupného. Majiteľ vstupenky nemá právo na žiadnu náhradu alebo zníženie ceny Vstupenky, ak sa Podujatia zúčastnil alebo ak využil navrhovaný nový termín Podujatia, a rovnako nemá nárok na náhradu iných výdavkov (doprava do miesta Podujatia, ubytovanie, strava, dodanie Vstupenky a pod.).

6.3. Pri ZMENE v Podujatí – znížení rozsahu poskytovaných služieb, sa finančné prostriedky predstavujúce príslušnú časť ceny Vstupenky vracajú Usporiadateľom v primeranom rozsahu určenom Usporiadateľom, ak Usporiadateľ neurčí inak. Miesto, čas a spôsob vrátenia príslušnej časti vstupného určí Usporiadateľ a oznámi Majiteľom vstupeniek prostredníctvom internetovej stránky www.ticketportal.sk, časť „Zmeny a zrušenia“. V prípade, ak sa ZMENA týka len zmeny miesta a/alebo termínu konania Podujatia, bez toho, aby bol obmedzený alebo znížený rozsah poskytovaných služieb, nevznikne Majiteľovi vstupenky nárok na vrátenie Vstupného alebo jeho časti.

6.4. Pri ZRUŠENÍ Podujatia finančné prostriedky predstavujúce cenu Vstupenky vracia Usporiadateľ bez zbytočného odkladu Majiteľom vstupeniek po zverejnení oznámenia o zrušení Podujatia Usporiadateľom. Nárok na vrátenie vstupného sú Majitelia vstupeniek oprávnení uplatniť si v právnymi predpismi stanovenej lehote. Miesto, čas a spôsob vrátenia vstupného určí Usporiadateľ a oznámi Majiteľom vstupeniek prostredníctvom internetovej stránky www.ticketportal.sk, časť „Zmeny a zrušenia“. Spoločnosť Ticketportal SK, s.r.o. a/alebo Usporiadateľ nie je povinný vrátiť Majiteľom vstupeniek cenu Vstupeniek, či už priamo alebo prostredníctvom spoločnosti Ticketportal SK, s.r.o., ani im zaplatiť alebo poskytnúť akúkoľvek kompenzáciu v prípade, ak je Podujatie zrušené (i) z dôvodov, ktoré boli spôsobené neodvrátiteľnou udalosťou, ktorá nemá pôvod v prevádzke Usporiadateľa a/alebo spoločnosti Ticketportal SK, s.r.o. (§420a ods. 3 Občianskeho zákonníka), najmä ale nie len z dôvodov na strane účinkujúcich (napr. zhoršenie zdravotného stavu a pod.), vyššej moci, živelných pohrôm, nepriaznivých poveternostných podmienok alebo počasia, štrajkov, demonštrácií, vojen, povstaní, nepokojov, teroristických útokov alebo podozrení na ne, alebo zákazov verejných podujatí alebo Podujatia akýmkoľvek orgánom verejnej moci, súdom alebo právnym predpisom, alebo (ii) z dôvodov na strane Majiteľa vstupenky (§420a ods. 3 Občianskeho zákonníka), alebo (iii) z akýchkoľvek iných obdobných dôvodov uvedených v Podmienkach Usporiadateľa, a to všetko aj v prípade, ak sa namiesto zrušeného Podujatia neuskutoční náhradné Podujatie v náhradnom termíne.

6.5 Na zmenu dátumu, času, miesta alebo sedadla nie je nárok, a zmena dátumu, času, miesta alebo sedadla, a s tým spojená výmena Vstupenky je možná (i) len v prípade, ak s touto zmenou súhlasí Organizátor, alebo ju Organizátor vopred umožní, a zároveň (ii) žiadosť o takúto zmenu je doručená najmenej päť (5) pracovné dni pred Podujatím. Ticketportal SK, s.r.o. bude informovať Majiteľa Vstupenky o tom, že takáto zmena nie je možná, po doručení žiadosti o túto zmenu.

7. REGISTRÁCIA

7.1.K priamemu zakúpeniu Vstupenky na Podujatie prostredníctvom internetovej stránky www.ticketportal.sk nie je potrebné vykonať registráciu na internetovej stránke www.ticketportal.sk , avšak jej vykonanie sa odporúča za účelom lepšieho využívania služieb Systému Ticketportal (napr. možnosť byť informovaný o zmenách/zrušení Podujatia, možnosť sledovania histórie svojich objednávok, opätovná tlač Vstupeniek, možnosť požiadať o vrátenie Vstupného pri splnení podmienok podľa týchto VOP a zmluvy, odpadá nutnosť opakovaného vypĺňania údajov a pod.).

7.2. V prípade, ak Ticketportal SK, s.r.o. využije možnosť zablokovania prístupu do Systému Ticketportal na internetovej stránke www.ticketportal.sk konkrétnemu registrovanému používateľovi v zmysle týchto VOP, ide o výkon práva Ticketportal SK, s.r.o., s ktorým nie je spojený vznik akýchkoľvek nárokov na strane registrovaného používateľa, ktorému bol prístup zablokovaný, a to najmä, avšak nie výlučne, spojený so stratou prístupu, stratou údajov, dát a informácií nachádzajúcich sa v registrovanom účte používateľa a pod. Ochrana osobných údajov používateľa tým nie je dotknutá.

8. REZERVÁCIA VSTUPENIEK

8.1.Rezervácia : Záujemca o Podujatie si môže rezervovať Vstupenku na dané Podujatie prostredníctvom internetovej stránky www.ticketportal.sk . Rezervácia, pokiaľ Usporiadateľ neurčí inak, je platná 3 dni od jej uskutočnenia. Opakované prerezervovanie miest je považované za úmyselné blokovanie miest a tým nepriame poškodzovanie Usporiadateľa a Ticketportal SK, s.r.o.. Tieto rezervácie môžu byť po predošlom upozornení zrušené a registrovaný používateľ, ktorý tieto rezervácie vytvára, môže mať zablokovaný prístup do Systému Ticketportal na www.ticketportal.sk . Na pristupovanie k webovej stránke www.ticketportal.sk a nákup Vstupeniek odporúčame používať prehliadače Google Chrome, Microsoft Edge a Mozilla Firefox.

8.2.Zrušenie rezervácie: V prípade problémov so zrušením rezervácie môže registrovaný používateľ napísať na help@ticketportal.sk. Rezervácia vstupeniek bude v tom prípade registrovanému používateľovi bez akýchkoľvek poplatkov zrušená. Rezervovanie Vstupeniek je možné realizovať výlučne osobne (manuálne), prostredníctvom vlastnej registrácie. Použitie akýchkoľvek automatizovaných systémov, resp. funkcií na vykonanie rezervácií Vstupeniek, resp. na označovanie miest je zakázané. Takéto automatické rezervácie budú bez upozornenia zrušené a registrovaným používateľom, prostredníctvom ktorých boli tieto automatické rezervácie vytvorené, bude zablokovaný prístup do Systému Ticketportal na www.ticketportal.sk .

8.3. V prípade zrušenia Podujatia je Majiteľ vstupenky informovaný prostredníctvom internetovej stránky www.ticketportal.sk , časť „Zmeny a zrušenia“, o postupe vracania vstupného Usporiadateľom ako aj miest a kontaktov, prostredníctvom ktorých bude vracanie vstupného Usporiadateľom prebiehať. Registrovaní používatelia, resp. Majitelia vstupeniek, ktorí pri kúpe Vstupeniek prostredníctvom stránky www.ticketportal.sk zadali svoju emailovú adresu, budú o zrušení Podujatia upovedomení aj formou emailovej správy. Majitelia vstupeniek v plnom rozsahu zodpovedajú za správnosť adresy elektronickej pošty, ktorú zadali pri registrácii a pri nákupe Vstupenky, a spoločnosť Ticketportal SK, s.r.o. ani Usporiadateľ nezodpovedajú za nedoručenie správy o zrušení Podujatia v prípadoch, ak nastane výpadok internetového pripojenia alebo elektrickej energie, ak je e-mail Majiteľa vstupenky nesprávny, neaktívny, deaktivovaný alebo z akéhokoľvek dôvodu nedostupný, alebo ak je e-mailová schránka Majiteľa vstupenky preplnená, alebo ak správa bude poštovým serverom alebo poštovým klientom Majiteľa vstupenky vyhodnotená ako spam, odfiltrovaná alebo zablokovaná alebo nedoručená, alebo ak správa nebude Majiteľovi vstupenky doručená z akýchkoľvek iných dôvodov na strane Majiteľa vstupenky alebo tretích osôb (najmä ale nie len prevádzkovateľov e-mailových služieb a poskytovateľov internetového pripojenia).

9. PLATBA ZA VSTUPENKY

9.1 Záujemca o Podujatie môže zaplatiť Vstupenku prostredníctvom internetovej stránky www.ticketportal.sk , prípadne na predajnom mieste.

9.2. Cenu rezervovaných, resp. vybraných Vstupeniek je možné uhradiť nasledovnými spôsobmi:

9.2.1. Platobnou kartou prostredníctvom siete internet systémom CardPay (platba cez virtuálny POS terminál Tatra banky). Môžete zaplatiť kartami VISA a EUROCARD/MASTERCARD. Použiť môžete uvedené karty vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou.

9.2.2. Internetbankingom prostredníctvom banky, v ktorej máte vedený účet a jej logo sa nachádza na internetovej stránke, na ktorej dokončujete rezerváciu Vstupenky.

9.2.3. V hotovosti na vybraných Predajných miestach. Pre tento spôsob platby a následnú možnosť prevzatia Vstupenky je nevyhnutné si uschovať rezervačné číslo, ako aj zadať všetky požadované údaje do registračného formulára, nakoľko oznámenie predmetných údajov bude od záujemcu o Podujatie žiadať pracovník Predajného miesta, ktorý bude dané Vstupenky vydávať.

9.2.4. Na rezerváciu/predpis platby/faktúru, pričom pre tento prípad, ak je rezervácia/predpis/faktúra uhradená prevodom z účtu, je možné Vstupenky rezervovať najneskôr v lehote do 20 dní pred konaním Podujatia, ak nie je uvedené inak v popise Podujatia alebo v pokynoch Usporiadateľa. Bližšie informácie je možné získať na objednavky@ticketportal.sk.

9.3. V prípadoch platby podľa bodu 9.2.1. a 9.2.2. budú finančné prostriedky predstavujúce cenu rezervovaných Vstupeniek stiahnuté zo zadaného účtu ihneď po potvrdení úhrady.

9.4. Bezprostredne po úhrade vstupenky kúpenej prostredníctvom webovej stránky www.ticketportal.sk a zaplatenej niektorým z online spôsobov prostredníctvom platobnej brány príde majiteľovi vstupenky na e-mail, ktorý bol uvedený pri úhrade, informácia o práve uskutočnenej objednávke. Na tento e-mail zasiela Ticketportal SK, s.r.o. všetky ďalšie informácie ohľadom zakúpenej vstupenky na základe pokynov Usporiadateľa, pokiaľ si ho majiteľ vstupenky nezmení vo svojom konte.

9.5. Spoločnosť Ticketportal SK, s.r.o. odporúča záujemcom o kúpu Vstupenky a Majiteľom vstupeniek informovať sa na webovej stránke www.ticketportal.sk pred kúpou Vstupenky o cenách, poplatkoch a možných zľavách. Informácie o zľavách pre jednotlivé Podujatia sú spravidla zobrazené na webovej stránke v popise príslušného Podujatia. Zľavu je možné nastaviť v procese nákupu podľa pokynov v popise Podujatia a v prípade oprávnenia zakúpiť si Vstupenky s touto zľavou (napr. zľava pre zdravotne postihnutých, zľava pre dieťa, zľava na základe unikátneho zľavového kódu a pod.).

9.6. Na doplatok cene podľa bodu 11.5 VOP v prípade nesprávne zobrazenej ceny Vstupenky sa primerane vzťahujú ustanovenia tohto článku.

10. DODACIE PODMIENKY

10.1. Pri rezervácii osobne na ktoromkoľvek Predajnom mieste, a to na základe rezervačného čísla.

10.2. Pri úhrade platobnou kartou / internetbankingom označte, o akú formu prevzatia Vstupenky máte záujem (osobne na Predajnom mieste, kuriérom/prepravnou spoločnosťou, HOMEticket, MOBILticket), pričom ostatné podrobnosti sú uvedené na stránke

10.2.1. Osobne na ktoromkoľvek Predajnom mieste, a to na základe variabilného symbolu a overovacieho kódu, bez akéhokoľvek poplatku (klasická vstupenka) na vlastných Predajných miestach Ticketportal Sk, s.r.o., alebo s voliteľným administratívnym poplatkom na autorizovaných Predajných miestach, ak nie je v týchto VOP uvedené inak. Aktuálny zoznam Predajných miest, vrátane informácie o spoplatnení, je uverejnený na www.ticketportal.sk . Tento spôsob dodania Vstupeniek nie je možné využiť v prípade, ak ide o Vstupenky na Podujatia, ktoré sa konajú v O2 Aréne v Prahe, Česká republika.

10.2.2. Kuriérom/ prepravnou spoločnosťou, pričom poplatok za doručenie (poštovné, prepravné a balné) bude účtovaný v plnej výške Majiteľovi vstupenky (klasická vstupenka). Cena poplatku za doručenie a informácia akou prepravnou spoločnosťou bude vstupenka posielaná je uvedená aktuálne pri platbe. Dodacie lehoty sú uvedené na stránke prepravnej spoločnosti. Spravidla to je od 2 do 5 dní.

10.2.3. Vytlačením na kancelársky hárok A4 prostredníctvom laserovej tlačiarne (Vstupenka vytlačená prostredníctvom iného typu tlačiarne nebude akceptovaná) bez akéhokoľvek poplatku (HOMEticket).

10.2.4 Stiahnutím vstupenky do mobilných aplikácií elektronická peňaženka (wallet), kde je vstupenka na základe internetovej rezervácie a úhrady ceny vstupenky v plnej výške stiahnutá v tejto aplikácií (MOBILticket).

10.3. Usporiadateľ sa zaväzuje:

10.3.1. v prípade klasických vstupeniek umožniť Majiteľovi vstupenky v súlade s podmienkami uvedenými v týchto VOP vyzdvihnúť si rezervované Vstupenky na Predajných miestach, o čom je Majiteľ vstupenky informovaný prostredníctvom e-mailu, pričom aktuálny zoznam Predajných miest je na www.ticketportal.sk .

10.3.2. bezodkladne informovať Majiteľov vstupeniek prostredníctvom internetovej stránky www.ticketportal.sk o všetkých zmenách, ktoré sa pri jednotlivých Podujatiach vyskytli, o ktorých je Ticketportal SK, s.r.o. zo strany jednotlivých Usporiadateľov informovaný.

10.4. Majiteľ Vstupenky sa zaväzuje:

10.4.1. prevziať rezervované Vstupenky v stanovenom čase pred konaním Podujatia (papierové tlačené vstupenky),

10.4.2. zaplatiť kúpnu cenu rezervovaných Vstupeniek v jej plnej výške,

10.4.3. prevziať Vstupenky uhradené prostredníctvom internetu najmenej 24 hodín pred začiatkom konania Podujatia, pričom v opačnom prípade Usporiadateľ ani Ticketportal SK, s.r.o. nezodpovedá za akékoľvek ujmy na strane Majiteľa vstupenky spojené s nemožnosťou vyzdvihnutia Vstupenky,

10.4.4. uviesť všetky Ticketportal SK, s.r.o. a Usporiadateľom požadované údaje úplne a pravdivo

10.5. Majiteľ vstupenky berie na vedomie, že:

10.5.1. za oneskorené dodanie objednaných Vstupeniek zavinené poštou, resp. expresnou zásielkovou službou alebo akéhokoľvek iného subjektu zabezpečujúceho prepravu Vstupeniek (ďalej len „prepravca“), pokiaľ ich Ticketportal SK, s.r.o. poskytol na prepravu včas, zodpovedá prepravca,

10.5.2. za oneskorené dodanie objednaných Vstupeniek zavinené Majiteľom vstupenky, ktorý nerešpektuje dodacie podmienky kuriéra, prepravnej spoločnosti, resp. ktorý si nevyzdvihol svoje Vstupenky včas, zodpovedá Majiteľ vstupenky,

10.5.3. za oneskorené prevzatie Vstupeniek Majiteľom vstupenky na Predajných miestach a tým oneskorený príchod na Podujatie, zodpovedá Majiteľ vstupenky,

10.5.4. za nedodanie Vstupeniek zavinené neúplným, neaktuálnym alebo akokoľvek nesprávnym zadaním poštovej adresy Majiteľom vstupenky zodpovedá Majiteľ vstupenky,

10.5.5. za nevyužitie Vstupenky na Podujatie zodpovedá Majiteľ vstupenky,

10.5.6. za skontrolovanie Vstupeniek pri prevzatí na Predajnom mieste Majiteľom vstupenky zodpovedá Majiteľ vstupenky,

10.5.7. za poškodenie a stratu zásielky zavinené expresnou zásielkovou službou alebo akéhokoľvek iného subjektu zabezpečujúceho prepravu Vstupeniek zodpovedá prepravca,

10.5.8. za zmenu alebo zrušenie Podujatia, pričom v tomto prípade bude na internetovej stránke www.ticketportal.sk , časť „Zmeny a zrušenia“, uvedený spôsob vrátenia zaplateného vstupného zo strany Usporiadateľa zodpovedá Usporiadateľ; Ticketportal SK, s.r.o. nie je subjektom povinným vrátiť vstupné Majiteľom vstupeniek, ak takýto úkon Ticketportal SK, s.r.o. vykonáva, robí tak v mene a na účet Usporiadateľa na základe a v rozsahu jemu udeleného plnomocenstva, a preto Ticketportal SK, s.r.o. nie je nositeľom akýchkoľvek záväzkov z tohto titulu voči Majiteľom Vstupeniek. Ticketportal SK, s.r.o. nevracia Majiteľom vstupenky cenu Vstupenky ani neuhrádza akúkoľvek kompenzáciu v prípadoch uvedených v bode 6.4 VOP alebo v prípadoch uvedených v Podmienkach Usporiadateľa.

10.6. V prípade, ak nastane situácia uvedená v bodoch 10.5.1, resp. 10.5.7, je Majiteľ vstupenky povinný bezodkladne kontaktovať Ticketportal SK, s.r.o a poskytnúť jej nevyhnutnú súčinnosť na uplatnenie reklamácie u zmluvných partnerov (zvolená doručovateľská služba).

10.7. Odporúčame Majiteľom vstupeniek vyzdvihnúť/vytlačiť si zakúpené Vstupenky včas, v dostatočnom časovom predstihu pred konaním Podujatia tak, aby stihli začiatok Podujatia.

11. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

11.1. V prípade zakúpenia Vstupenky, vrátane jednotlivých druhov elektronických vstupeniek a/alebo HOMEticket, nie je možné od zmluvy s Usporiadateľom odstúpiť a žiadať vrátenie vstupného, a to bez ohľadu na to, či došlo k zakúpeniu Vstupenky priamo na Predajnom mieste alebo prostredníctvom internetovej stránky www.ticketportal.sk , prípadne iných stránok využívajúcich Systém Ticketportal, nakoľko v zmysle ust. § 7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote, pričom zmluva na kúpu Vstupenky na Podujatie predstavuje zmluvu, na základe ktorej sa predávajúci, t.j. Usporiadateľ, zaväzuje poskytnúť Majiteľovi vstupenky službu na voľný čas, t.j. Podujatie, v dohodnutom čase, resp. lehote konania Podujatia. Vrátenie zaplatenej Vstupenky na Podujatie nie je možné, ak tieto VOP neustanovujú inak. Rovnako nie je možné žiadať vrátenie vstupného Majiteľom vstupenky v prípade nevyužitia Vstupenky.

11.2. V prípade zakúpenia Vstupenky priamo na Predajnom mieste nie je možné od zmluvy s Usporiadateľom odstúpiť a žiadať vrátenie vstupného. Vrátenie zaplatenej Vstupenky na Podujatie nie je možné, ak tieto VOP neustanovujú inak. Rovnako nie je možné žiadať vrátenie vstupného Majiteľom vstupenky v prípade nevyužitia Vstupenky.

11.3. Pri strate alebo krádeži Vstupenky je Majiteľ vstupenky povinný čo najrýchlejšie túto udalosť ohlásiť Ticketportal SK, s.r.o. zaslaním e-mailovej správy na adresu help@ticketportal.sk alebo písomného oznámenia formou poštovej zásielky na adresu Ticketportal SK, s.r.o., Kalinčiaková, 831 04 Bratislava. V prípade, ak túto udalosť ohlásil na polícii, je povinný Ticketportal SK, s.r.o. predložiť aj policajný záznam. V prípade, ak je možné overiť totožnosť vlastníka danej Vstupenky (t.j. ak si Majiteľ vstupenky urobil rezerváciu a/alebo zaplatil Vstupenku prostredníctvom svojej registrácie cez internet na www.ticketportal.sk ), Ticketportal SK, s.r.o. po konzultácii s Usporiadateľom a jeho výslovnom schválení, vystaví Majiteľovi vstupenky, po vyplnení čestného prehlásenia, a po uhradení poplatku za vystavenie duplikátu Vstupenky Majiteľom vstupenky vo výške uvedenej v bode 5.11. týchto VOP, novú, náhradnú Vstupenku, príp. potvrdenie, ktoré bude oprávňovať Majiteľa vstupenky k vstupu na Podujatie, na ktoré bola stratená/ukradnutá Vstupenka zakúpená.

11.4. Pri poškodení Vstupenky je Majiteľ vstupenky povinný čo najrýchlejšie túto udalosť ohlásiť Ticketportal SK, s.r.o. zaslaním e-mailovej správy na adresu help@ticketportal.sk alebo písomného oznámenia formou poštovej zásielky na adresu Ticketportal SK, s.r.o., Kalinčiaková, 831 04 Bratislava a zároveň predložiť poškodenú Vstupenku (príp. všetky jej časti) a čestné prehlásenie opisujúce spôsob poškodenia. Ticketportal SK, s.r.o. po konzultácii s Usporiadateľom a jeho výslovnom schválení, vystaví Majiteľovi vstupenky po uhradení poplatku za vystavenie duplikátu Vstupenky Majiteľom vstupenky vo výške uvedenej v bode 5.11. týchto VOP, novú, náhradnú Vstupenku, ktorá bude oprávňovať Majiteľa vstupenky k vstupu na Podujatie, na ktoré bola poškodená Vstupenka zakúpená.

11.5. Spoločnosť Ticketportal SK, s.r.o. je v mene a na účet Usporiadateľa oprávnená odstúpiť od zmluvy so záujemcom o kúpu Vstupenky (Majiteľom vstupenky) v prípade, ak si záujemca o kúpu Vstupenky (Majiteľ vstupenky) rezervuje a/alebo kúpi Vstupenku a/alebo súvisiace služby za cenu, ktorá bola uverejnená omylom (i) v dôsledku internej chyby zamestnanca alebo pracovníka spoločnosti Ticketportal SK, s.r.o. alebo Usporiadateľa, alebo (ii) v dôsledku technickej chyby Systému, alebo (iii) ide o zjavnú chybu v zobrazení ceny (napr. cena zjavne nezohľadňuje obvyklú alebo nákupnú cenu alebo je neobvykle nízka, pričom nejde o akciu, alebo v číselnom vyjadrení ceny chýba alebo je navyše jedna alebo viac číslic), a to bez ohľadu na to, že nesprávna cena je uvedená v potvrdení, ktoré bolo záujemcovi o kúpu Vstupenky (Majiteľovi vstupenky) doručené. Spoločnosť Ticketportal SK, s.r.o. je oprávnená odstúpiť od zmluvy podľa predchádzajúcej vety písomne, pričom odstúpenie je možné zaslať aj elektronickou poštou na e-mailovú adresu, ktorú záujemca o kúpu Vstupenky (Majiteľ vstupenky) použil pri rezervovaní a/alebo kúpe Vstupenky, ktorej sa odstúpenie týka, a môže mať aj podobu informácie o zrušení Vstupenky z dôvodu zobrazenia nesprávnej ceny alebo iného relevantného dôvodu podľa tohto bodu. Spoločnosť Ticketportal SK, s.r.o. následne zruší rezerváciu Vstupenku a/alebo samotnú Vstupenku, a na Vstupenku sa bude hľadieť ako na voľnú, pričom spoločnosť Ticketportal SK, s.r.o. ju bude ďalej ponúkať. Spoločnosť Ticketportal SK, s.r.o. je oprávnená ešte pred odstúpením od zmluvy z dôvodov podľa tohto bodu ponúknuť záujemcovi o kúpu Vstupenky (Majiteľovi vstupenky), ktorého sa toto odstúpenie týka, možnosť doplatiť cenu Vstupenky do výšky správnej ceny, pričom po doplatení ceny Vstupenky zostáva Vstupenka záujemcovi o kúpu Vstupenky (Majiteľovi vstupenky). Spoločnosť Ticketportal SK, s.r.o. zašle v prípade doplatenia podľa predchádzajúcej vety záujemcovi o kúpu Vstupenky (Majiteľovi vstupenky) potvrdenie o zaplatení doplatku k cene Vstupenky a/alebo doklad o zaplatení celej správnej ceny Vstupenky.

12. REKLAMAČNÝ PORIADOK

12.1. V prípade, ak zakúpená Vstupenka obsahuje chyby (t.j. nie sú na nej uvedené údaje podľa bodu 2. týchto VOP, resp. obsahuje chybné údaje, je vystavená na iné ako Majiteľom vstupenky rezervované Podujatie a pod.), je Majiteľ vstupenky povinný bez zbytočného odkladu po jej obdržaní tieto chyby u Ticketportal SK, s.r.o. (ktorá je na tieto činnosti splnomocnená Usporiadateľom) reklamovať, a to osobne na Predajnom mieste, na ktorom bola Vstupenka zakúpená (klasická vstupenka), alebo v prípade doručenia Vstupenky prepravnou spoločnosťou (klasická vstupenka) prípadne v prípade HOMEticket zaslaním e-mailovej správy na adresu reklamacie@ticketportal.sk (žiadosti zaslané na inú e-mailovú adresu nebudú považované za reklamácie!) alebo písomnej reklamácie formou poštovej zásielky na adresu Ticketportal SK, s.r.o., Kalinčiaková, 831 04 Bratislava. V prípade reklamácie chýb klasickej vstupenky je nutné túto Vstupenku (originál) predložiť Ticketportal SK, s.r.o. (osobne alebo poštovou zásielkou spolu s reklamáciou). Odporúčame Majiteľovi vstupenky skontrolovať zásielku ihneď po doručení v prítomnosti zástupcu doručovateľa. V prípade zistenia existencie chyby a/alebo v prípade ak zásielka nie je kompletná, je zástupca doručovateľa povinný na žiadosť kupujúceho vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe chyby, ktorého správnosť potvrdí svojim podpisom Majiteľ vstupenky. Ak zásielka nie je kompletná, resp. ak ide o zjavnú chybu v zmysle čl. 13.1 týchto VOP, ktorú Majiteľ vstupenky mohol zistiť kontrolou pri doručení zásielky a ktorú bezodkladne neoznámil Ticketportal SK, s.r.o., neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak Majiteľ vstupenky preukáže, že reklamované chyby existovali už v čase prevzatia zásielky Majiteľom vstupenky, resp. ak sa údaje na vstupenke nezhodujú s údajmi na objednávke Majiteľa vstupenky. Na základe súdneho rozhodnutia (judikátu) v spore medzi kupujúcim a predávajúcim ohľadom (ne)prevzatia poškodeného (chybného) tovaru, musí byť z textu obchodných podmienok úplne jednoznačné, že povinnosť vyhotoviť Zápis o škode sa vzťahuje na kuriéra ako zástupcu predávajúceho a nie na kupujúceho. Inak by to SOI hodnotila ako ukladanie povinnosti bez právneho dôvodu.

12.2. V prípade reklamácie chýb Vstupenky na Predajnom mieste bude reklamácia vybavená bezodkladne pracovníkom Predajného miesta a Majiteľovi vstupenky bude ponúknuté náhradné riešenie (napr. vystavená nová Vstupenka).

12.3. V prípade reklamácie chýb Vstupenky prostredníctvom e-mailu alebo pošty, Ticketportal SK, s.r.o. v lehote do 3 pracovných dní od obdržania reklamácie (vrátane originálu Vstupenky, ak sa jedná o klasickú vstupenku) zašle Majiteľovi vstupenky rovnakou formou (e-mailom alebo prostredníctvom poštovej zásielky) potvrdenie o prijatí reklamácie a v závislosti od termínu Podujatia navrhne Majiteľovi vstupenky spôsob odstránenia chýb Vstupenky (zašle novú Vstupenku /klasickú vstupenku, elektronickú vstupenku/, umožní Majiteľovi vstupenky vytlačiť si novú Vstupenku /HOMEticket/, zašle zoznam Predajných miest, kde bude možné osobne si prevziať novú Vstupenku a pod.). Reklamácia chýb bude zamietnutá po uskutočnení Podujatia, prípadne po jeho zrušení.

12.4. V prípade reklamácie iných skutočností prostredníctvom e-mailu alebo pošty Ticketportal SK, s.r.o. v lehote do 3 pracovných dní od obdržania reklamácie (vrátane originálu Vstupenky, ak sa jedná o klasickú vstupenku) zašle Majiteľovi vstupenky rovnakou formou (e-mailom alebo prostredníctvom poštovej zásielky) potvrdenie o prijatí reklamácie. Reklamácia bude vybavená v zákonnej lehote.

12.5. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Ticketportal SK, s.r.o vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Ticketportal SK, s.r.o. porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Ticketportal SK, s.r.o. so žiadosťou o nápravu. Ak Ticketportal SK, s.r.o. na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim Ticketportal SK, s.r.o. je Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava, odbor výkonu dozoru, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

12.6. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke www.europa.eu/consumers/odr/

13. VRÁTENIE VSTUPNÉHO

13.1. V prípade zmeny alebo zrušenia Podujatia je Majiteľ vstupenky povinný informovať sa o spôsobe, mieste a čase vrátenia vstupného na internetovej stránke www.ticketportal.sk, v časti „Zmeny a zrušenia“. V prípade, ak bude vstupné vrátené prostredníctvom Ticketportal SK, s.r.o., bude informácia o tom, že Ticketportal SK, s.r.o., je splnomocnená Usporiadateľom na vrátenie vstupného v oznámení na internetovej stránke www.ticketportal.sk, v časti „Zmeny a zrušenia“. Majiteľ vstupenky v takom prípade zašle žiadosť o vrátenie vstupného formou (i) emailovej správy na adresu reklamacie@ticketportal.sk (žiadosti zaslané na inú e-mailovú adresu nebudú považované za žiadosti o vrátenie vstupného!) alebo (ii) poštovej zásielky na adresu Ticketportal SK, s.r.o., Kalinčiaková, 831 04 Bratislava alebo prostredníctvom (iii) formulára "Žiadosť o refundáciu", ktorý Majiteľ vstupenky vyplní a priloží k nemu doklady podľa inštrukcií na obrazovke, prostredníctvom ktorého si Majiteľ vstupenky ďalej vyberie z dostupných možností refundácie vstupného, a následne ho odošle kliknutím na príslušné tlačidlo. Formulár podľa bodu (iii) predchádzajúcej vety je prístupný v rozhraní registrovaného účtu Majiteľa vstupenky na internetovej stránke www.ticketportal.sk (článok 7 týchto VOP), pričom podmienkou je, že e-mailové adresy Majiteľa vstupenky, ktoré Majiteľ vstupenky zadal pri nákupe Vstupenky a pri registrácii účtu, sú totožné. K žiadosti o vrátenie peňazí, ak bola úhrada realizovaná cez internet, je potrebné doložiť relevantný doklad o tejto úhrade (detail platby), Vstupenky a číslo účtu, na ktoré žiadate peniaze za zrušené/zmenené Podujatie uhradiť. Ak si klient zvolil druh vstupenky HOMEticket, doloží čestné prehlásenie, že Vstupenku nepoužil na vystavenie duplikátu alebo nezneužil iným spôsobom a bude si cenu za Vstupenku nárokovať len jedenkrát. V prípade, ak peniaze príde vyzdvihnúť iná osoba ako Majiteľ vstupenky, je potrebné Ticketportal SK, s.r.o. predložiť písomné splnomocnenie od Majiteľa vstupenky na prevzatie peňažných prostriedkov. V prípade, ak podľa oznamu bude vstupné vrátené priamo Usporiadateľom (Ticketportal SK, s.r.o. nebude splnomocnená na vrátenie vstupného), zašle Majiteľ vstupenky žiadosť o vrátenie vstupného priamo na adresu Usporiadateľa uvedenú v oznámení. Ticketportal SK, s.r.o. zároveň upozorňuje, že pri vracaní vstupného vystupuje v mene a na účet Usporiadateľa, ktorý ho splnomocnil na vybavovanie žiadostí o vrátenie vstupného a vyplácanie refundovaného vstupného. Ticketportal SK, s.r.o. nie je povinný vybavovať žiadosti o vrátenie vstupného, ani vracať vstupné v prípade, ak ho Usporiadateľ na tieto činnosti nesplnomocnil, takéto splnomocnenie odvolal alebo neposkytol spoločnosti Ticketportal SK, s.r.o. finančné prostriedky potrebné na vrátenie vstupného.

13.2. Ticketportal SK, s.r.o. nezodpovedá za Usporiadateľa ani za Podujatie, zmluvný vzťah (vo vzťahu ku konkrétnemu Podujatiu) je uzavretý medzi Usporiadateľom a Majiteľom vstupenky, ktorý je povinný dodržiavať Prevádzkový poriadok, pokyny Usporiadateľa a usporiadateľskej služby. V prípade zrušenia/zmeny Podujatia nemá Majiteľ vstupenky nárok na vrátenie ceny za služby spojené s dodaním Vstupenky, ako je poštovné a balné a pod.

13.3. Náhrada iných výdavkov (doprava do miesta Podujatia, ubytovanie, strava, archivačný poplatok, poistenie vstupeniek, dodanie vstupenky a pod.) sa neposkytuje.

13.4. Zaslanie žiadosti o vrátenie vstupného nepredstavuje uplatnenie reklamácie v zmysle odseku 13. (Reklamačný poriadok) týchto VOP.

13.5. Osobitné podmienky pre vrátenie vstupného v súvislosti s mimoriadnou situáciou, núdzovým stavom alebo výnimočným stavom vyhláseným v súvislosti s ochorením COVID-19: Práva Majiteľov vstupeniek v súvislosti s Podujatiami, ktoré sa v situácii spôsobenej zákazom podujatí v súvislosti s ochorením COVID-19, počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej ako "Krízová situácia") alebo v čase po ich ukončení do predpismi stanoveného termínu (celé obdobie trvania Krízovej situácie ďalej ako "Krízové obdobie") neuskutočnili alebo neuskutočnia, sú upravené osobitne v súlade s §8b až 8e zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov (ďalej ako "Zákon o verejných kultúrnych podujatiach"). Ustanovenia týchto VOP, ktoré sú v rozpore s §8b a 8e Zákona o verejných kultúrnych podujatiach sa vo vzťahu k Podujatiam, ktoré sa z dôvodu Krízovej situácie v Krízovom období neuskutočnili, neuplatnia, ak nie je ďalej uvedené inak. Práva Majiteľov vstupeniek v súvislosti s Podujatiami, ktoré sa z dôvodu Krízovej situácie v Krízovom období neuskutočnili sú osobitne upravené v tomto bode 14.5 VOP a jeho podbodoch nasledovne: A. Podmienky pre obdobie od 10. marca 2020 do 31. decembra 2020:

13.5.1. Ak sa Podujatie z dôvodu Krízovej situácie v Krízovom období neuskutočnilo v období od 10. marca 2020 do 31. decembra 2020, Usporiadateľ je oprávnený • predĺžiť platnosť Vstupenky, pokiaľ sa toto Podujatie uskutoční v náhradnom termíne do 31. decembra 2021 alebo • ponúknuť Majiteľovi vstupenky poukážku (voucher) v hodnote ceny Vstupenky s možnosťou výberu iného podujatia Usporiadateľa alebo inej osoby spolupracujúcej s Usporiadateľom s platnosťou najmenej do 31. decembra 2021, alebo • vrátiť cenu Vstupenky do trinástich (13) mesiacov od neuskutočnenia tohto Podujatia, ak Majiteľ vstupenky v lehote stanovenej Usporiadateľom (i) odmietol predĺženie podľa písmena (a) a zároveň neprijal ponuku podľa písmena (b) a/alebo (ii) si uplatnil u Usporiadateľa nárok na vrátenie ceny Vstupenky. V prípade, ak sa Podujatie bude konať v náhradnom termíne, a Majiteľ vstupenky súhlasí s predĺžením platnosti Vstupenky podľa bodu 14.5.1 písmena (a) týchto VOP, nie však s určeným náhradným termínom Podujatia, Usporiadateľ môže ponúknuť Majiteľovi vstupenky poukážku podľa bodu 14.5.1 písmena (b) týchto VOP, ak je to možné a Majiteľ vstupenky s tým súhlasí. Majiteľovi vstupenky, ktorý súhlasil s predĺžením platnosti Vstupenky, ale nesúhlasil s náhradným termínom Podujatia, a zároveň nesúhlasil s ponukou poukážky podľa bodu 14.5.1 písmena (b) týchto VOP alebo sa k ponuke tejto poukážky vôbec nevyjadril, je Usporiadateľ povinný vrátiť cenu Vstupenky v lehote podľa bodu 14.5.1 písmena (c) týchto VOP.

13.5.2. Majiteľ vstupenky je povinný vykonať voľbu medzi nárokmi uvedenými v bode 14.5.1 týchto VOP v termíne alebo lehote stanovenej Usporiadateľom. V prípade, ak Majiteľ vstupenky v uvedenom období (lehote) voľbu nároku vôbec nevykoná, Podujatie sa bude konať v náhradnom termíne, a Majiteľ vstupenky nevyjadrí svoj nesúhlas s týmto náhradným termínom podľa bodu 14.5.2 týchto VOP, bude platnosť Vstupenky automaticky predĺžená bez možnosti dodatočného vykonania volieb podľa bodu 14.5.1 týchto VOP. V ostatných prípadoch sa bude postupovať podľa bodu 14.5.4 týchto VOP.

13.5.3. V prípade, ak sa Podujatie nebude konať ani v náhradnom termíne, môže Usporiadateľ ponúknuť Majiteľovi vstupenky poukážku podľa bodu 14.5.1 písmeno (b) týchto VOP. Majiteľovi vstupenky, ktorý nesúhlasil s ponukou poukážky podľa predchádzajúcej vety, je Usporiadateľ povinný vrátiť cenu Vstupenky v lehote podľa bodu 14.5.1 písmena (c) týchto VOP. B. Podmienky pre obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021:

13.5.4. Ak sa Podujatie z dôvodu Krízovej situácie v Krízovom období neuskutočnilo v období od 1. januára 2021 do 30. júna 2021, Usporiadateľ je oprávnený • predĺžiť platnosť Vstupenky, pokiaľ sa toto Podujatie uskutoční v náhradnom termíne do 30. júna 2022 alebo • ponúknuť Majiteľovi vstupenky poukážku (voucher) v hodnote ceny Vstupenky s možnosťou výberu iného podujatia Usporiadateľa alebo inej osoby spolupracujúcej s Usporiadateľom s platnosťou najmenej do 30. júna 2022, alebo • vrátiť cenu Vstupenky do trinástich (13) mesiacov od neuskutočnenia tohto Podujatia, ak Majiteľ vstupenky v lehote stanovenej Usporiadateľom (i) odmietol predĺženie podľa písmena (a) a zároveň neprijal ponuku podľa písmena (b) a/alebo (ii) si uplatnil u Usporiadateľa nárok na vrátenie ceny Vstupenky. V prípade, ak sa Podujatie bude konať v náhradnom termíne, a Majiteľ vstupenky súhlasí s predĺžením platnosti Vstupenky podľa bodu 14.5.4 písmena (a) týchto VOP, nie však s určeným náhradným termínom Podujatia, Usporiadateľ môže ponúknuť Majiteľovi vstupenky poukážku podľa bodu 14.5.4 písmena (b) týchto VOP, ak je to možné a Majiteľ vstupenky s tým súhlasí. Majiteľovi vstupenky, ktorý súhlasil s predĺžením platnosti Vstupenky, ale nesúhlasil s náhradným termínom Podujatia, a zároveň nesúhlasil s ponukou poukážky podľa bodu 14.5.4 písmena (b) týchto VOP alebo sa k ponuke tejto poukážky vôbec nevyjadril, je Usporiadateľ povinný vrátiť cenu Vstupenky v lehote podľa bodu 14.5.4 písmena (c) týchto VOP.

13.5.5. Majiteľ vstupenky je povinný vykonať voľbu medzi nárokmi uvedenými v bode 14.5.4 týchto VOP v termíne alebo lehote stanovenej Usporiadateľom. V prípade, ak Majiteľ vstupenky v uvedenom období (lehote) voľbu nároku vôbec nevykoná, Podujatie sa bude konať v náhradnom termíne, a Majiteľ vstupenky nevyjadrí svoj nesúhlas s týmto náhradným termínom podľa bodu 14.5.5 týchto VOP, bude platnosť Vstupenky automaticky predĺžená bez možnosti dodatočného vykonania volieb podľa bodu 14.5.4 týchto VOP. V ostatných prípadoch sa bude postupovať podľa bodu 14.5.5 týchto VOP.

13.5.6. V prípade, ak sa Podujatie nebude konať ani v náhradnom termíne, môže Usporiadateľ ponúknuť Majiteľovi vstupenky poukážku podľa bodu 14.5.4 písmeno (b) týchto VOP. Majiteľovi vstupenky, ktorý nesúhlasil s ponukou poukážky podľa predchádzajúcej vety, je Usporiadateľ povinný vrátiť cenu Vstupenky v lehote podľa bodu 14.5.4 písmena (c) týchto VOP. C. Podmienky pre obdobie od 1. januára 2022:

13.5.7. Ak sa Podujatie z dôvodu Krízovej situácie v Krízovom období neuskutočnilo v období od 1. januára 2022 do skončenia Krízovej situácie alebo do 31. decembra 2022, ak sa Krízová situácia skončí skôr ako 31. decembra 2022, Usporiadateľ je oprávnený • predĺžiť platnosť Vstupenky, pokiaľ sa toto Podujatie uskutoční v náhradnom termíne do 31. decembra 2023 alebo • ponúknuť Majiteľovi vstupenky poukážku (voucher) v hodnote ceny Vstupenky s možnosťou výberu iného podujatia Usporiadateľa alebo inej osoby spolupracujúcej sUsporiadateľom s platnosťou najmenej do 31. decembra 2023, alebo • vrátiť cenu Vstupenky do trinástich (13) mesiacov od neuskutočnenia tohto Podujatia, ak Majiteľ vstupenky v lehote stanovenej Usporiadateľom (i) odmietol predĺženie podľa písmena (a) a zároveň neprijal ponuku podľa písmena (b) a/alebo (ii) si uplatnil u Usporiadateľa nárok na vrátenie ceny Vstupenky. V prípade, ak sa Podujatie bude konať v náhradnom termíne, a Majiteľ vstupenky súhlasí s predĺžením platnosti Vstupenky podľa bodu 14.5.7 písmena (a) týchto VOP, nie však s určeným náhradným termínom Podujatia, Usporiadateľ môže ponúknuť Majiteľovi vstupenky poukážku podľa bodu 14.5.7 písmena (b) týchto VOP, ak je to možné a Majiteľ vstupenky s tým súhlasí. Majiteľovi vstupenky, ktorý súhlasil s predĺžením platnosti Vstupenky, ale nesúhlasil s náhradným termínom Podujatia, a zároveň nesúhlasil s ponukou poukážky podľa bodu 14.5.7 písmena (b) týchto VOP alebo sa k ponuke tejto poukážky vôbec nevyjadril, je Usporiadateľ vráti cenu Vstupenky v lehote podľa bodu 14.5.7 písmena (c) týchto VOP.

13.5.8. Majiteľ vstupenky je povinný vykonať voľbu medzi nárokmi uvedenými v bode 14.5.7 týchto VOP v termíne alebo lehote stanovenej Usporiadateľom. V prípade, ak Majiteľ vstupenky v uvedenom období (lehote) voľbu nároku vôbec nevykoná, Podujatie sa bude konať v náhradnom termíne, a Majiteľ vstupenky nevyjadrí svoj nesúhlas s týmto náhradným termínom podľa bodu 14.5.8 týchto VOP, bude platnosť Vstupenky automaticky predĺžená bez možnosti dodatočného vykonania volieb podľa bodu 14.5.7 týchto VOP. V ostatných prípadoch sa bude postupovať podľa bodu 14.5.8 týchto VOP.

13.5.9. V prípade, ak sa Podujatie nebude konať ani v náhradnom termíne, môže Usporiadateľ ponúknuť Majiteľovi vstupenky poukážku podľa bodu 14.5.7 písmeno (b) týchto VOP. Majiteľovi vstupenky, ktorý nesúhlasil s ponukou poukážky podľa predchádzajúcej vety, je Usporiadateľ povinný vrátiť cenu Vstupenky v lehote podľa bodu 14.5.7 písmena (c) týchto VOP. D. Spoločné ustanovenia v súvislosti s Krízovou situáciou:

13.5.10. Predĺženie platnosti Vstupeniek a náhradné termíny Podujatí, ktoré sa nemohli z dôvodu Krízovej situácie v Krízovom období uskutočniť, budú zverejnené na webovom portáli www.ticketportal.sk. Náhradný termín Podujatia bude Majiteľom vstupeniek pri predĺžení platnosti Vstupeniek oznámený prostredníctvom elektronickej pošty alebo prostredníctvom webového portálu www.ticketportal.sk spolu s oznámením o predĺžení platnosti Vstupeniek, a v ostatných prípadoch bude zverejnený najneskôr šesťdesiat (60) dní pred náhradným termínom Podujatia.

13.5.11.Usporiadateľ vráti cenu Vstupenky Majiteľovi vstupenky v lehote stanovenej právnymi predpismi, ak Majiteľ vstupenky písomne oznámi Usporiadateľovi údaje potrebné na vrátenie ceny Vstupenky (meno a priezvisko, číslo bankového účtu, poštová adresa Majiteľa vstupenky).

13.5.12.Zákazom Podujatia v súvislosti s ochorením COVID-19 sa rozumie aj obmedzenie. Podujatia v súvislosti s ochorením COVID-19, najmä obmedzenie počtu účastníkov Podujatia alebo iné preventívne opatrenia sťažujúce uskutočnenie podujatia. Ustanovenia § 8a až 8e Zákona o verejných kultúrnych podujatiach a bod 14.5 VOP sa vzťahujú aj na prípady, v ktorých sa podujatie neuskutočnilo, pretože bolo zrušené usporiadateľom podujatia z preventívnych dôvodov.

14. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A SÚKROMIA A OSOBITNÉ USTANOVENIA PODĽA AKTU O DIGITÁLNYCH SLUŽBÁCH (DSA)

14.1. Ticketportal SK, s.r.o,. ako prevádzkovateľ internetovej stránky www.ticketportal.sk a Systému Ticketportal, spracúva osobné údaje fyzických osôb - používateľov internetovej stránky/záujemcov o Podujatie a/alebo Majiteľov vstupenky (ďalej len "dotknuté osoby") ako prevádzkovateľ v zmysle článku 4 ods. 7 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (General Data Protection Regulation) (ďalej len "GDPR").

14.2. Aby mohol záujemca o Podujatie využiť služby Ticketportal SK, s.r.o., t.j. realizovať rezerváciu a/alebo kúpu Vstupenky na Podujatie prostredníctvom Systému Ticketportal na internetovej stránke www.ticketportal.sk, vrátane s tým súvisiacich úkonov (doručenie Vstupeniek prepravnou spoločnosťou/kuriérom, vybavenie reklamácie, vrátenie vstupného a pod.), musí spoločnosti Ticketportal SK, s.r.o. poskytnúť svoje osobné údaje, a to v rozsahu podľa zvolených/požadovaných služieb. Bez poskytnutia týchto osobných údajov nie je zo strany Ticketportal SK, s.r.o. možné služby Systému Ticketportal záujemcovi o Podujatie a/alebo Majiteľovi vstupenky poskytnúť (napr. bez poskytnutia e-mailovej adresy nie je možné uskutočniť rezerváciu Vstupenky, bez poskytnutia čísla účtu nie je možné zrealizovať vrátenie vstupného za zrušené Podujatie Majiteľovi vstupenky, bez adresy nie je možné zaslať vstupenky prepravnou spoločnosťou a pod.). Účelom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb je teda plnenie zákonných a zmluvných povinností z kúpnej zmluvy, prevádzka Systému Ticketportal a využitie jeho služieb. Právnym základom je plnenie zmluvných a zákonných povinností spoločnosti Ticketportal SK, s.r.o. vo vzťahu k dotknutej osobe, a prípadne oprávnený záujem na uplatnenie nárokov, ak spoločnosti Ticketportal SK, s.r.o. zo vzťahu s dotknutou osobou takéto nároky vzniknú.

14.3. Spoločnosť Ticketportal SK, s.r.o. okrem toho spracúva osobné údaje dotknutých osôb aj na základe svojho oprávneného záujmu. Oprávneným záujmom Ticketportal SK, s.r.o. je zvýšenie využitia Systému Ticketportal, t.j. podpora sprostredkovaného predaja Vstupeniek na Podujatia používateľom internetovej stránky www.ticketportal.sk.

14.4. Spoločnosť Ticketportal SK, s.r.o. osobné údaje dotknutých osôb v nasledovnom rozsahu: e-mailová adresa, meno a priezvisko, dodacia adresa / fakturačná adresa, telefónne číslo, informácie o objednávke (názov Podujatia, cena Vstupenky, číslo rezervácie, dátum úhrady, VS, druh Vstupenky, miesto v hľadisku), informácie o Benefitovej poukážke (v prípade, ak bola pri kúpe Vstupenky použitá), číslo účtu, príp. detail platby (v prípade, ak došlo k zrušeniu Podujatia a vráteniu vstupného prostredníctvom Ticketportal SK, s.r.o.), online identifikátory (cookies, FB pixel kódy, Google Adwords kódy).

14.4.1 V prípade, ak bola adresa elektronickej pošty dotknutej osoby získaná v súvislosti s predajom tovaru a služieb dotknutej osobe a v súlade s právnymi predpismi, v zmysle predpisov upravujúcich elektronické komunikácie, predpokladá sa, že dotknutá osoba vopred udelila súhlas so zasielaním marketingových ponúk týkajúcich sa rovnakých alebo podobných tovarov a služieb elektronickou poštou. Spoločnosť Ticketportal SK, s.r.o. poskytuje možnosť jednoducho a bezplatne kedykoľvek odmietnuť takéto používanie adresy elektronickej pošty dotknutej osoby v čase jej získania a pri každej doručenej správe, ak dotknutá osoba takéto použitie predtým neodmietla.

14.5. V prípade, ak Usporiadatelia Podujatí v súvislosti s predajom Vstupeniek na Podujatie poveria Ticketportal SK, s.r.o. ako sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov záujemcov o Podujatie, táto informácia (vrátane totožnosti Usporiadateľa ako prevádzkovateľa a rozsahu spracúvaných osobných údajov) bude uvedená v popise daného Podujatia.

14.6. Ticketportal SK, s.r.o. na zabezpečenie spracúvania osobných údajov dotknutých osôb správnym, zákonným a transparentným spôsobom ustanovila zodpovednú osobu, s ktorou sa môžete skontaktovať prostredníctvom e-mailovej správy na adrese zodpovednaosoba@ticketportal.sk alebo poštou na adrese Ticketportal SK, s.r.o., Zodpovedná osoba, Ticketportal SK, s.r.o., Kalinčiaková, 831 04 Bratislava. Kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje po prihlásení sa do svojej registrácie na internetovej stránke www.ticketportal.sk v časti „Nastavenia“. O zmazanie registrácie je potrebné požiadať zaslaním žiadosti na adresu zodpovednaosoba@ticketportal.sk.

14.7. Ostatné pravidlá a podmienky spracúvania osobných údajov, ich ochrany ako aj ochrany súkromia, sú upravené vo Všeobecných pravidlách ochrany osobných údajov, Pravidlách ochrany osobných údajov pri marketingových aktivitách a Pravidlách používania "cookies", ktoré sú uverejnené na našej stránke https://www.ticketportal.sk/Article/18230. Tento článok 14 je doplnením pravidiel uvedených v predchádzajúcej vete.

14.8 Osobitné pravidlá podľa Aktu o digitálnych službách (DSA): Základné informácie:

14.8.1 Táto časť VOP upravuje osobitné pravidlá podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2065 z 19. októbra 2022 o jednotnom trhu s digitálnymi službami a o zmene smernice č. 2000/31/ES (akt o digitálnych službách) (ďalej ako "Akt o digitálnych službách").

14.8.2 Stránka www.ticketportal.sk a Systém Ticketportál predstavujú online platformu podľa čl. 3 písm. i) Aktu o digitálnych službách (DSA), ktorá umožňuje spotrebiteľom uzatvárať s obchodníkmi zmluvy na diaľku.

14.8.3 Spoločnosť Ticketportal SK, s.r.o. nie je v rozsahu upravenom v Akte o digitálnych službách (DSA) zodpovedná za činnosť a informácie používateľov jej služieb vrátane Usporiadateľov. Závadný obsah, oznámenia o závadnom obsahu a vybavovanie sťažností:

14.8.4 Nasledujúci obsah na stránke www.ticketportal.sk a v Systéme Ticketportal je považovaný za nezákonný alebo v rozpore s podmienkami používania súvisiacich služieb:  Obsah je v rozpore s právnymi predpismi, najmä ale nie len s Trestným zákonom a zákonom o priestupkoch.  Obsah je v rozpore s dobrými mravmi.  Obsah je v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku.  Obsah je v rozpore s rozhodnutiami súdov a/alebo orgánov verejnej moci.  Obsah je v rozpore s etickými kódexami, ktoré sa spoločnosť Ticketportal SK, s.r.o. zaviazala dodržiavať.  Obsah neoprávnene zasahuje do práv alebo právom chránených záujmov akýchkoľvek osôb vrátane spoločnosti Ticketportal SK, s.r.o. a s ňou prepojených osôb, ich zamestnancov, ich štatutárnych zástupcov a členov ich orgánov.  Obsah zasahuje do práv alebo právom chránených záujmov akýchkoľvek tretích osôb.  Obsah ohrozuje alebo poškodzuje dobrú povesť alebo meno spoločnosti Ticketportal SK, s.r.o. alebo s ňou prepojených osôb.  Obsah obsahuje reklamu alebo obchodné informácie tretích osôb, ktorá nie je podstatou ponúkaného Podujatia, a priamo nesúvisí s ponúkaným Podujatím.  Obsah obsahuje reklamu alebo obchodné informácie o konkurencii spoločnosti Ticketportal SK, s.r.o. alebo s ňou prepojených osôb.  Obsah sa netýka priamo ponúkaného Podujatia.  Usporiadateľ viaže poskytnutie ďalších informácií na zaplatenie osobitnej odplaty a to vrátane ale nie len prostredníctvom platených SMS správ alebo volaní na telefónne čísla s osobitnou tarifou.  Obsah je závadný z iných dôvodov podľa VOP alebo právnych predpisov.

14.8.5 V prípade, ak Majiteľ vstupenky alebo záujemca o Podujatie má podozrenie, že na stránke www.ticketportal.sk alebo v Systéme Ticketportal je šírený nezákonný obsah alebo obsah, ktorý je v rozpore s podmienkami služby, alebo inak závadný obsah, môže túto skutočnosť oznámiť spoločnosti Ticketportal SK, s.r.o. V prípade, ak Majiteľ vstupenky alebo záujemca o Podujatie nebude súhlasiť s výsledkom vybavenia jeho oznámenia, má možnosť zaslať spoločnosti Ticketportal SK, s.r.o. sťažnosť, pričom spoločnosť Ticketportal SK, s.r.o. za týmto účelom zaviedla systém podľa čl. 20 Aktu o digitálnych službách (DSA). Kontaktné miesta na zasielanie oznámení a sťažností podľa tohto bodu sú uvedené na stránke https://www.ticketportal.sk/Article/7470.

14.8.6 Systém pre oznamovanie závadného obsahu a vybavovanie sťažností môžu okrem Majiteľov vstupeniek a záujemcov o Podujatie použiť aj Usporiadatelia.

14.8.7 Sťažnosti podávané na základe Aktu o digitálnych službách (DSA) musia byť spoločnosti Ticketportal SK, s.r.o. doručené do šiestich mesiacov odo dňa, kedy bol sťažovateľ informovaný o rozhodnutí o jeho sťažnosti podľa čl. 16 ods. 5 alebo čl. 17 Aktu o digitálnych službách (DSA).

14.8.8 Spoločnosť Ticketportal SK, s.r.o. neuplatňuje pozastavovanie vybavovania oznámení a sťažností podaných prostredníctvom mechanizmov podľa Aktu o digitálnych službách (DSA) voči osobám, ktoré často podávajú zjavne neodôvodnené oznámenia a/alebo sťažnosti. V prípade, ak by sa ale vyskytli osoby, ktoré by podali viac ako dve zjavne neodôvodnené oznámenia alebo sťažnosti za jeden týždeň, spoločnosť Ticketportal SK, s.r.o. je oprávnená po dobu dvoch mesiacov pozastaviť a neprijímať oznámenia a sťažnosti od takýchto osôb.

14.8.9 Dotknutá osoba má možnosť využiť taktiež systém mimosúdneho riešenia sporov podľa čl. 21 Aktu o digitálnych službách (DSA). Hlavné parametre určenia poradia ponuky Podujatí:

14.8.10 Hlavnými parametrami, na základe ktorých je určované poradie zobrazovania ponuky Podujatí na stránke www.ticketportal.sk a v Systéme Ticketportal sú (i) časové hľadisko (Podujatia sú zoradené podľa dátumu ich konania) a (ii) zvýhodnená bannerová pozícia.

14.8.11 Poradie parametrov podľa bodu 14.8.10 VOP boli zvolené tak, aby zodpovedali hospodárskemu významu pre spoločnosť Ticketportal SK, s.r.o. a zohľadňovali používateľskú skúsenosť.

14.8.12 Mechanizmus určovania poradia Podujatí zohľadňuje charakter Podujatia a jeho relevantnosť pre spotrebiteľov podľa (i) dátumu konania Podujatia a jeho (ii) žánrového zaradenia.

14.8.13 Spoločnosť Ticketportal SK, s.r.o. neuplatňuje voči ponúkaným službám a produktom, ktoré by spotrebiteľom ponúkala sama alebo pre osobu, ktorá je ňou ovládaná alebo prepojená, rozdielne zaobchádzanie.

15.Záverečné ustanovenia

15.1. Záujemca o Podujatie bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito VOP oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

15.2. Ak sa uzatvára zmluva prostredníctvom internetovej stránky www.ticketportal.sk dochádza k uzavretiu zmluvy prejavením súhlasu záujemcu o Podujatie tým, že potvrdí na to určené pole označené „Súhlasím s kúpou vstupenky za vyššie uvedených podmienok s povinnosťou platby“, ktorým odsúhlasuje všetky predtým zobrazené údaje, najmä miesto a čas Podujatia, cenu Vstupenky, spôsob platby a prevzatia Vstupenky, prípadne iné doplnkové služby. Nárok na Vstupenku však vzniká až zaplatením vstupného. Zmluva sa uzaviera v slovenskom jazyku.

15.3 Tieto VOP sa stávajú účinnými 09.03.2023.

ORGÁN DOZORU:

Slovenská obchodná inšpekcia

Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07

Bratislava odbor výkonu dozoru

Top